www.bizkaia.eus/guregida


Kontsulta osoa


  
Data

24.02.2014

Erreferentzia

PFEZ. Atzerrian egindako lanen ziozko salbuespena.

Galdera

Kontsulta egilea besteren konturako langilea da, automozio-sektoreko enpresentzat ingeniaritza lanak egiten dituen sozietate batean. Bere funtzioak betetzean, atzerriko bezeroei aurkezpenak egin behar dizkie, batez ere beraien instalazioetan (Alemanian, Frantzian eta abar). Zehazki, egiten dituen bidaietan bere enpresari enkargatutako ingeniaritza lanak aurkeztu behar ditu, eta diseinatutako piezak egiteko behar diren trokelak nola egin azaldu bezeroei, baita beraien fabrikaziorako beharrezkoak diren gainerako eragiketak ere. Azaldu duenez, ingeniaritza lan horiek ezinbestekoak dira ibilgailuen modelo estandarren piezak ekoizteko (sabaiak, kapota, ateak etab) eta autoak beste planta batzuetan fabrikatzeko. Agerliarrak uste du lan horiek balioa ematen diotela behin betiko produktuari (diseinatutako piezei). Horrenbestez, uste du atzerrian egiten dituen lanen etekinak zergak ordaindu beharretik salbuetsi beharko liratekeela, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauaren 9.17 artikuluan xedatutakoaren arabera.Jakin nahi du atzerrian egiten dituen lanengatik jasotzen dituen etekinak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik salbuetsita dauden edo ez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauaren 9.17 artikuluan xedatutakoaren arabera eta, baiezkoan, ze dokumentazio eskatu behar dion berak lan egiten duen enpresari salbuespen hori jasotzeko eskubidea frogatzeko.

Ebazpena

Kontsultako idazkian planteatutako kontuari dagokionez, emandako datuetatik ondorioztatzen denaren arabera, agerliarra Bizkaiko egoiliarra da zergen ondorioetarako, atzerrira egiten dituen joan-etorriak gorabehera. Horrenbestez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauaren (PFEZFA) 6. artikuluan ezarritakoa kontuan izan behar da. Bertan ondokoa adierazten da: "1. Zergadunak errenta bat lortzea hartzen da zerga-gaitzat, errenta hori non sortu den eta ordaintzailearen egoitza non dagoen kontuan izan gabe. (...)". Beste alde batetik, PFEZFAko 5. artikuluan hauxe ezarri da: "Foru Arau honetan jasotakoak ez du ezertan ere eragotziko Espainiako barne ordenamenduaren parte diren nazioarteko itun eta hitzarmenetan xedatutakoa".

Azken ondorio horietarako, hau da, Espainiako barne antolaketako nazioarteko itun eta hitzarmenei dagokienez, esan behar dugu Espainiak ezarpen bikoitza ekiditeko sinatu dituen hitzarmen guztiak ELGAren hitzarmen ereduan (ELGAHEan) oinarritzen direla. Beraz, kontsulta egilea bere zerbitzuak ematera zein herrialdetara joaten den zehatz-mehatz adierazten ez den neurrian, ELGAHEaren 15. artikuluan ezarritakoa kontuan izan behar da. Beraren arabera: "1. 16., 18., 19. eta 21. artikuluetan ezarritakoa ezertan galarazi gabe, Estatu hitzarmengile bateko egoiliar batek enplegu batengatik lortutako soldatak, lansariak eta antzeko ordainsariak estatu hitzarmengile horretan bakarrik zergapetu ahal izango dira, salbu eta enplegua beste estatu hitzarmengilean burutzen bada. Azken horretan egiten bada lana, horren ondoriozko ordainsariek zergapetzea izan dezakete beste estatu horretan. 2. Artikulu honetako 1. paragrafoan ezarritakoa alde batera utzita, Estatu hitzarmengile bateko egoiliar batek beste Estatu hitzarmengilean burututako enpleguagatik lortzen dituen ordainsariak bakarrik lehenengoz aipatutako estatuan zergapetu ahal izango dira, baldin eta: a) Hartzaileak beste Estatuan ez baditu guztira 183 egun baino gehiago egiten hamabi hilabeteko aldiaren barruan (kasuan kasuko urte fiskalean hasten edo amaitzen den hamabi hilabeteko edozein alditan), eta b) ordainsariak beste Estatuko egoiliar ez den enplegatzaile batek ordaintzen baditu, edo haren izenean ordaintzen badira. Eta c) ordainsariak ez baditu enplegatzaileak beste Estatu batean duen establezimendu iraunkor edo base finko batek jasaten.

