Bilaketaren emaitza

 • Aitorpen informatiboak

  • 140 eredua. Pertsona Fisikoen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua. Urteko aitorpen informatiboa Izapidetu
 • Errentamenduak

  • 115 eredua. Hiri-higiezinen errentamendutik datozen etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak Izapidetu
  • 180 eredua. Urteko laburpena. Atxikipenak eta konturako sarrerak Hiri-higiezinen errentamenduetatik datozen etekinak Izapidetu

  Lanaren, jardueren eta sarien etekinak

  • 110 eredua. Lanaren, jarduera ekonomiko jakin batzuen eta sarien etekinen gaineko atxikipenak Izapidetu
  • 111 eredua. Lanaren, jarduera ekonomiko jakin batzuen eta sarien etekinen gaineko <abbr title="Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga">PFEZ</abbr>aren atxikipenen eta konturako sarreren autolikidazioa. Enpresa handiak Izapidetu
  • 190 eredua. Lanaren, jarduera ekonomikoen eta sarien etekinen gaineko atxikipenen urteko laburpena Izapidetu

  Finantza-aktiboen etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak

  • 117 eredua. Inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioak edo partaidetzak eskualdatu edo itzultzearen ondorioz lortutako errenten edo ondare-irabazien gaineko atxikipenak Izapidetu
  • 123 eredua. Kapital higigarriaren atxikipenak, banku-kontuak izan ezik Izapidetu
  • 124 eredua. Besteren kapitalak hartu eta erabiltzea adierazten duten edozein motatako aktiboak eskualdatu, amortizatu, berreskuratu, trukatu edo bihurtzeagatik lortutako errentak eta kapital higigarriaren gaineko atxikipenak Izapidetu
  • 126 eredua. Nolanahiko finantza-erakundeetako kontuetatik (finantza-aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne) eratorritako kontraprestazioagatik lortutako kapital higigarriaren atxikipenak Izapidetu
  • 128 eredua. Kapitalizazio eragiketetatik eta bizi edo baliaezintasun aseguruen kontratuetatik datorren kapital higigarriaren gaineko atxikipenak Izapidetu

  Errenta

  • 130 eredua. Enpresaburuen eta profesionalen ordainketa zatikatuak Izapidetu

  Sariak loteriak eta apustuak

  • 230 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien atxikipenak eta konturako sarrerak Izapidetu
 • Araubide bereziaren aurkezpena

  • 369 Eredua: <abbr title="Balio Erantsiaren gaineko Zerga">BEZ</abbr>. Subjektu pasiboak ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten subjektu pasiboei, ondasunen urruneko salmentak edo ondasun nazionalen entrega jakin batzuk egiten dituztenei, …. Izapidetu

  Banakako aitorpena aurkeztea

  • 310 eredua. Araubide erraztua. Hiru hileroko aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 341 eredua. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezian konpentsazioa egitea. Hiru hileroko aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 303 eredua. <abbr title="Balio Erantsiaren gaineko Zerga">BEZ</abbr>aren autolikidazioa Izapidetu
  • 390 eredua. Urteko laburpen-aitorpena Izapidetu
  • 391 eredua. Urteko laburpen-aitorpena. Araubide erraztua Izapidetu

  Noizbehinkako aurkezpena

  • 308 eredua. Aitorpena. Itzulketaren eskaera. Baliokidetasun errekarguaren araubidea eta subjektu pasiboak Izapidetu
  • 309 eredua. Aldizkakoa ez den aitorpena/likidazioa Izapidetu
  • 318 eredua. Lehenago itzulitako kuotak erregularizatzeko aitorpena Izapidetu

  Taldeen aurkezpena

  • 322 eredua. <abbr title="Balio Erantsiaren gaineko Zerga">BEZ</abbr>aren hileko autolikidazioa. Entitateen taldea Banakako eredua Izapidetu
  • 353 eredua. <abbr title="Balio Erantsiaren gaineko Zerga">BEZ</abbr>aren hileko autolikidazioa. Entitateen taldea Eredu gehitua Izapidetu

