Zerga araudia

Xedapenei, prozedura / erreklamazioei, zerga obligazioei, zuzeneko zergei, eta zeharkako eta tokiko zergei aplikatu beharreko araudiak.

Zerga alorreko berrikuntzak

Xedapenei, prozedura / erreklamazioei, zerga obligazioei, zuzeneko zergei, eta zeharkako eta tokiko zergei aplikatu beharreko azkeneko araudiak.

 • PDF 426 KB 97/2023 FORU AGINDUA, martxoaren 21ekoa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 97/2023 FORU AGINDUA, martxoaren 21ekoa. Honen bidez, aldatu egiten dira, batetik, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren ekainaren 22ko 655/2022 Foru Agindua, zeinaren bidez Zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergaren autolikidazioa egiteko 490 eredua onesten baita, eta, bestetik, Erabilera turistikorako etxebizitzen lagapenari buruzko aitorpen informatiboa egiteko 179 eredua aurkezteko epea.

  B.A.O. 2023/03/24

 • PDF 314 KB Oker-zuzenketa, 954/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Oker-zuzenketa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 954/2022 Foru Agindua, abenduaren 23koa, zeinen bidez onartzen baitira zerga hauek kudeatzean aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak: Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.

  B.A.O. 2023/03/21

 • PDF 470 KB 22/2023 FORU DEKRETUA, martxoaren 7koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 22/2023 FORU DEKRETUA, martxoaren 7koa. Honen bidez, aldatu egiten dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia.

  B.A.O. 2023/03/10

 • PDF 859 KB 1/2023 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, otsailaren 28koa

  1/2023 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, otsailaren 28koa, balio erantsiaren gaineko zergan, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan eta ekonomia-jardueren gaineko zergako tarifetan tributu-neurriak aplikatzeari buruzkoa.

  B.A.O. 2023/03/08

 • PDF 498 KB 3/2023 FORU ARAUA, otsailaren 15ekoa

  3/2023 FORU ARAUA, otsailaren 15ekoa, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2022ko azaroaren 17ko lehen erabakia eta Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2022ko abenduaren 27ko lehen erabakia berresteko dena.

  B.A.O. 2023/03/01

 • PDF 195 KB 24/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 24/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa, Honen bidez, baldintzak ezartzen dira zorren ordainketa helbideratzeko bai Europar Batasunean, Eurotan Ordaintzeko Eremu Bakarraren (SEPA) barruan, kokatuta dauden diru-bilketako erakunde ez-laguntzaileetan irekitako kontuetan, bai erakunde laguntzaileetan ireki eta ordaintzera behartutako pertsonaren titulartasunekoak ez diren kontuetan.

  B.A.O. 2023/01/27

 • PDF 431 KB 9/2023 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 9/2023 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, zeinaren bidez zenbait zerga arauditan aldaketak sartzen dituena.

  B.A.O. 2023/01/27

 • PDF 191 KB 28/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 28/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa. Honen bidez, gasolio profesionala erabiltzearen ondorioz Hidrokarburoen gaineko Zergaren itzulketa partzialerako eskubidea duten errepideko garraioko enpresei zuzenduta dagoen zenbait energia-produkturen prezioa ordaintzeko ezohiko eta aldi baterako laguntza kudeatzeko eta ordaintzeko prozedura arautzen da.

  B.A.O. 2023/01/30

 • PDF 314 KB 10/2023 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 10/2023 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, kultura sustatzeko zerga-pizgarriak erregelamendu bidez garatzen dituena

  B.A.O. 2023/01/26

 • PDF 146 KB 11/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 16koa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 11/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 16koa. Honen bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko eta La Palma uhartea berreraikitzen eta beste kalteberatasun-egoera batzuetan laguntzeko neurriei buruzko abenduaren 27ko 20/2022 Errege Lege-Dekretuan aurreikusitako diru-sarrera gutxiko pertsona fisikoentzako laguntza eskatzeko prozedura arautzen da.

  B.A.O. 2023/01/25

 • PDF 104 KB Oker-zuzenketa, 952/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Oker-zuzenketa, Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 952/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa. Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 11ko 2190/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez, lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua onesten da

  B.A.O. 2023/01/24

 • PDF 66,4 MB 954/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 954/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, zeinen bidez onartzen baitira zerga hauek kudeatzean aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak: Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga, eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia.

  B.A.O. 2023/01/20

 • PDF 1431 KB 3/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 3/2023 FORU AGINDUA, urtarrilaren 9koa. Honen bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak onesten dira 2023. urterako.

