www.bizkaia.eus/guregida


Zergei Buruzko Informazioa: Kontsultak, idizpideak eta ebazpenak


  
Data

14.03.2018

Erreferentzia

PFEZ. Joan-etorrietan emandako egunen zenbaketa, atzerrian egindako lanen ziozko salbuespena kalkulatzeko.

Galdera

Kontsulta-egilea mundu osoan bezeroak dituen sozietatea dugu. Sozietate horrek bezeroei saldutako produktuei buruzko aholkularitza teknikoa eskaintzen die eta, horretarako, langileek atzerrira joan behar dute, aipatutako bezeroen instalazioetan hainbat lan (berrikuspenak, konponketak, aldaketak...) egiteko helburuz. Kontsulta-egileak dioenez, 2017ko ekitaldian, 7 ordu eta 39 minutuko lansaioa ezarrita zegoen enpresan, astelehenetik ostiralera. Batzuetan, atzerrira lanera joandako langileek joan-etorrietako egunak baliatzen dituzte lanok hasi edo amaitzeko.Kontsulta-egileak hauxe jakin nahi du:1) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren (PFEZFA) 9.17 artikuluak araututako salbuespena baliatze aldera, atzerriko egonaldian emandako eguntzat zenbatu ote daitezkeen dena delako herrialdera heldutako egunak eta/edo handik irtendakoak, baldin eta langileek herrialde horietan lan egin badute ohiko lansaioari atxikitako denboraren baliokidea (hau da, 7 ordu eta 39 minutu).2) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren (PFEZFA) 9.17 artikuluak araututako salbuespena baliatze aldera, atzerriko egonaldian emandako eguntzat zenbatu ote daitezkeen dena delako herrialdera heldutako egunak eta/edo handik irtendakoak, baldin eta langileek herrialde horietan lan egin badute ohiko lansaioari atxikitako denbora (hau da, 7 ordu eta 39 minutu) baino gutxiago.3) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren (PFEZFA) 9.17 artikuluak araututako salbuespena baliatze aldera, atzerriko egonaldian emandako eguntzat zenbatu ote daitezkeen dena delako herrialdera heldutako egunak eta/edo handik irtendakoak, baldin eta langileek "lanegun ez direnetan" lan egiten badute eta, gainera, langileek gutxienez ordubetean lan egiten badute (horrela lan egindako orduak "aparteko ordu" gisa kobratzen dituzte.

