saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Informazioa

ELANE-REN MERKATARITZA ORDEZKARITZA BIZKAIAN: ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA

Taula Excel formatuan deskargatu

ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA
Aurrekontua Aurreik
A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik 8.674 4.174
2 Emaitzaren dokuntzak 18.726 17.226
a) Ibilgetuaren amortizazioa 66.000 64.000
b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak
c) Hornikuntzen aldaketak
d) Diru-laguntzen egozpena (44.784) (44.784)
e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak
f) Finantza bitartekoen baxa eta besterentzeengatiko emaitzak
g) Finantza sarrerak (2.500) (2.000)
h) Finantza gastuak 10 10
i) Truke aldaketak
j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan
k) Bestelako sarrerak eta gastuak
3 Aldaketak kapital arruntean 87.309 (266)
a) Izakinak
b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk (24.667) 15.835
c) Bestelako aktibo arruntak 113.924 (1.085)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk (1.974) (11.511)
e) Bestelako pasibo arruntak 26 (3.504)
f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak
4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk 2.490 1.990
a) Korrituen ordainketa (10) (10)
b) Dibidenduen kobrantza
c) Korrituen kobrantza 2.500 2.000
d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak)
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk
5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak 117.199 23.124
B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN
6 Ordainketak inbertsioengatik (8.000) (2.921)
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak
b) Ibilgetu ukiezina (3.000) (2.921)
c) Ibilgetu materiala (5.000)
d) Inbertsioak higiezinetan
e) Bestelako finantza aktiboak
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak
g) Bestelako aktiboak
7 Desinbertsioengatiko kobrantzak
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak
b) Ibilgetu ukiezina
c) Ibilgetu materiala
d) Inbertsioak higiezinetan
e) Bestelako finantza aktiboak
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak
g) Bestelako aktiboak
8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak (8.000) (2.921)
C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN
9 Ondare bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak 52.880
a) Ondareko bitartekoen jaulkipena
b) Ondareko bitartekoen amortizazioa
c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa
d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea
e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 52.880
10 Finantza pasiboen bitartekoengatiko kobrantzak eta ordainketak
a) Jaulkipena
1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk
2. Zorrak kerditu erakundeekin
3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin
4. Bestelako zorrak
b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea
1. Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk
2. Zorrak kerditu erakundeekin
3. Zorrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin
4. Bestelako zorrak
11 Dibidenduengatiko ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak (4.174)
a) Dibidentuak
b) Bestelako ondare bitarteko batzuengatiko ordainsariak (4.174)
12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak (4.174) 52.880
D) Kanbio-tasaren aldaketen eragina
E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA 105.025 73.083
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi hasieran 349.069 275.984
Esku-dirua edo baliokideak ekitaldi amaieran 454.094 349.069