www.bizkaia.eus/guregida


Kontsulta


  
Data

14.03.2018

Erreferentzia

PFEZ. Ohiko etxebizitza erostea eta geroago bertako logeletako batzuk alokatzea.

Galdera

Kontsulta-egileak etxebizitza bat erosiko du eta, geroago, bertako gela batzuk (komuna barruan daukan logela eta sukaldea erabiltzeko eskubidea) errentan jarri nahi ditu. Gainerako logelek, berriz, eroslearen ohiko etxebizitza eratuko dute.Kontsulta-egileak ondokoak jakin nahi ditu:1) Higiezinak ohiko etxebizitzaren izaera izango duen berarentzat, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 87. artikuluak jasotzen duen kenkaria erabiltzeko xedez, nahiz eta etxebizitzako logeletako batzuk errentan eman; eta bestetik, errentariak arestian aipatu dugun legezko arauaren 86. artikuluak jasotzen duen kenkaria baliatzea izango duen, baldin eta etxebizitza horretan bizi bada.2) Errentatzaileak etxebizitza gisa ez, higiezina beste era batez erabiltzen badu, berak (errentatzaileak) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 87. artikuluak jasotzen duen ohiko etxebizitza erostearen ziozko kenkaria baliatu ahal izango duen.

Ebazpena

Kontsulta-idazkian egindako galderei dagokienez, lehenengoz eta bat, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari (PFEZ) buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 87. artikulua aplikatu behar da. Hauxe ezartzen da artikulu horretan: "1. "1. Zergadunek ohiko etxebizitza erosteko zergaldian inbertitu dituzten kopuruen % 18ko kenkaria egin dezakete, haien kargura joan diren erosketa-gastuak barne. Era berean, ohiko etxebizitza erosteko besteren kapitalak erabiltzeagatik, zergadunen kargura joan diren besteren finantzaketak sortutako gastuak barne, zergaldian ordaindutako interesen 100eko 18ko kenkaria egin dezakete; horretarako kontuan hartuko dira besteren finantzaketak zergadunari sortutako beste gastuak, zergadunen kargura joan badira. 2. Aurreko 1. Zenbakian aipatzen diren kontzeptuen baturagatik urtean, gehienez, 1.530 euroko kenkaria egin daiteke. 3. Zergadun bakoitzeko aurreko 1. Zenbakian diren kontzeptuengatik zergaldi jarraituetan zehar egindako kenkarien batura ez da 36.000 euro baino gehiago izango. Zifra horri gutxitu egingo zaio, hala badagokio, foru arau honetako 49. Artikuluan jasotakoaren arabera berrinbertsioagatik salbuetsita dagoen ondare-irabaziaren zenbatekoari %18 aplikatuz ateratako emaitza. 4. Zergaduna 30 urtetik beherakoa bada edo familia ugariaren titularra bada, berezitasun hauek aplikatuko dira: a) Aurreko 1. Zenbakian jasotako portzentajea %23 izango da, salbu artikulu honen 5. Zenbakiko b) letran aipatzen diren kasuetan. b) Aurreko 2. Zenbakian aipatzen den urteko gehieneko kenkaria 1.955 euro izango da, salbu artikulu honen 5. Zenbakiko b) letran aipatzen diren kasuetan. Baterako tributazioa aukeratzen bada eta kenkari horretarako eskubidea dutenak pertsona bat baino gehiago badira, batzuk 30 urtetik beherakoak eta beste batzuk adin horretatik gorakoak, zenbaki honetan ezarritako portzentajeak eta muga aplikatuko dira. (...) 8. Zerga honen ondorioetarako, ohiko etxebizitzatzat hartuko da zergaduna hiru urtez jarraian bizi den etxebizitza. Hala ere, etxebizitza ohiko etxebizitzatzat hartuko da, epe hori igaro ez arren, baldin eta zergaduna hil bada, edo ezinbestez etxebizitza aldatzera behartzen duten inguruabarrak gertatu badira. Inguruabar horiek honako hauek dira: etxebizitza ez egokitzea zergadunaren desgaitasun-gradura edo harekin bizi den ondorengo edo aurreko ahaide baten, ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen desgaitasun-gradura edo zergaren kuota osoan kenkaria egiteko eskubidea ematen duen pertsona baten desgaitasun-gradura; ezkontideak banantzea; izatezko bikotea desegitea; lantokia aldatzea; lehen enplegua lortzea edo enplegua aldatzea; epe horretan etxebizitza ordaindu ezin izatea dakarten inguruabar ekonomikoak, edo antzeko beste zirkunstantziak gertatzea. Ohiko etxebizitzaren kontzeptutik kanpo geratuko dira lorategiak, parkeak, igerileku eta kirol-instalazioak, garajeak eta, oro har, eranskinak eta etxebizitza bera ez diren elementu guztiak. Aldiz, elementu horiek kontzeptu horren barruan sartuko dira etxebizitzarekin batera erregistro-finka bakarra osatzen dutenean. Familia-unitateko kideak hiri-ondasun higiezin bat baino gehiagoren titularrak badira, haietako bat bakarrik hartuko da ohiko etxebizitzatzat. Horretarako, familia-unitateak bere bizitza-interesen eta harreman pertsonal, sozial eta ekonomikoen gune nagusitzat duena hartuko da ohikotzat. 9. Artikulu honetan xedatzen den kenkariari dagokionez, arestian aipaturiko zenbatekoei kendu egin beharko zaie zergadunak etxea erosteko edo zaharberritzeko jasotako diru-laguntzen zenbatekoa, zeinak salbuetsirik egongo baitira zerga honen arautegi erregulatzailearen arabera".