Hortik ondorioztatzen da, oro har, Bizkaian egoitza fiskala duten langileek atzerrian ematen dituzten zerbitzuengatik jasotzen dituzten soldatak lurralde historiko honetan daudela zergapean, nahiz eta zerbitzuok ezarpen bikoitza ekiditeko hitzarmena duten herrialdeetan egin.

Horrenbestez, printzipioz, Bizkaian egoitza fiskala duten langileek atzerrian materialki egiten dituzten lanen ondorioz jasotzen dituzten etekinak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenean aipatu behar dituzte.

Aitzitik, zergadun horiek, atzerrian lan egiten dutenek, PFEZFAren 9. artikuluko 17. idatz-zatian arautzen den salbuespena erabiltzeko aukera daukate, bidezkoa bada. Hauxe dakar aipatutako idatz-zatiak: "Honako errenta hauek salbuetsita egongo dira: (...) 17. Atzerrian egindako lanengatik jasotzen diren lan etekinak, honako baldintza hauek betetzen badira: 1. Lan horiek Espainian egoitzarik ez den enpresa edo entitate batentzat edo atzerrian finkatutako establezimendu iraunkor batentzat egitea, arauz ezartzen diren baldintzetan. Bereziki, gertatzen bada lanak hartu behar dituen entitateak lotura bat duela langilea enplegatu duen entitatearekin edo haren zerbitzuak jasotzen dituen enpresarekin, Sozietateen gaineko Zergaren Foru Arauak 16.5 artikuluan aurreikusitako baldintzak bete beharko dira. 2. Lanak egiten diren lurraldean zerga honen antzeko edo pareko beste zerga bat aplikatzea, eta herrialde edo lurralde hori paradisu fiskaltzat kalifikatuta ez egotea. Azken betekizuna betetzat joko da lanak egin diren herrialdeak edo lurraldeak Espainiarekin sinatuta badauka nazioarteko zergapetze bikoitza ekiditeko hitzarmena eta hitzarmen horrek informazioa trukatzeko klausula badauka. Atzerrian emandako egunetan sortu diren ordainsariei aplikatuko zaie salbuespena, eta urtean 60.100 eurokoa izango da gehienez. Arauzko eran ezarri ahal izango da nola kalkulatuko den eguneko salbuesten den zenbatekoa. Atzerrian destinaturik dauden zergadunentzat, salbuespen hori bateraezina izango da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduak tributaziotik kanpo uzten dituen soberakinen araubidearekin, atzerrian jasotako errenten zenbatekoa edozein dela ere. Zergadunak gaindikinen araubidea aplikatzea aukeratu dezake salbuespen honen ordez".

Manu hori azaroaren 20ko 207/2007 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Araudiaren (PFEZA) 11. artikuluan garatu da. Hauxe ezarri da bertan: "1. Zergari buruzko Foru Arauko 9. artikuluko 17. zenbakian ezarritakoaren arabera, atzerrian egindako lanaren etekinak Zergatik salbuetsita daude, baldin eta honako betekizun hauek betetzen badira: 1. Lan horiek Espainian egoiliarra ez den enpresa edo entitate batentzat edo atzerrian egoitza duen establezimendu iraunkor batentzat egitea. Bereziki, lanak hartzen dituen erakundeak lotura badauka langilea enplegatzen duen erakundearekin edo langilea zerbitzuan ari den erakundearekin, lanak egoiliar ez den erakundearentzat egintzat joko dira kasu honetan: baldin eta, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 16. artikuluko 5. idatz-zatian ezarritakoaren arabera, zerbitzuak erakunde hartzaileari abantaila edo onuraren bat ekarri diola edo ekar diezaiokeela eta egoiliar ez den erakundeari talde barneko zerbitzua eman zaiola pentsatu badaiteke. 2. Lanak egiten diren lurraldean zerga honen antzerako izaera edo izaera berdina duen zerga bat aplikatzea, eta herrialde edo lurralde hori paradisu fiskaltzat jota ez egotea. Azken betekizuna betetzat joko da lanak egin diren herrialdeak edo lurraldeak Espainiarekin sinatuta badauka nazioarteko zergapetze bikoitza ekiditeko hitzarmena eta hitzarmen horrek informazioa trukatzeko klausula badauka. 2. Salbuespenak gehieneko muga dauka: 60.100 euro urtean. Atzerrian egindako lanen ordainsariak kalkulatzeko kontuan hartu behar da langileak benetan zenbat egun eman dituen atzerrian, bai eta atzerrian egindako zerbitzuen berariazko ordainsariak zein diren ere. Atzerrian egindako lanengatik egunean sortu diren etekinen zenbatekoa kalkulatzeko, lan horiei dagozkien berariazko ordainsari bereziez aparte, banaketarako irizpide proportzionala erabiliko da, urtearen egun kopuru osoa kontuan hartuz. 3. 3. Atzerrian ari diren zergadunek ezin dute bateratu salbuespen hau zerga-ordainketatik baztertuta dauden gaindikinen araubidearekin (araudi honetako 13.A.3.b) artikuluan ezarri da), haien zenbatekoa edozein dela ere. Zergadunak gaindikinen araubidea aplikatzea aukeratu ahal izango du salbuespen honen ordez".

