SILICIE. Gai orokorrak

 • Zer da SILICIE?

  2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, sistema berri bat ezarriko da fabrikazioaren gaineko zerga berezien xede diren produktuen kontabilitatea egiteko betebeharra betetzeko.

  Sistema berri horrek Zerga Berezien Erregelamenduaren 50. artikuluan xedatutakoa garatzen du fabrikazioaren gaineko zerga bereziei dagozkien kontabilitate-betebeharrak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez betetzeari dagokionez, kontabilitateko idazpenak elektronikoki emanda.

  Behin-behinean, Bizkaibai – Bizkaiko Foru Aldundiaren bulego birtualaren bidez aurkezteko aukera emango da. Tarte horretan, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa aipatzen denean bulego birtualaz ari dela ulertu behar da.

 • Zerga bereziak arautzen dituen araudiaren eraginpean dauden establezimenduek zerga horien xede diren produktuen eta, hala dagokionean, produktu horiek lortzeko lehengaien kontabilitatea egin behar dute, Zerga Berezien Erregelamenduaren 50. artikuluan eta hura garatzeko araudian ezarritakoaren arabera.

  Kontabilitate horretan, zerga berezien xede diren produktuei eta, hala dagokionean, produktu horiek lortzeko lehengaiei eragiten dieten prozesuak, mugimenduak eta izakinak jaso beharko dira, produktu horiek biltegiratu, fabrikatu edo zirkulazioan jartzen direnean agertzen diren diferentziak barne.

 • SILICIE sistema 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da, eta data horretatik aurrera egindako mugimenduen kontabilitateko idazpenak elektronikoki eman beharko dira, Bizkaiko Foru Aldundiko Egoitza Elektronikoaren bidez.

  Oro har, kontabilitatea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egitera behartuta dauden establezimenduen titularrek 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera egindako mugimenduei eta eragiketei dagozkien kontabilitateko idazpenak eman beharko dituzte.

  Hala ere, establezimendu horien titularrek 2021eko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitartean eman ahal izango dituzte 2020. urteari dagozkion kontabilitateko idazpenak.

  Aurreko paragrafoan xedatutako aukera erabiltzen dutenek Zerga Berezien Erregelamenduaren 50. artikuluan ezarritako kontabilitate-betebeharrak 2019ko abenduaren 31n indarrean dagoen artikulu horren idazkeraren arabera bete beharko dituzte 2020ko abenduaren 31ra arte. Halaber, horren arabera aurkeztu beharko dute erregelamendu horren 44. artikuluaren 5. apartatuan ezarritako eragiketen aitorpena.

 • Zerga berezien kontabilitatea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eramatera behartuta daude Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden establezimendu hauen titularrek.

  • Fabrikak
  • Gordailu fiskalak
  • Biltegi fiskalak
  • Harrera-gordailuak
  • Ozpin-fabrikak
 • Bai. Oro har, ardoaren egileak (upategiak) fabrikatzat jotzen dira zerga berezien ondorioetarako; beraz, behartuta daude kontabilitatea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eramatera.

  Hala ere, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien eta Ingurumen Zergen Atalak baimena eman ahal izango die urtean 100.000 litrotik beherako ekoizpen-bolumena duten ardoaren egileei (titular diren establezimendu guztien ekoizpena zenbatuta) zerga berezien kontabilitatea orri zenbakituak dituzten paperezko liburuetan eramateko. Horretarako, egileek eskaera egin beharko dute aurretiaz.

 • Oro har, destilatzaileak fabrikatzat jotzen dira zerga berezien ondorioetarako; beraz, behartuta daude kontabilitatea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez eramatera.

  Hala ere, Zerga Berezien eta Ingurumen Zergen Atalak baimena eman ahal izango die artisau-destilatzaileei zerga berezien kontabilitatea orri zenbakituak dituzten paperezko liburuetan eramateko. Horretarako, destilatzaileek eskaera egin beharko dute aurretiaz.

 • Kontabilitate horretan, zerga berezien xede diren produktuei eta, hala dagokionean, produktu horiek lortzeko lehengaiei eragiten dieten prozesu, mugimendu eta izakin guztiak jaso beharko dira, produktu horiek biltegiratu, fabrikatu edo zirkulazioan jartzen direnean agertzen diren diferentziak barne.

 • Bi eratara egin ahal izango da zerga berezien kontabilitatea Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez:

  1. Kontabilitateko idazpenak elektronikoki emanda zuzenean egoitza horren bidez.
  2. Kontabilitateko idazpenak elektronikoki emanda zergapekoak euskarri informatikoan duen kontabilitate-sistemaren bidez.