Ohiko etxebizitzaren kontzeptua Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudiaren (PFEZA) 67. artikuluan garatu da. Hauxe ezarri da bertan: "1. Oro har, ohiko etxebizitzatzat hartuko da zergaduna gutxienez hiru urte jarraian bizi den eraikina. Hala ere, etxebizitza ohikotzat hartuko da, nahiz eta bertan hiru urte jarraian bizi ez, zergaduna hiltzen denean edo ezinbestean etxebizitza aldatzera behartzen duen zerbait gertatzen denean, esaterako: etxebizitza ez egokitzea zergadunaren edo harekin bizi den ondorengoaren edo aurreko ahaidearen, ezkontidearen edo izatezko bikoteko kidearen desgaitasun mailara edo Zergaren kuota osoan kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duen pertsonarenera; senar-emaztegaiak ezkontzea; senar-emazteak banantzea; izatezko bikotea desegitea, lantokia aldatzea; lehen enplegua lortu edo enplegua aldatzea; inguruabar ekonomikoengatik aipatu aldian etxebizitzaren ordainketari aurre ezin egin izatea; edo arrazoitutako antzeko beste egoerak gertatzea. Ez dira sartuko ohiko etxebizitzaren kontzeptuan ez lorategiak, ez parkeak, ez igerilekuak, ez kirol instalazioak, ez garajea, ezta, oro har, berez etxebizitza ez diren gainerako elementu guztiak, erregistroan etxebizitzarekin batera ageri direnak izan ezik. Familia unitateko kideak ondasun higiezin hiritar baten baino gehiagoren titularrak direnean, ondasun horietako bat bakarrik hartuko da ohiko etxebizitzatzat. Horretarako, familia unitateak bere bizitza-interesen eta harreman pertsonal, sozial eta ekonomikoen gune nagusitzat duena hartuko da ohikotzat. 2. Etxebizitza bat zergadunaren ohiko egoitza izan dadin, zergaduna bera benetan eta iraunkortasunez bizi behar da bertan hamabi hilabetez etxebizitza erosi edo obrak amaitu direnetik aurrera. Hala ere, etxebizitzak ez dio ohikoa izateari uzten honako inguruabar hauek gertatzen direnean: a) Zergaduna hiltzen denean edo etxebizitza okupatzea eragozten duen zerbait gertatzen denean, artikulu honetako 1. idatz-zatian ezarritakoarekin bat etorriz. b) Zergadunak ohiko etxebizitza karguagatik edo enpleguagatik badauka eta eskuratutako etxebizitza erabiltzen ez badu; honelako kasuetan lehen aipatutako hamabi hileko epealdia kargua edo enplegua uzten duen egunetik aurrera zenbatu behar da. Lokalak etxebizitza gisa gaitzen badira, etxebizitza lehen aldiz erabili edo okupatzeko lizentzia ematen denetik aurrera hasiko da zenbatzen atal honen lehenengo paragrafoan aipatzen den hamabi hileko epealdia. (...)".

