Jarduera sailkatuak

Zer dira jarduera sailkatuak?

Ingurumen-baimena edo ingurumen-baimen bakarra behar ez duen jarduera publiko edo pribatu oro, baldin eta:

 • Ingurumenari, pertsonei edo haien ondasunei kalteak eragitea edo horiek sortzeko arriskua sortzea.
 • Pertsonei eragozpenak eragitea.

Zer egin behar dut jarduera sailkatua martxan jarri nahi badut?

Sailkatutako jarduera baten ustiapena, lekualdaketa edo funtsezko aldaketa egin nahi duen edozein pertsonak dagokion udalaren aurrean jardun behar du, honako bi araubide juridiko hauetako bati jarraituz:

 • Jarduera sailkatuaren lizentzia: idatzitako ebazpena lortzeko eskaera baten bidez, baldintza batzuen arabera jarduera sailkatu bat egitea ahalbidetzen duena, aplikagarria den araudia betetzen dituela bermatzeko. Araubide honen menpe dauden jarduerak Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko 10/2021 Legearen I. C eranskinean zehazten dira.
 • Jarduera sailkatua aurretiaz jakinaraztea: dokumentu baten bidez pertsona interesdunak udalari jakinarazten diotena ezarri nahi duen jarduera edo instalazioa gaituta dagoela hasteko. Araubide honen menpe dauden jarduerak Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko 10/2021 Legearen I. D eranskinean zehazten dira. Jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena udalen eskumen esklusiboa da, eta, beraz, ez dago Foru Aldundiaren neurri zuzentzaileen eta babesleen txostenaren mende.

Zer eginkizun du Foru Aldundiak?

Bizkaiko Foru Aldundiak parte hartzen du jarduera sailkatuaren lizentziaren izapidean, neurri babesle eta zuzentzaileen txostena eginez, udalak eskatu ondoren. 10.000 biztanletik beherako udalerriek nahitaez egin behar dute eskaera, eta 10.000 biztanle eta gehiagoko udalerrientzat, berriz, aukerakoa da.

 • Jarduera ingurunearekin bateragarria izateko eska daitezkeen ingurumeneko neurri babesleak eta zuzentzaileak ezarriko ditu.
 • Nahitaezkoa eta loteslea da.
 • Udalak espediente osoarekin batera eskaera aurkezten duenetik 15 eguneko epean egiten da.

Nork eskatzen du Foru Aldundiaren neurri babesle eta zuzentzaileen txostena?

Udalek txosten hori eskatu behar diote Bizkaiko Foru Aldundiko Informe Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari, izapidetze elektronikoaren bidez.

 • Udalak izapidetze elektronikoaren bidez eskatu behar du, nahitaez 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrientzat, eta aukeran 10.000 biztanle edo gehiagoko udalerrien kasuan (bestela beraiek ezartzen dituzte neurri babesle eta zuzentzaileak).
 • Udalek foru-aldundiari helarazi behar diote udalaren aurrean izapidetutako espediente osoa, gutxienez honako hauek jasoko ditu: sustatzaileak udalean egindako eskaera, proiektu teknikoa, osasun-txostena, udal-txosten teknikoa, alegazioak eta horiei emandako erantzuna (baleude), eta garrantzizko txosten edo dokumentu oro.
 • Foru Aldundiari txostena egiteko eskatu dioten udalek, izapidetze elektronikoaren bidez jakinarazi beharko diote lizentzia eman dutela, funtsezko aldaketak egin direla eta jarduerak behin betiko gelditu dela; jarduerak izan dituen beste gorabeherak ere: titulartasun-aldaketa, aldi baterako etetea, etab.
 • Jardueraren sustatzaileak aldez aurretik kontsulta egiten badio udalari jardueraren baldintza tekniko eta administratiboei buruz, beti ere jarduera-lizentziaren administrazio-prozedura hasi baino lehen, udalek baldintza horiei buruzko kontsulta egin diezaiokete Foru Aldundiari.

Jarduera sailkatuen neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeko txostena izapidetzeko laguntza.

Zer jarduera sailkatuk eskatu behar dute Foru Aldundiaren neurri zuzentzaileen eta babesleen txostena?

Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen I.C eranskineko jarduerak eta instalazioak, baldin eta ingurumen-baimen bateratuaren araubidea (I.A eranskina) edo ingurumen-baimen bakarra (I.B eranskina) bete behar ez badute, jarduera sailkatuaren aldez aurreko jakinarazpenaren araubidea bete behar ez badute (I.D eranskina), ezta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa ere (II.D eta II.E eranskinak).

I.C eranskineko jarduerak eta instalazioak.

Oinarrizko araudia

Harremana

Halaber, egokitzat jotako zalantzak edo iradokizunak helbide elektroniko honetara bidali ditzakezue:

calidad.ambiental@bizkaia.eus

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.