Ebazpena

Kontsultaren idazkian eginiko galderei dagokienez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 9.17 artikulua aplikatu behar da. Hauxe ezarri da artikulu horretan: "Honako errenta hauek salbuetsita egongo dira: (...) 17. Atzerrian egindako lanengatik jasotzen diren lan-etekinak, honako baldintza hauek betetzen badira: 1. Lan horiek Espainian egoiliar ez den enpresa edo erakunde batentzat edo atzerrian egoitza duen establezimendu iraunkor batentzat egitea, arauz ezartzen diren baldintzetan. Bereziki, lanen hartzaile den erakundeak loturarik badu langileari enplegua ematen dion erakundearekin edo langileak zerbitzu egiten dion erakundearekin, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 44. artikuluko 1. idatz-zatian ezarritako baldintzak bete beharko dira. 2. Lanak egiten diren lurraldean zerga honen antzeko edo pareko beste zerga bat aplikatzea, eta herrialde edo lurralde hori paradisu fiskaltzat ez jotzea. Baldintza hori betetzat joko da, baldin eta lanak egin diren herrialdeak edo lurraldeak nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmena badauka sinatuta Espainiarekin eta hitzarmen horrek informazioa trukatzeko klausula badu. Atzerrian emandako egunetan sortu diren ordainsariei aplikatuko zaie salbuespena: urtean 60.100 euro, gehienez. Atzerrian destinaturik dauden zergadunen kasuan, salbuespen hori bateraezina izango da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiak tributaziotik kanpo uzten dituen soberakinen araubidearekin, atzerrian jasotako errenten zenbatekoa edozein dela ere. Zergadunak salbuespen honen ordez gaindikinen araubidea aplikatzea hautatu ahal du. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 117.3 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, zergadunak adierazi behar du zer aplikatu nahi duen: salbuespen hau edo soberakinen araubidea; aukera hori aplikatu nahi den ekitaldiko autolikidazioa aurkezterakoan egin behar du adierazpen hori. Zergaldi baterako egindako aukera geroago aldatu ahal izango da, hain zuzen ere, zergaren aitorpena egiteko borondatezko epea amaitu arte edo Zerga Administrazioak behin-behineko likidazioa egin arte, behin-behineko likidazioa borondatezko epe hori amaitu aurretik gertatuz gero".Manu hori garatu egin da Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren (PFEZA) 11. artikuluan: "1. Zergari buruzko Foru Arauaren 9. artikuluko 17. zenbakian ezarritakoari dagokionez, atzerrian egindako lanaren etekinak Zergaren kargatik salbuetsita daude, ondoko hauek betez gero: 1. Lan horiek Espainian egoiliarra ez den enpresa edo entitate batentzat edo atzerrian egoitza duen establezimendu iraunkor batentzat egitea. Bereziki, lanak hartzen dituen entitateak lotura badauka langilearen entitate enplegatzailearekin edo langilearen zerbitzuak hartzen dituen entitatearekin, lanak entitate ez-egoiliarrarentzat egindakotzat joko dira, baldin eta, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 44. artikuluko 1. paragrafoan ezartzen denaren arabera, entitate ez-egoiliarrari talde barneko zerbitzu bat eman zaiola ulertu badaiteke, zerbitzu horrek entitate hartzaileari abantaila edo onuraren bat dakarkiolako edo ekar diezaiokeelako. 2. Lanak egiten diren lurraldean zerga honen antzeko edo pareko beste zerga bat aplikatzea, eta herrialde edo lurralde hori paradisu fiskaltzat ez jotzea. Azken betekizuna betetzat joko da lanak egin diren herrialdeak edo lurraldeak Espainiarekin sinatuta badauka nazioarteko zergapetze bikoitza ekiditeko hitzarmena eta hitzarmen horrek informazioa trukatzeko klausula badauka. 2. Salbuespenaren gehieneko kopurua urteko 60.100 euro izango da. Atzerrian egindako lanei dagozkien ordainsariak kalkulatzeko, kontuan hartu behar da langileak benetan zenbat egun eman dituen atzerrian, bai eta atzerrian emandako zerbitzuei dagozkien berariazko ordainsariak zein diren ere. Atzerrian egindako lanengatik egunean sortu diren etekinen zenbatekoa kalkulatzeko, lan horiei dagozkien berariazko ordainsari bereziez aparte, banaketarako irizpide proportzionala erabiliko da, urtearen egun kopuru osoa kontuan hartuz. 3. Atzerrian ari diren zergadunek ezin dute bateratu salbuespen hau Zergaren kargatik salbuetsita dauden gaindikinen araubidearekin (araudi honen 13. artikuluko A) letrako 3. zenbakiko b) letra), zenbatekoa gorabehera. 