Aurreko guztiaren arabera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kargapeko zergadunek kenkaria aplika dezakete zergaldi bakoitzean euren ohiko etxebizitza eskuratzeko erabiltzen dituzten diru kopuruengatik. Kenkaria baliatu ahal izateko, funtsean, bi eskakizun gertatu behar dira batera: 1) jabetza osoa eskuratzea etxebizitza osoaren edo zati baten gainean, eta 2) etxebizitza hori zergadunaren ohiko bizilekua izatea orain edo etorkizunean.

Horren ondorioz, kasuan kasuko higiezin osoaren edo zati baten jabetza osoa eskuratzen duenak ohiko etxebizitzan inbertitzearen ziozko kenkaria aplika dezake, betiere Zergaren araudian horretarako eskatzen diren gainerako baldintzak betetzen baditu, jakina.

Ondore horietarako, argitu beharra dago etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria bakarrik aplikagarria dela higiezina zergadunaren ohiko etxebizitza (bertan bizitzeko) denean edo ohiko etxebizitza bihurtuko denean, PFEZFAren 87. artikuluan edo PFEZAren 67. artikuluan xedatutako baldintzetan.

Oro har, aztergai ez diren ustezko kasuak alde batera utzita, kenkaria zergadunak etxebizitza osoaren edo zati baten jabetza osoa erosten duenetik aplikatuko da. Maileguaren bitartez finantzatzen den erosketa izanez gero, kenkaria horren printzipala itzuliz doan neurrian aplika daiteke. Halakoetan, modu berean, interes-tasak eta maileguari lotutako finantza-gastuak ere kengarriak dira.

PFEZFAk 87.8 artikuluan eta PFEZAk 67.1 artikuluan berariaz adierazten duten bezala, ondore horietarako, ohiko etxebizitzatzat jotzen da zergaduna gutxienez hiru urtez etengabe bizi den hori, gorabehera zehatzak izateagatik halabeharrez egoitza aldatu behar duenean izan ezik. Oro har, ohiko etxebizitza erosteagatiko kenkaria dena delako higiezinean bizitzeari uzten zaion unera arte baliatzea dago.

Modu osagarrian, PFEZAk 67.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, etxebizitza benetan okupatu baino lehen egindako kenkariekiko eskubidea finkatzeko, erosten den datatik edo obra amaitzen denetik zenbatzen hasita, hamabi hilabetez benetan eta etengabe okupatua egotea ezinbestekoa da. Salbuespena da gertaeren bat suertatzea eta halabeharrez okupatu ezin izatea (gainera, une horretatik aurrera bertan bizi behar du gutxienez hiru urtez jarraian).

Kasu honetan, kontsulta-egileak etxebizitza bat erosiko du, zati batean (zenbait logela) alokatzeko eta beste zatian bere ohiko etxebizitza izateko erabili nahi duena. Beraz, egoera hori izanda, ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenketa aplikatu ahalko du modu pribatiboan erabiltzen duen higiezinaren zatiari eta gune komunei dagozkien zenbatekoen gainean baino ez. Hau da, ezin izango du kenketarik baliatu etxebizitza berarekin partekatuko duten errentariek erabiltzen dituzten guneei egotzi beharreko zenbatekoen gainean. Horretan ez dauka inolako eraginik errentariak higiezina nola erabiltzen duen (etxebizitza edo beste helbururen bat).Hori dela eta, kontsulta-egileak kenkaria baliatu ahalko du galdetzen den higiezina erosteko ekitaldiaren barruan ordaintzen dituen zenbatekoen gainean, baina errentariek erabiltzekoak ez diren espazioei edo logelei egotzi beharreko zati proportzionalean bakarrik.

