Sarri egiten diren galderak

Galdera orokorrak

 1. Zer da Aldundia?
 2. Zer da EPE bat?
 3. Zer baldintza bete behar dira hautaketa-prozesuan parte hartzeko?
 4. Nori galde diezaioket zalantzarik izanez gero gai-zerrendari, datei eta inskripzioari buruz?
 5. Zer dira oinarri orokorrak eta espezifikoak?
 6. Zer da txanda irekia?
 7. Zer da barne-sustapena?
 8. Zer da desgaitasuna duten pertsonentzako plazen erreserba?
 9. Azterketetako hizkuntza
 10. Nahitaezko hizkuntza-eskakizunak eta nahitaezko ez direnak
 11. Zer dira oposizioa eta oposizio-lehiaketa?
 12. Nola zenbatzen dira epeak?
 13. Zer da Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzua eta zer eginkizun ditu?
 14. Zer da oposizioko epaimahai kalifikatzailea eta zer eginkizun ditu?

Hautaketa-prozesuak

 1. Nolakoak dira azterketak eta probak?
 2. Gai-zerrenda eta bibliografia
 3. Nola eman izena enplegu publikoaren eskaintzan
 4. Nola egiten da eskabidea web-orriaren bidez?
 5. Zer erregistrotan aurkez dezaket dokumentazioa eta egin ditzaket eskabideak?
 6. Nola bidal ditzaket dokumentazioa eta eskabide-orriak posta eta telegrafo zerbitzuaren bidez?
 7. Zer da konpultsa edo erkatzea?
 8. Nola egiten da hautaketa-prozesua?
 9. Noiz ateratzen dira onartuen, atzera egin dutenen eta kanpo utzitakoen zerrendak?
 10. Noiz eta non egiten dira azterketak?
 11. Zein dira azterketak eta probak egiteko arau orokorrak?
 12. Non agertzen dira notak?
 13. Noiz eta nola aurkez dezaket kexa edo iradokizun bat?
 14. Noiz eta nola aurkez dezaket erreklamazioa/administrazio-errekurtsoa?
 15. Noiz eta nola aurkez ditzaket merezimenduak?
 16. Noiz eta nola egiaztatu behar ditut merezimenduak?
 17. Zer da hautaketa-prozesu batean KAUTELAZ parte hartzea, eta nola egiten da?
 18. Badago muga-egunen bat adierazten duena noiztik aurrera ezin daitekeen exijitu kontuan hartzeko ea arau-aldaketarik egon den eragina duenik gai-zerrendekin zerikusia duten gaietan?
 19. Non aurki ditzaket lehenago eginiko azterketen ereduak, orientabide gisa erabiltzeko etorkizunean egingo diren hautaketa-prozesuetan?
 20. Euskara
 21. Desgaitasuna duten pertsonak
 22. Noiz ordaindu behar da azterketa-eskubideen tasa?
 23. Nor dago salbuetsita tasa ordaintzetik?
 24. Tasa ordaintzetik salbuetsita egonez gero, zer kasutan aurkeztu behar dira justifikazio-agiriak?
 25. Ba al da eskubiderik tasaren zenbatekoa itzultzeko?

Datu pertsonalen babesa - IZEAME Eskubideak

 1. Zer dira IZEAME eskubideak?
 2. Zer egin behar dut nire IZEAME eskubideak baliatzeko?
 

Enplegu publikoaren eskaintza

Galdera orokorrak

1. Zer da Aldundia?

Bizkaiko Foru Aldundia erakunde betearazle bat da, bere eskumenen barruan Bizkaiaren gobernamendua eta administrazioa hartzen dituena. Ahaldun nagusia da Bizkaiko Foru Aldundiaren buru. Bizkaiko Batzar Nagusiek aukeratzen dute ahaldun nagusia, eta hark aukeratzen ditu foru-diputatuak, Aldundia osatzen duten sailetariko bakoitzaren buru izan daitezen.

Igo

2. Zer da EPE bat?

EPE bat (enplegu publikoaren eskaintza) administrazio publikoek egiten duten enplegu-eskaintza bat da, non zehazten diren zer plaza huts bete behar dituen Administrazioak giza baliabideen arloan dituen beharrei erantzuteko, langile berriak hartuz. Ondoren, plaza huts horiek betetzeko hautaketa-prozesuen deialdiak egiten dira.

EPE bat baino gehiago egin daiteke urtean zehar, eta bi tokitan argitaratzen dira: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta www.bizkaia.eus web-orrian (lan publikoaren eskaintza).

Administrazio publikoetan enplegatu publiko izateko, hautaketa-prozesu bat egin behar da. Hautaketa-prozesua prozesu ireki bat da, libreki parte hartzekoa, baina horrek ez du eragozten diskriminazio positiboko neurriak hartzea desgaitasuna duten pertsonentzat, eta plaza-kopuru bat gordetzea barne-sustapenerako.

Foru Aldundiak deialdi publiko bidez hautatuko ditu bere langileak, oposizio, lehiaketa edo oposizio-lehiaketa libreen bidez, eta hiru sistemotan bermatuko du betetzen direla publikotasun-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak.

 • Oposizioan, gaitasun-proba bat edo gehiago egiten dira, teorikoak edo praktikoak, izangaien gaitasuna zehazteko eta hautaketan zer lehentasun-ordena izango duten finkatzeko.
 • Lehiaketan, izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimenduak baloratzen dira bakarrik, kasuan kasuko deialdian ezarritako baremoaren arabera, eta hautaketa-prozesuan zer lehentasun-ordena duten ezartzen da.
 • Oposizio-lehiaketan, aurreko bi sistemak erabiltzen dira bata bestearen ondoren hautaketa-prozeduraren barruan, baina lehiaketa-fasearen balorazioak ezin du inola ere gainditu oposizio-fasean lor daitekeen gehieneko puntuazioaren ehuneko berrogeita bost.

Hautaketa-prozesuetan, zaindu behar da egiten diren probak egokiak direla lanpostuan egin behar diren funtzioen edukirako, eta, horretarako, honelako probak egin daitezke: ezagutza orokor edo espezifikoko probak, teorikoak edo praktikoak, test psikoteknikoak, elkarrizketak, prestakuntza-ikastaro selektiboak, praktikaldiak eta beste edozein sistema, hautaketa-prozeduraren objektibotasuna, arrazionaltasuna eta funtzionaltasuna bermatzeko egoki dena.

Igo

3. Zer baldintza bete behar dira hautaketa-prozesuan parte hartzeko?

Oinarri orokorrek lege-betekizun orokorrak jasotzen dituzte, eta betekizun espezifikoak, berriz, oinarri espezifikoetan jasotzen dira. Hona betekizun orokorrei buruzko argibideak:

 1. Funtzionario-izaera eskuratzeko betekizun orokorrak:
  1. Nazionalitatearen betekizunari dagokionez, egoera hauetakoren batean egon behar da:
   • Europar Batasuneko herritarra izatea.
   • Europar Batasuneko herritar baten ezkontidea izatea, betiere zuzenbidez banatuta ez badaude, lehenengoaren ondorengoa izatea, edo ezkontidearena, betiere zuzenbidez banatuta ez badaude, eta hogeita bat urte baino gutxiago ez izatea edo adin hori baino gehiago izanik oraindik gurasoen mende ez bizitzea.
   • Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko tratatuen aplikazio-eremuaren barruan egotea, baldin eta tratatu horietan langileen zirkulazio-askatasuna ezar badaiteke.
  2. Hamasei (16) urte beteta izatea, baina nahitaezko erretirorako adinik oraindik ez izatea.
  3. Eginkizunak betetzeko gaitasun funtzionala izatea, hala dagokionean oinarri espezifikoetan jasoko diren bazterketa medikoen taularekin bat.
  4. Ez egotea diziplina-espediente bidez bereizita ezein administrazio publikoren zerbitzutik edo ezein autonomia-erkidegotako konstituzio- edo estatutu-organoetako zerbitzutik. Halaber, ez izatea adierazita, ebazpen judizial bidez, erabateko desgaikuntzarik edo desgaikuntza berezirik enplegu edo kargu publikoak betetzeko edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko. Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, ez egotea desgaituta edo pareko egoera batean, eta ez egotea norberaren estatuan baldintza beretan enplegu publikoa betetzea eragozten duen diziplina-zehapen baten mende edo pareko egoera batean.
  5. Deialdian eskatzen den titulazioa izatea edo eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzean titulazio hori eskuratzeko modua izatea. Tituluak atzerrian lortu dituzten izangaiek egiaztatu beharko dute badutela dagokion baliozkotzea edo badutela, behintzat, homologazioaren ziurtagiria.
  6. Oinarri berezietan ezarritako gainerako baldintzak betetzea.
 2. Barne-igoerarako gordetako plazetara aurkezten diren izangaiek zerbitzu aktiboan edo zerbitzu berezietan egon beharko dute beren jatorrizko plazan, eta betekizun hauek bete beharko dituzte:
  1. Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario izatea gaur egun dauden eskaletariko batean, lortu nahi duten plazaren azpiko lehen sailkapen-taldeko edo -azpitaldeko plaza batean, edo talde edo azpitalde bereko plaza batean, deialdiaren oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera.
  2. Bi urte beteta izatea karrerako funtzionario legez jatorrizko plazan Bizkaiko Foru Aldundian.
  3. Lortu nahi den plaza eskuratzeko eskatzen den titulazioa izatea edo modua izatea eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko, eskatzen den antzinatasuna izatea eta eskatzen diren gainerako baldintzak betetzea.
 3. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetara aurkezten direnek % 33 edo gehiagoko desgaitasun-gradua izan behar dute aitortua, eta eskaera aurkezteko unean egiaztatu beharko dute hori. Beraz, hautaketa-prozesuan zehar desgaitasuna desagertu egiten bada edo gutxitu, eta portzentaje horren azpitik geratzen, orduan ofizioz aldatuko da izangai hori txanda irekira.

Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean bete beharko dira baldintza horiek guztiak. Halaber, hautaketa-prozesuan zehar ere bete beharko dira denak, harik eta izendapena egin arte. Hala ere, oinarri espezifikoek geroratu egin dezakete baldintza espezifikoren bat bete behar izateko unea.

