BISCAYTIK FUNDAZIOA: KAPITAL AURREKONTUA ETA USTIAPENAREN AURREKONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Kapitalaren eta ustiapen aurrekontuak
Inbertsioak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak
Ibilgetu materialaren eskuraketak 100.000
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak
Akzio propioen eskuraketa
Kapital txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea)
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa
Aktibo arruntaren gehikuntza 26.720
Pasibo arruntaren murrizketa 136.399
Guztira 263.119
Finantzaketa
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa 163.119
Akziodunen ekarpenak
F.A.P.H.S.en akziodunak
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak
Kapital dirulaguntzak 100.000
F.A.P.H.S.diren erakundeak 100.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzan
Aktibo arruntaren murrizketa
Pasibo arruntaren gehikuntza
Guztira 263.119
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak 1.406.761
Langileri gastuak 337.445
Ibilgetuaren amortizazioa 251.919
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 1.528.475
Kanpo zerbitzuak 1.528.475
Bestelako gastuak
Finantza gastuak
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak)
Guztira 3.524.600
Baliabideak
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia 535.800
Izakinen igoera
Empresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak 2.900.000
F.A.P.H.S. diren erakundeak 2.900.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Sarrera osagarriak eta kudeak.arrunt. beste batzuk
Finantza sarrerak
Kapital diru-laguntzen egozpena 88.800
Hornikuntzen gaindikina
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak)
Guztira 3.524.600