www.bizkaia.eus/guregida


PFEZ. Kontsulta


  
Data

14.10.2015

Erreferentzia

Apartamentuak eragile turistiko bati lagatzea.

Galdera

Kontsultagileak apartamentu turistikoen alokairutik datozen etekinak nola zergapetu behar diren jakin nahi du. Apartamentu horiek erabilera lagatzeko kontratu bidez alokatzen dira, hala ustiatzeko, blokean, eragile turistiko batek, 10 urteko epean. Jaso beharreko ordainsaria eragile horrek (higiezinak ustiatzen dituen lagapen hartzaileak) eskuratzen duen onura garbiaren eta multzoko apartamentu bakoitzeko partaidetza portzentajearen arabera kalkulatzen da, horietako bakoitza (aipatu apartamentuetako bakoitza) benetan zenbat denboraz egon den alokatuta kontuan hartu gabe.Multzo turistikoa osatzen duten apartamentuen jabeek eskuratu dituzten etekinek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondoreetarako zein kalifikazio duten jakin nahi du. Zehazki, honakoa jakin gura du: ea jarduera ekonomikoen etekinak diren, edo, bestalde, kapital higiezinen etekinak. Halaber, etekin garbia zehaztean ken daitezkeen gastuak zeintzuk diren jakin nahi du, jaso beharko duten sailkapenaren arabera.

Ebazpena

Kontsulta idazkian azaldutako gaiari dagokionez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua (PFEZFA) aplikatu behar da. Horren 29. artikuluak honako hau dio: "1. Kapitalaren etekin osotzat hartuko dira zuzenean edo zeharka ondare-elementu, ondasun edo eskubideetatik datozen onura edo kontraprestazio guztiak, duten izendapena edo izaera dutelarik, diruzkoak izan edo gauzazkoak izan, baldin eta elementu, ondasun edo eskubide horien titularra zergaduna bada eta zergadunak berak egindako ekonomia-jarduerei afektatuta ez badaude. Hala eta guztiz ere, ondare-irabazi edo -galera gisa zergapetuko dira ondare-elementuen titulartasuna eskualdatzeak dakartzan errentak, nahiz eta jabari-erreserbarako ituna hitzartuta egon, non eta foru arau honek ez dituen kapitalaren etekintzat hartzen errenta horiek. (...) 3. Edonola ere, hauek hartuko dira kapitalaren etekintzat: a) Ondasun higiezin landatar nahiz hiritarretatik datozen etekinak, zergadunak egindako jarduera ekonomikoei atxikita ez badaude. b) Kapital higikorretik eta, oro har, zergadunaren titulartasunekoak diren gainerako ondasun edo eskubideetatik datozen etekinak, zergadunak berak egindako jarduera ekonomikoei atxikita ez badaude".

Eta PFEZFA bereko 30. artikuluan ondoko hau ezarri da: "1. Kapital higiezinaren etekin osotzat hartuko dira hiri- zein landa-ondasun higiezinak edota horien gaineko eskubide errealak lagatzetik datozen etekinak, eta barne hartuta egongo dira ondasun horiek errentan edo azpierrentan ematetik edota ondasunok erabiltzeko edo gozatzeko eskubide edo ahalmenak eratu edo lagatzetik datozen etekin guztiak, haien izena edo izaera edozein izanik ere. 2. Etekin oso gisa konputatuko dira erabiltzeko edo gozatzeko eskubidearen eraketaren errentari, azpierrentari, lagapen hartzaile edo onuradunak kontzeptu guztiak direla eta ordaindutako zenbatekoak, are higiezinarekin batera lagatako ondasun guztien etekinak ere, Balio Erantsiaren gaineko Zerga sartu gabe. (...)".