  BEZaren beste izapide batzuk

  • Fakturazioaren eta erregistro-liburuen arloko baimenak (faktura elektronikoa) Izapidetu
  • Subjektu pasibo batzuen <abbr title="Balio Erantsiaren gaineko Zerga">BEZ</abbr>aren aitorpen-likidazioak dokumentu batean batera aurkezteko baimena Izapidetu
  • <abbr title="Balio Erantsiaren gaineko Zerga">BEZ</abbr>a dela eta, izaera sozialeko erakunde edo establezimendutzat jotzea Izapidetu
  • <abbr title="Balio Erantsiaren gaineko Zerga">BEZ</abbr>a ordaintzetik salbuesteko eskubidea onartzea entitate jakin batzuek beren kideei zuzenean emandako zerbitzuak direla eta Izapidetu

  BEZaren aitorpen informatiboak

  • 349 eredua. <abbr title="Europar Batasuna">EB</abbr>ko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburpena Izapidetu
 • Eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua

  • 140 eredua. <abbr title="Eragiketa Ekonomikoen Erregistro-Liburua">EEEL</abbr>ean idatzoharrak egitea. Pertsona fisikoak Izapidetu
  • 240 eredua. <abbr title="Eragiketa Ekonomikoen Erregistro-Liburua">EEEL</abbr>ean idatzoharrak egitea. Pertsona juridikoak Izapidetu

  Batuz-en beste izapide batzuk

  • Batuz sistema borondatez aplikatzea Izapidetu
  • Gailuen ziurtagiriei buruzko komunikazioa (Batuz - TicketBAI) Izapidetu
  • TicketBAI <span lang="en">software</span> bermatzailearen erregistroan alta ematea Izapidetu
  • Batuz – TicketBAI betebeharretatik salbuesteko baimena Izapidetu
 • Ondare eskualdaketen eta EJDen gaineko zerga

  • 600 eredua. Aitorpen-likidazioa. Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga Izapidetu
  • 600 eredua. Aitorpen-likidazioa. Partikularren arteko mailegua Izapidetu
  • 600 ereduko tributu-ordainketa deuseztatzea <abbr title="Número de Referencia Completo" lang="es">NRC</abbr> bidez Izapidetu
  • Kontsulta. 600 eredua deuseztatzea <abbr title="Número de Referencia Completo" lang="es">NRC</abbr> bidez Izapidetu
  • 603 eredua. Autolikidazioa. Ondasun higigarri erabilien eskualdaketa Izapidetu
  • 610 eredua. Autolikidazioa. Erakundeek negoziatutako dokumentuak zergapetzen dituen zerga eskudirutan ordaintzea laguntzaileak Izapidetu
  • 615 eredua. Autolikidazioa. Kanbio-letren akzioa daramaten dokumentuak edo aginduaren endosagarriak direnak ematea zergapetzen duen zergaren eskudiruzko ordainketa Izapidetu
  • 616 eredua. Urteko aitorpen informatiboa. Kanbio-letren akzioa daramaten dokumentuak edo aginduaren endosagarriak direnak ematea zergapetzen duen zergaren eskudiruzko ordainketak Izapidetu
  • 30A eredua. Aitorpen-likidazioa. Kanbio-letren gaindikina Izapidetu
 • Oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga

 • Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  • 05 eredua. Zergapean ez egoteko, zergatik salbuesteko eta zerga-oinarria murrizteko eskabidea Izapidetu
  • 06 eredua. Aitorpenak (salbuespenak eta ez-lotzeak, aurretik onartu gabeak) Izapidetu
  • Kontsulta. 06 eredua Izapidetu
  • 565 eredua. Matrikulazio-zerga Izapidetu
  • 568 eredua. Garraiobideak birsaldu eta lurraldetik kanpo bidaltzeagatiko itzulketaren eskaera Izapidetu
  • 576 eredua. Autolikidazioa. Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia Izapidetu
  • Kontsulta. 576 eredua Izapidetu
  • 576 ereduko tributu-ordainketa deuseztatzea <abbr title="Número de Referencia Completo" lang="es">NRC</abbr> bidez Izapidetu
  • Kontsulta. 576 eredua deuseztatzea <abbr title="Número de Referencia Completo" lang="es">NRC</abbr> bidez Izapidetu

  Ibilgailu erabilien eskualdatze-zerga (salerosketa)

  • 620 eredua: Aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 621 eredua. Partikularren arteko salerosketa Autolikidazioa Izapidetu
  • Kontsulta. 621 eredua Izapidetu
  • 621 ereduko tributu-ordainketa deuseztatzea <abbr title="Número de Referencia Completo" lang="es">NRC</abbr> bidez Izapidetu
  • Kontsulta. 621 eredua deuseztatzea <abbr title="Número de Referencia Completo" lang="es">NRC</abbr> bidez Izapidetu

  Ibilgailu erabilien oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  • 650-V eredua. Oinordetzak. Ibilgailuetarako eredu erraztua Izapidetu
  • 651-V eredua. Dohaintzak. Ibilgailuetarako eredu erraztua Izapidetu
 • Sozietateak eta ez-egoiliarren errenta

  • 200 eredua. Establezimendu iraunkorrak eta <abbr title="Bizkaiko Lurralde Historikoa">BLH</abbr>n ari diren atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak Izapidetu
  • 203 eredua. Establezimendu iraunkorrak eta <abbr title="Bizkaiko Lurralde Historikoa">BLH</abbr>n ari diren atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak Ordainketa zatikatua Izapidetu
  • 218 eredua. Enpresa handiak. Ordainketa zatikatua Izapidetu
  • 221 eredua. Zerga geroratuen aktiboak Zerga Administrazioaren aurrean kreditu galdagarri bilakatzeagatiko ondare-prestazioa Izapidetu
  • 232 eredua. Eragiketa lotuen eta paradisu fiskalekin lotutako eragiketa eta egoerei buruzko urteko aitorpen informatiboa Izapidetu
  • 20R eredua. Bat-egiteen, zatiketen, aktibo ekarpenen, balore trukeen eta bestelakoen zerga-araubide berezia aplikatzeko jakinarazpena Izapidetu
  • 20I eredua. Ikerketako eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzearen jakinarazpena Izapidetu

  Sozietateena aurkeztea - taldeak

  • 220 eredua. Autolikidazioa Sozietateak Zerga-baterakuntzako araubidea Izapidetu
  • 222 eredua. Sozietateak, ordainketa zatikatua Zerga-baterakuntzaren araubidea Izapidetu
  • 223 eredua. Sozietateak eta ez-egoiliarren errenta. Zerga-baterakuntzako araubidea. Ordainketa zatikatua Izapidetu

  Sozietateak, beste izapide batzuk

  • Atzerriko baloreen entitate edukitzaileen aukeratzearen jakinarazpena Izapidetu
  • Partaidetza-ehunekoen baimena Izapidetu
  • Aktiboak amortizatzeko askatasuna, inpaktu kutsatzailea zuzentzeko Izapidetu
  • Sozietateak. Atzerriko errentak ez integratzea Izapidetu
  • Amortizazio-planak (enpresaburuak eta profesionalak) Izapidetu
  • Berrinbertsio-planak (enpresaburuak eta profesionalak) Izapidetu
  • Diru-sarrerak eta gastuak denboran egozteko proposamenak Izapidetu
  • Eragiketa lotuen balorazioa Izapidetu
 • OHZ

