Zuzeneko zergak

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)

(Zerga heziketa programaren ondorietarako soilik den informazioa)

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ) informazioa

Zerga mota Zuzena
Jasotzailea Foru Aldundia
Zergaduna Pertsona fisikoak
Oinarri ezargarria Urteko errendimenduak edo sarrerak. Honako errendimendu hauen batura:
 • Lanaren irabaziak (besteren konturako lanarenak).
 • Kapital higiezinaren errendimenduak (Lokalek, etxebizitzek... emandako errendimentuak).
 • Kapital higigarrien errendimenduak (kapitalaren jabetzatik eratorritako sarrerak; adibidez, banku-interesak eta enpresa-akzioen irabaziak).
 • Jarduera ekonomikoen errendimenduak (norberaren konturako lanarenak).
 • Ondare-irabaziak eta -galerak (higiezin, ekintza, fondo edo bestelakoen salmenta sortutako ondare irabazi eta galerak).
Oinarriaren murrizpenak Laburpen taula 
Oinarri likidagarria Oinarri ezargarriari oinarriaren murriztapenak kendu ondorengo kopurua
Tarifa edo Tipoa Laburpen taula 
Kuota Oinarri likidagarriari tarifa edo tipoa aplikatzean ateratzen den kopurua
Kuota gutxitzea 1.544 € autolikidazio bakoitzeko
Kenkariak Laburpen taula 
Ordaindu beharrekoa Kuotari kenkariak kendu ondorengo emaitza

Zerga zuzena da eta urtero ordaintzen da. Urtean irabazitako errendimenduak eta sarrerak hurrengo urteko udaberrian aitortzen dira eta errenta-kanpainarekin batera izaten da. Hau da, 2022ko errenta aitorpena 2023ko apirilean, maiatzean eta ekainean aurkeztu egin da. Zergaldia hasi baino lehen (gure kasuan, 2022. Urtea) lanaren etekinen taulak, ondare irabaziak kalkulatzeko eguneratze-koefizienteak, arauen aldaketak eta abar argitaratzen dira.

Zerga hau Bizkaiko Foru Aldundiak batzen du.

Zer zergapetzen du?

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergak urte naturalean Bizkaian egoitza duten pertsonek lortutako errenta kargatzen du. Zerga hori berdintasun, orokortasun eta progresibitatearen printzipioei jarraitzeko eratzen da, zergadunen egoera pertsonala eta familiarra kontuan hartuta.

Nola kalkulatzen da ordaindu beharrekoa?

Pertsona fisikoek zenbat ordaindu behar duten kalkulatu ahal izateko, kontsultatu honako taulan kontzeptu hauek: Oinarri ezargarria; Oinarriaren murrizpenak; Oinarri likidagarria; Tarifa edo Tipoa; Kuota; Kuota gutxitzea; Kenkariak; Ordaindu beharrekoa.

Adibidea

Jone informatikaria da eta BilboNET enpresan lan egiten du. Urteko errendimenduak edo sarrerak, dagozkien murriztapenak egin ondoren, honako hau da: 34.800€.

Kenkariak aplikatzerakoan, kontuan izan behar dugu Jone 4 urteko haur baten ama dela.

Zenbat ordaindu behar du Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)?

Kalkulua honela egingo dugu:

 1. Oinarri likidagarria: 34.800 €.
 2. Tarifa kalkulatuko dugu. Horretarako Laburpen taula Tarifa izeneko atala erabiliko dugu:
  • Oinarri likidagarria 34.800 € koa da. Hain zuzen ere 34.560 eta 51.840 artekoa, (2022 urteko taularen arabera) beraz 34.560ekoaren lerroa dagokio.
  • Kuota osoa : 8.812,80 €.
  • Horren gainetik geratzen den oinarri likidagarria da: 34.800 - 34.560 = 240. Eta horri %35 dagokio; beraz, 240 x %35 = 84 €.
  • Orduan, Aurretiko kuota osoa guztira: 8.812,80 € + 84 € = 8.896,8 €.
  • Horri, murrizpen orokorra aplikatzen zaio: 8.896,8 € - 1.544 € = 7.352,8 €.
 3. Kenkariak:
  • Kenkari pertsonala eta familiarrak:
   1. Lehenengo alabarengatik: 651 €
   2. Eta 6 urtetik beherakoa izateagatik: 376 €
 4. Azkenean, PFEZagatik ordaindu beharrekoa: 7.352,8 € - 651 € - 376 € = 6.325,8 €.

Ekin lanari!