KAPITULU, ARTIKULU, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO

Taula Excel formatuan deskargatu

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO LABURPENA
Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 60.800.000
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 43.780
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 43.780
11100 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) 43.780
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 91.429
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 91.429
12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK 84.981
12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 6.448
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 44.277.669
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 44.277.669
16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 43.332.170
16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 945.499
18 GIZARTE KUOTAK 16.087.121
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.617.121
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.617.121
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000
18500 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 300.001
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 300.001
19800 JULIBAZIOAGATIKO SARIAK 300.001
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 34.942.450
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 266.579
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 247.689
21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 247.689
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.442
21400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.442
215 GARRAIORAKO MATERIALA 9.037
21500 GARRAIORATAKO MATERIALA 9.037
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 7.411
21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 7.411
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 906.473
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 704.025
22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 704.025
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.669
22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.669
225 GARRAIORAKO MATERIALA 30.782
22500 GARRAIORAKO MATERIALA 30.782
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 154.460
22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 154.460
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.453
22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.453
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 11.084
22900 BESTE KONPONKETA BATZUK 11.084
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 33.695.112
231 BULEGOKO MATERIALA 240.160
23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA 140.139
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 49.668
23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI 50.353
232 ZUZKIDURAK 5.067.949
23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA 1.271.001
23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK 269.810
23203 ELIKAGAIAK 1.751.168
23204 GARBIKETARAKO GAIAK 616.239
23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK 318.309
23207 FARMAZI GAIAK 499.545
23209 ERREGAIA 51.824
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 290.053
233 KOMUNIKAZIOAK 320.350
23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA 302.817
23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA 17.533
234 GARRAIOAK 392.781
23400 KANPOKO KONTRATUAK 392.781
236 ZERGAK 82.599
23601 TOKIKOAK 82.068
23604 ESTATUKOAK 531
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 26.871.994
23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK 27.327
23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK 575.164
23705 GARBIKETA 2.349.220
23706 SEGURTASUNA 1.645.703
23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA 140.543
23708 LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA 20.004.834
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 2.129.203
239 HAINBAIT GASTU 719.279
23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK 13.509
23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA 33.775
23903 JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK 74.119
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 173.890
23906 IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN 40.501
23999 BESTE HAINBAT GASTU 383.485
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 74.286
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 74.286
24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 74.286
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 176.875
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 176.875
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 176.875
46901 LAGUNTZEN BATZA 131.573
46902 URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN SEME-ALABENTZAKO FAMI 45.302
6 BENETAKO INBERTSIOAK 2.106.025
63 ERAIKINAK 443.000
636 GIZARTE EKINTZA 443.000
63606 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 410.000
63607 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 33.000
65 GARRAIO ELEMENTUAK 30.000
651 NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK 30.000
65101 EROSKETAK 30.000
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 139.000
661 ALTZARIAK 117.000
66101 EROSKETAK 117.000
663 ELEKTRATRESNAK 20.000
66301 EROSKETAK 20.000
664 OSTILAMENDUA 2.000
66401 EROSKETAK 2.000
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 1.450.000
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 1.450.000
67201 EROSKETAK 1.450.000
68 EKIPO ZEHATZAK 24.025
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 24.025
68201 EROSKETAK 24.025
69 BESTE IBILGETU BAT 20.000
691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 20.000
69106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 20.000
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 10.000
74103 LANTIK, S.A. 10.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000
836 FAMILIENTZAT 350.000
83601 LANGILEEI AURRERAKINAK 350.000
AURREKONTUA GUZTIRA 98.385.350