Editran

Fitxategiak transferitzeko softwarea da, erakunde deklaratzaileek eta Bizkaiko Foru Aldundiak informazioa trukatzeko bitartekoa.

AURKEZ DAITEZKEEN EREDUAK

159 Eredua.
Energia elektrikoaren kontsumoari buruzko urteko aitorpena.
170 Eredua.
Kreditu-txartel edo zordunketa-txartelen bidezko kobrantza kudeatzeko sistemari loturiko enpresaburuek edo profesionalek egindako eragiketei buruzko urteko aitorpen informatiboa.
171 Eredua.
Edozein dokumenturen ezarpen, funts-xedapen eta kobrantzei buruzko urteko aitorpen informatiboa. Autolikidazio.
180 Eredua.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta Sozietateen gaineko Zerga. Urteko aitorpen-laburpena.
181 Eredua.
Mailegu hipotekarioak, etxebizitza eskuratzeko. Informazio aitorpena.
182 Eredua.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Dohaintza informazio aitorpena..
184 Eredua.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Sozietateen gaineko Zerga. Ez.egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Errenta-eratxikipenaren aurabideko erakundeak. Urteko aitorpen informatiboa.
187 Eredua.
Talde inbertsioko erakundeen kapital edo ondarearen ordezkari diren akzioei eta partaidetzei buruzko informazio-aitorpena. Urteko laburpena: atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga, aipatu akzio edo partaidetzak eskualdatuz edo itzuliz lortzen diren errentei edo onda re-irabaziei dagokienez.
188 Eredua.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren errentak eco etekinak, kapitalizazio-eragiketen eta bizitza eta elbarritasun kontratuen bidez lortzen direnak. Urteko laburpena.
189 Eredua.
Urteko informazioko aitorpena balore, aseguru eta errentei buruz.
190 Eredua.
Pertsona Fisikoen Errentaren eta Sozietateen gaineko Zergaren atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Lanaren eta jarduera ekonomikoen etekínak, sariak eta zenbait errenta-egozketa. Izenen zerrenda..
192 Eredua.
Baloreak, Aseguruak eta Errentak. Informazio aitorpena.
193 Eredua.
Pertsona Físikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren zenbait etekin eta errentaren gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Urteko laburpena.
194 Eredua.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinen eta besteren kapitalaren erakarketaren eta erabileraren ordezkari diren aktiboak eskualdatuz, i amortizatuz, itzuliz, trukatuz edo bihurtuz lortzen diren errenten gaineko atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Urteko laburpena.
196 Eredua.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Egoiliar ez Direnen Errentaren gaineko Zerga. Atxikipenak eta kontura egindako sarrerak. Higikorren kapitalaren etekinak eta mota guztietako finantza-erakundeetako kontuen ondoriozko kontraprestazioaz lortzen diren errentak, finantza-aktiboekin egiten diren eragiketetan lortzen direnak barne. Urteko laburpena.
198 Eredua.
Fedemaile publikoek eta bestelako finantza bitartekoek kontu harturiko eragiketen aitorpena. Urteko aitorpena.
199 Eredua..
Identifikazio Fiskaleko Zenbakia. Urriaren 8ko 113/1996 Foru Dekretua (13.9 art.). Eragiketen identifikazioa kreditu erakundeetan.
280 Eredua.
Epe luzerako aurrezki-planak. Urteko aitorpen informatiboa.
291 Eredua.
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ezegoiliarrak. Ez-egoiliarren kontuen etekinei buruzko aitorpen informatiboa.
296 Eredua.
Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak.
345 Eredua.
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeak, Pentsio Planak eta Fondoak, sistema alternatiboak eta Gizarte Aurreikuspeneko Mutualitateak.
346 Eredua.
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga. Herri erakundeek zein pribatuek nekazari zein abeltzainei ordaindu edo abonatutako dirulaguntza eta kalteordainak. Urtarrilaren 31ko 5/1995 FD.
347 Eredua.
Gainontzekoekin egindako eragiketen urteko aitorpena.
611 Eredua.
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga. Egintza Juridiko Dokumentatuak.
616 Eredua.
Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga. Egintza Juridiko Dokumentatuak.
781 Eredua.
Etxebizitza kontuen informazio-aitorpeneko.
782 Eredua.
Europako fondoen berrikuntzaren adierazpena.