4. Zergadun bakoitzak autolikidazioa aurkezten duenean salbuespen hau edo gaindikinen araubidea aplikatzea nahi duen argitu behar du. Zergaldi batean hautatutako aukera gerora aldatu ahal izango da, Zerga aitortzeko borondatezko epea amiatu arte edo, bestela, Zerga-administrazioak behin-behineko likidazioa egiten duen datara arte, azkena lehenago gertatuko balitz". Beste alde batetik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko Foru Araua eta hura garatu duten xedapenak aplikatzeko xedez, Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren 1/2017 Jarraibidearen 2.2.8 atalak honakoa dio: "Ondoko betekizun hauek bete behar dira salbuespena aplikatu ahal izateko: 1) Lorturiko errentak lan etekintzat hartzea. Ondorio horietarako, kontuan izan behar dugu, administratzaileen ordainsariak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eremuan laneko etekintzat jotzen diren arren, administratzaileek ezin dutela izan salbuespenaren onuradun. Izan ere, ez dira inoren kontura ordaindutako zerbitzuak egiten dituzten langileak, beste pertsona edo erakunde baten (enplegatzailea edo enpresaburua) antolaketa eta zuzendaritza pean. Ondorio hau entitate bereko administratzaile eta langile diren pertsona fisikoei ere aplikatu behar zaie, harekin lan-loturarik ez badute. 2) Atzerrian egindako lan batetik lortutako etekina izatea; beraz, beharrezkoa da langilea Espainiako lurraldetik kanpora joatea eta, gainera, lantokia atzerrian eduki behar du, aldi baterako behintzat. 3) Lan horiek egoiliar ez den enpresa edo erakunde batentzat edo atzerrian egoitza duen establezimendu iraunkor batentzat egitea. Hau da, lekuz aldatutako langileak ematen dituen zerbitzuen onuraduna egoiliarra ez den enpresa edo erakundea edo atzerrian dagoen establezimendu iraunkor bat izan behar da. Ondorioz, salbuespena bakarrik aplikatu ahalko da zergadunak egindako jarduera egoiliarra ez den erakundearentzat edo establezimenduarentzat mesedegarria bada, hau da, berarentzat abantaila sortzen badu edo baliagarri bazaio edo balio erantsia ematen badio. Horregatik, esan dezakegu batez ere zerbitzuen nazioarteko prestazioen eremuan lan egiten duten langileen kasuan duela eragina salbuespen honek. Horrenbestez, zenbait zeregin, adibidez erosketak egitea, atzerrian azpikontratatzea eta atzerriko entitate egoiliarrak hornitzea ez dira justifikazio nahikoa salbuespena egiteko, nahiz eta kanpoan egin, lan egiten den entitate egoiliarraren onurarako egiten dira eta. Zerbitzuak jasotzen dituen entitatea langilearen enplegatzaileari edo langileak zerbitzua ematen duenari lotuta badago, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauaren 44.1 artikuluan ezarritako betekizunak bete behar dira, halako moldez non talde barruko zerbitzua eman dela ulertuko baita, zerbitzuen hartzaileari abantaila edo onura dakarkiona eta zergadunari lana ematen dion konpainiaren fakturazioa izan duena edo izan behar duena. Bereziki, taldeko beste kide batzuen mesederako zerbitzua egiten ari dela ulertu behar da baldin eta egiten den jarduerak haientzat interes ekonomikoa edo komertziala badu, merkatuan duten lekua sendotzen dielako. Inguruabarrak antzekoak direnean, beraz, zerbitzuak hartzen dituzten enpresak prest egongo lirateke zerbitzu horiek hirugarren independenteei kontratatzeko edo lanak enpresa barruan egiteko. Enpresa independente bat hirugarrenei kontratatzeko prest legokeen edo berak egingo lituzkeen jarduerak izan ezean, ez gara talde barruko zerbitzu prestazioen aurrean egongo. 4) Lanak egiten diren lurraldean Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga bezalako edo horren antzeko zerga bat aplikatzea, eta herri edo lurralde hori arau bidez zerga-paradisutzat ez hartzea. Ondore horietarako: 1. Ez da exijituko lanaren etekinak lanak egin diren herrialdean edo lurraldean benetan kargatzea; izan ere, arauak bakarrik exijitzen du lurralde horretan Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga bezalako zerga edo horren antzekoa aplikatzea, eta ez diru-sarrerak jatorrian Zergaren kargapean egotea. 