saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Informazioa

ELANE-REN MERKATARITZA ORDEZKARITZA BIZKAIAN: EGOERA BALANTZEA

Taula Excel formatuan deskargatu

AKTIBOA
Aktiboa Aurrekontua Aurreik
A) Aktibo ez zirkulatzailea 1.852.102 1.910.102
I.Ibilgetu ukiezina 6.901 4.901
II.Ibilgetu materialak 1.845.201 1.905.201
III.Inbertsioak higiezinetan
IV.Inbertsioak taldeko enpresetan eta epe luzera elkarturikoetan
V.Epe luzerako inbertsio finantzarioak
VI.Zerga geroratuaren araberako aktiboak
B) Aktibo zirkulatzailea 565.794 550.026
I.Salmentarako mantendutako aktibo ez zirkulatzaileak
II.Izakinak
III.Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk 109.000 84.333
1.Salmenta eta zerbitzugintzengatiko bezeroak
2.Akziodunak (bazkideak) eskatutako ordainketen arabera
3.Bestelako zordunak 109.000 84.333
IV.Inbertsioak taldeko enpresetan eta epe laburrerako elkarturikoetan
V.Epe laburrerako inbertsio finantzarioak 114.000
VI.Epe laburrerako periodokatzeak 2.700 2.624
VII.Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 454.094 349.069
AKTIBOA GUZTIRA ( A+ B) 2.417.896 2.460.128
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
Guztira Ondare Garbia eta Pasiboa Aurrekontua Aurreik
A) Ondare Garbia 2.297.596 2.337.880
A-1) Fondo propioak 361.563 357.063
I.kapitala 300.506 300.506
1.Eskrituratutako kapitala 300.506 300.506
2.(Exijitzen ez den kapitala)
II.Jaulkipen prima
III.Erreserbak 52.383 52.383
IV.(Berezko akzioak eta partaidetzak ondarean)
V.Aurreko ekitaldien emaitzak
VI.Bazkideen beste ekarpen batzuk
VII.Ekitaldiko emaitza 8.674 4.174
VIII.(Konturako dibidendua)
IX.Ondare garbiko beste baliabide batzuk
A-2) Egokitzapenak balio aldaketaren arabera
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak 1.936.033 1.980.817
1. Bizkaiko Foru Aldundiarenak 1.936.033 1.980.817
2. Beste batzuenak
B) Pasibo ez zirkulatzailea
I.Epe luzerako hornidurak
II.Zorrak epe luzera
1.Zorrak kreditu entitateekin
2.Hartzekodunak finantza errentamenduaren arabera
3.Epe luzerako beste zor batzuk
III.Taldeko enpresa edo enpresa elkartuekiko zorrak epe luzera
IV.Pasiboak geroratutako zergaren arabera
V.Epe luzerako periodokatzeak
C) Pasibo zirkulatzailea 120.300 122.248
I.Salmentarako mantendutako aktibo ez zirkulatz. uztartuta. Pasiboak
II.Epe laburrerako hornidurak
III.Zorrak epe laburrera 2.650 2.624
1.Zorrak kreditu entitateekin
2.Hartzekodunak finantza errentamenduaren arabera
3.Epe laburrerako beste zor batzuk 2.650 2.624
IV.Taldeko enpresa edo enpresa elkartuekiko epe laburreko zorrak
V.Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk 117.650 119.624
1.Hornitzaileak 15.000 17.000
2.Bestelako hartzekodunak 102.650 102.624
VI.Periodokatzeak epe laburrera
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA (A+B+C) 2.417.896 2.460.128