  • <abbr title="Ondasun Higiezinen gaineko Zerga">OHZ</abbr>/<abbr title="Ekonomi Jardueren gaineko Zerga">EJZ</abbr> ordainagirien kontsultak eta helbideratzeak Izapidetu
 • EJZ aurkeztea

  • 840 eredua. <abbr title="Ekonomi Jardueren gaineko Zerga">EJZ</abbr>ren aitorpena Izapidetu
  • 848 eredua. Eragiketa-bolumenari buruzko komunikazioa Izapidetu
  • <abbr title="Ekonomi Jardueren gaineko Zerga">EJZ</abbr>-ren kontsulta (Jarduera ekonomikoen gaineko zerga) Izapidetu

  Ordainagirien kontsultak eta helbideratzeak

  • <abbr title="Ondasun Higiezinen gaineko Zerga">OHZ</abbr>/<abbr title="Ekonomi Jardueren gaineko Zerga">EJZ</abbr> ordainagirien kontsultak eta helbideratzeak Izapidetu
 • EEEL 2022 eta aurrekoak

  • 140 eredua. Pertsona Fisikoen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua. Urteko aitorpen informatiboa Izapidetu

  Errenta aurkeztea

  • Errenta-aitorpena aurkeztea Izapidetu
  • Ordezko aitorpena Izapidetu
  • Zerga-ordainketa aukera aldatzeko eskaera (banakako tributazioa, baterakoa, edo alderantziz) Izapidetu

  Errenta 2019 eta aurrekoak

  • 100 eredua. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga 2019. Autolikidazioa. Izapidetu

  Errentaren aitorpen informatiboak

  • 184 eredua. Errentak eratxikitzeko araubideko entitateak Izapidetu

  Ordainketa zatikatua

  • 130 eredua. Enpresaburuak eta profesionalak Izapidetu

  Errentaren beste izapide batzuk

  • Ohiko etxebizitzagatiko kenkarirako epea luzatzea Izapidetu
  • Literatura- eta arte-sarien errentako salbuespena Izapidetu
  • Mutualisten erreklamazioa 2020-2022 urteak Argibide gehiago Izapidetu
  • Mutualisten erreklamazioa 2019 urtea Argibide gehiago Izapidetu
 • Ondare eta Fortuna Handiak aurkeztea

  • Ondare-aitorpena aurkeztea Izapidetu
  • Ondare eta Fortuna Handien aitorpena aurkezte Izapidetu
  • Informazio fiskala kontsultatu eta deskargatzea Izapidetu

  2019. urteko eta aurreko urteetako ondarea

  • 714 eredua. 2019ko ondarearen gaineko zerga. Autolikidazioa Izapidetu
 • Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga

  • 586 eredua. Urteko laburpen-aitorpena Izapidetu
  • 587 eredua. Autolikidazioa Izapidetu
  • A23 eredua. Itzulketa-eskaera. Berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zerga Izapidetu
  • Gas fluordunen kontabilitatea Izapidetu
  • Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergaren erregistroan inskribatzeko eskaera Izapidetu
  • Gas fluordunak liltegizain izateko baimen-eskaera Izapidetu

  Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga

  • 583 eredua. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak Izapidetu
  • 588 eredua. Jarduerari uzteagatiko likidazioa, urtarriletik urrira artekoa Izapidetu
  • 591 eredua. Ekoizleei egindako ordainketen urteko aitorpena Izapidetu
  • 591 eredua. Ekoizleei egindako ordainketen urteko aitorpena Izapidetu

  Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia

  • 592 eredua. Autolikidazioa. Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia Izapidetu
  • A22 eredua. Itzulketa-eskaera. Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga berezia Izapidetu
  • Plastikozko ontzi kontabilitatea Izapidetu
  • Plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga bereziaren erregistroan inskribatzeko eskaera Izapidetu

