Errepideei buruzko araudia

Errepidei buruzko araubidea

Oinarrizko araudia:

 1. 5/2021 FORU ARAUA, urriaren 20koa, BIZKAIKO ERREPIDEEI buruzkoa
 2. 10/2014 FORU ARAUA, ekainaren 27koa, Bizkaiko BIZIKLETABIDE foralei buruzkoa

Garatzeko araudia:

 1. DBizkaiko Foru Aldundiaren 112/2013 FORU DEKRETUA, abuztuaren 21ekoa. honen bidez, Bizkaiko Errepideei buruzko 2011ko martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauko III-IV bitarteko tituluak garatzen dituen erregelamendua onartzen da
 2. Bizkaiko Foru Aldundiaren 65/2014 FORU DEKRETUA, maiatzaren 20koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru errepideetako ZEHARBIDEEN INBENTARIOA onartzen duela

Segurtasun-araudia:

 1. Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2014 FORU DEKRETUA, ekainaren 24koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko ERREPIDE SAREKO BIDE AZPIEGITUREN SEGURTASUNA kudeatzeari buruzkoa
 2. segurtasunari buruzko 136/2006 FORU DEKRETUA, 2006ko abuztuaren 23koa, Foru Aldundi honetako Gobernu Kontseiluak 2006ko abuztuaren 23ko batzarrean onartuta.
 3. Bizkaiko Foru Aldundiaren 91/2012 FORU DEKRETUA, apirilaren 24koa, Errepideetako Tuneletako Segurtasun eta Ustiapen Jarraibide Teknikoak onartzen dituena

Erreferentziazko araudi teknikoa:

 1. 8.3-IC INSTRUKZIOA. Herritik kanpoko obra finkoak seinaleztatzea, balizatzea, defendatzea, garbitzea eta amaitzea (1987ko abuztuaren 31ko Agindua)
 2. 3.1-IC. ARAUA. TRAZADURA (2016ko otsailaren 19ko FOM/273/2016 Agindua)
 3. 5.2-IC. ARAUA. GAINAZALEKO DRAINATZEA (FOM/298/2016 Agindua, otsailaren 15ekoa)
 4. 8.1-IC ARAUA, SEINALEZTAPEN BERTIKALARI BURUZKOA
 5. Ebazpena, 2009ko ekainaren 1ekoa, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiarena, SEINALEZTAPEN ALDAKORREKO ESKULIBURUA onartzen duena
 6. 8.2-IC. araua BIDE-MARRAK (1987ko uztailaren 16ko Agindua)
 7. Seinaleztapen horizontaleko obrak egiteko eta gauzatzeko gida ( Fomento-2012)
 8. Ibilgailuei eusteko sistemak aplikatzeko irizpideak (OC 35/2014)

  Ezaugarri murriztuko errepideetan ibilgailuak edukitzeko sistemei buruzko gomendioak

 9. Euskal Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko araua
 10. 6.3-IC. araua. Bide-zoruak birgaitzea (Orden FOM 3459/2003)
 11. Errepideetako zubien proiektuan kontuan hartu beharreko ekintzei buruzko jarraibidea (IAP-11) ( Fomento-2012)

Datuak babesteko araudia:

 1. Informazio gehigarria, Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailaren foru-errepideetako babes-eremuetako BAIMEN-espedienteen kudeaketan erabilitako datu pertsonalen babesari buruzkoa
 2. Azpiegitura eta Lurralde Garapen Sailaren foru-errepideetako babes-eremuetan aurretiazko jarduketen (SALAKETAK) espedienteen kudeaketan erabilitako datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehigarria

Intereseko beste araudi batzuk:

 1. 39/2015 LEGEA, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARENA.
 2. 40/2015 LEGEA, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren ARAUBIDE JURIDIKOARENA
 3. 1890/2008 ERREGE DEKRETUA, azaroaren 14koa, KANPOKO ARGITERIA-INSTALAZIOEN ERAGINKORTASUN ENERGETIKOARI BURUZKO ERREGELAMENDUA eta haren Jarraibide Tekniko Osagarriak (EA-01etik EA-07ra) onartzen dituena.
 4. 317/2002 DEKRETUA, abenduaren 30ekoa, ONDARE URBANIZATU ETA ERAIKIA BIRGAITZEKO jarduketa babestuei buruzkoa
  1. 117/2018 DEKRETUA, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen IKUSKAPEN TEKNIKOARI buruzkoa
  2. 226/2014 DEKRETUA, abenduaren 9koa, eraikinen ERAGINKORTASUN ENERGETIKOAren ziurtagiriari buruzkoa
  3. 505/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, desgaitasuna duten pertsonen IRISGARRITASUNAren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzak onartzen dituena espazio publiko urbanizatuetara eta eraikinetara sartzeko eta horiek erabiltzeko
  4. VIV/561/2010 Agindua, otsailaren 1ekoa, espazio publiko urbanizatuetara sartzeko eta horiek erabiltzeko irisgarritasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko oinarrizko baldintzen dokumentu teknikoa garatzen duena
 5. Azaroaren 16ko 3/2006 FORU-ARAUA, BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN ONDAREAren buruzkoa.
 6. 6/2019 LEGEA, maiatzaren 9koa, EUSKAL KULTURA ONDAREARENA
 7. 213/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko HOTS-KUTSADURAri buruzkoa
  1. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen duena (Errege Dekretua + I. zatia) eta
  2. II. zatia: egiturazko segurtasuna, suteetarako segurtasuna, erabilera- eta irisgarritasun-segurtasuna, energia-aurrezpena, zarataren aurkako babesa, osasungarritasuna, (lege-xedapenak)

Fitxategi hauek ikusteko Adobe Reader doako programa behar duzu.