ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

AURREKONTUA GUZTIRA 2022

SARRERAK

8.886 MILI. EURO

  • ITUNDUAK 8.387 M€
  • ITUNDU GABEAK 498 M€

GASTUAK

8.886 MILI. EURO

  • SAILAK 1.699 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 7.186 M€

GASTUAK 2022

AURREKONTUA GUZTIRA 8.886MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO BANAKETA

+10,3%

2021 (E)AN BAINO GEHIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
5%
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 89 M€
36%
GIZARTE EKINTZA 621 M€
4%
EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 75 M€
8%
OGASUNA ETA FINANTZAK 142 M€
11%
GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 193 M€
9%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 153 M€
5%
EKONOMIA SUSTATZEKO 86 M€
4%
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 81 M€
15%
AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 255 M€
HERRI ZORRA 205 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 6.002 M€
UDAL FINANTZAKETA 969 M€
BATZAR NAGUSIA 9 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 8.886 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 205 M€
KANPO HARREMANAK 34 M€
HIRIGINTZA 4 M€
INGURUMENA 10 M€
PENTSIOAK 42 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 488 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 25 M€
KULTURA 53 M€
KIROLA 11 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 43 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 66 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 15 M€
GARRAIO PUBLIKOA 189 M€
AZPIEGITURA 270 M€
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 0 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 3 M€
GOBERNU ORGANOAK 18 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 349 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 80 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 6.971 M€

SARRERAK 2022

AURREKONTUA GUZTIRA 8.886MILI. EURO

+10,3%

2021 (E)AN BAINO GEHIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
47%
ZUZENEKO ZERGAK 4.174 M€
47%
ZEHARKAKO ZERGAK 4.228 M€
1%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 145 M€
1%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 101 M€
2%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 236 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
39% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 3.322 M€
7% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 619 M€
1% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 86 M€
1% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 82 M€
0% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 64 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 111 M€
37% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 3.166 M€
9% ZERGA BEREZIAK 804 M€
0% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 57 M€
1% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 145 M€