Kapitulua Deskripzioa 2013 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 84.000 0,09%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 95.127.500 97,79%
5 ONDARE SARRERAK 108.500 0,11%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1,66%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%