2. Urriaren 7ko 188/2003 Foru Dekretuan bildutako herrialdeak eta lurraldeak hartzen dira zerga-paradisutzat. Joan den 2016ko uztailaren 30era arte, ez ziren zerga-paradisutzat jotzen Espainiarekin zergapetze bikoitza ekiditeko hitzarmena, informazioa trukatzeko klausula zuena, izenpetzen zuten herrialde edo lurraldeak, edo zergei buruzko informazioa trukatzeko akordioa izenpetzen zutenak, baldin eta hitzarmen edo akordio horretan berariaz jasotzen bazen hura indarrean jartzen zenetik herrialde edo lurraldeok ez zirela zerga-paradisutzat jotzen. Hala ere, 2016ko uztailaren 30etik, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren hogeita laugarren xedapen gehigarriak zehazten du paradisu fiskaltzat hartzen diren herrialde eta lurraldeen zerrenda irizpide hauei jarraituz eguneratu daitekeela: 1) Hitzarmen bat egotea informazio-trukeko klausula duen nazioarteko ezarpen bikoitza saihesteko, zerga arloko informazio-trukeko akordio bat, edo ELGAren Zerga Arloko Elkarrekiko Administrazio Laguntza Hitzarmena eta aplikatzekoa den 2010 Protokoloak zuzendutako Europako Batzordea; 2) zerga arloko benetako informazio-trukea egotea edo ez, aipatutako Zerga arloko Foru Arau Orokorraren hogeita laugarren xedapen gehigarrian ezarritako baldintzetan; eta 3) Gardentasuneko eta Helburu Fiskaleko Informazio Trukerako Foro Orokorrak egindako ebaluazioen emaitzak egotea. Horrela, egun horretatik aurrera, paradisu fiskalen zerrenda ez da automatikoki eguneratzen; berariaz egin beharko da, aurreko irizpideak kontuan hartuz. Horregatik, 188/2003 Foru Dekretuan dagoen zerrendatik herrialde hauek kendu behar dira: Zipreko Errepublika (4/2005 Jarraibidea, otsailaren 4koa; gainera hitzarmena dauka indarrean 2014ko maiatzaren 28tik), Maltako errepublika (4/2005 Jarraibidea, otsailaren 4koa, eta 2006ko irailaren 12an indarrean jarri zen hitzarmena), Arabiar Emirerri Batuak (hitzarmena indarrean 2007ko apirilaren 2tik), Jamaika (2009ko maiatzaren 16an indarrean jarri zen hitzarmena), Trinidad eta Tobago (2009ko abenduaren 28an indarrean jarri zen hitzarmena), Luxemburg Dukerri Handiaren hitzarmenaren eranskineko protokoloko 1. paragrafoan aipatutako sozietateak (protokolo horrek hitzarmena aldatu du 2010eko uztailaren 16tik), Panamako Errepublika (2011ko uztailaren 25ean indarrean jarritako hitzarmena), Barbados (2011ko urriaren 14an indarrean jarritako hitzarmena), Singapurreko Errepublika (2012ko otsailaren 2an indarrean jarritako hitzarmena), Txinako Herri Errepublikako Hong Kongeko Erregio Administratibo Berezia (2012ko apirilaren 13an indarrean jarritako hitzarmena) eta Omango Sultanerria (2015eko irailaren 19an indarrean jarritako hitzarmena). Gainera, kontuan eduki behar da Espainiako Erresumak informazioa trukatzeko akordio bi sinatu dituela Herbehereen Erresumarekin, horrek Arubaren izenean eta Holandar Antillen (Curaçao eta San Martin) izenean jardunik (BOEn 2009ko azaroaren 23an eta 24an argitaratu ziren, hurrenez hurren, eta indarrean daude 2010eko urtarrilaren 27tik), eta mota bereko hitzarmena sinatu du Andorra printzerriarekin (BOE, 2010eko azaroaren 23koa eta 2011ko otsailaren 10etik indarrean dagoena) -gainera 2015eko urtarrilaren 8an hitzarmena sinatu zen zergapetze bikoitza eta zerga-itzurpena saihesteko, eta informazioa trukatzeko klausula ezarri zen (2016ko otsailaren 26an jarri da indarrean), San Marino errepublikarekin (BOE, 2011ko ekainaren 6koa; 2011ko abuztuaren 2tik dago indarrean) eta Bahametako «Commonwealth»-ekin (BOE, 2011ko uztailaren 17koa; 2011ko abuztuaren 17tik dago indarrean). Oraindik indarrean ez badaude ere, aipatu behar da Espainiako erresumak informazioa trukatzeko akordioak sinatuta dauzkala Bermudekin, Kaiman uharteekin, Cook uharteekin, Santa Luziarekin eta San Bizente eta Granadina uharteekin, Guernesey eta Jersey uharteekin, Mann uhartearekin, Monakorekin eta Makaorekin (akordioak izapidetzen ari dira). Gainera, zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmena izapidetzen ari da Bahrein-ekin. Horrez gain, Berlinen 2014ko urriaren 29an egindako finantza-kontuen informazio-trukatze automatikoari buruzko Agintaritza Eskudunen arteko Akordio Aldeaniztuna indarrean dago. Lanak egiten diren herrialdeak edo lurraldeak Espainiarekin nazioarteko ezarpen bikoitza galarazteko