BISCAYTIK FUNDAZIOA: KAPITAL AURREKONTUA ETA USTIAPENAREN AURREKONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Kapitalaren eta ustiapen aurrekontuak
Inbertsioak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak
Ibilgetu materialaren eskuraketak 15.000
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak
Akzio propioen eskuraketa
Kapital txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea)
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa
Aktibo arruntaren gehikuntza
Pasibo arruntaren murrizketa 146.458
Guztira 161.458
Finantzaketa
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa 14.959
Akziodunen ekarpenak
F.A.P.H.S.en akziodunak
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak
Kapital dirulaguntzak 15.000
F.A.P.H.S.diren erakundeak 15.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzan
Aktibo arruntaren murrizketa 131.499
Pasibo arruntaren gehikuntza
Guztira 161.458
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak 2.858.163
Langileri gastuak 430.925
Ibilgetuaren amortizazioa 94.065
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 1.554.953
Kanpo zerbitzuak 1.554.953
Bestelako gastuak
Finantza gastuak
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak)
Guztira 4.938.106
Baliabideak
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia 324.000
Izakinen igoera
Empresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak 4.535.000
F.A.P.H.S. diren erakundeak 4.535.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Sarrera osagarriak eta kudeak.arrunt. beste batzuk
Finantza sarrerak
Kapital diru-laguntzen egozpena 79.106
Hornikuntzen gaindikina
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak)
Guztira 4.938.106