KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO LABURPENA
Kontzeptua Deskripzioa 2017 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.135.000 61,32%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 34.326 0,04%
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 34.326 0,04%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 72.126 0,07%
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 72.126 0,07%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 44.576.771 45,46%
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 44.576.771 45,46%
18 GIZARTE KUOTAK 14.367.777 14,65%
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 13.875.929 14,15%
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 491.848 0,50%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 1.084.000 1,11%
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 1.084.000 1,11%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 35.086.400 35,78%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 204.800 0,21%
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 203.600 0,21%
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 600 0,00%
215 GARRAIORAKO MATERIALA 600 0,00%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 712.800 0,73%
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 618.700 0,63%
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 900 0,00%
225 GARRAIORAKO MATERIALA 2.200 0,00%
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 87.000 0,09%
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 4.000 0,00%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.139.500 34,81%
231 BULEGOKO MATERIALA 162.200 0,17%
232 ZUZKIDURAK 3.677.200 3,75%
233 KOMUNIKAZIOAK 132.600 0,14%
234 GARRAIOAK 292.100 0,30%
236 ZERGAK 31.400 0,03%
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 29.409.400 29,99%
239 HAINBAIT GASTU 434.600 0,44%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 29.300 0,03%
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 29.300 0,03%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900 0,18%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 176.900 0,18%
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 176.900 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.226.000 2,27%
63 ERAIKINAK 1.017.700 1,04%
636 GIZARTE EKINTZA 1.017.700 1,04%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 219.000 0,22%
661 ALTZARIAK 197.000 0,20%
663 ELEKTRATRESNAK 20.000 0,02%
664 OSTILAMENDUA 2.000 0,00%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 940.000 0,96%
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 940.000 0,96%
68 EKIPO ZEHATZAK 24.000 0,02%
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 24.000 0,02%
69 BESTE IBILGETU BAT 25.300 0,03%
691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 25.300 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 90.000 0,09%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 90.000 0,09%
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 90.000 0,09%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,36%
836 FAMILIENTZAT 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300 100%