ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

AURREKONTUA GUZTIRA 2023

SARRERAK

9.808
MILI. EURO

  • ITUNDUAK 9.375 M€
  • ITUNDU GABEAK 432 M€

GASTUAK

9.808
MILI. EURO

  • SAILAK 1.792 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 8.015 M€

GASTUAK 2023

AURREKONTUA GUZTIRA
9.808
MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO
BANAKETA

+9,4%

2022 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
5%
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 103 M€
36%
GIZARTE EKINTZA 649 M€
4%
EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 85 M€
8%
OGASUNA ETA FINANTZAK 149 M€
11%
GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 206 M€
9%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 162 M€
4%
EKONOMIA SUSTATZEKO 86 M€
4%
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 86 M€
14%
AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 262 M€
HERRI ZORRA 236 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 6.732 M€
UDAL FINANTZAKETA 1.036 M€
BATZAR NAGUSIA 10 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 9.808 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 236 M€
KANPO HARREMANAK 36 M€
HIRIGINTZA 4 M€
INGURUMENA 11 M€
PENTSIOAK 53 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 495 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 26 M€
KULTURA 58 M€
KIROLA 15 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 47 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 67 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 14 M€
GARRAIO PUBLIKOA 203 M€
AZPIEGITURA 284 M€
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 0 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 3 M€
GOBERNU ORGANOAK 22 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 372 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 84 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 7.768 M€

SARRERAK 2023

AURREKONTUA GUZTIRA
9.808
MILI. EURO

+9,4%

2022 (E)AN BAINO
GEHIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
44%
ZUZENEKO ZERGAK 4.396 M€
50%
ZEHARKAKO ZERGAK 4.922 M€
1%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 136 M€
1%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 125 M€
2%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 227 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
36% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 3.471 M€
7% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 681 M€
0% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 76 M€
0% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 89 M€
0% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 78 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 117 M€
41% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 3.889 M€
8% ZERGA BEREZIAK 815 M€
0% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 68 M€
1% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 136 M€