Epea eta aurkezpen telematikoa

Sozietateen gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru Arauaren 126. artikuluaren arabera, zergaren aitorpena zergaldia amaitu osteko 6 hilabeteen osteko 25 egun naturalen barruan aurkeztu beharko da. Hala ere, epe horren hasieran Ogasun eta Finantzen foru-diputatuak ez badu zehaztu zergaldi horretako aitorpena aurkezteko era, aitorpena aurkezteko era zehazten duen xedapena indarrean jarri osteko 25 egun naturaleko epearen barruan aurkeztu beharko da aitorpena.

Horrenbestez, 2022ko zergaldia abenduaren 31an edo lehenago amaitu zuten erakundeek 2023ko uztailaren 1etik 26ra bitartean aurkeztu beharko dituzte beren autolikidazioak.

Arautegia: Sozietateen gaineko Zergari buruzko 11/2013 Foru Arauaren 126. artikulua (1,4 MB)

Aurkezpena telematikoki egingo da, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez,Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren ekainaren 12ko 241/2023 Foru Aginduarekin bat. Honen bidez, onetsi egiten dira Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) autolikidazioa aurkezteko 200 eta 220 ereduak, eta 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietan ereduok telematikoki aurkezteko prozedura arautzen da.

ebizkaia.eus - Bizkaiko Foru Aldundiko Egoitza Elektronikoa Laguntza

Laguntza Programa

2022. urteko ekitaldiari dagozkion autolikidazioak egin daitezen laguntzeko, Bizkaiko Foru Ogasunak Bizkaiko araudia bete beharreko erakundeek aitorpenak egiteko laguntza programa elaboratzen du.

Laguntzeko programak zenbait kontrol barne hartzen ditut autolikidazioak egiterakoan gertatu daitezkeen akatsak saiheste aldera. Batzuetan kontrolen bidez programan marka edo partidak modu desegokian betetzea saihesten da; beste batzuetan, berriz, programaren operatibo guztia da. Horietan partida zehatzen zenbatekoak lortzeko kalkuluak definitzen dira. Erabiltzaileak ez ditu eskuz sartuko.

Laguntza programaren funtzionamenduari buruzki informazioaren atarian pantaila batzuen funtzionamendua adierazten da. Berriak izateagatik edo kontrol-maila nahiz maila operatibo handiagoak izateagatik, programaren erabiltzaileari zalantzak sor diezaiokete egindako kalkulu edo ager daitezkeen erroreei buruz.

Pantailen funtzionamendua definitzeko, partidaren zenbakiak edo kodeak aipatzen dira. Kode horiek telematikoki aurkezteko ereduan agertzen dira. Hori 241/2023 Foru Aginduak (9 MB), 2023ko ekainaren 15 Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta dago.

2022 Sozietateen laguntza programa

Zerga-araubide bereziak eta aitorpenaren ezaugarriak pantailan erabiltzaileak markatu behar dituen zenbait lauki daude eta horien arabera zehaztuko da Sozietateen gaineko Zergaren kitapena.

Erakundeak hautatutako aitorpen-motari jarraiki zehazten diren hainbat kontrol alde batera utzita, programan bateraezintasun batzuk ezartzen dira bere IFZren konposizioaren eta marken artean, baita marken beraien artean ere. Bateraezintasun hauek eragiten dute marka jakin batzuk bakarrik aukeratu ahal daitezkeela erakundearen forma juridikoa -IFZren konposizioa eragiten duena- jakin bat denean edo marka zehatz bat aukeratuta beste batzuk aukeratzea ezinezko gertatzea.

Erantsitako dokumentuen laukietan X baten bidez IFZ batzuekin bateraezinak diren markak eta elkarren artean bateraezinak diren markak zein diren.

Zerga-araubide bereziak eta aitorpenaren ezaugarriak (305 KB)

Laguntza-programak erakundearen kontabilitate-egoeran eransten dituzte zerga-oinarria kalkulatzeko abiapuntu bezala.

Programa operatibo gehienez hornitu da urteko hiru kontu-egoerak betetzeko: galeren eta irabazien kontua, ondare garbian aldaketa-egoera eta balantzea.

Operatibo horrekin programa ahalik eta errazen erabiltzea saiatzen da. Operatiboak ez ditu bakarrik partidak eransteko baturak eta kenketak egiten, partidak pantaila batzuetatik besteetara eramaten dira edo partidak zehazteari buruzko kontrolak zehazten dira bestetan izendatutako zenbatekoekin bat. Hala, bi pantaila desberdinetan agertzen den partida berak, datuak sartzeko orduan akatsa izateagatik, bi zenbateko desberdin izatea saihestuko dugu.

Ondoren galeren eta irabazien kontuaren partida-kode guztiak agertzen dira, baita ondare garbian aldaketa-egoera eta balantzea ere. Horiek 200 ereduko (aitorpen telematikorako arrunta) ohiko kontu-egoeren barruan daude.

Kontabilitate-egoerak eredu laburtuen bidez edo ETEei dagokionen bitarteaz aurkezten direnean, zenbait partida ez da programaren pantailetan ikusten eta 0 zenbatekoa izendatuko litzateke.

Laguntzeko programan pantaila bat dago erakundeak autolikidazioan ematen den emaitzari dagokionez egiten dituen zuzenketa fiskalen jatorriaren berri eman dezan, hauek ekitaldian bertan sortzen diren edo aurreko ekitaldietan sortutako denborazko doikuntzen itzulketa den, baita etorkizuneko ekitaldietan itzuli beharreko balizko zenbatekoak ere.

Emaitzarekiko zerga-zuzenketei buruzko informazio guztia hemen aurkitu dezakezu

Berrinbertitzeagatik salbuespenaren zenbatekoa kalkulatzeko tresna bat da. Erakunde batek onar dezake 11/2013 Foru Arauak 36. artikuluan xedatutakoaren babesean. Horretarako datu desberdinak eskatuko zaizkio

Ohiz kanpoko irabaziak berrinbertitzeari buruzko informazio guztia hemen aurkitu dezakezu

Fitxategien bihurtzaileak

2022ko ekitaldiari dagozkion autolikidazioak egitea errazteko, Bizkaiko Foru Ogasunak bere esku jartzen ditu Arabako edo Gipuzkoako Foru Aldundien eta Z.A.E.A.ren formatuko fitxategi-bihurgailuak, lurralde horietako araudia bete behar duten eta autolikidazioa Bizkaiko Foru Ogasunean aurkeztu behar duten erakundeentzat, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez.

BERRITASUNAK ETA OHIKO GALDERAK