Horretaz gainera, Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren martxoaren 26ko 2/2013 Jarraibideak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Abenduaren 29ko 6/2006 Foru Araua eta hura garatzen duten xedapenak aplikatzeko zenbait irizpide ezartzen dituenak, ondokoa gehitzen du 2.2.7 puntuan: "Honako betekizun hauek bete behar dira salbuespena aplikatu ahal izateko: 1) Lorturiko errentak lan etekintzat hartzea. Ondorio horietarako, kontuan izan behar dugu, administratzaileen ordainsariak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eremuan laneko etekintzat jotzen diren arren, administratzaileek ezin dutela izan salbuespenaren onuradun. Izan ere, ez dira inoren kontura ordaindutako zerbitzuak egiten dituzten langileak, beste pertsona edo erakunde baten (enplegatzailea edo enpresaburua) antolaketa eta zuzendaritza pean. Ondorio hau erakunde bereko administratzaile eta langile diren pertsona fisikoei ere aplikatu behar zaie. 2) Atzerrian egindako lan batetik lortutako etekina izatea; beraz, beharrezkoa da langilea Espainiako lurraldetik kanpora joatea eta, gainera, lantokia atzerrian eduki behar du, aldi baterako behintzat. 3) Lan horiek egoiliar ez den enpresa edo erakunde batentzat edo atzerrian egoitza duen establezimendu iraunkor batentzat egitea. Hau da, lekuz aldatutako langileak eginiko lanaren onuraduna edo jasotzailea egoiliar ez den enpresa edo erakundea edo atzerrian modu iraunkorrean finkatutako establezimendua izatea. Ondorioz, salbuespena bakarrik aplikatu ahalko da zergadunak egindako jarduera egoiliarra ez den erakundearentzat edo establezimenduarentzat mesedegarria bada, hau da, berarentzat abantaila sortzen badu edo baliagarri bazaio edo balio erantsia ematen badio. Horregatik, esan dezakegu batez ere zerbitzuen nazioarteko prestazioen eremuan lan egiten duten langileen kasuan duela eragina salbuespen honek. Horrenbestez, zenbait zeregin, adibidez erosketak egitea, azpikontratatzea edo erakunde egoiliarrak hornitzea, ez dira justifikazio nahikoa salbuespena egiteko, nahiz eta zeregin horiek kanpoan egin (lan egiten den erakunde egoiliarraren onurarako egiten direlako). Zerbitzuak jasotzen dituen erakundea langilearen enplegatzaileari edo langileak zerbitzua ematen duenari lotuta dagoenean, Sozietateen gaineko Zergaren Foru Arauaren 16.5 artikuluan ezarritako betekizunak bete behar dira, halako moldez non talde barruko zerbitzua eman dela ulertuko baita, zerbitzuen hartzaileari abantaila edo onura dakarkiona eta zergadunari lana ematen dion konpainiaren fakturazioa izan duena edo izan behar duena. Bereziki, taldeko beste kide batzuen mesederako zerbitzua egiten ari dela ulertu behar da baldin eta egiten den jarduerak haientzat interes ekonomikoa edo komertziala badu, merkatuan duten lekua sendotzen dielako. Inguruabarrak antzekoak direnean, beraz, zerbitzuak hartzen dituzten enpresak prest egongo lirateke zerbitzu horiek hirugarren independenteei kontratatzeko edo lanak enpresa barruan egiteko. Enpresa independente bat hirugarrenei kontratatzeko prest legokeen edo berak egingo lituzkeen jarduerak izan ezean, ez gara talde barruko zerbitzu prestazioen aurrean egongo. 