Zuzeneko zergak

Ondarearen gaineko zergak (OZ)

Zerga mota Zuzenekoa
Jasotzailea Foru Aldundia
Zergaduna Pertsona fisikoak
Oinarri ezargarria

Pertsona fisikoen titulartasunpeko eduki ekonomikodun ondasun-eskubideen multzoa, horen balioa gutxitzen duten zamak eta kargak kenduta, eta baita zergadunak aurre egin beharreko zor eta betebehar pertsonalak ere.

Ondasun eta eskubide salbuetsien artean honako hauek daude: Euskal Kultur Ondarea osatzen duten ondasunak; arte-objektuak eta antigoaleko objektu batzuk; etxeko arreoa; zergadunaren ohiko etxebizitza, betiere gehieneko zenbatekoa 400.000 €koa bada.

Oinarriaren murrizpenak Zerga-oinarriari gutxieneko salbuetsia kenduko zaio: 800.000 €.
Oinarri likidagarria Oinarri ezargarriari oinarriaren murriztapenak kendu ondorengo kopurua
Tarifa edo Tipoa Oinarri likidagarriari aplikatuko zaio ondorengoak dakarrena: Gure Gida. Zerga likidazio oinarri eskala (Tarifa).
Kuota

Oinarri likidagarriari tarifa edo tipoa aplikatzean ateratzen den kopurua.

Zerga honetako kuota osoaren eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako kuota osoaren batura ezingo da izan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zerga-oinarri orokorraren eta aurrezpenaren zerga-oinarriaren % 65 baino handiagoa. Bi kuota horien baturak goian ezarri den muga gainditzen badu, murriztu egingo da zerga horren kuota, harik eta ezarri den mugara ekarri arte, baina murrizketa ezin da inola ere izan % 75 baino handiagoa (zerga ezkutua).

Kenkariak

Atzerrian ordaindutako zergengatik, bi zenbatekoren artean txikiena kenduko da:

 • Atzerrian benetan ordaindutako zenbatekoa.
 • Atzerrian kargaturiko likidazio-oinarriaren zatiari zerga honen benetako batez besteko tasa aplikatuz lortzen den emaitza.
Ordaindu beharrekoa Kuotari kenkariak kendu ondorengo emaitza.

Ondarearen gaineko Zergak izaera pertsonala eta zuzenekoa du, eta zergadunen ondare garbia zergapetzen du (etxebizitzak, lokakak, kontu korronteak, bitxiak, arte-objektuak eta antigoaleko objektuak, jabetza intelektual eskubideak…). Zergaren sortzapena urte bakoitzeko abenduaren 31n gertatuko da, eta zergadunak egun horretan bere titulartasunpean duen ondarean izango du eragina. Zerga hau Bizkaiko Foru Aldundiak batzen du.

Ondarearen gaineko Zerga 2008ko urtarrilaren 1etik zerga-sistematik kanpo geratu zenen eta zerga aldi baterako (2011 eta 2012 urteetarako) berriro sartu zen sisteman. Azkenik, 2013. urtetik aurrera zerga berriro sartu egin da, oraingoan modu iraunkorrean, Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga-sisteman.

Zer zergapetzen du?

Pertsona fisikoaren titulartasunpeko eduki ekonomikodun ondasun-eskubideen multzoa, ondasun-eskubideon balioa gutxitzen duten zamak eta kargak, eta deduzitu egingo dira zergadunak aurre egin beharreko zor eta betebehar pertsonalak kenduta.

Nork aurkeztu behar du?

 • Bizkaian egoitza duten Pertsona fisikoak (betebehar pertsonala).
 • Nahiz eta Espainian egoitza ez izan, Bizkaiko lurraldean finkatuta dauden ondasun eta eskubide batzuen titularrak diren Pertsona fisikoak (betebehar erreala).

Nola kalkulatzen da ordaindu beharrekoa?

Pertsona fisikoak zenbat ordaindu behar duten kalkulatu ahal izateko, kontsultatu aurreko taulan  kontzeptu hauek: Oinarri ezargarria; Oinarriaren murrizpenak; Oinarri likidagarria; Tarifa edo Tipoa; Kuota; Kenkariak; Ordaindu beharrekoa.


Adibidea

Xabier 62 urteko dendari Bilbotarra 4.000.000 € ko ondasunak ditu, bere ohiko etxebizitza eta lan egiten duen merkataritza-lokala barne. Lehenak 500.000 € balio du eta bigarrenak 650.000 €. Bestalde, 100.000 € ko zorra du, duen beste etxebizitza bat ordaindu ahal izateko.

 1. Ondasunak guztira: 4.000.000 €
 2. Ondasunak guztira: 400.000 € (ohiko etxebizitza)
 3. Oinarri Ezargarria: 3.600.000 €
 4. Zorrak: 3.600.000 - 100.000 = 3.500.000 €
 5. Oinarriaren murriztapenak: 800.000 €.
 6. Oinarri likidagarria: 3.500.000 - 800.000 = 2.700.000 €.
 7. Kuota: tipoa kalkulatzeko 1.600.000 € ko fila dagokio.
  • Horri 6.400 € ko kuota dagokio.
  • Eta gainontzekoa (2.700.000 €-1.600.000 = 1.100.000 €) %1era; beraz, 1.100.000 € x % 1 = 11.000 €.
 8. Kuota guztira: 6.400 € + 11.000 € = 17.400 €
 9. Kenkariak: Kasu honetan ez dago kenkaririk.
 10. Ordaindu beharrekoa: 17.400 €, betiere kuota osoaren eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako kuota osoaren batura, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergako zerga-oinarri orokorraren eta aurrezpenaren zerga-oinarriaren % 65 baino handiagoa ez bada.

Ekin lanari!