Bestalde, ondoko hau araupetu da PFEZFAko 24. artikuluan: "1. Jarduera ekonomikoen etekin osotzat honako hauek hartzen dira: lan pertsonaletik eta kapitaletik, bietatik aldi berean edo horietako batetik bakarrik, eratorriak izanik, zergadunak produkziobideak eta giza baliabideak, edo bietako bat bakarrik, bere kontura antolatzea dakartenak ondasun eta zerbitzuen produkzio edo banaketan esku hartzeko. Bereziki, halakotzat joko dira erauzketa eta fabrikazio jarduerak, merkataritza edo zerbitzu prestazioak, artisautza, nekazaritza, basogintza, abeltzaintza, arrantza, eraikuntza eta meagintza jarduerak, eta baita profesionalenak ere. 2. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari buruzko tarifen bigarren eta hirugarren sekzioetan sartzen direnak baino ez dira joko jarduera profesionaltzat. 3. Higiezinak errentatzea edo salerostea jarduera ekonomikotzat hartzeko ezinbestekoa da gutxienez langile bat edukitzea kontratatuta jarduera antolatzeko lanaldi osoarekin eta dedikazio esklusiboarekin. Horri dagokionez, honako hauek ez dira kontratatutako pertsonatzat hartuko: batetik, zergadunaren ezkontidea, izatezko bikotekidea (2003ko maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoarekin bat eratutako bikotea bada) edo aurrekoa, ondorengoa edo bigaren graduko alboko ahaidea (ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkontza, izatezko bikotearen eraketa edo adopzioa izan daiteke); bestetik, zergadunarekin pertsona lotutzat jotzen direnak, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 42.3 artikuluaren ezartzen denaren arabera".

Hori guztia dela eta, apartamentu turistikoak alokatzearen ondoriozko errentak jarduera ekonomikoen etekin gisa joko dira alokatzailearentzat, soilik baldin eta: 1) higiezinaren erabilera lagatzeaz gain, ostalaritza industriaren berezko zerbitzu osagarriak ematen baditu, besteak beste, bezeroaren harrera eta arreta, garbiketa eta izara aldaketa, jatetxea, eta abar; edo 2) PFEZFAko 24.3 artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen badira, higiezinen alokairua jarduera ekonomiko gisa uler dadin (horretarako, beharrezkoa da zergadunak gutxienez langile bat izatea lan kontratuarekin, lanaldi osoan eta alokairuan antolatzeko dedikazio esklusiboan, eta, ondore horietarako, ezingo da zenbatu ez bere ezkontidea, ez bere izatezko bikotekidea, ez eta bere ondorengo, aurrekari edo bigarren mailako albo ahaideak, odolez nahiz ezkontzaz).

Bestalde, lagatzaileak eskuratutako errentak kapital higiezinaren etekin gisa joko dira.

Kontsultagileak emandako datuetan ondorioztatu daitekeenez, kontsultatutako apartamentuen jabeek ez dute ostalaritzaren berezko zerbitzu osagarririk ematen. Izan ere, erakunde errentaria da multzo hori ustiatzeaz arduratuko dena eta, hala badagokio, zerbitzu horiek emango dituena. Ondorioz, errenta horiek kapital higiezinaren etekintzat joko dira, salbu eta errentatzaileek PFEZFAko 24.3 artikuluan eskatutako baldintzak betetzen badituzte, higiezinen errentamendua horientzako jarduera ekonomiko izateko (baldintza hau ere ez dirudi betetzen denik planteatutako kasuan).

Hala, dauzkagun datuen arabera, kontsultatutako errentak kapital higiezinaren etekintzat joko dira eta PFEZFAko 31. artikuluan ezarritakoa bete beharko da. Horren arabera: "Kapital higiezinaren etekin garbia kalkulatzeko, hurrengo artikuluan aipatzen diren kontzeptuak gutxitu behar zaizkie etekin osoei."