4) Lanak egiten diren lurraldean PFEZen antzerako izaerako edo izaera bereko zerga bat aplikatzea, eta herri edo lurralde hori arau bidez zerga paradisutzat ez hartzea. Ondore horietarako: 1. Ez da exijituko laneko etekinak lanak egin diren herrialdean edo lurraldean benetan kargatzea; izan ere, arauak bakarrik exijitzen du lurralde horretan PFEZaren izaera bera edo baliokidea duen zerga bat aplikatzea, eta ez diru-sarrerak jatorrian zergaren mende egotea. 2. Paradisu fiskalak dira urriaren 7ko 188/2003 Foru Dekretuan aipatzen diren herrialde eta lurraldeak. Aitzitik, Espainiarekin ezarpen bikoitza galarazteko hitzarmena, informazioa trukatzeko klausularekin, edo zerga gaietan informazioa trukatzeko akordio bat sinatzen duten herrialde edo lurraldeek izaera hori galduko dute, baldin eta beren-beregi adierazten badute hitzarmen edo akordio hori indarrean sartzen den unetik aurrera izaera hori galduko dutela. Horregatik, 188/2003 Foru Dekretuan dagoen zerrendatik herrialde hauek kendu behar dira: Zipreko errepublika (4/2005 Jarraibidea, otsailaren 4koa; gainera hitzarmena dauka sinatu, indarrean jarri ez bada ere), Maltako errepublika (4/2005 Jarraibidea, otsailaren 4koa, eta 2006ko irailaren 12an indarrean jarri zen hitzarmena), Arabiar Emirerri Batuak, Jamaika (2009ko maiatzaren 16an indarrean jarri zen hitzarmena), Trinidad y Tobago (2009ko abenduaren 28an indarrean jarri zen hitzarmena), Luxemburg Dukerri Handiaren hitzarmenaren eranskineko protokoloko 1. paragrafoan aipatutako sozietateak (protokolo horrek hitzarmena aldatu du 2010eko uztailaren 16tik), Panamako Errepublika (2011ko uztailaren 25ean indarrean jarritako hitzarmena), Barbados (2011ko urriaren 14an indarrean jarritako hitzarmena), Singapurreko Errepublika (2012ko otsailaren 2an indarrean jarritako hitzarmena), eta Txinako Errepublika Popularreko Hong Kongeko Erregio Administratibo Berezia (2012ko apirilaren 13an indarrean jarritako hitzarmena). Gainera, kontuan eduki behar da Espainiako erresumak informazioa trukatzeko akordio bi sinatu dituela Herbehereen erresumarekin, horrek Arubaren izenean eta Holandar Antillen izenean jardunik (BOE, 2009ko azaroaren 23an eta 24an argitaratu ziren, hurrenez hurren), eta mota bereko hitzarmena sinatu du Andorra printzerriarekin (BOE, 2010eko azaroaren 23koa eta 2011ko otsailaren 10etik indarrean dagoena), San Marino errepublikarekin (BOE, 2011ko ekainaren 6koa; 2011ko abuztuaren 2tik dago indarrean) eta Bahametako Commonwealth-ekin (BOE, 2011ko uztailaren 17koa; 2011ko abuztuaren 1etik dago indarrean). Oraindik indarrean ez badaude ere, aipatu behar da Espainiako erresumak informazioa trukatzeko akordioak sinatuta dauzkala Bermudekin, Kaiman uharteekin, Cook uharteekin, Santa Luziarekin eta San Bizente eta Granadinak uharteekin, Guernesey eta Jersey uharteekin, Mann uhartearekin eta Monacorekin (akordioak izapidetzen ari dira. 3. Lanak egiten diren herrialdeak edo lurraldeak Espainiarekin nazioarteko ezarpen bikoitza galarazteko hitzarmen bat sinatzen badu, eta hitzarmen horretan informazioa trukatzeko klausula badago, 4) puntu honetako aldez aurretiko betekizuna bete dela ulertuko da. Horri buruz kontuan izan behar da Suitzarekiko hitzarmenean informazioa trukatzeko klausula sartzeko protokoloa 2007ko ekainaren 1ean sartu zela indarrean, egun horretatik aurrera hasten diren ekitaldietan ondorioak izanik. Era berean, kontuan izan behar da Danimarkarekiko hitzarmenaren amaiera iragarri ondoren hitzarmena ez dagoela indarrean 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren denboraldietarako. Azkenik, 2012ko uztailaren 13an, Argentina Errepublikako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen herrialde horrek Espainiarekin sinatutako Ezarpen Bikoitzeko Hitzarmena salatu zuela. Ondorioz, hitzarmenak 2013ko urtarrilaren 1az geroztik ez du ondoriorik (halere hitzarmen berria sinatu da, oraindik ere izapidetzen ari dena, 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean sartzeko helburuarekin). 