Kapitulua Deskripzioa 2012 %
3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK 10.000 0,01%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 97.690.000 97,91%
5 ONDARE SARRERAK 120.000 0,12%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.610.000 1,61%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,35%
AURREKONTUA GUZTIRA 99.780.000 100%