Eskabide-orrietan akatsik egonez gero, iragarkia jarriko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Aldundiaren iragarki-taulan eta www.bizkaia.eus (lan publikoaren eskaintza) web-orrian, interesdunari eskatzeko akatsa zuzen dezala hamar egun baliodunen epean, eta ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela, horretarako ebazpena eman ondoren.

Igo

4. Nori galde diezaioket zalantzarik izanez gero gai-zerrendari, datei eta inskripzioari buruz?

Zalantzaren bat izanez gero, komeni da oinarri orokorrak eta espezifikoak irakurtzea, haiek baitira hautaketa-prozesuaren funtsezko araudia, eta, hala ere zalantza argitzen ez bada, Aldundiarekin harremanetan jartzea, bide hauetakoren baten bitartez:

Igo

5. Zer dira oinarri orokorrak eta espezifikoak?

Oinarri orokorrak deialdiaren oinarrizko legea dira. Hautaketa-prozesuei buruzko informazio orokorra eta funtsezkoa biltzen dute, eta euretatik sortzen diren oinarri espezifiko guztiei aplikatzekoak dira. Hainbat alderdi arautzen dira oinarrietan: aurkezteko baldintzak, hautaketa-prozesua, epaimahaia, epeak, destinoen hautaketa, lan-poltsa eratzeko modua, eta abar.

Oinarri espezifikoek kasuan kasuko hautaketa-prozesuari buruzko informazio zehatza jasotzen dute, eta, besteak beste, honako hauei buruzko informazioa: deialdiko lanpostuak, hautaketa-prozesu jakin baterako titulazioa eta betekizun espezifikoak, azterketak, gai-zerrenda, kontuan hartuko diren merezimendu zehatzak, lan-poltsak eratzeari buruzko xedapen espezifikoak, eta abar.

Igo

6. Zer da txanda irekia?

Deialdietan, sarbide-txanda bi bereiz daitezke: txanda irekia eta barne-sustapenerako erreserbatutako plazen txanda. Txanda bietan egon daitezke plaza batzuk gordeta desgaitasuna duten pertsonentzat.

Txanda irekia da edozein pertsona sar daitekeen txanda orokorra, inolako berezitasunik gabe parte hartzekoa, oinarrietan bertan jasotakoak izan ezik. Legez, herritar guztiek dute eskubidea enplegu publikoa eskuratzeko publikotasun-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioei jarraituz.

Igo

7. Zer da barne-sustapena?

Funtzionarioen administrazio-karrerari lotutako plazak dira, haientzat gordeak. Halako plazak betetzen ez badira, hutsik geratzen dira, eta txanda irekiko plazei gehitzen zaizkie.

Igo

8. Zer da desgaitasuna duten pertsonentzako plazen erreserba?

Desgaitasuna duten pertsonei enplegu publikora sartzen laguntzeko plaza-kopuru zehatz bat da, halako pertsonek bakarrik bete dezaketena. Enplegu-eskaintzako plaza guztien % 7 gordetzen da, eta kasuan kasuko deialdian ezartzen da nola banatuko diren. Desgaitasuna duten pertsonek betetzen ez dituzten plaza hutsak ez zaizkie gehitzen txanda irekiko plazei, eta hurrengo hautaketa-prozesu batzuetarako gordetzen dira.

Desgaitasuna duten pertsonatzat hartuko dira ehuneko 33ko desgaitasun-gradua edo handiagoa aitortua dutenak.

Era berean, honako kasu hauetan ere joko da baldintza hori betetzen dela: ezintasun iraunkor osoagatik pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunen kasuan, eta zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik edo desgaitasunagatik erretiro-pentsioa aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan.

Igo

9. Azterketetako hizkuntza

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuaren arabera, euskara eta gaztelania berdin dira hizkuntza ofizialak, eta berdin tratatu eta erabiltzekoak dira administrazioekiko harremanetan. Beraz, norberak erabaki dezake azterketak nola egin: gaztelaniaz edo euskaraz.

Igo

10. Nahitaezko hizkuntza-eskakizunak eta nahitaezko ez direnak

Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko 10/1982 Legeak, azaroaren 24koak, ezartzen du administrazio publikoetako lanpostuek hizkuntza-eskakizuna dutela eta data jakin batean bete behar dela eskakizun hori. Lanpostuei atxikitako plazen epeen definizioaren arabera (lanpostu-zerrendan jasotzen dira epeok), plaza betetzen duenak baldintza hori bete behar du, hau da, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna betekizun da lanpostu batean jarduteko. Hizkuntza-eskakizuna izan beharra betetzeko epea igaro ez bada, ez dago derrigortasunik, ez dago nahitaezko hizkuntza-eskakizunik, eta, beraz, gerta liteke lanean ari den pertsonak ez izatea hizkuntza-eskakizuna. Halakoetan, hizkuntza-eskakizuna merezimendu izaten da deialdian.

Igo

11. Zer dira oposizioa eta oposizio-lehiaketa?

Oposizio batean, izangaiek egindako proben emaitzak baloratzen dira bakarrik.

Oposizio-lehiaketa, berriz, prozesu mistoa da: proben emaitzak eta aurkeztutako merezimenduak baloratzen diren, hala nola ikastaroak, lan-esperientzia, hizkuntzak, informatika, prestakuntza pertsonala eta profesionala oro har, deialdi bakoitzeko merezimenduen baremoak jasotzen duenaren arabera.

Igo

12. Nola zenbatzen dira epeak?

Egun naturalak egutegiko egun guztiak dira, eta baliodunak, berriz, jaiegun ez direnak. Oro har, esan behar da epe guztiak egun baliodunetan zenbatzen direla, ez bada beren-beregi adierazten egun naturalak direla; hau da, Bizkaiko Foru Aldundian, astelehenetik ostiralera bitarteko egunak bakarrik zenbatuko dira egun balioduntzat, larunbatak eta jaiegunak baztertuta.

Epea hilabetetan ezartzen bada, data jakin batetik beste batera zenbatuko da, kasuan-kasuan dagokiona argitaratu edo jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Egunetan adierazitako epeak, berriz, kasuan-kasuan dagokiona argitaratu edo jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko dira.

Igo

13. Zer da Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzua eta zer eginkizun ditu?

Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuak hautaketa-prozesua antolatu, prestatu eta gestionatzen du, eta epaimahai kalifikatzaileekin koordinatzen da elkarri laguntzeko.

Horrez gainera, Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuak hautapen-prozesuen ondorioz eratzen diren lan-poltsak antolatu eta gestionatzen ditu.

Igo

14. Zer da oposizioko epaimahai kalifikatzailea eta zer eginkizun ditu?

Epaimahai kalifikatzaileak, alde batetik, hautapen-prozesuaren garapena gestionatzen du, Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuarekin batera, eta, bestetik, izangaiek egindako probak eta aurkeztutako merezimenduak baloratzen ditu, berak bakarrik. Horrez gainera, deialdiaren oinarriak aplikatzean sortzen diren zalantza eta gorabehera guztiak ebatziko ditu, eta hautaketa-prozesua behar bezala garatzeko behar diren erabakiak hartuko ditu.

Epaimahai kalifikatzailea kide anitzeko hautaketa-organoa da; inpartzialtasunez eta profesionaltasunez jarduten du, eta autonomia osoz betetzen ditu bere eginkizunak. Epaimahaiak foru-dekretu bidez izendatzen dira, eta haien osaera BAOn publikatzen da. Epaimahai kalifikatzailearekin harremanetan jartzeko biderik egokiena Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzua da, edo, bestela, epaimahaiaren idazkaria.

Izangaiek aukera dute epaimahaia osatzen duten pertsonen errekusazioa eskatzeko, baldin eta, haien ustez, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan aurreikusitako egoeraren bat gertatzen bada.

go

Hautaketa-prozesuak

1. Nolakoak dira azterketak eta probak?

Oro har, egun jakin bat ezartzen da probak egiteko, eta deialdi bakarra izaten da. Horrek esan nahi du ez dagoela aukerarik probak beste egun batean egiteko, ezein arrazoirengatik, nahiz eta gaixotasun edo ezohiko egoera gisa justifikatu. Horretan, salbuespena dira genero-politiken barruan onartutako neurriak (haurdunaldia edo erditzea), deialdiaren oinarri orokorretan ezarritakoaren arabera.

Bi proba-mota dira ohikoenak: alde batetik, idatzizko proba teorikoak, test motakoak zein garatu beharreko gaiei buruzkoak, eta, bestetik, idatzizko proba praktikoak. Hala ere, beste era bateko probak ere egon daitezke: ahozko probak, egin beharreko lanerako trebetasunei lotutako proba praktikoak, izangaien gaitasuna egiaztatzeko proba fisikoak (adibidez, suhiltzaileenak) edo hizkuntzen ezagutza-probak.

Oinarri espezifikoetan ezartzen da zer proba-mota egingo den eta haien edukia.

Igo

2. Gai-zerrenda eta bibliografia

Kategoria bakoitzeko oinarri espezifikoetan ageri da gai-zerrenda, eta bertan jasotzen dira azterketak egiteko ikasi behar diren gaiak.

Gai-zerrenden edukia lantzea eta bibliografia aurkitzea oposiziogile bakoitzaren zeregina da. Bizkaiko Foru Aldundiak, hala ere, bibliografia proposatzen du bere webgunean, baina betiere orientazio gisa, legezko baliorik edo balio loteslerik gabe.

Igo

3. Nola eman izena hautaketa-prozesu batean

Eskaera-orriak telematikoki aurkeztuko dira, Aldundiaren web-orrian erabilgarri dagoen aplikazio informatikoaren bidez: www.bizkaia.eus (lan-eskaintza publikoa). Hala ere, herritar guztiei sarbidea bermatzeko, Foru Aldundiak aurrez aurreko arretagune bat jarriko du, eta tramitazioak egiteko behar diren baliabide informatikoak jarriko ditu herritarren esku Laguntza bulegoan (Foru Liburutegiaren beheko solairua, Diputazio kalea 7, Bilbo 48009).

Halaber aurkeztu ahal izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren lekuetan. Eta, berdin, Bizkaiko Foru Aldundiaren edozein sailetako erregistro nagusian.

