INSTITUTO-TUTELAR: KAPITAL AURREKONTUA ETA USTIAPENAREN AURREKONTUA

Taula Excel formatuan deskargatu

Kapitalaren Aurrekontuak
Inbertsioak
Inbertsioak Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza negatiboa 2.690.000
Ibilgetu ukiezinen eskuraketak
Ibilgetu materialaren eskuraketak 60.000
Higiezinetako inbertsioen eskuraketak
Finantza-ibilgetuaren eskuraketak
Akzio propioen eskuraketa
Kapital eta erreserbak txikipenak
Dibidenduak (emaitzak ezartzea)
E/I zorrak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikutzen aplikazioa
Aktibo arruntaren gehikuntza
Pasibo arruntaren murrizketa 1.742
Guztira 2.751.742
Finantzaketa
Finantzaketa Zenbatekoa
Ekitaldi doituko emaitza positiboa
Akziodunen ekarpenak 2.690.000
F.A.P.H.S.en akziodunak 2.690.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko akziodunak
Kapital dirulaguntzak 60.000
F.A.P.H.S.diren erakundeak 60.000
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Epe luzerako zorrak
F.A.P.H.S.diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Ibilgetuaren besterenganaketa
Finantza-ibilgetuak epe laburrean kitatzea edo intsuldatzea
Epe luzeko hornikuntzan
Aktibo arruntaren murrizketa 1.742
Pasibo arruntaren gehikuntza
Guztira 2.751.742
Ustiapen Aurrekontuak
Zuzkidurak
Zuzkidurak Zenbatekoa
Izakinen txikipena
Hornidurak 626.541
Langileri gastuak 1.425.004
Ibilgetuaren amortizazioa 66.400
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzak
Ustiapenagatiko bestelako gastuak 638.455
Kanpo zerbitzuak 638.305
Bestelako gastuak 150
Finantza gastuak
Zergak
Ekitaldiko emaitzak (mozkinak)
Guztira 2.756.400
Baliabideak
Baliabideak Zenbatekoa
Negozioen kopuruaren zenbateko garbia
Izakinen igoera
Empresak bere aktiborako egin dituen lanak
Ustiapenagatiko dirulaguntzak
F.A.P.H.S. diren erakundeak
F.A.P.H.S.etik kanpoko erakundeak
Sarrera osagarriak eta kudeak.arrunt. beste batzuk
Finantza sarrerak
Kapital diru-laguntzen egozpena 66.400
Hornikuntzen gaindikina
Ibilgetuaren narriadura eta emaitzen berrikuspena
Ekitaldiko emaitzak (galerak) 2.690.000
Guztira 2.756.400