Beste alde batetik, PFEZFAko 32. artikuluak hauxe arautzen du: "1. Etxebizitzetatik datozen kapital higiezinaren etekinen kasuan, higiezin bakoitzeko lortutako etekin osoen % 20ko hobaria aplikatuko da. Gainera, ondokoak ken daitezke (hauexek soilik): etekinen iturri diren ondasunak edo haiek erabiltzeko edo gozatzeko eskubideak edo ahalmenak eskuratzeko, birgaitzeko edo hobetzeko inbertitutako besteren kapitalen korrituak eta finantzaketako gainerako gastuak. Higiezin bakoitzaren hobariaren eta gastu kengarriaren batura ezin da izan etekin garbi negatiboa. Zenbaki honetan jasotakotzat joko dira, soilik, Hiri Errentamenduei buruzko 1994ko azaroaren 24ko 29/1994 Legeko 2. artikuluan aipatzen diren etxebizitzaren errentamendutzat jotakoetatik eratorritako etekinak. 2. Aurreko lerroaldean sartu gabe dauden kapital higiezinaren etekinetan, etekin osoari gastu kengarri hauen zenbatekoa gutxituko zaio: a) Etekinak lortzeko beharrezkoak diren gastuak, barne sartuta etekinak sortzen dituzten ondasunak, eskubideak edo erabilera- nahiz luperketa-ahalmenak erosteko, birgaitzeko edo hobetzeko inbertitu diren besteren kapitalen interesen zenbatekoa, eta gainerako finantzaketa-gastuak ere bai. b) Etekinen iturria diren ondasunek haiek erabiltzeagatik edo denbora igarotzeagatik jasandako narriaduraren zenbatekoa, erregelamendu bidez zehazten diren baldintzetan. Erabilera- edo luperketa-eskubide edo -ahalmenen titulartasunetik datozen etekinen kasuan, kengarria izango da, baliogalera gisa, ordaindutako eskuraketa-balioen zati proportzionala, erregelamendu bidez zehazten diren baldintzetan. Gastu kengarrien baturak ez du ekarriko, ondasun higiezin bakoitzerako, etekin garbi negatiborik".

Manu hori garatu egin da Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren (PFEZA) 36. artikuluan, besteak beste: "Zerga honi dagokionez ondokoak sartu behar dira Zergari buruzko Foru Arauko 32. artikuluko 1. idatz-zatian aipatzen diren etxebizitzen ondoriozko kapital higiezinaren etekinetan: etxebizitzen edo haien gozamenerako eskubide errealen titularrek Etxebizitza Hutsaren Programa bultzatu eta sustatu duen abenduaren 30eko 316/2002 Dekretuan xedatutakoarekin bat etorriz lortzen dituzten etekinak eta Sozietateen gaineko Zergaren arautegian ezarritakoaren arabera etxebizitzak errentatzen dituzten erakundeen araubide berezian dauden sozietateei etxebizitza lagatzen edo alokatzen dietenean lortzen dituztenak".

Kasu horri dagokionez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren apirilaren 1eko 1/2015 Jarraibideko 6.2 idatz-zatiak honakoa zehaztu du: "Etxebizitzetatik datozen kapital higiezinaren etekintzat hartzen dira soilik Hiri-errentamenduei buruzko Legeko 2. artikuluan zehaztutako kontratuetatik eratorritakoak. Artikulu horretan hau adierazten da: "1. Etxebizitzaren errentamendua da eraikuntza bizigai bat errentan hartzea, xede nagusia errentariaren bizileku iraunkorra izatea dela. 2. Etxebizitzen errentamenduari buruzko arauak aplikatuko zaizkie finkarekin batera errentatzen diren altzariei, trastelekuei, garaje-plazei eta gainerako lokal, barrunbe eta zerbitzu guztiei". Horren ondorioz, etxebizitzaren errentamenduak barne hartzen ditu etxebizitzaren ondoko osagarriak, baldin eta etxebizitzarekin batera lagatzen badira eta elementu guztien errentamendua araubide juridiko bakarra duen kontratu batean formalizatzen bada. Zehazki, etxebizitzaren errentamendu kontzeptutik kanpo geratuko dira Hiri-errentamenduari buruzko Legeko 3. artikuluan aipatzen diren etxebizitzaren erabilerak izango ez dituzten errentamendu-kontratuetatik eratorritako etekinak. Artikulu horrekin bat: "1. Etxebizitza gisa ez erabiltzeko errentamendutzat hartzen da, eraikuntza bati egokituz, aurreko artikuluan ezarritakoak ez diren lehentasunezko xedeak dituen errentamendua. 2. Bereziki, halakotzat joko dira denboraldika egin diren hiri-finken errentamenduak, udan zein beste edozein sasoitan, baita finkan industri, merkataritza, eskulangintza, lanbide, jolas, laguntza, kultura edo hezkuntzaren gaineko jarduera bat egiteko gauzatzen direnak ere, errentamenduak egiten dituzten pertsonak edozein direla ere". Etxebizitzen errentamendu-kontratuak, etxebizitza premia iraunkorra asetzen duena maizterra ez bada, Hiri Errentamenduei buruzko Legeko 2. artikuluan adierazitako zentzuan, ez daude abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 32.1 artikuluan araututakoen artean. Horregatik, "Etxebizitza Hutseko Programa" deritzonari heldutako finkak, edo Sozietateen gaineko Zergan etxebizitza-errentamenduan diharduten erakundeen araubide berezian dauden sozietateei errentatutakoak alde batera utzita, ezin dira abenduaren 5ekom 13/2013 Foru Arauko 32.1 artikuluan sartu sozietate edo pertsona juridikoei errentatutako etxebizitzen kasuak, etxebizitza horiek partikularrei ostatu emateko erabiltzen badira ere. Gelen errentamenduak sortzen dituen etekinak abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 32. artikuluko 1. idatz-zatian sar daitezke, Hiri Errentamenduei buruzko Legeko 2. artikuluan ezarritako baldintzak betez gero. Bereziki, gela horien xede nagusia maizterraren etxebizitza premia iraunkorra asetzea bada eta errentatzaileak ostatu-jarduerei dagokien zerbitzurik ematen ez badu".

