ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA

AURREKONTUA GUZTIRA 2020

SARRERAK

8.477 MILI. EURO

  • ITUNDUAK 8.207 M€
  • ITUNDU GABEAK 269 M€

GASTUAK

8.477 MILI. EURO

  • SAILAK 1.518 M€
  • HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 6.959 M€

GASTUAK 2020

AURREKONTUA GUZTIRA 8.477MILI. EURO

SAILEN ARABERAKO BANAKETA

+3,1%

2019 (E)AN BAINO GEHIAGO

Gastuen banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
6%
IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA 96 M€
38%
GIZARTE EKINTZA 587 M€
4%
EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA 61 M€
8%
OGASUNA ETA FINANTZAK 135 M€
9%
GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 144 M€
8%
HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK 128 M€
5%
EKONOMIA SUSTATZEKO 86 M€
4%
ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA 68 M€
13%
AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA 211 M€
HERRI ZORRA 163 M€
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK 5.857 M€
UDAL FINANTZAKETA 929 M€
BATZAR NAGUSIA 8 M€
AURREKONTUA GUZTIRA 8.477 M€

GASTU POLITIKA

Gastu politika sailetan banatuta 1.atala
Azpifuntzioa Guztira
HERRI ZORRA 163 M€
KANPO HARREMANAK 35 M€
HIRIGINTZA 3 M€
INGURUMENA 10 M€
PENTSIOAK 40 M€
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA 452 M€
ENPLEGUAREN SUSTAPENA 21 M€
KULTURA 42 M€
KIROLA 9 M€
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA 40 M€
Gastu politika sailetan banatuta 2.atala
Azpifuntzioa Guztira
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK 65 M€
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA 15 M€
GARRAIO PUBLIKOA 140 M€
AZPIEGITURA 240 M€
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA 0 M€
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK 5 M€
GOBERNU ORGANOAK 16 M€
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA 303 M€
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA 82 M€
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF 6.787 M€

SARRERAK 2020

AURREKONTUA GUZTIRA 8.477MILI. EURO

+3,1%

2019 (E)AN BAINO GEHIAGO

Sarreren banaketa sailen arabera
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
47%
ZUZENEKO ZERGAK 4.055 M€
48%
ZEHARKAKO ZERGAK 4.086 M€
1%
TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 144 M€
0%
TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK 75 M€
1%
FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA 116 M€

ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK

Sarreren banaketa zerga motaren arabera 1.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
37% PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA 3.076 M€
9% SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA 776 M€
0% DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA 64 M€
1% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA 79 M€
0% GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK 57 M€
Sarreren banaketa zerga motaren arabera 2.atala
Ehunekoa Deskripzioa Guztira
1% ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. 111 M€
37% BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA 3.076 M€
10% ZERGA BEREZIAK 850 M€
0% GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK 47 M€
1% TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK 144 M€