ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

AURREKONTUA GUZTIRA 2024

SARRERAK

10.308 MILI. EURO

  • ITUNDUAK 9.916 M€
  • ITUNDU GABEAK 391 M€

GASTUAK

10.308 MILI. EURO

  • SAILAK 1.864 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 8.443 M€

GASTUAK 2024

AURREKONTUA GUZTIRA 10.308MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO BANAKETA

+4,9%

2023 (E)AN BAINO GEHIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
5%
INGURUNE NATURALA ETA NEKAZARITZA 99 M€
38%
GIZARTE EKINTZA 717 M€
4%
EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 80 M€
8%
OGASUNA ETA FINANTZAK 155 M€
11%
GARRAIOAK, MUGIKORTASUN ETA TURISMOA SUSTATZEKO 216 M€
8%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 154 M€
4%
EKONOMIA SUSTATZEKO 85 M€
5%
ENPLEGUA, GIZARTE KOHESIOA ETA BERDINTASUNA SUS. 96 M€
14%
AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 260 M€
HERRI ZORRA 252 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 7.048 M€
UDAL FINANTZAKETA 1.132 M€
BATZAR NAGUSIA 10 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 10.308 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 252 M€
KANPO HARREMANAK 37 M€
HIRIGINTZA 4 M€
INGURUMENA 11 M€
PENTSIOAK 57 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 559 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 26 M€
KULTURA 55 M€
KIROLA 14 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 48 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 71 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 14 M€
GARRAIO PUBLIKOA 207 M€
AZPIEGITURA 277 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 3 M€
GOBERNU ORGANOAK 18 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 378 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 88 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 8.180 M€

SARRERAK 2024

AURREKONTUA GUZTIRA 10.308MILI. EURO

+4,9%

2023 (E)AN BAINO GEHIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
48%
ZUZENEKO ZERGAK 4.988 M€
47%
ZEHARKAKO ZERGAK 4.869 M€
1%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 164 M€
1%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 100 M€
1%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 185 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
37% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 3.761 M€
9% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 915 M€
0% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 84 M€
0% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 86 M€
1% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 141 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 95 M€
38% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 3.856 M€
7% ZERGA BEREZIAK 767 M€
0% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 74 M€
1% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 164 M€