Eskabideak egiteko, oinarri orokorren I. eranskinean jasotzen den eredu ofizial normalizatuari jarraitu behar zaio. Foru Aldundiaren web-orrian eskura daiteke, www.bizkaia.eus (lan publikoaren eskaintza), edo Laguntza informazio-bulegoan, bai eta Bizkaiko Foru Aldundiko sailetako edozein erregistro orokorretan ere.

Izena emateko eskabidea aurkezteko, hogei (20) egun balioduneko epea egongo da, deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Bizkaiko Foru Aldundian, deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera onartzen dira eskabideak.

Eskabidearekin batera, eta oposizio-lehiaketa bada, alegatzen diren merezimenduen zerrenda aurkeztuko da, honako agiri hauekin batera:

 1. Deialdian eskatzen den titulua edo eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunerako izangaiak hura lortzeko modua duela egiaztatzeko dokumentazioa.
 2. Oinarri espezifikoetan eskatzen den beste edozein dokumentu.

Igo

4. Nola egin eskabidea web-orriaren bidez?

Erraza da webgunearen bidez eskabidea egitea. Horretarako, alta hartu behar da, norberaren datuak sartu, eskatutako dokumentazioa eskaneaturik aurkeztu –eta, behar izanez gero, konpultsatuta– eta oinarri espezifikoen arabera balora daitezkeen merezimenduak alegatu, oposizio-lehiaketaren kasuan.

Akatsen bat edo gorabeheraren bat badago, jarri harremanetan Aldundiarekin, inprimaki hau erabiliz edo 94 406 80 00 telefonora deituz, egunean bertan gera dadin jasota gorabeheraren berri, zeren eta eskabideen aurkezpen-epetik kanpo egiten diren erreklamazioak ez baitira izapidetuko.

Era berean, Laguntza bulegoan egin daiteke web bidezko eskaera, hau da, Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoan, administrazio-izapideak egiteko arreta presentzialerako gunean (Diputazio kalea 7, beheko solairua, 48009, Bilbo).

Igo

5. Zer erregistrotan aurkez dezaket dokumentazioa eta egin ditzaket eskabideak?

Bizkaiko Foru Aldundiaren edozein erregistrotan aurkez daitezke eskabideak.

Halaber aurkeztu ahal izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren lekuetan.

Igo

6. Nola bidal ditzaket dokumentazioa eta eskabide-orriak posta eta telegrafo zerbitzuaren bidez?

Posta eta Telegrafo zerbitzuaren bidez egiten den bidalketak, legezko ondorio guztiak izan ditzan, baldintza batzuk bete behar ditu: dokumentazioa posta ziurtatu bidez bidali behar da, eta, horretarako, dokumentazioa gutun-azal irekian entregatu behar da, postetxeko langileek eskabidea zigilatu eta sarrera-data eman diezaioten. Horrela, jasota geratuko da entregatzeko data eskabideak aurkezteko epearen barruan dagoela.

Igo

7. Zer da konpultsa edo erkatzea?

Dokumentu baten jatorrizkoaren eta kopiaren arteko berdintasuna egiaztatzeko egintza da konpultsatzea, fede-emaile publiko batek egina (edozein administrazio publikok). Konpultsatzean, fede ematen da edo berresten dokumentu baten kopia jatorrizkoarekin bat datorrela. Kopia konpultsatuak jatorrizkoaren balio bera izango du kasuan-kasuko prozeduran, baina ez du inola ere egiaztatuko jatorrizko dokumentuaren benetakotasuna. Edozein administraziok egin ditzake konpultsatzeak, hala nola udalek, aldundiek... eta, normalean, dohainik egiten dute. Aipatu behar da ezen notariotzek, fede-emaile publiko diren aldetik, egin dezaketela konpultsa ere, baina, kasu horretan, ez da dohainik egiten.

Argi izan behar da Posta eta Telegrafo zerbitzuan ez dela agirien konpultsatzerik egiten.

Igo

8. Nola egiten da hautaketa-prozesua?

Hautaketa-prozesuak zenbait fase ditu:

 • EPEa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, BAOn.
 • Deialdiaren oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira, eta haien laburpen bat, berriz, EHAAn eta BOEn.
 • Eskabideak aurkezten dira, legezko bideak erabilita eta epe jakin baten barruan, hau da, oinarrien laburpena BOEn argitaratu eta hurrengo 20 baliodunen epean. Bizkaiko Foru Aldundian, deialdia BAOn argitaratzen denetik aurrera onartzen dira eskabideak.
 • Errekerimenduak argitaratzen dira, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki-taulan eta web-orrian. Eskabide-orria osatu gabe duten pertsonen zerrenda izaten da, eta, horren bidez, eskabideak zuzentzeko edo osatzeko errekeritzen zaie, adibidez, tituluak aurkeztuta (jatorrizkoak edo kopiak). Horretarako, 10 egun balioduneko epea ematen zaie, eskabidea zuzendu edo osatu dezaten. Hala egin ezean, beren eskabidean atzera egin dutela jotzen da.
 • Deialdian onartuen, kanpo utzien eta atzera egin dutenen zerrenda argitaratzen da, foru-agindu bidez, BAOn, iragarki-taulan eta web-orrian. Foru-agindu berean adierazten da, horiez gainera, epaimahaiaren izendapena, lehenengo probaren eguna eta zer eraman daitekeen azterketara.
 • Hortik aurrera, iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira iragarkiak, azterketa-egunak, haiei buruzko jarraibideak eta abar. Garrantzitsua da sarri sartzea web-orrira, horrela hautaketa-prozesuan gertatzen diren gorabeheren berri izateko eta, behar izanez gero, epearen barruan egiteko egin beharreko izapideak.
 • Proba edo fase bakoitzeko emaitzak iragarki-taulan eta web-orrian argitaratzen dira.
 • Oposizio-fasearen ondoren, merezimenduak aurkezteko epea argitaratzen da iragarki-taulan eta web-orrian, eta 10 egun balioduneko epea ematen da eskabidearekin alegatu ziren merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko. Epe hori azken proba gainditu duten izangaien zerrendak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasten da zenbatzen. Ondoren, merezimenduen balorazioaren emaitza argitaratzen da.
 • Hautaketa-prozesuan hautatuak izan direnen zerrenda argitaratzen da iragarki-taulan eta web-orrian. Hurrengo egunetik aurrera, 20 egun balioduneko epea hasten da oinarrien arabera karrerako funtzionarioak izendatzeko eskatzen den dokumentazioa aurkezteko.
 • Destinoak aukeratzea: Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak dei egingo die hautatuak izan diren pertsonei, nahi duten destinoa aukera dezaten, hautatutako pertsonen zerrendan puntuaziorik handiena dutenen lehentasun-ordena jarraituz.
 • Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Batzordean, epaimahaiak proposatutako funtzionarioen izendapena onartzen da, eta, ondoren, BAOn argitaratzen da.
 • Lanpostuak jabetzan hartzen dira hilabete bateko (1) epean, izendapena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Igo

9. Noiz ateratzen dira onartuen, atzera egin dutenen eta kanpo utzitakoen zerrendak?

Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuak eskabide guztiak aztertzen ditu, eta errekerimendua egiten die eskabidean akatsen bat dutenei, 10 egun baliodunen epean eskabidea zuzendu edo osatu dezaten. Horretarako, iragarki bat argitaratzen du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki-taulan eta web-orrian.

Behin eskabidea zuzentzeko edo osatzeko epea amaituta, onartuen, atzera egin dutenen eta kanpo utzitakoen zerrendak onartzen dira, foru-agindu bidez. Foru-agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, iragarki-taulan eta web-orrian argitaratzen da.

Onarpenen zerrendan, hautaketa-prozesuan onartu diren pertsonak sartzen dira.

Kanpo utzitakoen zerrendan, berriz, betekizunen bat ez betetzeagatik hautaketa-prozesutik kanpo geratu diren pertsonak edo eskabidea epez kanpo aurkeztu zutenak sartzen dira.

Atzera egin dutenen zerrendan sartzen dira, azkenik, BAOn eta web-orrian argitaratutako errekerimenduen iragarkiaren bidez eskabidea zuzentzeko edo osatzeko errekerimendua jaso arren zuzendu ez duten pertsonak edo eskatzen zitzaizkien dokumentuak aurkeztu ez dituztenak, horretarako eman zitzaien 10 egun balioduneko epea igarota ere.

Gomendatzen da adi egotea, eta astero begiratzea web-orria, informazio gaurkotua eta berehalakoa ematen baitu, edo SMS bidezko abisu-zerbitzura harpidetzea.

Igo

10. Noiz eta non egiten dira azterketak?

Lehenengo azterketaren data onartuen, kanpo utzitakoen eta atzera egin dutenen foru-aginduan ageri da, epaimahaiaren izendapenarekin batera. Agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, baina baita iragarki-taulan eta web-orrian ere. Foru-agindua argitaratzen denetik lehen ariketa egin arte, bi (2) hilabeteko epea utzi behar da gutxienez.

Gainerako azterketarako deialdia, ostera, iragarki-taulan eta web-orrian bakarrik argitaratzen da.

Azterketa egiteko iragarkietan adierazten da zer egunetan, non eta zer ordutan egingo den azterketa, bai eta proba egiteko gainerako gorabeherak, hala nola zer material eraman daitekeen azterketara.

Azterketak, oro har, lanegunetan egiten dira, astelehenetik ostiralera, baina beste egun batzuetan ere egin daitezke: larunbatetan, adibidez.

Azpimarratu behar da azterketa batetik bestera 72 ordu gutxienez igaro behar direla.

Gomendatzen da adi egotea, eta astero begiratzea web-orria, informazio gaurkotua eta berehalakoa ematen baitu, edo SMS bidezko abisu-zerbitzura harpidetzea.

Igo

11. Zein dira azterketak eta probak egiteko arau orokorrak?

Azterketarekin batera, jarraibide-orri bat ematen da, azterketa nola egingo den azaltzen duena. Orri hori aldez aurretik ere argitaratzen da, web-orrian.

Ez epaimahaikoek, ezta zaintzaileek ere, ez diete azterketako galderen edukiari buruzko zalantzei erantzungo.

