Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 58.950.000
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 75.321
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 75.321
11100 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) 75.321
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.533
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.533
12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK 133.210
12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 8.323
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 42.400.765
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 42.400.765
16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 41.541.722
16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 859.043
18 GIZARTE KUOTAK 16.232.380
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.762.380
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.762.380
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000
18500 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 100.001
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 100.001
19800 JULIBAZIOAGATIKO SARIAK 100.001
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 36.200.000
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 305.880
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 288.040
21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 288.040
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.306
21400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.306
215 GARRAIORAKO MATERIALA 8.535
21500 GARRAIORATAKO MATERIALA 8.535
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 6.999
21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 6.999
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 869.504
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 678.130
22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 678.130
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.410
22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.410
225 GARRAIORAKO MATERIALA 29.071
22500 GARRAIORAKO MATERIALA 29.071
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 146.051
22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 146.051
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.372
22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.372
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 10.470
22900 BESTE KONPONKETA BATZUK 10.470
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.954.458
231 BULEGOKO MATERIALA 226.812
23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA 132.351
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 46.909
23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI 47.552
232 ZUZKIDURAK 4.758.479
23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA 1.047.271
23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK 241.710
23203 ELIKAGAIAK 1.753.289
23204 GARBIKETARAKO GAIAK 566.148
23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK 319.598
23207 FARMAZI GAIAK 488.689
23209 ERREGAIA 48.950
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 292.824
233 KOMUNIKAZIOAK 303.277
23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA 286.723
23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA 16.554
234 GARRAIOAK 394.566
23400 KANPOKO KONTRATUAK 394.566
236 ZERGAK 78.157
23601 TOKIKOAK 77.655
23604 ESTATUKOAK 502
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 28.498.368
23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK 25.808
23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK 568.287
23705 GARBIKETA 1.446.690
23706 SEGURTASUNA 1.844.166
23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA 132.733
23708 LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA 22.137.219
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 2.343.465
239 HAINBAIT GASTU 694.799
23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK 12.759
23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA 31.898
23903 JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK 70.000
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 165.550
23906 IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN 38.251
23999 BESTE HAINBAT GASTU 376.341
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 70.158
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 70.158
24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 70.158
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 170.000
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 170.000
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 170.000
46901 LAGUNTZEN BATZA 140.000
46902 URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN SEME-ALABENTZAKO FAMI 30.000
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000
63 ERAIKINAK 459.832
636 GIZARTE EKINTZA 459.832
63603 INBERTSIO PROIEKTUAK 57.334
63606 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 363.052
63607 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 39.446
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 181.308
661 ALTZARIAK 141.268
66101 EROSKETAK 141.268
662 BULEGOKO EKIPOAK 6.700
66201 EROSKETAK 6.700
663 ELEKTRATRESNAK 31.540
66301 EROSKETAK 31.540
664 OSTILAMENDUA 1.800
66401 EROSKETAK 1.800
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 927.760
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 927.760
67201 EROSKETAK 927.760
68 EKIPO ZEHATZAK 31.100
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 31.100
68201 EROSKETAK 31.100
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 10.000
74103 LANTIK, S.A. 10.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000
836 FAMILIENTZAT 350.000
83601 LANGILEEI AURRERAKINAK 350.000
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000