KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUKO LABURPENA
Kontzeptua Deskripzioa 2014 %
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 58.950.000 60,60%
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 75.918 0,08%
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 75.918 0,08%
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.861 0,15%
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.861 0,15%
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 42.489.171 43,68%
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 42.489.171 43,68%
18 GIZARTE KUOTAK 15.943.049 16,39%
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.473.049 15,91%
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000 0,48%
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 300.001 0,31%
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 300.001 0,31%
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 36.195.240 37,21%
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 329.864 0,34%
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 311.524 0,32%
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.371 0,00%
215 GARRAIORAKO MATERIALA 8.774 0,01%
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 7.195 0,01%
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 881.963 0,91%
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 685.230 0,70%
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.534 0,00%
225 GARRAIORAKO MATERIALA 29.885 0,03%
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 150.141 0,15%
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.411 0,00%
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 10.762 0,01%
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.911.291 35,89%
231 BULEGOKO MATERIALA 233.164 0,24%
232 ZUZKIDURAK 5.301.541 5,45%
233 KOMUNIKAZIOAK 311.772 0,32%
234 GARRAIOAK 405.615 0,42%
236 ZERGAK 80.343 0,08%
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 27.865.446 28,64%
239 HAINBAIT GASTU 713.410 0,73%
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 72.122 0,07%
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 72.122 0,07%
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 174.760 0,18%
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 174.760 0,18%
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 174.760 0,18%
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000 1,64%
63 ERAIKINAK 407.000 0,42%
636 GIZARTE EKINTZA 407.000 0,42%
65 GARRAIO ELEMENTUAK 30.000 0,03%
651 NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK 30.000 0,03%
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 171.000 0,18%
661 ALTZARIAK 138.000 0,14%
662 BULEGOKO EKIPOAK 11.000 0,01%
663 ELEKTRATRESNAK 20.000 0,02%
664 OSTILAMENDUA 2.000 0,00%
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 927.760 0,95%
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 927.760 0,95%
68 EKIPO ZEHATZAK 34.240 0,04%
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 34.240 0,04%
69 BESTE IBILGETU BAT 30.000 0,03%
691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 30.000 0,03%
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000 0,01%
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000 0,01%
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 10.000 0,01%
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000 0,36%
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000 0,36%
836 FAMILIENTZAT 350.000 0,36%
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000 100%