Planteatutako kasuan, higiezinen alokairu bati buruz ari gara, eta haren xede nagusia ez da errentariaren etxebizitzaren beharrizan iraunkorra betetzea, pertsona fisikoa baita (eta, izaera horri jarraiki, ez dauka etxebizitza premiarik), eta hirugarrenei lagatzeko erabiliko baitu. Hala, kontsultatutako eragiketa Eusko Jaurlaritzako etxebizitza hutseko programetatik kanpo dagoenean, eta sozietate errentariak ez duenez onurarik jasoko Sozietateen gaineko Zergako higiezinen alokairuaren jarduera kualifikatua duten erakundeen araubide bereziaren eskutik, pentsatzekoa da errentak horiek, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondoreetarako, PFEZFAko 32. artikuluko 2. idatz zatian aipatutako kapital higiezinaren etekin gisa joko direla (jardueratik datozenen bestelakoak).

Hau da: a) lehenik eta behin, aipatu etekinak Zergaren zerga oinarri orokorrean sartu eta konpentsatuko dira eta PFEZFAko 75. artikuluan aurreikusitako eskala aplikatuta sortzen den karga tasan zergapetuko dute (PFEZFAko 61. artikuluan -errenta motak-, 62. artikuluan -errenta orokorra-, 63. artikuluan -aurrezki errenta- eta 64. artikuluan -errenta integrazioa eta konpentsazioak- xedatutakoaren arabera); eta b) bigarrenik, etekin garbiketatik kendu ahalko dira PFEZFAko 32.2 artikuluan aipatzen diren gastuak (etekinak lortzeko beharrezko gastuak eta etekin horietatik datozen ondasun narriaduren zenbatekoa, denboraren edo erabileraren poderioz). Hala ere, gastu horiek kentzeko aukerak etekin negatiboa eman ahalko du higiezin bakoitzerako.