Izangaien arteko aukera-berdintasuna bermatzeko, oposiziogileak ezin dira inola ere euren jarlekutik altxatu, zaintzaileek horretarako baimena eman ezean. Edozein zalantza izanez gero, eskua altxatu beharko da, eta zain egon zaintzaileetako bat edo epaimahaiko kideren bat bertaratu arte.

Bertaratze-ziurtagiria behar izanez gero, web-orritik deskargatu ahal izango dira azterketa amaitzean.

Proba egin bitartean, mahai gainean izan behar da NANa, ondo ikusteko moduan. Epaimahaiak hautaketa-prozesutik kanpo utzi ahal izango du iruzurrez jokatzen duen edozein izangai, jokabide horrek edozein proba normal garatzea eragozten badu edo, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera, lehia desleiala sortzen badu. Epaimahaiburuak berehala emango dio jarduketon berri Araubide Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari, eta gorabeheren berri jasoko du dagokion bilkura-aktan. Era berean, hautaketa-prozesuko edozein proba-mota egiten den bitartean, ezin izango da eduki edo erabili ezein gailu edo baliabide teknologiko proban erabili eta goian aipaturiko printzipioak urra ditzakeena.

Proba egin bitartean, guztiz isilik egon beharko da. Desegoki jokatzeak edo gainerakoak molestatzeak berekin ekarriko du azterketa-gelatik kanporatua izatea.

Proba egin bitartean, ezin izango da erre gelan.

Oposiziogile batek azterketa amaitzen duenean, jarlekutik altxatu gabe eta eskua jasota, zaintzaileei jakinaraziko die azterketa bukatu duela, eta haiek hartuko diote.

Azterketaren azken minutuetan, inork ezin izango du irten azterketa egiten den aretotik: horrela, azterketaren antolaketa ordenatua bermatuko da, saihestuko da filtrazioak egitea, dokumenturik galtzea, pertsonak ordeztea eta abar, hau da, prozesuaren onerako izango da.

Igo

12. Non agertzen dira notak?

Oinarri orokorretan eta espezifikoetan zehaztuko da notak non argitaratuko diren; normalean, iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira.

Gainditu dutenen notak argitaratzen dira bakarrik, ez suspenditu dutenenak, eta, beraz, gainditu ez dutenek Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuarekin jarri behar dute harremanetan euren nota zein den jakin nahi badute.

Igo

13. Nola eta noiz aurkez dezaket kexa edo iradokizun bat?

Prozeduraren edozein unetan aurkeztu ahal izango da kexa edo iradokizun bat, Aldundiko erregistroen bidez edo 39/2015 Legearen 16. artikuluan jasotzen diren bitartekoetarikoren baten bidez, edo, bestela, Laguntzaile zerbitzuaren postontzian (laguntzaile@bizkaia.eus). Kexa edo iradokizunaren edukia hautaketa-prozesuari eragiten dion edozein alderdiri buruzkoa izan ahalko da, salbu eta ariketen edukiarekin eta kalifikazioekin zuzenean lotutako guztia, halakoak erreklamaziotzat edo errekurtsotzat hartuko baitira.

Igo

14. Noiz eta nola aurkeztu erreklamazioa/administrazio-errekurtsoa?

Kalifikazioak www.bizkaia.eus web-orrian (lan publikoaren eskaintzan) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-taulan argitaratu ondoren, hilabeteko epea egongo da, notak argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, errekurtsoa aurkezteko kasuan-kasuan dagokion probaren kalifikazioaren kontra.

Era berean, aukera izango da administrazio-erreklamazioa aurkezteko, 10 eguneko epean, kalifikazioan akatsen bat egin dela uste den kasuetan. Administrazio-errekurtsoa, beraz, egokia da uste dugunean ez digutela jarri behar zen kalifikazioa.

Edozelan ere, bai idazki bat eta bai bestea honako leku hauetarikoren batean aurkeztu behar dira, 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezartzen dena betetzeko:

 • Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoa.
 • Eskabideak zuzentzen zaizkion administrazio-organoaren erregistroa.
 • Edozein administrazio-organotako erregistroa, dela Estatuko administrazio orokorrekoa, dela autonomia erkidegoetako administraziokoa, dela probintziako diputazioetako, kabildoetako eta uharteetako kontseiluetakoa, dela Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 121. artikuluan aipatutako udalerrietako udaletakoa, edo dela tokiko administrazioko erakunderen batekoa —azken horretan, hitzarmen egokia izenpetuz gero—.
 • Posta-bulegoak, erregelamenduz ezartzen den moduan.
 • Espainiak atzerrian dituen ordezkaritza diplomatikoak edo bulego kontsulak.
 • Indarrean dauden xedapenetan ezarritako beste edozein toki.

Igo

15. Nola eta noiz egiaztatu behar ditut merezimenduak?

Merezimenduak eskabidea aurkeztean alegatu behar dira, eta merezimenduok baloratzeko erreferentzia-data izango da deialdiaren oinarrien laburpena B.O.E.n argitaratzen deneko eguna. Ez badira eskabidearekin batera alegatu, ezin izango dira kontuan hartu lehiaketa-fasean.

Merezimenduei dagokienez, garrantzitsua da bi alderdi bereiztea:

 • Merezimenduak alegatzea, hau da, eskabidea aurkezteko unean izangaiak dituen merezimenduen zerrenda eranstea.
 • Merezimenduak egiaztatzea, hau da, eskabidean alegatu ziren merezimenduak agiri bidez justifikatzea, oposizio-fasea amaitu ondoren eta epaimahaiak horretarako emandako epean.

Igo

16. Nola eta noiz egiaztatu behar ditut merezimenduak?

Hautaketa-sistema oposizio-lehiaketa denean baloratuko dira merezimenduak, eta, halakoetan, oposizio-fasea amaitu ondoren hasiko da lehiaketa-fasea.

Oposizio-fasea gainditzen duten izangaiek hamar (10) egun balioduneko epea izango dute, azken proba gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, eskabidean alegatutako merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko. Horretarako, epaimahaiaren iragarki bat argitaratuko da iragarki-taulan eta web-orrian, eta bertan adieraziko da noiz amaitzen den eskabidean alegatutako merezimenduak egiaztatzeko agiriak aurkezteko epea eta nola eta non aurkeztu behar diren.

Interesdunek jatorrizko dokumentazioa eta haren kopiak aurkeztu beharko dituzte, biak alderatzeko, edo, bestela, horretarako eskumena duen organoak behar bezala egiaztatutako kopia.

Normalean, bi merezimendu-mota baloratzen dira:

 1. 1. Administrazio Publikoan egindako zerbitzuak

  Administrazioan egindako zerbitzuak baloratzeko merezimenduak honela egiaztatuko dira:

  1. Bizkaiko Foru Aldundiko langileak. Atarilekun, «Nire datuak» atalean, karpeta administratibo bat dago aukera ematen duena online lortzeko Aldundian eginiko zerbitzuen ziurtagiria, eskabide-orriarekin batera aurkezteko.

   • Administrazioan eginiko zerbitzuak deialdia BOEn argitaratzen den egunera arte zenbatzen dira.
   • Kontuan izan ziurtagiria BOEko argitalpenaren aurretik eskatzen bada, ziurtagiria eman denetik argitaratze-egun horretara arte igarotako denbora gehituko dela lehiaketa-fasean.
   • Ziurtagiri hori eskabidearekin batera aurkeztu behar da, baina horrek ez du esan nahi oposizio-fasea gainditzen dutenek ez dutenik merezimendurik aurkeztu behar Bizkaiko Foru Aldundia ez den beste administrazio batean egindako zerbitzuengatik. Horretarako, 10 eguneko epea izango dute, oposizioko azken ariketa nork gainditu duen eta merezimenduak aurkezteko epea hasi dela adierazten duen iragarkia webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Kontuan izan beste administrazio batzuetan eginiko zerbitzuei dagozkien merezimenduok eskabidearekin batera alegatu behar direla.
  2. Bizkaiko Foru Aldundian lanean ari ez diren langileak.

   • Eskabide-orrian, edozein administrazioan egindako zerbitzuen zerrenda egin beharko dute.
   • Oposizio-fasea gainditzen dutenek 10 eguneko epea izango dute administrazioetan egindako zerbitzuak egiaztatzeko, oposizioko azken ariketa nork gainditu duen eta merezimenduak aurkezteko epea hasi dela adierazten duen iragarkia webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
 2. Prestakuntza eta hizkuntzak

  Oposizio-faseko ariketa guztiak gainditu dituzten izangaien prestakuntzari buruzko merezimenduak bakarrik baloratuko ditu epaimahaiak.

  Deialdiaren oinarrietan ezarritakoarekin bat, prestakuntzari buruzko merezimenduek deialdia BOEn argitaratzen deneko eguna baino lehen eskuratuak izan behar dute.

  Merezimenduak alegatzeko, haien zerrenda bat jaso behar da eskabide-orrian, eta, hala, bertan jasota ageri ez dena ezingo da geroago alegatu, behin eskabideak aurkezteko epea amaituta. Hala ere, merezimenduak justifikatzeko dokumentazioa ez da aurkeztu behar eskabide-orria aurkezten denean.

  Merezimenduen dokumentazioa aurkezteko epea oposizio-fasea amaitu ondoren hasiko da: 10 egun baliodun izango dira, oposizioko azken ariketa nork gainditu duen eta merezimenduak aurkezteko epea hasi dela adierazten duen iragarkia webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Laburbilduz, merezimenduei dagokienez, garrantzitsua da bi alderdi bereiztea:

 • Merezimenduak alegatzea, hau da, eskabidea aurkezteko unean izangaiak dituen merezimenduen zerrenda eranstea.
 • Merezimenduak egiaztatzea, hau da, eskabidean alegatu ziren merezimenduak agiri bidez justifikatzea, oposizio-fasea amaitu ondoren eta epaimahaiak horretarako emandako epean.

