KAPITULU, ARTIKULU, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO

Taula Excel formatuan deskargatu

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO LABURPENA
Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.135.000
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 34.326
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 34.326
11100 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) 34.326
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 72.126
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 72.126
12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK 66.751
12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 5.375
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 44.576.771
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 44.576.771
16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 43.556.811
16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 1.019.960
18 GIZARTE KUOTAK 14.367.777
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 13.875.929
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 13.875.929
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 491.848
18500 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 491.848
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 1.084.000
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 1.084.000
19800 JULIBAZIOAGATIKO SARIAK 1.084.000
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 35.086.400
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 204.800
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 203.600
21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 203.600
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 600
21400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 600
215 GARRAIORAKO MATERIALA 600
21500 GARRAIORATAKO MATERIALA 600
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 712.800
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 618.700
22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 618.700
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 900
22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 900
225 GARRAIORAKO MATERIALA 2.200
22500 GARRAIORAKO MATERIALA 2.200
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 87.000
22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 87.000
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 4.000
22900 BESTE KONPONKETA BATZUK 4.000
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.139.500
231 BULEGOKO MATERIALA 162.200
23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA 77.200
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 38.600
23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI 46.400
232 ZUZKIDURAK 3.677.200
23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA 923.400
23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK 209.300
23203 ELIKAGAIAK 1.479.300
23204 GARBIKETARAKO GAIAK 372.600
23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK 93.400
23207 FARMAZI GAIAK 378.000
23209 ERREGAIA 12.600
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 208.600
233 KOMUNIKAZIOAK 132.600
23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA 119.200
23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA 13.400
234 GARRAIOAK 292.100
23400 KANPOKO KONTRATUAK 292.100
236 ZERGAK 31.400
23601 TOKIKOAK 31.000
23604 ESTATUKOAK 400
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 29.409.400
23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK 12.900
23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK 595.600
23705 GARBIKETA 2.031.700
23706 SEGURTASUNA 1.305.200
23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA 26.900
23708 LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA 23.882.000
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 1.555.100
239 HAINBAIT GASTU 434.600
23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK 3.500
23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA 17.800
23903 JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK 18.100
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 185.000
23906 IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN 21.600
23999 BESTE HAINBAT GASTU 188.600
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 29.300
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 29.300
24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 29.300
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.900
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 176.900
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 176.900
46901 LAGUNTZEN BATZA 131.600
46902 URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN SEME-ALABENTZAKO FAMI 45.300
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.226.000
63 ERAIKINAK 1.017.700
636 GIZARTE EKINTZA 1.017.700
63606 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 984.700
63607 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 33.000
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 219.000
661 ALTZARIAK 197.000
66101 EROSKETAK 197.000
663 ELEKTRATRESNAK 20.000
66301 EROSKETAK 20.000
664 OSTILAMENDUA 2.000
66401 EROSKETAK 2.000
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 940.000
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 940.000
67201 EROSKETAK 940.000
68 EKIPO ZEHATZAK 24.000
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 24.000
68201 EROSKETAK 24.000
69 BESTE IBILGETU BAT 25.300
691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 25.300
69106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 25.300
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 90.000
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 90.000
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 90.000
74103 LANTIK, S.A. 90.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000
836 FAMILIENTZAT 350.000
83601 LANGILEEI AURRERAKINAK 350.000
AURREKONTUA GUZTIRA 98.064.300