PFEZAko 37 eta 38. artikuluetan garatutako gastuak dira. Horietako lehenak honakoa dio: "Zergari buruzko Foru Arauko 32. artikuluko 2. idatz-zatian ezarritako kasuetan ondokoak hartuko dira gastu kengarritzat etekin garbia kalkulatzeko: etekinak lortzeko egin behar izan diren gastu guztiak; erabilerak eta denboraren joanak etekinen iturburu diren ondasunetan edo eskubideetan egindako narriaduraren zenbatekoa. Dena den, gastu kengarrien baturak ez du ekarriko, ondasun higiezin bakoitzerako, etekin garbi negatiborik. Bereziki, honako hauek hartuko dira aurreko paragrafoan aipaturiko gastutzat: a) Etekinak sortzen dituzten ondasunak, eskubideak edo erabilera nahiz luperketa ahalmenak erosi, birgaitu edo hobetzeko inbertitzen diren besteren kapitalen interesak, eta gainerako finantzaketa gastuak. b) Estatuarenak ez diren zerga eta errekarguak, bai eta estatuaren tasak eta errekarguak, haien izena edozein dela ere, baldin eta zenbatutako etekinen edo etekinok sortzen dituzten ondasun edo eskubideen gainekoak badira, eta zehatzekoak ez badira edo zerga-betebeharrak betetzean izandako atzerapenaren ondoriozkoak ez badira. C) Hirugarrenek zuzeneko edo zeharkako kontraprestazio gisa, edo zerbitzu pertsonalengatik, hala nola administrazio, zaintza, atezaintza edo antzekoengatik, sortzen dituzten zenbatekoak. d) Eskubideak errentan edo azpierrentan emateagatik, eskubideok lagatzeagatik edo eskubideok eratzeagatik sortutako gastuak, eta ondasun, eskubide edo etekinen defentsa juridikoari dagozkionak. e) Artapen eta konponketa gastuak. Horri dagokionez, honako hauek hartuko dira horrelako gastutzat: - Ondasun materialak erabiltzeko moduan mantentzeko aldian-aldian egiten direnak (instalazioak pintatu, emokatu edo konpondu).- Elementu jakin batzuk ordezteko gastuak ere (berokuntzako instalazioak, igogailua, segurtasun-ateak, etab.). Ondasunak zabaldu edo hobetzeko erabiltzen diren kopuruak ez dira kontzeptu honengatik kengarriak izango. f) Etekinak sortzen dituzten ondasun edo eskubideen gaineko aseguru kontratuen primen zenbatekoa; kontratuok izan daitezke erantzukizun zibilekoak, suteen aurkakoak, lapurretakoak, beiren hausturakoak edo antzeko beste batzuk. g) Zerbitzu edo horniduretarako erabilitako kopuruak. h) Amortizazioetarako erabiltzen diren kopuruak, hurrengo artikuluan ezarriko diren baldintzetan".

PFEZAko 38. artikuluak, bestalde, honakoa dio: "1. Zergari buruzko Foru Arauko 32. artikuluko 2. idatz-zatian ezarritako kasuetan kapital higiezinaren etekin garbia zehazteko gastu kengarritzat hartuko dira ondasun higiezina eta berarekin batera lagatako gainerako ondasunak amortizatzeko erabilitako kopuruak, hain zuzen ere ondasunak baldin eta benetako balio-galerari badagozkio. 2. Amortizazioak ondoko kasuetan dagozkio benetako balio-galerari: a) Ondasun higiezinen kasuan: urtean amortizatutako kopurua ez bada ordaindutako eskuraketa-kostuaren %3 baino gehiago (eskuraketa-kostuan ez da sartu behar lurraren kostua). Lurzoruaren balioa zein den jakin ezean, balio hori kalkulatzeko ordaindutako eskuraketa-balioa lurzoruaren eta eraikuntzaren urteko katastro-balioen artean laindu behar da. b) Ondasun higiezinarekin batera ondasun higigarriak, urtebete baino aldi luzeagoan erabil daitezkeenak, lagatzen badira: urtean amortizatutako kopurua ez bada ordaindutako eskuraketa-kostuei Sozietateen gaineko Zergaren araudian zehaztutako gehieneko amortizazio-aldien ondoriozko gutxieneko koefizienteak aplikatzearen emaitzako zenbatekoa baino gehiago. 3. Etekinak erabilera edo luperketako eskubide edo ahalmen errealen titulartasunetik datozenean, ordaindutako eskuraketa kostua amortizatu egin ahal izango da. Amortizazioa, horrelako kasuan, honako erregela hauen emaitza izango da: a) Eskubideak edo ahalmenak indarraldia ezarrita badauka, eragiketa hau egin behar da amortizazioa kalkulatzeko: eskubidea edo ahalmena eskuratzeko kostua indarraldiko urteen kopuruaz zatitu. b) Eskubidea edo ahalmena bizi artekoa bada, ordaindutako eskuraketa-kostuaren %3 da. 4. Egiten diren amortizazio guztien batura ezin da izan ondasuna edo eskubidea eskuratzeko ordaindutako zenbatekoa baino gehiago".

Beraz, azken batean, zergadunak bere Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenean jaso beharko duen etekin osoa errentariak edo azpierrentariak kontzeptu guztiengatik (hala denean, higiezinarekin batera lagatzen dituen ondasun guztiei dagokiena barne, baina Balio Erantsiaren gaineko Zerga kenduta) ordaintzen dion zenbatekoa izango da.