Igo

17. Zer da hautaketa-prozesu batean KAUTELAZ parte hartzea, eta nola egiten da?

Hautaketa-prozesu batean parte hartu edo parte hartzen jarraitu ahal izango dute, kautelaz, beren-beregi emaniko ebazpen baten bidez prozesutik kanpo geratu direnek oinarrietan eskatzen diren baldintzak eta betekizunak betetzen dituztela ez egiaztatzeagatik, edo, bestela, baztertuta geratu direnek prozesuan ezarritako proba baztertzaileren bat ez gainditzeagatik.

Nolanahi ere, aldez aurretik ERREKURTSOA aurkeztu beharko da ebazpen horren aurka edo probaren kalifikazioaren aurka. Gainera, proba baztertzaileren bat ez gainditzeagatik gora jotzeko errekurtsoa edo erreklamazioa aurkezten bada hautaketa-epaimahaiaren aurrean, argi eta modu frogagarrian adierazi beharko da errekurtsoaren idazkian prozesuan aurrera jarraitu nahi dela kautelaz parte hartzen.

nteresdunek aurrera jarraitu ahal izango dute hautaketa-prozesuan, harik eta haiek jarritako errekurtsoek/erreklamazioek ebazpen irmo bat izan arte. Behin-behineko egoera behin betikoa izango da lehen aipatutako alderdiei buruzko ebazpena ematen denean, eta ebazpen horretan ezarritakoaren arabera erregularizatuko da haien egoera.

Igo

18. Badago muga-egunen bat adierazten duena noiztik aurrera ezin daitekeen exijitu kontuan hartzeko ea arau-aldaketarik egon den eragina duenik gai-zerrendekin zerikusia duten gaietan?

Hautaketa-prozesuak arautzen dituzten oinarri orokorren arabera, gai-zerrendan jasotako araudia kasuan kasuko deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den unean indarrean dagoena izango da, eta azterketak, beraz, araudi horri buruzkoak izango dira. Ondorioz, ezin izango da exijitu ondoren eginiko edozein aldaketaren berri izatea.

Kontuan izan behar da ezen, deialdia lan-poltsa bat sortzeko bakarrik bada, ez dela BOEn argitaratuko, eta, beraz, kontuan hartu beharreko data Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den eguna izango dela.

Arreta jarri beharko zaie epaimahaiaren iragarkiei, gai-zerrendari buruzko argibiderik balego ere. Iragarki horiek web-orrian argitaratuko dira.

Igo

19. Non aurki ditzaket lehenago eginiko azterketen ereduak, orientabide gisa erabiltzeko etorkizunean egingo diren hautaketa-prozesuetan?

Aldundiko Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuak konpromisoa hartu du jende guztiaren esku jartzeko hautaketa-prozesuetan egiten diren azterketak. Hala, bada, www.bizkaia.eus web-orrian eskaintzen ditu azterketok, lan publikoaren eskaintzari buruzko atalean, amaituta dauden deialdietan (eta baita indarrean diren deialdietan ere, azterketaren bat egina badute). Zerbitzu horrek ez du atzeraeraginik, eta, beraz, ez da eskaintzen bera abian jarri aurretik egindako deialdietako azterketarik.

Igo

20. Euskara

Euskararen hizkuntza-eskakizunaren egiaztapena ez da aurkeztu behar eskabidearekin batera; izan ere, euskarako azterketa egin aurretik eta aurreko ariketako kalifikazioak argitaratu ondoren, epaimahaiak iragarki bat argitaratzen du egiaztapen hori egiteko epea ezartzen duena, eta euskarako azterketaren egunera arte luzatzen da.

Hala ere, hizkuntza-eskakizuna Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan inskribatuta dagoenean, ez da inolako egiaztagiririk aurkeztu behar. Nahikoa izango da eskabide-orrian dagokion laukitxoa betetzea Foru Aldundiari baimena emateko erregistro hori kontsulta dezan.

Era berean, ez da beharrezkoa hizkuntza-eskakizunaren baliokidetasuna edo salbuespena egiaztatzen duen dokumenturik aurkeztea, aipatutako erregistroan jasota badaude.

Hizkuntza-eskakizuna, baliokidetasuna edo salbuespena erregistro horretan inskribatuta ez dagoenean, agiri bidez egiaztatu beharko da.

Nolanahi ere, komeni da interesdunak bere datuak kontsulta ditzan Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan, esteka honen bitartez: http://www.euskadi.eus/registro-unificado-de-titulos-y-certificados-de-euskera/web01-a2etzeb/es/

Hautaketa-prozesuan zehar, izangaiei eskatuko zaie idatziz adieraz dezatela ea nahi dituzten egin hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probak. Proba horiek IVAPek egiten ditu.

Igo

21. Desgaitasuna duten pertsonak

Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzea hautatzen duten izangaiek ez dute inolako ziurtagiririk aurkeztu behar, baldin eta Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta badaude eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna aitortua badie; bakarrik egin behar dute eskabidean adierazi desgaitasuna duen pertsona bat direla eta beren-beregi ematen diotela baimena Bizkaiko Foru Aldundiari Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiaztapena egin dezan.

Era berean, eskabidean bertan adierazi behar da, erreserbako plazetarako hautua egin zein ez, ea izangaiek egokitzapenen bat behar duten probak egiteko, eta, halakorik behar izanez gero, zer egokitzapen eskatzen den. Egokitzapena izan daiteke denbora gehiago ematea edo bitarteko materialak hornitzea probak modu egokian egin ahal izateko.

Igo

22. Noiz ordaindu behar da azterketa-eskubideen tasa?

Hautaprobetan inskribatzeko eskatzean ordaindu behar da.

Inskribatzeko eskabidea ez da izapidetuko harik eta tasaren zenbatekoa ordaindu arte, otsailaren 3ko 1/2021 Foru Arauak jasotzen duenaren arabera.

Igo

23. Nor dago salbuetsita tasa ordaintzetik?

Tasa ordaintzetik salbuetsita daude:

 • % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-gradua duten pertsonak.
 • Familia ugariak, Familia Ugaria Babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legeak 12.1.c) artikuluan dioenaren arabera.
 • Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonak edo, hala badagokio, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuradunak –prestazio horiek aipatzen dira, hurrenez hurren, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 11. artikuluan eta Bizitzeko Gutxieneko Diru Sarrera ezartzen duen maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan–.
 • Genero-indarkeriaren biktimak, arloan indarrean dagoen araudiaren arabera.
 • Guraso bakarreko familiak.

Igo

24. Tasa ordaintzetik salbuetsita egonez gero, zer kasutan aurkeztu behar dira justifikazio-agiriak?

Bi kasu hauetan:

 • Genero-indarkeriaren biktimak, arloan indarrean dagoen araudiaren arabera.
 • Guraso bakarreko familiak.

Igo

25. Ba al da eskubiderik tasaren zenbatekoa itzultzeko?

Ez. Zerga-egitatearen oinarrian dagoen jarduera gauzatzeaz arduratzen den zerbitzua finantzatu behar delako ordaintzen da tasa.

Igo

Datu pertsonalen babesa - IZEAME eskubideak

1. Zer dira IZEAME eskubideak?

IZEAME eskubideak irispidea izateko, zuzentzeko, ezerezteko, aurka egiteko, mugatzeko eta eramangarritasuna izateko eskubideak dira, eta honako araudi hauetan erregulatzen dira: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa, eta 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duena.

Hona eskubide horietako bakoitzaren aipamen labur bat:

 • Irispide-eskubidea: interesdunak eskubidea du egiazta dakion ea berari buruzko datu pertsonalen tratamendua egiten ari den ala ez, eta, hala bada, datu pertsonalak eta legez aurreikusitako informazioa irispidean izateko eskubidea ere; besteak beste: tratamenduaren helburuak, datuen kategoria, hartzaileak, noiz arte kontserbatuko diren, datuen jatorria eta ea erabaki automatizaturik dagoen ala ez.
 • Zuzenketa-eskubidea: interesdunak eskubidea du berari buruz dauden datu pertsonal okerrak zuzendu daitezen edo berari buruz dauden datu pertsonal osagabeak osatu daitezen.
 • Ezerezteko eskubidea, «ahaztua izateko eskubidea»: interesdunak eskubidea du berari buruzko datu pertsonalak ezabatu daitezen, arauan aurreikusitako inguruabarren bat gertatzen denean.
 • Aurka egiteko eskubidea: bere egoera partikularra dela eta, interesdunak eskubidea izango du, edozein unetan, berari buruzko datu pertsonalen tratamenduaren aurka egiteko.
 • Mugatzeko eskubidea: interesdunak eskubidea du datuen tratamendua mugatzeko, legez aurreikusitako baldintzaren bat betetzen denean.
 • Eramangarritasun-eskubidea: interesdunak eskubidea du berari dagozkion datu pertsonalak jasotzeko eta beste erakunde bati bidaltzeko, tratamendua adostasunean edo kontratu batean oinarrituta badago edo tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada.

Igo

2. Zer egin behar dut nire IZEAME eskubideak baliatzeko?

Eskatzaileak bere NANaren, pasaportearen edo identifikatzeko balio duen beste edozein agiriren fotokopia aurkeztu beharko du, bai eta, hala badagokio, ordezkatzen duen pertsonarena, edo halakoen tresna elektroniko baliokideak, eta honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu: eskaera egiteko eskabidea, jakinarazpenetarako helbidea, data eta eskatzailearen sinadura, eta, haiekin batera, egiten duen eskaeraren egiaztagiriak, hala badagokio.

Ebazteko eta jakinarazpena egiteko epea hilabete bat (1) da, eskabidea jaso eta hurrengo egunetik aurrera. Epe hori beste bi hilabetez luzatu ahal izango da, beharrezkoa bada eskabideen konplexutasunagatik eta kopuruagatik.; behar bezala jakinaraziko dira luzapenaren arrazoiak (2016/679 (EB) Erregelamenduaren 12.3 artikulua).

Datuen babesaren arloko eskubideak baliatzeko eskabidea espresuki edo presuntzioz ezesten bada, eskubidearen babesa eskatu daiteke Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa aurkeztuz, edo, bestela, 3/2018 Lege Organikoaren 37 artikuluaren arabera, aurretiazko erreklamazioa zuzendu dakioke Bizkaiko Foru Aldundiko datuen babesaren arloko ordezkariari, dagokion moduan izapidetu dadin BFAren barruan.