Hala eta guztiz ere, kontsulta-egileak ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria baliatu ahalko du galdetzen den higiezinaren erosketari dagozkion zenbateko guztien gainean, etxebizitza osoa haren eskura dagoen unetik bertatik (logeletako batzuk errentamenduan emateari utzitakoan), baldin eta PFEZFAren 87.8 artikuluak etxebizitza bat eremu horretan ohikotzat jotzeko eskatzen duen hiru urteko egonaldi jarraitua badago (derrigor aldatzea ekartzen duen arrazoi justifikaturik egon ezean).

Nolanahi ere, zergadunak aurretik aipatu diren alderdiak behar bezala justifikatu beharko ditu zuzenbidean onartzen den edozein frogabideren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 103. artikuluan xedatutakoaren arabera, Zerga Administrazioko kudeaketa edo ikuskapen organoen aurrean, horiek eskatzen duten guztietan. Organo horiei egokituko zaie hala denean zergadunak aurkezten dituen frogak baloratzea, eta une horretan (eta ez aurreko batean) aurkeztu beharko dira egokitzat jotzen diren ebidentziak.

Beste alde batetik, kontsulta-egileak etxebizitzaren zati bat hirugarrenei alokatzeagatik lortuko dituzten diru-sarrerei dagokienez, PFEZFAk 30. artikuluan hala dio: "1. Kapital higiezinaren etekin osotzat hartuko dira ondasun higiezin hiritar nahiz landatarrak edota horien gaineko eskubide errealak lagatzetik datozen etekinak, eta barne hartuta egongo dira ondasun horiek errentan edo azpierrentan ematetik edota erabiltzeko edo gozatzeko eskubide edo ahalmenak lagatzetik datozen etekin guztiak, horien izena edo izaera edozein izanik ere. (...)".

PFEZFAren beraren 32. artikuluak, berriz, hau xedatzen du: "1. Etxebizitzetatik datozen kapital higiezinaren etekinen kasuan, higiezin bakoitzeko lortutako etekin osoen % 20ko hobaria aplikatuko da. Era berean, kengarritzat hartuko da, soilik, etekinak sortzen dituzten ondasunak, eskubideak edo erabilera- nahiz luperketa-ahalmenak erosteko, birgaitzeko edo hobetzeko inbertitu diren besteren kapitalen interesen zenbatekoa, bai eta gainerako finantzaketa-gastuak ere. Hobariaren eta gastuaren baturak ez du ekarriko, ondasun higiezin bakoitzerako, etekin garbi negatiborik. Zenbaki honetan jasotakotzat joko dira, soilik, Hiri Errentamenduei buruzko 1994ko azaroaren 24ko 29/1994 Legeko 2. artikuluan aipatzen diren etxebizitzaren errentamendutzat jotakoetatik eratorritako etekinak. (...)".

Aurreko guztiarekin bat, ondasun higiezinak errentan ematearen ondoriozko errentak kapital higiezinaren etekintzat jotzen dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, betiere jarduera ekonomikoei buruzko etekinen kalifikazioa jasotzeko PFEZFAk 24. artikuluaren 3. idatz-zatian xedatutako baldintzak betetzen ez badira. Nolanahi ere, kalifikazio hori lortzeko, kontsulta-egileak lan-kontratudun pertsona bat erabili beharko luke lanaldi osoan, eta bere eginkizuna errentamendua kudeatzea, ez besterik, izan beharko litzateke (itxuraz, hori ez da kasu honetan gertatzen) eta ezin izango litzateke ostalaritzari atxikitako zerbitzurik eman.

Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiak apirilaren 5eko 1/2017 Jarraibidea eman zuen, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua eta hura garatzeko xedapenak aplikatzeko zenbait irizpide ezarri zituena. Jarraibide horren 6.2 idatz-zatia etxebizitzaren alokairuari eta PFEZFAren 32.1 artikuluari buruzkoa da, eta honako hau ezartzen du: "Etxebizitzetatik datozen kapital higiezinaren etekintzat hartzen dira soilik Hiri Errentamenduei buruzko Legearen 2. artikuluan zehaztutako kontratuetatik eratorritakoak. Artikulu horretan hau adierazten da: "1. Etxebizitzaren errentamendutzat hartzen da errentariaren behin betiko etxebizitza beharra asetzeko lehentasuna duten eraikuntza bizigarri bat errentatzea. 2. Etxebizitzen errentamenduari buruzko arauak aplikatuko zaizkie finkarekin batera errentatzen diren altzariei, trastelekuei, garaje-plazei eta gainerako lokal, barrunbe eta zerbitzu guztiei". Horren ondorioz, etxebizitzaren errentamenduak barne hartzen ditu etxebizitzaren ondoko osagarriak, baldin eta etxebizitzarekin batera lagatzen badira eta elementu guztien errentamendua araubide juridiko bakarra duen kontratu batean formalizatzen bada. Zehazki, etxebizitzaren errentamendu kontzeptutik kanpo geratuko dira Hiri Errentamenduari buruzko Legeko 3. artikuluan aipatzen diren etxebizitzaren erabilerak izango ez dituzten errentamendu-kontratuetatik eratorritako etekinak. Artikulu horrekin bat: "1. Eraikuntza batik gagozkiola, ohiko etxebizitza-erabileraz kanpoko errentamendutzat joko da, aurreko artikuluan ezarritako erabilera ez, funtsezko helburutzat beste erabilera bat daukana. 2. Bereziki, halakotzat joko dira denboraldika egin diren hiri-finken errentamenduak, udan zein beste edozein sasoitan, baita finkan industria, merkataritza, eskulangintza, lanbide, jolas, laguntza, kultura edo hezkuntzaren gaineko jarduera bat egiteko gauzatzen direnak ere, errentamenduak egiten dituzten pertsonak edozein direla ere". Etxebizitzen errentamendu-kontratuak, etxebizitza premia iraunkorra asetzen duena maizterra ez bada, Hiri Errentamenduei buruzko Legeko 2. artikuluan adierazitako zentzuan, ez daude abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 32.1 artikuluan araututakoen artean. Horregatik, "Etxebizitza Hutsen Programa" deritzonari lotutako finkak, edo Sozietateen gaineko Zergan etxebizitza-errentamenduan diharduten entitateen araubide berezian dauden sozietateei errentatutakoak alde batera utzita, ezin dira abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 32.1 artikuluan sartu sozietate edo pertsona juridikoei errentan emandako etxebizitzen kasuak, etxebizitza horiek norbanakoei ostatu emateko erabiltzen badira ere. Gelen errentamenduak sortzen dituen etekinak abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 32. artikuluko 1. idatz-zatian sar daitezke, Hiri Errentamenduei buruzko Legearen 2. artikuluan ezarritako baldintzak betez gero. Bereziki, gela horien xede nagusia errentariaren etxebizitza premia iraunkorra asetzea bada eta errentatzaileak ostatu- edo ostalaritza-jarduerei dagokien zerbitzurik ematen ez badu".

Gauzak horrela, logelak alokatzetik datozen etekinak PFEZFAren 32.1 artikuluaren barruan egon daitezke, logela horien helburu nagusia errentariak daukan etxebizitza-behar iraunkorra betetzea bada eta, gainera, errentatzaileak ostalaritza-jarduerei atxikitako zerbitzurik ematen ez badu.

Kapital higiezinaren ziozko etekin horiek etekinoi lotutako ondare-elementu, ondasun edo eskubideen titularrei egotzi behar zaizkie eta, horretarako, kasuan-kasuan aplikagarriak diren zuzenbide pribatuko titulartasunari buruzko arauak erabili behar dira, PFEZFAren 12.4 artikuluak dioen legez. Hala, aztergai darabilgun kasuan, kontsulta-egileak bere buruari egotzi beharko dizkio alokatu nahi dituen logelak hirugarrenei errentan ematearen ziozko kapital higiezinaren etekinak.