Kapital higiezinaren etekin garbia izango da etekin osoei gastu kenkarien zenbatekoa, eta, hala badagokio, hobariaren zenbatekoa kenduta irteten den emaitza. Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legeko 2. artikuluan aipatzen diren etxebizitza errentamenduez besteko higiezin errentamenduen kasuan, orokorrean zergadunak diru-sarrerak eskuratzeko beharrezko gastu guztiak kendu ahal ditu. Dena den, higiezin bakoitzaren gastu kengarri guztien baturak ezin du ekarri etekin garbia negatiboa izatea. Gauzak horrela, muga hori elementuz elementu zehazten da. Hau da, ez da batzen zergadunak eragiketa mota horrengatik lor ditzakeen etekin guztien zenbateko osoa eta, gero, zenbateko hori oinarri hartuta, ez da muga zehazten: muga hori alokairuaren edo lagapenaren xede den higiezin bakoitzeko ezartzen da.

Edonola ere, kontsultatutako kasuan, zergadunak zenbateko oso bat jasoko du errentamenduan lagatako higiezin guztiengatik eta berau erakunde errentariak (horiek guztiak ustiatzeko arduradunak) eskuratzen duen onura garbiaren eta apartamendu bakoitzak multzo osoan duen partaidetza portzentajearen arabera kalkulatuko da, apartamenduak zenbat denboran egon diren errentan gorabehera. Ondorioz, errentamenduan lagatako finka bakoitzari (apartamendu bakoitzari) dagokion kapital higiezinaren etekin garbia kalkulatzeko, finka horiek multzo osoaren (edo zergadunak lagatako elementu guztien) gainean duten partaidetza portzentajea hartu beharko da kontuan. Zenbateko horri kendu egin beharko zaizkio errentatzaileak jasandako gastuak, banan-banan aipatu apartamentu horietako bakoitzari dagozkionak, besteak beste, OHZ, aseguruak, finantza gastuak, amortizazioa eta abar. Banan-banan banatu ezin diren gastuak baldin badira, etxebizitza bakoitzari era proportzionalean esleitu beharko zaizkio (era berean, errentamenduan lagatako elementu guztien gaineko partaidetzari jarraiki).

Erantzun honetan zehar errepikatu den bezala, ken daitezkeen gastuen baturak ezin du etekin garbi negatiboa ekarri higiezin bakoitzerako.

Egindako galderari erantzuna ematean, kasu honetan negozio errentamendu bati buruz ari garela hartu da oinarritzat.

Zehazki, enpresa, industria edo negozio bat (higiezina) errentatzearen eta negozio-lokal bat errentatzearen arteko aldeari buruz, Auzitegi Gorenak hau adierazi zuen 2000ko otsailaren 21eko Epaian: "(...) Negozio-lokalen errentamendua eta industria-lokalen errentamendua bereizteari buruz, Sala honen doktrina erabat gardena da. Azpimarratu egiten du lehenengoan elementu higiezina lagatzen dela, hau da, eraikita dagoen eta negozioa ustiatzeko egokia den tokia, eta bigarrenean, berriz, osaera bikoitzak zehazten duela kontratuaren xedea: alde batetik lokala dago, euskarri material gisa, eta bestetik bertan instalatu den eta bertan garatzen den negozioa eta enpresa, ustiapenerako behar diren elementuekin batera, ondare-osotasuna eratzen dutela. Ildo horretan aipatzekoak dira 1990eko abenduaren 13ko eta 21eko epaiak, 1991ko irailaren 20koa, 1992ko maiatzaren 19koa eta 25ekoa, 1993ko maiatzaren 17koa eta 10ekoa, 1994ko azaroaren 22koa, 1995eko urriaren 4koa eta 1998ko ekainaren 8koa, besteak beste. (...)".

Hortik ondorioztatzen denez, negozio errentamendutzat jotzen da bizitza propioa duen ondare unitate bat xede duena; unitate hori funtzionatzeko moduan dago errentatzen denean, eta errentariak hura lehen bezala ustiatzen jarraituko du kontratuaren indarraldian (beraz, berehala ustiatu daiteke, edo formalitate administratibo hutsak betetzeko zain dago ustiatu ahal izateko).

Azken batean, Auzitegi Gorenak dioen bezala, negozio errentamenduak berekin ekarri behar du errentan emandako lokalean egiten zen negozioaren beraren lagapena.