  Hondakinak zabortegietan uztearen, hondakinen errausketaren,… gaineko zerga

  • 593 eredua. Autolikidazioa. Hondakinak zabortegietan uztearen, hondakinen erraustearen eta haien baterako errausketaren gaineko zerga Izapidetu
  • Zabortegietan hondakinak uztearen, hondakinak erraustearen eta batera erraustearen gaineko zergaren erregistroan inskribatzeko eskaera Izapidetu
 • Joko-jardueren gaineko zergaren aitorpenak

  • 042-C eredua. Jokoaren gaineko zerga-tasa. Kasinoa Izapidetu
  • 043-B eredua. Jokoaren gaineko zerga-tasa. Bingo-aretoak. Autolikidazioa Izapidetu
  • 043-E eredua. Jokoaren gaineko tributua. Bingo elektronikoa. Autolikidazioa Izapidetu
  • 043-J eredua. Joko-jardueren gaineko zerga, urteko eta urte anitzeko jardueren kasuan Izapidetu
  • 043-M eredua. Jokoaren gaineko zerga-tasa. Makinak edo tresna automatikoak. Aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 043-M eredua. Jokoaren gaineko zerga-tasa, eta 043-G eredua. Jokoaren gaineko tasaren errekargua. Makinak edo tresna automatikoak Izapidetu
  • 043-G eredua. Jokoaren gaineko tasaren errekargua. Makinak edo tresna automatikoak. Aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 043-Z eredua. Bingo-jokoaren gaineko zerga. Bingo-aretoak Aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 048 eredua. Jokoaren gaineko zerga-tasa. Apustuak. Aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • T01 eredua. T-01eredua - Bingo-kartoiak saltzeagatiko tasa Izapidetu
 • Sariak, loteriak eta apustuak

  • 136 eredua. Errenta eta ez-egoiliarrak Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa Izapidetu
  • 230 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga bereziari dagozkion atxikipenak eta konturako sarrerak Izapidetu
  • 270 eredua. Urteko laburpena. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia Izapidetu
 • Aseguru-primen gaineko zerga

 • Finantza-transakzioen gaineko zerga

  • 604 eredua. Finantza-Transakzioen gaineko Zergaren autolikidazioa Izapidetu
 • Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren errenta

  • 147 eredua. Atxikipenak egiteko besteren konturako langileek Espainiako lurraldera egindako lekualdatzearen jakinarazpena Izapidetu
  • 210 eredua. Aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 211 eredua. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrei egindako higiezin-eskuraketek duten atxikipena. Aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 213 eredua. Entitate ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia Aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 215 eredua. Taldeko aitorpen-likidazioa Izapidetu
  • 216 eredua. Atxikipenak Izapidetu
  • 247 eredua. Atxikipenak egiteko besteren konturako langileek atzerrira egindako lekualdatzearen jakinarazpena Izapidetu
  • 291 eredua. Kontuetako etekinen aitorpen informatiboa Izapidetu
  • 296 eredua. Atxikipenak. Urteko laburpena Izapidetu

  Sozietateak eta ez-egoiliarren errenta

  • 136 eredua. Loteria eta apustu jakin batzuetako sarien gaineko karga berezia. Autolikidazioa Izapidetu
  • 184 eredua. Errentak eratxikitzeko araubideko entitateak Izapidetu
  • 200 eredua. Establezimendu iraunkorrak eta <abbr title="Lurralde Historikoa">LH</abbr>n ari diren atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak Izapidetu
  • 203 eredua. Ordainketa zatikatua Izapidetu
  • 218 eredua: Sozietateen gaineko zerga eta <abbr title="Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga">EEEZ</abbr> Enpresa handiak. Ordainketa zatikatua Izapidetu
  • 20I eredua. Ikerketako eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzearen jakinarazpena Izapidetu
 • Kreditu-erakundeetako gordailuen gaineko zerga

 • Zerbitzu digital zehatzen gaineko zerga

  • 490 eredua. Autolikidazioa. Zerbitzu digital zehatzen gaineko zerga. Izapidetu