BISCAYTIK FUNDAZIOA: EGOERA BALANTZEA

Taula Excel formatuan deskargatu

AKTIBOA
Aktiboa Aurrekontua Aurreik
A) Aktibo ez zirkulatzailea 110.299 189.364
I.Ibilgetu ukiezina 1.675
II.Ondare historikoaren ondasunak
III.Ibilgetu materialak 110.299 187.689
IV.Inbertsioak higiezinetan
V.Inbertsioak taldeko enpresetan eta epe luzera elkarturikoetan
VI.Epe luzerako inbertsio finantzarioak
VII.Zerga geroratuaren araberako aktiboak
B) Aktibo zirkulatzailea 1.341.044 1.472.543
I.Salmentarako mantendutako aktibo ez zirkulatzaileak
II.Izakinak
III.Bere jardueraren erabiltzaileak eta beste zordun batzuk
IV.Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk 184.960 187.097
1.Salmenta eta zerbitzugintzengatiko bezeroak 26.540 25.697
2.Bazkide sortzaileak, eskatutako ordainketen arabera
3.Bestelako zordunak 158.420 161.400
V.Inbertsioak taldeko entitatetan eta epe laburrerako elkarturikoetan
VI.Epe laburrerako inbertsio finantzarioak 144 144
VII.Epe laburrerako periodokatzeak
VIII.Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 1.155.940 1.285.302
AKTIBOA GUZTIRA ( A+ B) 1.451.343 1.661.907
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
Guztira Ondare Garbia eta Pasiboa Aurrekontua Aurreik
A) Ondare Garbia 1.103.433 1.167.539
A-1) Fondo propioak 1.000.000 1.000.000
I.Sortze dotazioa / Gizarte funtsa 1.000.000 1.000.000
1.Sortze dotazioa / Gizarte funtsa 1.000.000 1.000.000
2.Eskatu gabeko sortze dotazioa / Eskatu gabeko gizarte funtsa
II.Erreserbak
III.Aurreko ekitaldietako soberakinak
IV.Ekitaldiko soberakina
A-2) Egokitzapenak balio aldaketaren arabera
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak 103.433 167.539
I.Diru-laguntzak 103.433 167.539
1. Bizkaiko Foru Aldundiarenak 103.433 167.539
2. Beste batzuenak
II.Dohaintziak eta jasotako legatuak
B) Pasibo ez zirkulatzailea
I.Epe luzerako hornidurak
II.Zorrak epe luzera
1.Zorrak kreditu entitateekin
2.Hartzekodunak finantza errentamenduaren arabera
3.Epe luzerako beste zor batzuk
III.Taldeko entitate edo enpresa elkartuekiko zorrak epe luzera
IV.Pasiboak geroratutako zergaren arabera
V.Epe luzerako periodokatzeak
C) Pasibo zirkulatzailea 347.910 494.368
I.Salmentarako mantendutako aktibo ez zirkulatz. uztartuta. Pasiboak
II.Epe laburrerako hornidurak
III.Zorrak epe laburrera
1.Zorrak kreditu entitateekin
2.Hartzekodunak finantza errentamenduaren arabera
3.Epe laburrerako beste zor batzuk
IV.Taldeko entitate edo enpresa elkartuekiko epe laburreko zorrak
V.Onuradunak-artzekodunak
VI.Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk 347.910 494.368
1.Hornitzaileak
2.Bestelako hartzekodunak 347.910 494.368
VII.Periodokatzeak epe laburrera
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA (A+B+C) 1.451.343 1.661.907