  B.A.O. 2023/01/18

 • PDF 1081 KB 8/2023 Ebazpena, urtarrilaren 9koa

  8/2023 Ebazpena, urtarrilaren 9koa, Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiarena, 2023. urterako Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Plana funtsatzen duten irizpide orokorrak jakinarazten dituena.

  B.A.O. 2023/01/17

 • PDF 236 KB 945/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 21ekoa

  Ogasun eta Finantzako foru diputatuaren 945/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 21ekoa, Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren abenduaren 21eko 2131/2018 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren ez-aldizkako autolikidaziorako 309 eredua eta haren izapidetze elektronikoa onesten dira..

  B.A.O. 2023/01/11

 • PDF 279 KB 949/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 949/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 22koa, martxoaren 31ko 632/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, 289 eredua onesten da, elkarri eman beharreko laguntzaren esparruan finantza-kontuei buruz urtero egin beharreko aitorpen informatiboa egiteko dena.

  B.A.O. 2023/01/09

 • PDF 452 KB 161/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 27koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 161/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 27koa, 2023ko lanaren etekinei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ordainketarako aplikatuko zaizkien atxikipen-ehunekoak aldatzen dituena.

  B.A.O. 2022/12/30

 • PDF 667 KB 952/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 952/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 11ko 2190/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez, lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua onesten da.

  B.A.O. 2022/12/30

 • PDF 352 KB 933/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 15ekoa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 933/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 15ekoa, zeinaren bidez onesten baitira 043-M. Jokoaren gaineko Tributuaren Autolikidazioa eta 043-G. Jokoaren gaineko Tributuaren Errekarguaren Autolikidazioa ereduak.

  B.A.O. 2022/12/27

 • PDF 1.007 KB 930/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa

  930/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena, mailegu eta kredituei eta ondasun higiezinekin lotutako finantza-eragiketei buruzko informazio-aitorpenaren 181 eredua onartzen duen abenduaren 23ko 2281/2016 Foru Agindua aldatzen duena; 2282/2016 Foru Agindua, abenduaren 23koa, finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpenaren 198. eredua onartzen duena; 2210/2016 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren, 196 eredua onartzen duena, kapital higigarriaren etekinen eta finantza-erakunde mota guztietako kontuetatik eratorritako kontraprestazioaren ondoriozko errenten gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenari buruzkoa, finantza-aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne. Ordainsaririk, atxikipenik edo konturako sarrerarik izan ez duten kontuen identifikazioa. Baimendutako pertsonen urteko informazio-aitorpena eta mota guztietako finantza-erakundeetako kontuko saldoak; eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren azaroaren 30eko 2109/2016 Foru Agindua, epe luzerako aurrezki-planen urteko informazio-aitorpenaren 280 eredua onartzen duena.

  B.A.O. 2022/12/26

 • PDF 413 KB 927/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa

  Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 927/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, honen bidez, bi foru agindu aldatzen dira, alde batetik Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 145/2017 Foru Agindua, urtarrilaren 17koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren autolikidaziorako 303 eredua onesten duena, bai eta horren aurkezpen telematikoa ere, eta, bestetik, 138/2014 Foru Agindua, urtarrilaren 20koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erakunde-taldeen araubide berezian daudenen hileko autolikidaziorako 322 eredua (banakoa) eta 353 eredua (agregatua) eta haien aurkezpen telematikoa onesten dituena.

  B.A.O. 2022/12/26

 • PDF 774 KB 153/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 20koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 153/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 20koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 26ko 66/2014 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko Lurralde Historikoaren zuzeneko zergapetzearen arloko adiskidetasunezko prozeduren erregelamendua eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2009ko uztailaren 21eko 112/2009 Foru Dekretuak onesten duen Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia aldatzen dituena.

  B.A.O. 2022/12/23

 • PDF 225 KB 141/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 29koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 141/2022 FORU DEKRETUA, azaroaren 29koa, zeinaren bidez ezartzen baitira 2023ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak

  B.A.O. 2022/12/12

 • PDF 240 KB 7/2022 FORU-DEKRETU ARAUEMAILEA, azaroaren 29koa

  7/2022 FORU-DEKRETU ARAUEMAILEA, azaroaren 29koa, Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauak ezarritako 9 bis artikuluaren transposizioa egiten duena. Zuzentarau horrek 2016/1164 (EB) Zuzentaraua aldatzen du hirugarren herrialdeekiko asimetria hibridoei dagokienez.

  B.A.O. 2022/12/02

 • PDF 469 KB 9/2022 FORU ARAUA, azaroaren 23koa

  9/2022 FORU ARAUA, azaroaren 23koa, kultura sustatzeko zerga-pizgarriak eguneratu eta zabaltzen dituena.

