KAPITULU, ARTIKULU, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO

Taula Excel formatuan deskargatu

GASTUAK: KAPITULU, ARTIKULU, KONTZEPTU ETA AZPIKONTZEPTUKO LABURPENA
Azpikontzeptua Deskripzioa Azpikontzeptua Zenbatekoa
1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 58.950.000
11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 75.918
111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) 75.918
11100 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) 75.918
12 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.861
121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 141.861
12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK 133.210
12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 8.651
16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA 42.489.171
161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 42.489.171
16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK 41.585.066
16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA 904.105
18 GIZARTE KUOTAK 15.943.049
181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.473.049
18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA 15.473.049
185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000
18500 ELKARKIDETZAKO KUOTAK 470.000
19 GIZARTE PRESTAZIOAK 300.001
198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK 300.001
19800 JULIBAZIOAGATIKO SARIAK 300.001
2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK 36.195.240
21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK 329.864
213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 311.524
21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 311.524
214 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.371
21400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 2.371
215 GARRAIORAKO MATERIALA 8.774
21500 GARRAIORATAKO MATERIALA 8.774
216 ALTZARIAK ETA TRESNAK 7.195
21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 7.195
22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA 881.963
223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 685.230
22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK 685.230
224 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.534
22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA 4.534
225 GARRAIORAKO MATERIALA 29.885
22500 GARRAIORAKO MATERIALA 29.885
226 ALTZARIAK ETA TRESNAK 150.141
22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK 150.141
227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.411
22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK 1.411
229 BESTE KONPONKETA BATZUK 10.762
22900 BESTE KONPONKETA BATZUK 10.762
23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE 34.911.291
231 BULEGOKO MATERIALA 233.164
23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA 136.057
23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE 48.223
23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI 48.884
232 ZUZKIDURAK 5.301.541
23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA 1.288.870
23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK 262.639
23203 ELIKAGAIAK 1.879.773
23204 GARBIKETARAKO GAIAK 608.001
23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK 328.546
23207 FARMAZI GAIAK 582.374
23209 ERREGAIA 50.314
23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK 301.024
233 KOMUNIKAZIOAK 311.772
23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA 294.750
23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA 17.022
234 GARRAIOAK 405.615
23400 KANPOKO KONTRATUAK 405.615
236 ZERGAK 80.343
23601 TOKIKOAK 79.827
23604 ESTATUKOAK 516
237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE 27.865.446
23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK 26.531
23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK 568.287
23705 GARBIKETA 2.324.486
23706 SEGURTASUNA 1.608.085
23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA 136.450
23708 LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA 21.122.360
23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK 2.079.247
239 HAINBAIT GASTU 713.410
23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK 13.116
23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA 32.791
23903 JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK 71.960
23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK 169.345
23906 IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN 39.321
23999 BESTE HAINBAT GASTU 386.877
24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK 72.122
241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 72.122
24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA 72.122
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 174.760
46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK 174.760
469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK 174.760
46901 LAGUNTZEN BATZA 130.000
46902 URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN SEME-ALABENTZAKO FAMI 44.760
6 BENETAKO INBERTSIOAK 1.600.000
63 ERAIKINAK 407.000
636 GIZARTE EKINTZA 407.000
63603 INBERTSIO PROIEKTUAK 18.000
63606 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 356.000
63607 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 33.000
65 GARRAIO ELEMENTUAK 30.000
651 NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK 30.000
65101 EROSKETAK 30.000
66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA 171.000
661 ALTZARIAK 138.000
66101 EROSKETAK 138.000
662 BULEGOKO EKIPOAK 11.000
66201 EROSKETAK 11.000
663 ELEKTRATRESNAK 20.000
66301 EROSKETAK 20.000
664 OSTILAMENDUA 2.000
66401 EROSKETAK 2.000
67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK 927.760
672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK 927.760
67201 EROSKETAK 927.760
68 EKIPO ZEHATZAK 34.240
682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK 34.240
68201 EROSKETAK 34.240
69 BESTE IBILGETU BAT 30.000
691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK 30.000
69106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA 30.000
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 10.000
74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ 10.000
741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT 10.000
74103 LANTIK, S.A. 10.000
8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA 350.000
83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA 350.000
836 FAMILIENTZAT 350.000
83601 LANGILEEI AURRERAKINAK 350.000
AURREKONTUA GUZTIRA 97.280.000