Igo

Galdera orokorrak

Hemen bildutako galderak orokorrak dira, eta erantzun erraz eta generikoa eman nahi izan zaie. Gauzak gehiago zehazteko, kontsultatu behar da ea zer dioen Bitarteko funtzionarioak hautatzeko prozedura eta kontratazio-zerrendak zein lan-poltsak kudeatzeko irizpideei buruz indarrean den araudia.

 1. Zer dira kontratazio-zerrendak eta lan-poltsak?
 2. Nola parte har dezaket lan-poltsa batean eta, horrela, kontratazio-zerrenda batean sartu?
 3. Zer dira kontratazio-zerrendetako lehentasun-blokeak?
 4. Non egin dezaket kontratazio-zerrenden jarraipena?
 5. Egiazta dezaket euskararen hizkuntza-eskakizuna, eguneraturik egon dadin kontratazio zerrendan?
 6. Non aurki ditzaket kontratazio-zerrendak arautzen dituzten irizpideak?
 7. Noiz eta nola aurkez dezaket administrazio-errekurtsoa lan-poltsarako merezimenduen balorazioaren aurka edo zerrendan dudan postuaren aurka?
 8. Nola jaso ditzaket Aldundiaren lan-eskaintzak eta nola erantzun behar dut?
 9. Zer alde dago eskaintza arrunten eta apartekoen artean?
 10. Behin erantzunez gero, berehala adjudikatuko zait onartu dudan lanpostua?
 11. Zer izapide egin behar dira eskaintza onartu ondoren?
 12. Zer neurri espezifiko daude desgaitasuna duten pertsonentzat?
 13. Zer egoeratan egon naiteke kontratazio-zerrendetan?
 14. Karrerako funtzionarioa banaiz Aldundian, jasoko al dut eskaintzarik beste kategoria batzuetako kontratazio-zerrendetatik?
 15. Aldundian zerbitzu egiten ari banaiz, jasoko al dut eskaintzarik kategoria bereko edo kide naizen beste kategoria batzuetako kontratazio-zerrendetatik?
 16. Eska dezaket neure borondatez LIBRE EZ EGOTEA aldi baterako?
 17. Zer gertatzen da eskaintza bat onartzen ez badut, izendapen batean atzera egiten badut edo zerbitzuak emateari uko egiten badiot haiek amaitu aurretik ?
 18. Une batean egiten ari naizen zerbitzuari uko egin eta Aldundiaren beste eskaintza bat onartzen badut beste kategoria batean, izango al dut penalizaziorik?
 19. Pertsona bat ordezkatzen ari banaiz arrazoi jakin batengatik eta pertsona hori ez bada lanean hasten edozein arrazoi dela eta, zer egoeratan geratuko naiz?
 20. Zer da birbaremazioa? Zenbatzen al dira Aldundian eginak ditudan zerbitzuak kontratazio-zerrendan dudan posturako?
 21. Foru Aldundiaren kontratazio-zerrenda batean baldin banago, dei diezadakete beste euskal administrazio publiko batzuetan lan egiteko?
 22. Beste administrazio bateko lan-poltsan egonez gero, dei diezadakete Bizkaiko Foru Aldundian lan egiteko?
 

Kontratazio-zerrendak eta lan-poltsak

1. Zer dira kontratazio-zerrendak eta lan-poltsak?

Hautaketa-prozesu baten ondoren, lan-poltsa bat sortzen da, hautaketa-prozesua arautzen duten oinarri orokorretan eta espezifikoetan ezarritakoaren arabera. Lan-poltsa horrek eta lehenagoko beste hautaketa-prozesu batzuetatik kategoria berean dauden gainerako lan-poltsek kategoriaren kontratazio-zerrenda bakarra osatzen dute. Kontratazio-zerrenda horretan egongo dira pertsona guztiak, bai lan-poltsa berria osatzen dutenak eta bai lan-poltsa zaharretakoak, lan-poltsen arteko lehentasunaren arabera ordenaturik. Hau da, oraintsuagoko hautaketa-prozesuetan osatu diren lan-poltsetako pertsonak aurrerago daude lehenagoko hautaketa-prozesuetako lan-poltsetan daudenak baino, hautaketa-prozesuaren deialdiak besterik ezarri ezean.

Beraz, pertsona bakoitza behin bakarrik ageriko da kategoria jakin bateko kontratazio-zerrendan. Pertsona bat lan-poltsa batean baino gehiagotan badago behin baino gehiagotan parte hartu duelako kategoria bereko hautaketa-prozesuetan, lehentasunik handieneko lan-poltsan duen postua izango du kontratazio-zerrendan.

Hala, bada, bi kontzeptu bereizi behar dira:

 • Kontratazio-zerrenda: kategoria jakin batean lanpostuak betetzeko hautatuak izateko dei dakiekeen pertsonen zerrenda da, lehentasun-hurrenkeraren arabera antolatua.
 • Lan-poltsa: hautaketa-prozesu baten ondorioz sortutako pertsonen zerrenda ordenatua da; zerrenda hori kategoriaren kontratazio-zerrendan integratu ondoren, bertako pertsonei dei dakieke hautatuak izan daitezen kategoriaren lanpostuak betetzeko.

Kontratazio-zerrendak Bizkaiko Foru Aldundiak behar dituen aldi baterako langileak hautatzeko erabiltzen dira.

Kontratazio-zerrendak eta lan-poltsak gestionatzeko, aintzat hartzen da bitarteko funtzionarioak hautatzeko prozedurari eta kontratazio zerrendak zein lan-poltsak kudeatzeko irizpideei buruzko araudia, Bizkaiko Foru Aldundiaren enplegu publikoari buruzko webgunean argitaratua.

Igo

2. Nola parte har dezaket lan-poltsa batean eta, horrela, kontratazio-zerrenda batean sartu?

Indarrean dauden irizpideekin bat, oinarri orokorrek zehazten dituzte hautaketa-prozesu batetik sortzen den lan-poltsan sartzeko baldintzak, eta, batez ere, deialdi bakoitza arautzen duten oinarri espezifikoek.

Normalean, gutxienez lehen azterketa gainditu duten pertsonek osatuko dute lan-poltsa, baldin eta ariketa hori teorikoa edo praktikoa izan bada. Lehen azterketa ez bada teorikoa edo praktikoa, beharrezkoa izango da teorikoa edo praktikoa den lehenengo azterketa gutxienez gainditzea. Baina, berriro diogu, deialdiaren oinarri espezifikoak kontsultatu behar dira.

Hautaketa-prozesu baten ondoriozko lan-poltsa onartzeko, arlo horretan eskumena duen foru-diputatuaren foru-agindu bat ematen da, eta web-orrian argitaratzen, prozesua amaitzean.

Igo

3. Zer dira kontratazio-zerrendetako lehentasun-blokeak?

Kontratazio-zerrendetan dauden sektoreak dira, eta faktore hauetan dute jatorria: batetik, kontratazio-zerrenda osatzen duten lan-poltsen lehentasun desberdinak eta, bestetik, gainditutako ariketen kopuruaren arabera lan-poltsa bakoitzean ezarritako lehentasun-mailak.

Horrela, oraintsuagoko hautaketa-prozesu baten ondorioz sorturiko lan-poltsa batetik datozen pertsona guztiak aurrerago kokatuko dira zerrendan, lehenago eginiko hautaketa-prozesuen ondoriozko lan-poltsetatik datozen pertsonak baino.

Era berean, hautaketa-prozesu beraren ondorioz sorturiko lan-poltsan dauden pertsonak lehentasun-mailen arabera ordenaturik egongo dira, gainditzen dituzten ariketen arabera. Ariketa gehiago gainditu dituzten pertsonak beti egongo dira ariketa gutxiago gainditu dituztenen aurretik.
Gainera, lehentasun-maila bakoitzean, hau da, gainditutako ariketa-kopurua bera denean, aurretik egongo dira barne-sustapeneko txandan aurkeztu zirenak eta desgaitasuna duten pertsonak.

Nahiz eta aukera izango den birbaremazioaren bitartez kontratazio-zerrendan puntuak batu eta postuetan aurrera egiteko, ezin izango dira gainditu aurreko lehentasun-blokean dauden pertsonak.

Igo

4. Non egin dezaket kontratazio-zerrenden jarraipena?

Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian, www.bizkaia.eus, bada atal bat, enplegu publikoari eta hautaketa-prozesuei buruzko arloan, kontratazio-zerrendak eta lan-poltsak kudeatzeko erabiltzen dena, eta han daude jasota kontratazio-zerrenda guzti-guztiak. Han kontsulta daiteke pertsona bakoitzak zer postu duen zerrendan, eta halaber eskura daiteke kontratazio-zerrenden eta lan-poltsen kudeaketa arautzen duen araudia. Besteak beste, azaltzen da zer baldintza bete behar diren aldi batez lanerako libre ez egoteko eta nola arautzen diren behin betiko zein aldi baterako bajak.

Igo

5. Egiazta dezaket euskararen hizkuntza-eskakizuna, eguneraturik egon dadin kontratazio zerrendan?

Edozein unetan egunera daiteke kontratazio-zerrendan ageri den hizkuntza-eskakizuna, eta, horretarako, nahikoa da Kulturako Foru Saileko Hizkuntz Normalizazio Atalera jotzea, 94 406 79 39 telefonora deituta edo mezu bat idatziz hizkuntz.normalizazioa@bizkaia.eus helbidera, baldin eta lortutako eskakizuna Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan jasota badago. Jasota ez badago, jatorrizko egiaztagiriak eta fotokopia bat aurkeztu beharko dira atal horretako bulegoetan (Errekalde zumarkalea 30, 5. solairua, Bilbo).

Hizkuntza-eskakizun berria Aldundiaren hizkuntza-eskakizunen deialdi batean edo hautaketa-prozesu batean egiaztatu bada, ofizioz kontsignatuko da eskakizuna.

Igo

6. Non aurki ditzaket kontratazio-zerrendak arautzen dituzten irizpideak?

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren foru-agindu baten bidez onartzen dira kontratazio-zerrendak arautzen dituzten irizpideak, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zein Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian argitaratzen dira: www.bizkaia.eus (lan publikoaren eskaintza).