hitzarmen bat sinatzen badu, eta hitzarmen horretan informazioa trukatzeko klausula badago, 4) puntu honetako aldez aurretiko betekizuna bete dela ulertuko da. Horri buruz kontuan izan behar da Suitzarekiko hitzarmenean informazioa trukatzeko klausula sartzeko protokoloa 2007ko ekainaren 1ean sartu zela indarrean, egun horretatik aurrera hasten diren ekitaldietan ondorioak izanik. Era berean, kontuan eduki behar da Danimarkarekiko hitzarmenaren amaiera iragarri ondoren hitzarmena ez dagoela indarrean 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren aldietarako. Azkenik, 2012ko uztailaren 13an, Argentina Errepublikako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen herrialde horrek Espainiarekin sinatutako Ezarpen Bikoitzeko Hitzarmena salatu zuela. Ondorioz, hitzarmenak 2013ko urtarrilaren 1az geroztik ez du ondoriorik (halere hitzarmen berria sinatu da eta 2013ko urtarrilaren 1ean jarri da indarrean; BOE, 2014ko urtarrilaren 14koa). 3. Hitzarmenik ez badago, Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko hogeita laugarren xedapen gehigarrian ezarritakoa bete behar da. Hona: «(...) zerga berdin edo baliokideak izango dira errentaren ezarpena helburu dutenak, zati batez bada ere (zergaren xedea errenta bera, diru-sarrerak edo errentaren berri ematen duen beste edozein elementu izatea gorabehera). Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kasuan, zerga berdin- berdin edo antzekotzat joko dira Gizarte Segurantzari egindako kotizazioak, arau bidez ezarriko diren baldintzetan». 5) Atzerrian ematen diren egunetan sortutako ordainsariei aplikatuko zaie salbuespena, urtean 60.100 euroko muga gainditu gabe. Atzerrian egindako lanei dagokien ordainsaria kalkulatzeko, langilea benetan atzerrian zenbat egunez egon den kontuan izan behar da, baita kanpoan emandako zerbitzuei dagozkien ordainsari espezifikoak ere. Ondorio horietarako, ezin dira zenbatu behar atzerrian emandako egun gisa joan-etorriko egunetan emandakoak. Beraz, soilik hartu behar da kontuan langilea Espainiatik kanpora dagoen egun kopurua, 3. puntuan esandako zerbitzuen nazioz gaindiko prestazioak egiteko, eta hala denean, salbuetsita gelditzen dira egun horietan sortutakoak (gainera, atzerrian buruturiko lanengatik beren beregi jasotako ordainsariak). Hala ere, irizpide hau aplikatzeak ez du eragozten atzerrian egondako egun modura zenbatzea dena delako herrialdera iristen denekoa eta handik irteten denekoa, baldin eta zergadunak egun horietako lan ordutegian zerbitzuak egin baditu (batzuetan bidaiak lan ordutegitik kanpo egiten dira eta). Atzerrian egindako lanengatik egunean sortu diren etekinen zenbatekoa kalkulatzeko, lan horiei dagozkien berariazko ordainsari bereziez aparte, banaketarako irizpide proportzionala erabiliko da, urtearen egun kopuru osoa kontuan hartuz. 6) Salbuespena bateraezina da Zergaren Araudiko 13.A.3 b) artikuluan ezarritako zerga-ordainketatik salbuetsitako gaindikinen araubidearekin baina ez sarien araubide orokorrarekin". Aurreko guztia aintzat hartuta, zergadunek kargatik salbuetsi ditzakete Bizkaian lanean aritzeko atzerrira egin diren joan-etorrietako egunetan lortutako etekinak, bai eta kanpoan emandako zerbitzuengatik eskuratutako berariazko lansariak, ere, gehienez ere 60.100 euroko zenbatekoan urtean, betiere goian transkribatutako araudiak ezarritako baldintzak betetzen badira. Laburbilduz, salbuespena baliatu daiteke ondokoak betetzen badira: 1) atzerrira egindako joan-etorrien helburua Espainian egoiliarrak ez diren enpresa edo erakundeentzako lanik ez egitea edo kanpoan era iraunkorrean dauden establezimenduentzako lanik ez egitea; eta 2) zerbitzuak egiten direneko lurraldeak araubidez paradisu fiskaltzat ez jotzea, eta horietan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren izaera berdina edo antzekoa daukan zerga aplikatzea. PFEZFAren 9.17 artikuluak beren-beregi xedatzen duenez, bigarren betekizun hori, hau da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren izaera berdina edo antzekoa daukan zerga izatea, betetzat joko da lanok egiten direneko herrialdeak edo lurraldeak informazioa trukatzeko klausula daukan ezarpen bikoitza ekiditeko hitzarmena Espainiarekin sinatuta daukanean.

