Enpresak berregituratzeko eragiketak: 20R Eredua

Zer da 20R eredua?

20R eredua bat-egiteen, zatiketen, aktibo ekarpenen, balore trukeen, aktiboaren eta pasiboaren lagapen osoaren, eta Europako sozietate edo kooperatiba-sozietate baten egoitza Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzearen zerga-araubide berezia aplikatzeko jakinarazpena da.

Nortzuek aurkeztu behar dute 20R eredua?

Bat-egiteen, zatiketen, aktibo ekarpenen, balore trukeen, aktiboaren eta pasiboaren lagapen osoaren, eta Europako sozietate edo kooperatiba-sozietate baten egoitza Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzearen araubide berezia aplikatzea aukeratzen duten honako entitate hauek aurkeztu behar dute 20R eredua:

 • Bat-egiteetan edo zatiketetan, entitate eskuratzaileek (batek edo gehiagok) aurkeztu behar dute 20R eredua.

  Bat-egite edo zatiketa eragiketak entitate eskuratzailearen eta entitate eskualdatzailearen egoitza fiskala Espainian izan gabe egiten badira, eta eragiketa horietan ez bada aplikatu behar Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauko 102. artikuluan ezartzen den araubidea, entitate eskualdatzaileak ez izateagatik herrialde horretan establezimendu iraunkorrik, bada, orduan, eragindako bazkide egoiliarrak aukeratuko du araubide berezia aplikatzea eta harena izango da 20R eredua aurkezteko betebeharra.

 • Diruzkoak ez diren ekarpenak egiten direnean eta aktibo eta pasibo osoa lagatzen denean, entitate eskuratzaileari edo eskuratzaileei dagokie 20R eredua aurkeztea.

  Entitate horien egoitza fiskala ez dagoenean Espainian eta herrialde horretan establezimendu iraunkor baten bidez aritzen ez direnean, pertsona edo entitate eskualdatzaileak izango du 20R eredua aurkezteko betebeharra.

 • Baloreak trukatzen direnean, entitate eskuratzaileak aurkeztu behar du 20R eredua.

  Baloreak eskuratzen dituen entitatea eta baloreak trukatzen dituen entitate partaidetua ez badira Espainian egoiliarrak, eragindako bazkide egoiliarrak aurkeztu behar du 20R eredua.

 • Sozietatearen egoitza aldatzeko eragiketetan, sozietateak berak aurkeztu behar du 20R eredua.

  Eskritura publiko bakarrean eragiketa bat baino gehiago jasoz gero, baina eskuratzaile bakarra izanda, eskuratzaileak jakinarazpen bana egin beharko du eragiketa mota bakoitzeko. Era berean, eskuratzaile bat baino gehiago egonez gero, haietako bakoitzak jakinarazpen bana egin beharko du eragiketa bakoitzeko.

Zein da 20R eredua aurkezteko modua?

20R eredua nahitaez aurkeztu behar da telematikoki, Internet bidez.

Noiz aurkeztu behar dut 20R eredua?

20R eredua aurkezteko hiru hilabete daude, eragiketa hori dokumentatzeko eskritura publikoa inskribatu den egunetik aurrera.

Inskripzioa ez bada beharrezkoa, epe hori eragiketa dokumentatzen duen eskritura publikoa egilesten den egunetik aurrera zenbatuko da, eta gainera, Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauko 114. artikuluan ezartzen denez, eskrituran nahitaez adierazi beharko da araubidea aplikatzeko aukera egin dela. 

Sozietatearen egoitza aldatzeko eragiketetan, berriz, jakinarazpena egin behar da, eragiketa hori dokumentatzeko eskritura publikoa edo agiri baliokidea sozietatearen egoitza berria dagoen estatu kideko erregistroan inskribatu ondorengo hiru hilabeteetan.

Nork erabili behar du Bizkaiko Foru Aldundiaren 20R ereduaren laguntza-programa?

Bizkaiko Foru Ogasunaren laguntza-programa araubide bereziaren aldeko aukeraren jakinarazpena Bizkaiko Foru Aldundian aurkeztu behar duten erakunde guztiek erabil dezakete.

Zer dokumentazio aurkeztu behar da 20R ereduarekin batera?

Beharrezkoa denean, 20R ereduari honako dokumentazio hau erantsi behar zaio:

 • Bat-egite edo zatiketen kasuetan, Merkataritza Erregistroan bat-egite edo zatiketari buruz inskribatutako eskritura publikoaren kopia, eta, era berean, merkataritza arauei jarraituz eskritura erregistroan inskribatzeko hari derrigorrez erantsi behar zaizkion beste dokumentuen kopia.

  Inskripzioa ez bada beharrezkoa, eragiketa dokumentatzen duen eskritura publikoaren kopia aurkeztu behar da. Gainera, Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauko 114. artikuluan ezartzen denez, eskrituran nahitaez adierazi beharko da araubidea aplikatzeko aukera egin dela.

 • Diruzkoak ez diren ekarpenak egiten direnean eta aktibo nahiz pasibo osoa lagatzen denean edo baloreak trukatzen direnean, kapital soziala eratu edo zabaldu izanaren eskritura publikoaren kopia, eta merkataritza arauei jarraituz eskriturari derrigorrez erantsi behar zaizkion beste dokumentuen kopia.

  Kapital soziala eratu edo zabaltzeko eskritura ez bada beharrezkoa, eragiketa dokumentatzen duen eskrituraren kopia aurkeztuko da.

 • Aurreko eragiketak akzioak erosteko eskaintza publiko baten bidez burutu badira, eskaintza horri dagokion informazio-liburuxkaren kopia ere aurkeztu beharko da.

 • Sozietatearen egoitza aldatzeko eragiketetan, eragiketa dokumentatzen duen eskritura publikoaren edo agiri baliokidearen kopia aurkeztuko da, bai eta aldaketa hori egoitza aldatuko den estatu kideko erregistroan inskribatzeko derrigorrezkoak diren beste agirien kopia ere.

Aurreko zenbakian ezarritakoa gorabehera, ez da berriro aurkeztu beharko zenbaki horretan adierazten den dokumentazioa, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak dokumentazio hori aurretik ere badauka, zentsu-ereduak edo Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren sozietate-eragiketak aurkeztu izanaren ondorioz.

Horrelakoetan, ereduan berariaz adierazi beharko da dokumentazioa zer modutan aurkeztu zitzaion Bizkaiko Foru Aldundiari (600 ereduarekin eta/edo 036 ereduarekin batera); bestela, dokumentazioa nola aurkezten den adierazi beharko da (artxibo telematikoa eta/edo sarrera-erregistroa edo erregistro elektronikoa).

Laguntza-programa