Etxebizitza-errentamenduetatik datorren kapital higiezinaren etekin garbia kalkulatzeko, honako zenbateko hauek kendu behar dira: 1) higiezin bakoitzeko eskuratutako etekin osoaren 100eko 20ko hobaria; eta 2) etekinen iturri diren ondasunak erosteko (zaharberritzeko edo hobetzeko) inbertitu diren besteren konturako kapitaletatik datozen interesen zenbatekoa eta gainerako finantzaketa-gastuak. Hobariaren eta gastu kengarrien baturak etekin oso negatiboa sor dezake higiezin bakoitzari dagokionez (hau da, higiezinak banaka hartuta).

Beraz, etxebizitzaren erosketa finantzatzeko eskatutako hipoteka-maileguaren interesak ordaintzetik datozen gastuak (ez maileguaren printzipalaren itzulketa) kapital higiezinaren etekin osotik kendu ahalko dira, etxebizitza errentamenduan emanda dagoen bitartean, alokatutako azalerari dagokion zatian (horren gainean ezin izango da aplikatu ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenketa), PFEZFAren 32.1 artikuluan ezarritako baldintza eta mugei men eginda.

Alokatutako logelak errentarien etxebizitza-behar iraunkorra asetzeko ez, beste helburu batez erabiltzen badira (adibidez, denboraldiko alokairua edo turistikoa), etxebizitza-erabilera ez duen higiezin baten errentamendua izango da, eta PFEZFAren 32.2 artikuluan ezarritakoa aintzat hartu beharko da. Horren arabera: "2. Aurreko lerroaldean sartu gabe dauden kapital higiezinaren etekinetan, etekin osoari gastu kengarri hauen zenbatekoa gutxituko zaio: a) Etekinak lortzeko beharrezko diren gastuak, barne sartuta etekinak sortzen dituzten ondasunak, eskubideak edo erabilera nahiz gozamen ahalmenak erosi, birgaitu edo hobetzeko inbertitu diren besteren kapitalen interesen zenbatekoa, eta gainerako finantzaketa gastuak ere bai. b) Etekinen iturria diren ondasunak erabiltzeagatik edo denbora igarotzeagatik horiek jasandako hondamenaren zenbatekoa, arauz zehazten diren baldintzetan. (...) Higiezin bakoitzaren gastu kengarrien baturak ezin du ekarri etekin garbia negatiboa izatea".

Beraz, etxebizitzaren erosketa finantzatzeko eskatutako hipoteka-maileguaren interesak ordaintzetik datozen gastuak (ez maileguaren printzipalaren itzulketa) kapital higiezinaren etekin osotik kendu ahalko dira, etxebizitza errentamenduan emanda dagoen bitartean, alokatutako azalerari dagokion zatian (baina, aldi berean, gastu horiei ezin izango zaie aplikatu ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria), PFEZFAren 32.2 artikuluan ezarritako baldintza eta mugei men eginda.

Ezin da izan, inola ere, zenbateko berdinek (interesek) ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria baliatzeko eskubidea sortzea eta, era berean, kapital higiezinaren ziozko etekinen gastu kengarria baliatzeko eskubidea.