Nola aurkeztu

Aitorpen informatiboak EDITRAN bidez bidali behar dituzten erakundeek eta euren borondatez modalitate hori erabili nahi dutenek lehenbizi froga tekniko batzuk egin behar dituzte Lantik S.A.rekin konexioa ezartzeko (Lantik S.A. Bizkaiko Foru Aldundiko sailei zerbitzu informatikoa ematen dien foru enpresa publikoa da). Froga horiek erakundea Lantik-ekin EDITRAN bidez konektatzen den lehenengo aldian soilik egingo dira eta beraien bitartez konfigurazioak parametroak doituko dira eta fitxategiak bidali eta jaso daitezkeen egiaztatuko da.

IKUSI ALTA EMATEKO PROCEDURA

MAIZEN EGITEN DIREN GALDERAK

  • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 FORU DEKRETUA, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena. (BAO Uztailaren 30ekoa)
  • 2159/2010 FORU AGINDUA , irailaren 17koa, energia elektrikoaren kontsumoari buruzko urteko informazio-aitorpenaren 159. eredua eta ordenagailuan irakurri daitekeen euskarrian aurkezteko diseinu fiskoak eta logikoak onetsi dituena.
  • 2725/2010 FORU AGINDUA, azaroaren 24koa; honen bidez kreditu edo kargu txartelen bidezko kobrantza sistemari atxikitako enpresaburuek eta profesionalek urtean egindako eragiketei buruzko aitorpenaren eredua (170 eredua) onetsi da, bai eta ereduaren ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriaren diseinu logikoak eta fisikoak ere.
  • 2726/2010 FORU AGINDUA, azaroaren 24koa; honen bidez urteko ezarpen, funts baliatze eta kobrantzei buruzko aitorpen informatiborako 171 eredua onetsi da, bai eta ereduaren ordenagailuan irakurtzeko moduko euskarriaren diseinu fiskoak eta logikoak ere.
  • 515/2009 FORU AGINDUA,otsailaren 17koa; honen bidez balore, aseguru eta errentei buruzko urteko aitorpen informatiboa egiteko 189 eredua onetsi da.
  • 3225/2005 FORU AGINDUA, , abenduaren 23koa; honen bidez errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeek urteko aitorpen informatiboaren 184 eredua telematikoki nola aurkeztu behar duten araupetu da.
  • 4.033/2003 FORU AGINDUA, , abenduaren 16koa; honen bidez Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren 610 eta 615 ereduak telematikoki aurkezteko prozedura araupetu da eta 611, 616 eta 781 ereduak Editran bidez aurkezteko baimena eman da.
  • 3.110/2002 FORU AGINDUAurriaren 25ekoa; honen bidez Editran-en telematika bidezko adierazpenak aurkezteko zenbait zergadunek eta ereduk bete behar dituzten baldintza orokorrak eta prozedura ezarri dituena.
 • Aitorpenak ezin dira taldeka aurkeztu aitorpenak euskarri magnetikoan aurkezteko ereduak onetsi dituzten aginduetan ezarri den bezala, hau da, ezin dira taldeka aurkeztu 0 motako erregistroekin.Hala ere, fitxategian aitortzaile beraren eta ekitaldi bereko AITORPEN BAT BAINO GEHIAGO badago, BIDAL DAITEKE telematikoki (3110/2002 Foru Agindua, bigarren artikulua, laugarren puntua, 2. idatz-zatia). Labur esanik, 0 MOTAko erregistrorik EZ DAGOEN talde-aitorpena aurkeztea bezala da.

 • Berehalakoa da.

 • Bai; jarraiko kasuetan aitorpenak ezin aurkeztu izango dira 2000ko abenduaren 21eko Aginduan ezarritakoaren arabera:

  1. Fitxategian hiru milioi erregistro baino gehiago daudenean.
  2. Aitorpena aurkezteko epealdia hasi zenetik urtebete baino gehiago igaro denean (eredu bakoitza aurkezteko epea bere onespen-aginduan ezarri da). Ordutik aurrera aitorpena aurkeztu behar dutenek euren zerga-egoera erregularizatu nahi izanez gero, aitorpena inprimaki-ereduan aurkeztu beharko dute, ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrian.
  3. Aurkezpena taldekoa denean. Hala ere, fitxategian aitortzaile beraren eta ekitaldi fiskal bereko AITORPEN BAT BAINO GEHIAGO badago, telematikoki bidal daiteke.

JARRI GUREKIN HARREMANETAN

Helbide elektroniko honen bidez:

programak@bizkaia.eus