ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

AURREKONTUA GUZTIRA 2019

SARRERAK

8.216
MILI. EURO

  • ITUNDUAK 7.948 M€
  • ITUNDU GABEAK 267 M€

GASTUAK

8.216
MILI. EURO

  • SAILAK 1.475 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 6.741 M€

GASTUAK 2019

AURREKONTUA GUZTIRA
8.216
MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO
BANAKETA

+4,9%

2018 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
6%
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 97 M€
37%
GIZARTE EKINTZA 559 M€
4%
EUSKARA ETA KULTURA 60 M€
8%
OGASUNA ETA FINANTZAK 125 M€
10%
GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA 148 M€
8%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 120 M€
20%
EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA 301 M€
4%
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 62 M€
HERRI ZORRA 168 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.667 M€
UDAL FINANTZAKETA 896 M€
BATZAR NAGUSIA 8 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 8.216 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 168 M€
KANPO HARREMANAK 31 M€
HIRIGINTZA 3 M€
INGURUMENA 8 M€
PENTSIOAK 38 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 427 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 18 M€
KULTURA 41 M€
KIROLA 9 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 40 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 72 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 7 M€
GARRAIO PUBLIKOA 141 M€
AZPIEGITURA 252 M€
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 1 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 25 M€
GOBERNU ORGANOAK 17 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 268 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 78 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 6.564 M€

SARRERAK 2019

AURREKONTUA GUZTIRA
8.216
MILI. EURO

+4,9%

2018 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
46%
ZUZENEKO ZERGAK 3.817 M€
49%
ZEHARKAKO ZERGAK 4.066 M€
1%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 139 M€
0%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 73 M€
1%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 120 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
35% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 2.832 M€
9% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 779 M€
0% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 65 M€
1% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 81 M€
0% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 59 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 108 M€
38% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 3.061 M€
10% ZERGA BEREZIAK 848 M€
0% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 47 M€
1% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 139 M€