KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO LABURPENA
Kontzeptua Deskripzioa 2015 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.800.000 61,80%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 43.780 0,04%
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 43.780 0,04%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 91.429 0,09%
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 91.429 0,09%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 44.277.669 45,00%
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 44.277.669 45,00%
18 GIZARTE KUOTAK 16.087.121 16,35%
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.617.121 15,87%
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000 0,48%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 300.001 0,30%
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 300.001 0,30%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 34.942.450 35,52%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 266.579 0,27%
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 247.689 0,25%
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.442 0,00%
215 GARRAIORAKO MATERIALA 9.037 0,01%
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 7.411 0,01%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 906.473 0,92%
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 704.025 0,72%
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.669 0,00%
225 GARRAIORAKO MATERIALA 30.782 0,03%
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 154.460 0,16%
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.453 0,00%
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 11.084 0,01%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 33.695.112 34,25%
231 BULEGOKO MATERIALA 240.160 0,24%
232 ZUZKIDURAK 5.067.949 5,15%
233 KOMUNIKAZIOAK 320.350 0,33%
234 GARRAIOAK 392.781 0,40%
236 ZERGAK 82.599 0,08%
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 26.871.994 27,31%
239 HAINBAIT GASTU 719.279 0,73%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 74.286 0,08%
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 74.286 0,08%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.875 0,18%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 176.875 0,18%
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 176.875 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.106.025 2,14%
63 ERAIKINAK 443.000 0,45%
636 GIZARTE EKINTZA 443.000 0,45%
65 GARRAIO ELEMENTUAK 30.000 0,03%
651 NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK 30.000 0,03%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 139.000 0,14%
661 ALTZARIAK 117.000 0,12%
663 ELEKTRATRESNAK 20.000 0,02%
664 OSTILAMENDUA 2.000 0,00%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 1.450.000 1,47%
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 1.450.000 1,47%
68 EKIPO ZEHATZAK 24.025 0,02%
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 24.025 0,02%
69 BESTE IBILGETU BAT 20.000 0,02%
691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 20.000 0,02%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000 0,01%
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,36%
836 FAMILIENTZAT 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 98.385.350 100%