Errentariari dagokionez, PFEZFAren 86. Artikuluak ezarritakoari men egin behar zaio. Aipatutako artikuluak honela dio: "1. Zergaldian zehar ohiko etxebizitzaren alokairua ordaintzen duten zergadunek zergaldian ordaindutako kopuruen % 20ko kenkaria egin dezakete, eta urtean 1.600 euro gehienez. Dena den, zergadunak 30 urtetik beherakoak badira edo familia ugariaren titularrak badira, aurreko lerroaldean jasotako kenkaria % 25ekoa izango da, eta urtean 2.000 euro gehienez. Horretarako, ordaindutako zenbatekoari kendu egin beharko zaio zergadunak etxearen alokairurako jasotako diru-laguntzen zenbatekoa, zeinak salbuetsirik egongo baitira zerga honen arautegi erregulatzailearen arabera. 2. Kapitulu honetan jasotakoaren ondorioetarako, zerga sortzen den egunean dagoen egoerari begiratuko zaio zergadunaren adina edo familia ugariaren titulartasuna zehazteko. 3. Baterako tributazioa aukeratzen bada eta kenkari horretarako eskubidea dutenak pertsona bat baino gehiago badira, batzuk 30 urtetik beherakoak eta beste batzuk adin horretatik gorakoak, aurreko 1. zenbakiaren bigarren lerroaldean ezarritako portzentajea eta muga aplikatuko dira. 4. Epaileak erabakita, bakarrik zergadunari ezarri bazaio etxebizitza familiarraren alokairua ordaintzeko betebeharra, hark eskubidea izango du autolikidazioan egiteko artikulu honetan aipatzen den kenkaria. Betebehar hori bi zergadunei ezarri bazaie, kenkaria bien artean hainbanatuko da eta bakoitzaren autolikidazioan egingo da, bakoitzari dagokion proportzioan, artikulu honetako 1. zenbakiko lehenengo lerroaldean ezarritako portzentajea eta muga aplikatuta, salbu eta 1. zenbaki horretako bigarren paragrafoan ezarritako baldintzak betetzen badira, kasu horretan eskubidea izango baitute paragrafo horretan adierazitako portzentajea eta muga aplikatzeko".

Manu horretan xedatutakoari jarraiki, kontsultaren xede den kenkaria dena delako zergaldian zergadunaren ohiko etxebizitzaren alokairuagatik ordaindutako zenbatekoari aplikatzen zaio eta, hala badagokio, zio horrengatik (hau da, lehen esan dugun ohiko etxebizitzaren alokairuahatik) jasotako diru-laguntzen zenbatekoa kenduta. Kenkari hori eta errentatzaileari dagokion ohiko etxebizitzan inbertitzearen ziozko kenkaria bateragarriak dira, betiere errentan jarri ez den higiezinaren zatiari dagokionez.

Amaitzeko, adierazi beharra dago zerga ondorioetarako Europako epe luzerako inbertsio-funts batzuk bereizten dituen eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Ondarearen gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren foru arauetan eta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean aldaketak egingo dituen foru arauaren proiektuak, gaur egun Bizkaiko Batzar Nagusietan izapidetzen ari denak, aurreikusi duela PFEZFAren 86.1 artikuluaren idazketa aldatzea eta, horren ondorioz, behean adierazten den moduan geratuko dela. Arau berriak ondorioak sortu ditu 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera. "1. Zergaldian zehar ohiko etxebizitzaren alokairuagatik ordaintzen duten zergadunek ehuneko 20ko kenkaria egin dezakete zergaldian ordaindutako zenbatekoen gainean, gehienez ere, 1.600 euro urtean. Hala ere, zergadunak familia ugariaren titularra bada, aurreko paragrafoko kenkaria ehuneko 25ekoa izango da eta, gehienez ere,2.000 euroko zenbatekoa kendu ahal izango du urtean. Era berean, aurreko paragrafoetan adierazitakoa gorabehera, 30 urtetik beherako zergadunei gagozkiela, aurreko paragrafoan araututako kenkaria ehuneko 30ekoa izango da eta, gehienez ere, 2.400 euroko zenbatekoa kendu ahal izango da urtean. Ondorio horietarako, zergadunak etxearen alokairuaren zioz jasotako diru-laguntzen zenbatekoa kendu egin beharko zaio ordaindutako zenbatekoari; izan ere, aipatutako diru-laguntzak salbuetsita daude, zerga honen arautegi erregulatzaileari jarraiki".

Araua

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 30, 32, 86 eta 87. artikuluak.Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren 67. artikulua.

Itzuli