  B.A.O. 2022/12/02

 • PDF 149 KB 901/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 25ekoa

  Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 901/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 25ekoa, Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren Balioaren gaineko Zergaren 591 eredua onesten duen urriaren 23ko 2023/2015 Foru Agindua aldatzen duena. Zergadunen eragiketen urteko aitorpena, eta horien aurkezpen telematikoa.

  B.A.O. 2022/11/30

 • PDF 892 KB 868/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 868/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa. Honen bidez, honako foru-agindu hauek aldatzen dira: Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2942/2009 Foru Agindua, azaroaren 18koa (horren bidez, 345 eredua onesten da, ondoko hauen urteko aitorpenerako erabili beharrekoa: borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, pentsio-planak, sistema alternatiboak, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak, aurreikuspen-plan aseguratuak, aurrezki sistematikorako banakako planak, enpresen gizarte aurreikuspeneko planak eta mendekotasun-aseguruak), eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 48/2018 Foru Agindua, urtarrilaren 9koa (horren bidez, inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioen eta partaidetzen eskuraketei eta besterentzeei buruzko urteko aitorpen informatiborako 187 eredua onesten da)

  B.A.O. 2022/11/24

 • PDF 196 KB 6/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, azaroaren 2koa

  6/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, azaroaren 2koa. Honen bidez, aldatzen dira: batetik, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta, bestetik, Finantza Transakzioen gaineko Zergari buruzko ekainaren 22ko 4/2022 Foru Araua.

  B.A.O. 2022/11/11

 • PDF 368 KB 5/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abuztuaren 24koa

  5/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abuztuaren 24koa, honen bidez premiazko zerga-neurriak hartzen dira inflazioaren bilakaerari aurre egiteko.

  B.A.O. 2022/08/25

 • PDF 275 KB 4/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, uztailaren 26koa

  4/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, uztailaren 26koa, zeinaren bidez neurri jakin batzuk egokitzen baitira balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko.

  B.A.O. 2022/08/04

 • PDF 151 KB 702/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa

  Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 702/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa, zeinaren bidez luzatu egiten den krisi energetikoaren ondoriozko premiazko zerga-neurriei buruzko apirilaren 5eko 2/2022 Foru Dekretu Arauemailean aurreikusitako zorren salbuespenezko gerorapena aurkezpena eta ordainketa egiteko borondatezko epearen muga-eguna 2022ko abuztuaren 1etik urriaren 25era bitartean duten tributu-zorretarako.

  B.A.O. 2022/08/01

 • PDF 1.581 KB 8/2022 FORU ARAUA, uztailaren 20koa

  8/2022 FORU ARAUA, uztailaren 20koa, zergen arloko zenbait aldaketa sartzen dituena.

  B.A.O. 2022/07/29

 • PDF 227 KB 91/2022 FORU DEKRETUA, uztailaren 26koa

  Bizkaiko Foru Aldundiaren 91/2022 FORU DEKRETUA, uztailaren 26koa, zeinaren bidez BATUZ sistemari borondatez atxikitzeari buruzko zenbait alderdi garatzen diren eta aldaketak egiten diren tributu-erregelamendu batzuetan.

  B.A.O. 2022/07/28

 • PDF 152 KB 687/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 21koa

  Ogasun eta Finantzen 687/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 21ekoa. Honen bidez, sarrera- eta ondare-maila baxua duten pertsona fisikoentzako laguntza eskatzeko prozedura arautzen da; laguntza hori ekainaren 25eko 11/2022 Errege Lege Dekretuan ezartzen da, zeinaren bidez neurriak hartu eta luzatzen baitira Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei eta zaurgarritasun sozial eta ekonomikoko egoerei erantzuteko eta La Palmako uhartearen suspertze ekonomikoa eta soziala bultzatzeko.

  B.A.O. 2022/07/21

 • PDF 192 KB 674/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 13koa

  Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 674/2022 FORU AGINDUA, uztailaren 13koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren apirilaren 12ko 540/2022 Foru Agindua aldatzen duena; azken horren bidez, zenbait energia-produkturen azken prezioaren ezohiko eta aldi baterako hobaria eskatzeko prozedura arautzen da.

  B.A.O. 2022/07/13

 • PDF 141 KB 3/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa

  3/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa, hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Araua aldatzekoa.

  B.A.O. 2022/06/27

 • PDF 458 KB 4/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa

  4/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa, Finantza-transakzioen gaineko Zergari buruzkoa.

  B.A.O. 2022/06/27