Igo

7. Noiz eta nola aurkez dezaket administrazio-errekurtsoa lan-poltsarako merezimenduen balorazioaren aurka edo zerrendan dudan postuaren aurka?

Hautaketa-prozesu bakoitzeko lan-poltsa onesten duen foru-aginduaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuari, hilabeteko epean, agindua web-orrian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Administrazio-errekurtsoaren ordez, zuzenean aurkez daiteke administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, txandaren arabera dagokion Administrazioarekiko Auzien Bilboko Epaitegian, bi hilabeteko epean, foru-agindua argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta. Kontuan izan behar da errekurtso judizial hori jar daitekeela, halaber, aurretik jarritako berraztertze-errekurtso administratiboa ezetsi bada.

Igo

8. Nola jaso ditzaket Aldundiaren lan-eskaintzak eta nola erantzun behar dut?

Lan-eskaintzak posta elektronikoz bidaltzen zaizkie interesdunei, eskaintzen diren lanpostuei buruzko informazio guztiarekin. Horrez gainera, SMS bat bidaliko da ohartarazteko lan-eskaintza jaso dela eta, beraz, e-maila kontsultatu behar dela.

Erantzuna ere posta elektronikoz bidaltzen da, jasotako mezuari erantzuneko. Eskaintza jaso eta hurrengo eguneko 24: 00ak baino lehen erantzun beharko da. Era berean, eskaintza bat baino gehiago jaso bada, haien arteko lehentasun-ordena adierazi beharko da.

Igo

9. Zer alde dago eskaintza arrunten eta apartekoen artean?

Eskaintza arruntak orokorrak dira, hau da, aparteko eskaintzak ez diren gainerako guztiak. Pertsonek kontratazio-zerrendan duten hurrenkerari jarraituz eskainiko dira.

Aparteko eskaintzak dira eskaini ez diren lanpostu hutsak betetzeko edo eskainita ere deialdia oraindik argitaraturik ez duten lanpostu hutsak betetzeko egiten direnak, bai eta zerbitzu berezietarako egiten direnak ere. Kontratazio-zerrendan posturik onena duten pertsonei eskaintzen zaizkie, hasieratik abiatuta.

Hau da, kontratazio-zerrendek zutabe bikoitza dute: bata eskaintza arruntetarako eta bestea aparteko eskaintzetarako. Eskaintza arrunt baten ondoren kategoria batean lan egiten ari den pertsona batek jaso dezake aparteko eskaintza bat, zerrendako ordenaren arabera hala badagokio.

Igo

10. Behin erantzunez gero, berehala adjudikatuko zait onartu dudan lanpostua?

Oso kontuan hartzekoa da ezen, normalean eta uko egiteak egon litezkeela aurreikusirik, Aukeraketarako Zerbitzuak eskaintza bera egin diezaiekeela pertsona bati baino gehiagori aldi berean, kudeaketa bizkortzeko; beraz, batek eskaintza onartu arrean, gerta liteke kontratazio-zerrendan beste batzuk aurretik egotea eskubide hobea dutenak.

Gainera, eskaintza onartuta ere, hautaketa gauza dadin, ezinbestekoa da onartu duenak titulazio-baldintzak eta lanpostua betetzeko eskatzen diren beste baldintzak betetzea, hala nola hizkuntza-eskakizuna. Beraz, kontu horiek guztiak dokumentazioa aurkeztean egiaztatu beharko dira.

Lanpostu bat eskaintzeak berak ez die sortzen inolako eskubiderik ez espektatibarik hura jaso dutenei, eta eskaintza bat onartzeak ez dakar berez pertsona bat benetan hautatzea, kontratazio-zerrendan eskubide hobea duten pertsonak badaude.

Igo

11. Zer izapide egin behar dira eskaintza onartu ondoren?

Eskaintza onartu ondoren, Aukeraketa Zerbitzuak hautaketa izapidetuko du, eta aukeratutako pertsonari eskatuko dio epe laburrean aurkez dezala bitarteko funtzionario izendatzeko behar duen dokumentazioa, Aldundiaren Lan Harremanen Atalaren bulegoetan, Foru Jauregian (Kale Nagusia 25).

Dokumentazioa aurkezten duenean, jakinaraziko zaio noiz aurreikusten den izendapena egitea, eta, egun horretatik aurrera, berehala hasiko da lanean. Salbuespen bakarra dago lanean hastea geroratu ahal izango dena: hautaturiko pertsonak baimena izatea (Gizarte Segurantzak adierazitako baldintzetan) semearen edo alabaren jaiotzaren, adopzioaren edo adopzioa edo harrera xede duen zaintzaren ondorioz. Baimena amaitu arte luzatuko da halakoetan geroratzea, salbu eta gauza jakina denean edo aurreikusten denean ordezkapena hain laburra izango dela non geroratzea ez-eraginkor bihurtuko baitu.

Igo

12. Zer neurri espezifiko daude desgaitasuna duten pertsonentzat?

Hautaketa-prozesuetan, badira neurri batzuk, hala nola desgaitasuna duten pertsonentzako lanpostu-erreserba ohiko hautaketa-prozesuetan eta halako kolektiboentzat antola daitezkeen hautaketa-prozesu espezifikoetan, eta, neurrioz gainera, honako neurri hauek daude kontratazio-zerrendei eta lan-poltsei dagokienez:

 • Hautaketa-prozesu arrunt batean desgaitasuna duten pertsonentzako plazetara aurkeztu diren pertsonek lehentasuna izango dute lan-poltsan txanda arrunteko pertsonen aldean, barne-sustapenaren bidez aurkeztu zirenak izan ezik. Hori beti izango da lehentasun-maila beraren barruan, hau da, gainditutako azterketa-kopuru bera dutenen artean. Desgaitasuna duten pertsonen artean, lehentasuna izango dute desgaitasun intelektuala duten pertsonek.
 • 30 kontratutik bat desgaitasuna duten pertsonei eskainiko zaie, aurretik beste pertsona batzuk izan arren, kolektibo horri gizarteratzen laguntzeko. Horrek ez du eragotziko zerrendan duten hurrenkeraren arabera dagozkien eskaintzak egitea.
 • Kontratazio-zerrenda espezifikoak erabiliko dira desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat, egoki jotzen diren lanpostuak betetzeko.

Kasuan-kasuan eskaintzen zaien lanpostua betetzeko, gaitasun-ziurtagiria lortu behar dute desgaitasuna duten pertsonek, eta Lan Arriskuen Prebentziorako eta Lan Osasunerako Zerbitzuak emango du ziurtagiri hori, dagokion azterketa medikoa egin ondoren.

Xedapen horiek % 33 edo gehiagoko desgaitasun-gradua aitorturik duten pertsonei aplikatuko zaizkie.

Igo

13. Zer egoeratan egon naiteke kontratazio-zerrendetan?

Kontratazio-zerrenda batean banago, egoera hauetakoren batean egongo naiz:

 • Jarduneko zerbitzuan Bizkaiko Foru Aldundian bertan: Aldundian zerbitzu egiten ari den pertsona bat, karrerako funtzionario edo bitarteko funtzionario gisa, kontratazio-zerrendaren kategorian edo beste kategoria batean.
 • Libre: kontratazio-zerrendan daudenak eta Aldundiaren eskaintzak jaso nahi dituztenak.
 • Libre ez daudenak: egoera jakin eta justifikatu batean daudenak non aldi batez ez duten eskaintzarik jasoko edo euren borondatez ez dutenak jaso nahi eskaintza arruntik edo ez arruntik eta ez apartekorik.
 • Aldi baterako baja: egoera horretan, ez da eskaintzarik jasoko denbora jakin batean, dela zigor gisa eskaintza bat ez onartzeagatik, izendapen batean atzera egiteagatik edo amaitu aurretik zerbitzuak emateari uko egiteagatik, edo, bestela, honako zirkunstantzia hauengatik: BFAk kontratazio-zerrenda laga dion beste administrazio batean lanean aritzeagatik, etete bategatik edo zehapen bategatik, pertsona aurkitzeko errekerimenduei ez erantzuteagatik edo ezintasun iraunkor berrikusgarria aitortu zaiolako.
 • Behin betiko baja: araudian jasotako arrazoietako batzuk direla eta, etorkizunean eskaintzarik jaso ezin izatea.

* Zehaztasun gehiago nahi izanez gero, indarrean den araudia edo katalogo honetako beste galdera batzuk kontsultatu behar dira.

Igo

14. Karrerako funtzionarioa banaiz Aldundian, jasoko al dut eskaintzarik beste kategoria batzuetako kontratazio-zerrendetatik?

Bai. Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionarioei egingo zaizkie eskaintzak, arruntak zein apartekoak, beste kategoria batzuetako zerrendetan baldin badaude. Eskaintza arruntak kasu batean bakarrik egingo zaizkie: egin beharreko zerbitzuak urtebete edo gehiago iraungo duela jotzen bada.

Igo

15. Aldundian zerbitzu egiten ari banaiz, jasoko al dut eskaintzarik kategoria bereko edo kide naizen beste kategoria batzuetako kontratazio-zerrendetatik?

 1. Eskaintza arrunt baten ondorioz kategoria batean zerbitzu egiten egonez gero, kategoria bereko aparteko eskaintzak egingo dira, hala badagokio, kontratazio-zerrendaren ordenaren arabera.
 2. Eskaintza arrunt baten ondorioz kategoria batean zerbitzu egiten egonez gero, pertsona batek jasoko ditu bera dagoen beste kontratazio-zerrenda batzuetako eskaintza arruntak, egin beharreko zerbitzuak urtebete edo gehiago iraungo duela jotzen bada eta aldi baterako ezintasun bat betetzen ari ez bada. Eta egingo zaizkio beste kategoria bateko aparteko eskaintzak ere, kontratazio-zerrendaren ordenaren arabera, hala dagokionean.
 3. Pertsona bat aparteko eskaintza baten ondorioz kategoria batean zerbitzu egiten egonez gero, bakarrik egingo zaizkio bera dagoen beste kategoria batzuetako aparteko eskaintzak hala badagokio, eta kontratazio-zerrendaren ordenaren arabera.