  Kontabilitatea egiteko eta kontabilitateko idazpenak emateko, zergapekoaren euskarri informatikoko kontabilitate-sistema erabili ahal izateko, aurretiaz aukera hori egin behar da Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, horretarako gaitutako formularioa erabilita.

 • Idazpenak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez ematean, ez da aurkeztu behar idazpenak justifikatzeko dokumentaziorik.

  Elektronikoki emandako mugimendu, produktu, izakin, prozesu eta eragiketei dagozkien frogagiriak eta informazioa ikuskapen-zerbitzuen eta, hala badagokio, kontu-hartzailetza zerbitzuen eskura egon behar dira, establezimenduan bertan, Administrazioak likidazioaren bidez zerga-zorra zehazteko duen eskubidearen preskripzio-epea amaitu ez den bitartean.

 • Kontabilitateko idazpenak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez elektronikoki emateko betebeharra 2020ko urtarrilaren 1ean JARRIKO DA INDARREAN. Behartuta daudenak 2020ko urtarrilaren 1ean edo 2021eko urtarrilaren 1ean HASI AHALKO DIRA BETETZEN idazpenak hala emateko betebeharra:

  • 2020ko urtarrilaren 1ean hasten badira, salbuetsita egongo dira Zerga Berezien Erregelamenduaren 44.5 artikuluan ezarritako eragiketen aitorpena aurkeztetik. Salbuespen horrek 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.
  • 2021eko urtarrilaren 1ean hasten badira, Zerga Berezien Erregelamenduan 2019ko abenduaren 31rako ezarritako kontabilitate-betebeharrak bete beharko dituzte 2020an, eragiketen aitorpena aurkeztearena barne, erregelamendu horren 44.5 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita. Bestalde, 2020. urteari dagozkion kontabilitateko idazpenak 2021eko urtarrilean, otsailean eta martxoan eman beharko dituzte.

  Beste alde batetik, idazpenak euskarri informatikoko kontabilitate-sistemaren bidez ematea aukeratu duten zergapekoek kontabilitateko idazpenak bost egun balioduneko EPEAN eman behar badituzte, 2020an zortzi egun balioduneko epea izango dute horretarako.

  Gorago xedatutakoa kontuan hartuta, 2020an egoera hauek egon daitezke:

  • Idazpenak zuzenean Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoren bidez ematen dituzten zergapekoak, betebeharra 2020ko urtarrilaren 1ean betetzen hasten direnak:

   2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, mugimendu, eragiketa edo prozesua egin eta hurrengo 24 orduen barruan eman beharko dituzte kontabilitateko idazpenak.

  • Idazpenak zuzenean Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoren bidez ematen dituzten zergapekoak, betebeharra 2021eko urtarrilaren 1ean betetzen hasten direnak:
   • 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, mugimendu, eragiketa edo prozesua egin eta hurrengo 24 orduen barruan eman beharko dituzte kontabilitateko idazpenak.
   • 2020. urteari dagozkion idazpenak 2021eko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitartean eman beharko dituzte.
   • 2020an, 2019an indarrean dauden kontabilitate-betebeharrak betetzen jarraitu beharko dute, eta 2020ko urtarriletik abendura bitarteko eragiketen aitorpenak aurkeztu beharko dituzte.
  • Euskarri informatikoko beren kontabilitate-sistemaren bidez, idazpenak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan ematen dituzten zergapekoak, betebeharra 2020ko urtarrilaren 1ean betetzen hasten direnak:

   2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, erregistroa haien kontabilitate-sisteman egin edo, erregistroa epean egin ez bada, epea amaitu eta hurrengo 8 egun baliodunen barruan eman beharko dituzte kontabilitateko idazpenak.

  • Euskarri informatikoko beren kontabilitate-sistemaren bidez, idazpenak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan ematen dituzten zergapekoak, betebeharra 2021eko urtarrilaren 1ean betetzen hasten direnak:
   • 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, erregistroa haien kontabilitate-sisteman egin edo, erregistroa epean egin ez bada, epea amaitu eta hurrengo 5 egun baliodunen barruan eman beharko dituzte kontabilitateko idazpenak.
   • 2020. urteari dagozkion idazpenak 2021eko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitartean eman beharko dituzte.
   • 2020an, 2019an indarrean dauden kontabilitate-betebeharrak betetzen jarraitu beharko dute, eta 2020ko urtarriletik abendura bitarteko eragiketen aitorpenak aurkeztu beharko dituzte.