ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

AURREKONTUA GUZTIRA 2021

SARRERAK

7.970 MILI. EURO

  • ITUNDUAK 7.403 M€
  • ITUNDU GABEAK 567 M€

GASTUAK

7.970 MILI. EURO

  • SAILAK 1.595 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 6.375 M€

GASTUAK 2021

AURREKONTUA GUZTIRA 7.970MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO BANAKETA

-6,4%

2020 (E)AN BAINO GUTXIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
5%
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 84 M€
38%
GIZARTE EKINTZA 607 M€
3%
EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 62 M€
8%
OGASUNA ETA FINANTZAK 134 M€
10%
GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 172 M€
8%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 134 M€
4%
EKONOMIA SUSTATZEKO 71 M€
4%
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 74 M€
15%
AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 253 M€
HERRI ZORRA 206 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.242 M€
UDAL FINANTZAKETA 916 M€
BATZAR NAGUSIA 9 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 7.970 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 206 M€
KANPO HARREMANAK 33 M€
HIRIGINTZA 3 M€
INGURUMENA 9 M€
PENTSIOAK 40 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 472 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 23 M€
KULTURA 44 M€
KIROLA 9 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 41 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 52 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 15 M€
GARRAIO PUBLIKOA 170 M€
AZPIEGITURA 268 M€
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 0 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 5 M€
GOBERNU ORGANOAK 17 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 375 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 81 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 6.099 M€

SARRERAK 2021

AURREKONTUA GUZTIRA 7.970MILI. EURO

-6,4%

2020 (E)AN BAINO GUTXIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
46%
ZUZENEKO ZERGAK 3.693 M€
46%
ZEHARKAKO ZERGAK 3.666 M€
1%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 119 M€
1%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 80 M€
5%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 411 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
39% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 2.975 M€
7% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 523 M€
0% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 60 M€
1% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 79 M€
0% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 56 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 78 M€
37% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 2.802 M€
9% ZERGA BEREZIAK 739 M€
0% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 46 M€
1% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 119 M€