Negozio errentamenduen zergapetzeari dagokionez, PFEZFAko 37. artikuluak, kapital higigarrien etekinari buruzkoak, honakoa dio: "Ondoko etekinak halakotzat hartuko dira, diruzkoak zein gauzazkoak izan: (...) c) Ondasun higigarri, negozio edo meategiak errentan ematetik datozen etekinak, bai eta azpierrentatzaileak azpierrentamendutik jasotzen dituenak ere, betiere ekonomia-jarduerarik osatzen ez badute. (...)".

Horretatik ondorioztatzen da, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren esparruan, kapital higigarriaren etekintzat jotzen direla hartzailearentzat jarduera ekonomikoak ez diren negozioak alokatzetik ondorioztatutakoak, PFEZFAko 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Beste alde batetik, PFEZFAko 39. artikuluan hauxe ezarri da: "1. Kapital higigarriaren etekin garbia bat etorriko da etekin osoen baturarekin, salbu artikulu honen hurrengo zenbakian jasotako kasuan. 2. Etekinak badatoz laguntza teknikoa ematetik, ondasun higigarri, negozio edo meategiak errentan ematetik edo azpierrentamenduetatik, etekin garbia lortzeko etekin osoetatik kendu behar dira haiek lortzeko beharrezkoak diren gastuak, eta, hala badagokio, diru-sarreren iturri diren ondasun edo eskubideek jasandako narriaduraren zenbatekoa ere bai. Gastu kengarrien baturak ez du ekarriko, inola ere, aurreko 37. artikuluan definitutako etekin bakoitzerako, etekin garbi negatiborik. Zenbaki honetako lehenengo lerroaldean xedatzen dena gorabehera, Hiri Errentamenduei buruzko 1994ko azaroaren 24ko 29/1994 Legeko 2. artikuluan aipatzen diren etxebizitzen azpierrentamendutik datozen etekinak direnean, etekin garbia lortzeko % 20ko hobaria bakarrik aplikatuko zaie azpierrentan emandako higiezin bakoitzeko lortutako etekin osoei. (...)".

Manu hau PFEZAko 43. artikuluan garatu da. Honakoa dio, hain zuzen ere: "1. Laguntza teknikoa emanda sortzen diren kapital higigarriaren, ondasun higigarrien, negozioen edo meatzeen errentamenduaren eta azpierrentamenduen etekinen (Zergari buruzko Foru Arauko 39. artikuluko 2. idatz-zatia) zenbateko garbia kalkulatzeko gastu kengarritzat hartuko dira araudi honetako 37. eta 38. artikuluetan ezarritakoak, eta horiez gainera baita behar bezala frogatzen diren zalantzazko kobrantzako saldoak ere. Dena den, aurreko paragrafoan aipatutako negozio juridiko bakoitzeko, gastu kengarrien baturak ezin du ekarri etekin garbia negatiboa izatea. Zalantzazko kobrantzako saldoak behar bezala frogatzeko ezinbestekoa da: - Zorduna konkurtsoan egotea. - Kobrantza egiteko zergadunak egin duen lehenengo kudeaketatik eta zergaldia amaitu arte sei hilabete baino gehiago igarotzea eta kreditua ez berriztatzea. Zalantzako saldoa kobratzen bada, behin haren kenkaria egin eta gero, orduan sarrera gisa zenbatuko da kobrantza hori egiten den ekitaldian. 2. Hala ere, Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legeko 2. artikuluan aipatzen diren higiezinen azpierrentamenduen etekin garbia kalkulatzeko eragiketa hau egin behar da ondasun higiezin bakoitzeko: %20ko hobaria aplikatu etekin osoei eta horren emaitza kendu higiezinaren azpierrentamenduak sortutako etekin osotik".

Negozio errentamenduen ondoriozko kapital higigarrien etekinak zerga oinarri orokorrean integratu eta konpentsatzen dira, eta, ondorioz, PFEZFAko 75. artikuluan aurreikusitako eskalaren arabera zergapetzen dute.

Araua

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 24, 29, 30, 31, 32, 37 eta 39 . artikuluak.Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 8ko 47/2014 Foru Dekretuko 37, 38 eta 43. artikuluak.

Itzuli