Salbuespen hori bateraezina da PFEZAren 13.A.3 b) artikuluaren zergarik gabeko soberakin araubidearekin, baina ez dieten araubide orokorrarekin.

Hortaz, kontsulta egin duen erakundeko langileek salbuespena baliatu ahal izango dute atzerrian egiten dituzten lanen etekinen gainean, betiere adierazitako baldintzak betetzen badituzte (ez da baldintza edo betekizun horien gainean zehazki galdetzen).

Ondorio horietarako guztietarako, PFEZAren 11.2 artikuluak xedatzen du salbuespena atzerrian emandako zerbitzuen lansari zehatzen gainean ezarri behar dela, bai eta, aipatutako lanak egiteko helburuz, zergaduna atzerrian dagoen egunetan eskuratutako etekinen gainean, gehienez ere, 60.100 euroko zenbatekoaren gainean urtean. Horrez gain, artikuluak dio atzerrian egindako lanengatik egunean sortu diren etekinen zenbatekoa kalkulatzeko, lan horiei dagozkien berariazko ordainsari bereziez landa, banaketa-irizpide proportzionala erabiliko dela, urteko egunen kopuru osoa kontuan hartuz.

Hori horrela, salbuespena balia dezaketen eta langileek urtean zehar lortutako ordainsari ez-berezien zatia kuantifikatzeko, banaketa-irizpide proportzionala erabiliko da, urteko egunen kopuru osoari (365 egun, irizpide orokor gisa, edo 366 egun, bisurtea baldin bada) lotutakoa, euren zerbitzuak eskaintzeko kanpoan emandako egun-kopurua aintzat hartuz, enplegatzaileak agindutako desplazamendu epealdiei dagozkien lanik gabeko egunak ere kontuan hartuta.

Ondorio horietarako, aldiz, ez dira lanen hasiera baino lehen langileak arrazoi pribatuengatik kanpoan egon diren lanik gabeko egunak zenbatuko (jaiegunak, asteburuak edo oporraldiak), edo lanak amaitu ondokoak, ezta kanpoan gozatzen dituzten oporraldiak ere.

Aurrekoez gain, ezin dira zenbatu atzerrian emandako egun gisa joan-etorrietakoetan emandakoak. Beraz, soilik hartu behar da kontuan langilea Espainiako lurraldetik kanpora dagoen egun kopurua, arestian esandako zerbitzuak egiteko, eta hala denean, salbuetsita egongo dira egun horietan sortutako etekinak (eta gainera, atzerrian egindako lanengatik beren- beregi jasotako ordainsariak).

Hala ere, irizpide hau aplikatzeak ez du eragozten atzerrian egondako egun gisa zenbatzea dena delako herrialdera iristen denekoa eta handik irteten denekoa, baldin eta zergadunak egun horietako lan-ordutegian zerbitzuak egin baditu (zehatzago esanda, bidaiak lan-ordutegitik kanpo egiten dira eta).

Hortaz, PFEZFAren 9.17 artikuluak araututako salbuespena baliatze aldera, atzerrian emandako eguntzat zenbatu daitezke dena delako herrialdera heldutako egunak eta/edo handik irtendakoak, baldin eta langileek herrialde horietan lan egin badute ohiko lansaioari atxikitako beste denbora (hau da, aztergai darabilgun kasuan, 7 ordu eta 39 minutu).

Era berean, dena delako herrialdera heldutako eta/edo handik irtendako egunak zenbatzea egongo da haiei dagokien zatian, baldin eta langileek egun horietan zerbitzuak egiten badituzte lansaio osoari dagokion denboran (aztergai darabilgun kasuan, 7 ordu eta 39 minutu) baino denbora laburragoan, lanegunak diren edo lanegunak ez diren kontuan hartu barik. Azken batean, langileek zerbitzuak egiten badituzte lansaioaren zati batean eta, gainerako zatian, joan-etorrian badabiltza, egun horiek zenbatu ahal izango dituzte, atzerrian emandako egun gisa, lan egindako orduen eta ohiko lansaioaren (7 ordu eta 39 minutu) arteko proportzioan, bai lanegunetan, bai jaiegunetan.

Hori guztia, atzerrian egindako zerbitzuei dagozkien berariazko ordainsariei eman beharreko tratamenduari kalterik egin barik.

Araua

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 9. artikulua.Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren 11. artikulua.

Itzuli