Igo

16. Eska dezaket neure borondatez LIBRE EZ EGOTEA aldi baterako?

Bai. Denbora batez eskaintzarik jaso nahi ez bada, eska daiteke aldi baterako libre ez egotea. Gutxienez, 4 hilabete egon beharko da horrela. Nolanahi ere, interesdunari dagokio eskatzea «libre» egoerara pasatzeko, hala nahi duenean.

Libre ez egotea eska daiteke bakarrik eskaintza arruntetarako nahiz eskaintza arrunt eta apartekoetarako.

Kontuan izan behar da arrazoi justifikatu batengatik ere eska daitekeela «libre ez egotea» arrazoiak dirauen bitartean; adibidez: aldi baterako ezintasuna, seme-alaben jaiotza, ezkontza, adingabeak edo mendeko adinekoak zaintzea, eta abar. Informazio zehatzagoa nahi izanez gero, indarrean den araudia kontsulta daiteke.

Igo

17. Zer gertatzen da eskaintza bat onartzen ez badut, izendapen batean atzera egiten badut edo zerbitzuak emateari uko egiten badiot haiek amaitu aurretik ?

Bi egoera gerta daitezke:

 1. Eskaintza arruntak badira:
  • Bi hilabetean zehar pertsona batek ez baditu kategoria bateko 3 eskaintza arrunt onartzen edo ez badie erantzuten, aldi baterako baja emango zaio 12 hilabetez. Beste administrazio batean zerbitzu ematen ari delako gertatzen bada hori, ez zaio eskaintza arruntik egingo harik eta administrazio hori utzi eta hala egin duela justifikatu arte.
  • Eskaintza arrunt bat onartu eta atzera eginez gero izendapena egin baino lehen, 12 hilabete iraungo du aldi baterako bajak, baldin eta hautaketa dagoeneko izapidetuta badago, eta eskaintza arruntei zein apartekoei eragingo die.
  • Izendapen arrunt baten ondoren zerbitzu egiteari uko eginez gero behin izendapena egin delarik edo zerbitzu egiten hasita, 15 hilabete iraungo du aldi baterako bajak. Zerbitzu egiten hasi eta ukoa ez bada gutxienez 5 egun baliodun lehenago idatziz jakinarazten, 18 hilabete iraungo du aldi baterako bajak. Baja horrek berdin eragingo die eskaintza arruntei zein apartekoei.
 2. Aparteko eskaintzak badira:
  • Pertsona batek bere kategoriako aparteko eskaintza bat onartzen ez badu edo ez badio erantzuten, ez zaio egingo ohiko ez aparteko eskaintzarik 12 hilabetean. Beste administrazio batean zerbitzu egiten ari delako gertatzen bada hori, ez zaio eskaintza arruntik ez apartekorik egingo harik eta administrazio hori utzi eta hala egin duela justifikatu arte.
  • Ezohiko eskaintza bat onartu eta hautaketa egin eta gero pertsonak atzera egiten badu lanean hasi aurretik, orduan, 12 hilabeteko epean ez zaio egingo eskaintza arruntik, ez eta apartekorik ere.
  • Zerbitzu egiten hasi eta pertsona horrek uko eginez gero, ez zaio berriro eskaintza arruntik ez apartekorik egingo 15 hilabetean. Zerbitzu egiten hasi eta ukoa ez bada gutxienez 5 egun baliodun lehenago idatziz jakinarazten, 18 hilabete iraungo du aldi baterako bajak.

Igo

18. Une batean egiten ari naizen zerbitzuari uko egin eta Aldundiaren beste eskaintza bat onartzen badut beste kategoria batean, izango al dut penalizaziorik?

Ez. Bitarteko langile gisa uko eginez gero Aldundiak berak eginiko eskaintza bat onartzeko, horrek ez du berekin penalizaziorik ekarriko.

Hala ere, kontuan izan behar da:

 1. Eskaintza arrunt baten ondorioz betetzen den lanpostu bati uko eginez gero: ez da eskaintza arruntik egingo uko eginiko kategorian harik eta onartutako zerbitzu-prestazio berria amaitu arte.
 2. Aparteko eskaintza baten ondorioz betetzen den lanpostu bati uko eginez gero: ez da eskaintza arruntik ez apartekorik egingo uko eginiko kategorian harik eta onartutako zerbitzu-prestazio berria amaitu arte.

Igo

19. Pertsona bat ordezkatzen ari banaiz arrazoi jakin batengatik eta pertsona hori ez bada lanean hasten edozein arrazoi dela eta, zer egoeratan geratuko naiz?

Oro har, kontratazio-zerrendako pertsona batek lanpostu bat arrazoi jakin bategatik betetzen badu eta arrazoi hori amaitutakoan ordezkatua benetan lanpostura ez bada itzultzen beste arrazoi bategatik, orduan, ordezkoak zerbitzu egiten jarraituko du, haren izendapenean ezarritako amaitzeko arrazoien kasuan izan ezik.

Era berean, eskaintza arrunta bada eta A1, A2 eta C1 taldeetako lanpostuak badira, azken 4 hilabeteetan aurreko absentzian ordezkatu zuen pertsonari deitzen zaio (aurreko ordezkapena dela-eta kargua utzi zuenetik absentzia berriaren arrazoia sortu arte zenbaturik hilabeteok), betiere libre badago eta lanpostua uztea ez bada gertatu ez borondatezko uko egitearen ez zehapen baten ondorioz. Egoera horretan pertsona bat baino gehiago badago, kontratazio-zerrendan posizio hobean dagoen pertsonak izango du lehentasuna. Nahitaez onartu beharko da eskaintza. Bada salbuespen bat: absentzia berriak aparteko eskaintza bat eragitea. Halakoetan, kontratazio-zerrendaren arabera dagokion pertsonari egingo zaio eskaintza. Paragrafo honetan jasotakoa ez da aplikatzen Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuan eta baso-agenteen kasuan.

Igo

20. Zer da birbaremazioa? Zenbatzen al dira Aldundian eginak ditudan zerbitzuak kontratazio-zerrendan dudan posturako?

Birbaremazioa kontratazio-zerrendan puntuak esleitzeko sistema bat da. Horren arabera, puntuak ematen zaizkie Aldundian bertan zerbitzuak eman dituzten pertsonei, eta, horrela, zerrendan aurrera egiten dute.

Urte bakoitzeko lehen hilean egingo da birbaremazioa, eta aurreko urteko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte lortutako puntuak gehituko dira; hain zuzen, 0,003 puntu emango dira lan egindako egun bakoitzeko. Lanaldi partzialean emandako zerbitzuak lanaldi osokotzat joko dira baremazioaren ondorioetarako.

Birbaremazioak aukera emango du kontratazio-zerrendako postuetan gora egiteko, hala eskaintza arruntetarako nola apartekoetarako; baina ezin izango da gainditu norbera dagoen lehentasun-blokea; izan ere, blokeak ezartzeko, aintzat hartzen dira pertsona jatorriz zegoen lan-poltsaren lehentasuna eta lan-poltsan sartzeko gainditutako ariketen kopurua. Orobat, ezin izango da jarri barne-igoerako pertsonen edo desgaitasuna duten pertsonen aurretik.

Igo

21. Foru Aldundiaren kontratazio-zerrenda batean baldin banago, dei diezadakete beste euskal administrazio publiko batzuetan lan egiteko?

Bai. Foru Aldundiko kontratazio-zerrenda batean dauden pertsonei beste euskal administrazio publiko batek dei diezaieke lan egiteko, baldin eta administrazio horrek Foru Aldundiari zerrenda lagatzeko eskatu badio, administrazioen arteko lankidetza-printzipioaren arabera.

Horretarako, ezinbestekoa da pertsonak baimena emana izatea kontratazio-zerrenda laga dadin. Zerrenda eskatzen duen Administrazioak konpromisoa hartzen du lagatako lan-poltsako pertsonen artean lehentasun-ordenari jarraitzeko eta Foru Aldundiari emateko hautatutako pertsonen berri.

Beste administrazio baten eskaintza ez onartzeak edo onartu ondoren hari uko egiteak ez du ondoriorik izango Foru Aldundirako. Hala ere, onartuz gero, Foru Aldundiak ez du kategoria bereko eskaintzetarako deituko, kontratazio-zerrendak arautzen dituen araudian ezarritakoaren arabera. Beste administrazioan zerbitzuak ematen hasi eta 2 urte igaro ondoren bakarrik egingo dira aparteko eskaintzak, eta interesdunak berak jakinarazi behar du noiz igaro diren bi urteok.

Igo

22. Beste administrazio bateko lan-poltsan egonez gero, dei diezadakete Bizkaiko Foru Aldundian lan egiteko?

Bai. Bizkaiko Foru Aldundiak eska diezaieke beste euskal administrazio batzuei lan-poltsetako zerrendak lagatzeko, baldin eta bete behar duen lanpostuaren kategoriako kontratazio-zerrendarik ez badu edo zerrendok agortuta badaude. Aukera hori araututa dago Ahaldun Nagusiaren 20/2020 Foru Dekretuan. 2020ko otsailaren 7ko foru-dekretu horretan ezartzen da nola hautatu Bizkaiko Foru Aldundian bitarteko funtzionario gisa beste administrazio publiko batzuek lagatako lan-poltsetako pertsonak, eta zer lehentasun-hurrenkera jarraitu behar den beste administrazio batzuen lan-poltsak eskatzeko.

Nolanahi ere, bi baldintza bete behar dira: lehenik eta behin, publikotasun-, berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak betetzen direla bermatzen duen hautaketa-prozesu batetik sortuak izan behar dute lan-poltsek, eta, bigarrenik, lan-poltsetan daudenek adierazia izan behar dute ados daudela lan-poltsak laga daitezen. Lagatako poltsetako pertsonen datuak lagapenaren kasuan baino ez dira erabiliko.

Inoiz deitu bazaie eta Aldundian lanean hasten badira, etorkizunean ere deituko zaie: Aldundiaren kontratazio-zerrendaren amaieran sartuko balira bezala izango da. Horretarako, Aldundian eginiko zerbitzuak barematuko zaizkie, baina ezin izango dituzte gainditu Aldundiaren beraren zerrendan dauden pertsonak.

Igo