4. Hitzarmenik ez badago, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren hogeita laugarren xedapen gehigarrian ezarritakoa bete behar da. Honakoa dakar: "(...) zerga berdin edo baliokideak izango dira errentaren ezarpena helburu dutenak, zati batez bada ere (zergaren xedea errenta bera, diru-sarrerak edo errentaren berri ematen duen beste edozein elementu izatea gorabehera). Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kasuan, zerga berdin- berdin edo antzekotzat joko dira Gizarte Segurantzari egindako kotizazioak, arau bidez ezarriko diren baldintzetan". 5) Atzerrian ematen diren egunetan sortutako ordainsariei aplikatuko zaie salbuespena, urtean 60.100 euroko muga gainditu gabe. Atzerrian egindako lanei dagokien ordainsaria kalkulatzeko, langilea benetan atzerrian zenbat egunez egon den kontuan izan behar da, baita kanpoan emandako zerbitzuei dagozkien ordainsari espezifikoak ere. Ondorio horietarako, ez dira zenbatu behar atzerrian emandako egun gisa joan-etorriko egunetan emandakoak. Beraz, soilik hartu behar da kontuan langilea Espainiatik kanpora dagoen egun kopurua, 3. puntuan esandako zerbitzuen nazioz gaindiko prestazioak egiteko, eta hala denean, salbuetsita gelditzen dira egun horietan sortutakoak (gainera, atzerrian buruturiko lanengatik beren beregi jasotako ordainsariak). Hala ere, irizpide hau aplikatzeak ez du eragozten atzerrian egondako egun modura zenbatzea dena delako herrialdera iristen denekoa eta handik irteten denekoa, baldin eta egun horietako lan ordutegian zerbitzuak egin badira (batzuetan bidaiak lan ordutegitik kanpo egiten dira eta). Atzerrian egindako lanengatik egunean sortu diren etekinen zenbatekoa kalkulatzeko, lan horiei dagozkien berariazko ordainsari bereziez aparte, banaketarako irizpide proportzionala erabiliko da, urtearen egun kopuru osoa kontuan hartuz. 6) Salbuespena bateraezina da Zergaren Araudiaren 13.A.3 b) artikuluan ezarritako zerga-ordainketatik salbuetsitako gaindikinen araubidearekin baina ez sarien araubide orokorrarekin".

Horrekin guztiarekin bat, kontsultagileak Bizkaian zerga-kargatik salbuetsi ditzake 2013an lan egiteko atzerrian izandako egunei ezar dakizkiekeen etekinak, baita atzerrian ekitaldi horretan emandako zerbitzuen ondorioz beren beregi jasotako zerga-ordainketak ere. Urtean 60.100 euroko gehieneko zenbatekoa izango du, guztira, betiere arestian hitzez hitz emandako arautegian ezarritako beharkizunak betetzen badira. Laburbilduz, honako hauek betetzen badira: 1) Atzerrira lanagatik joan behar izatea, bertan Espainiako enpresa edo erakunde ez egoiliarren onurarako, edo atzerrian kokaturiko establezimendu iraunkorretan; eta 2) zerbitzuak ematen dituen lurraldeak zerga paradisutzat hartuta ez egotea arauetan eta PFEZaren antzeko zerga aplikatzea bertan.

PFEZFAko 9.17. artikuluan beren beregi ezarrita dagoenez, bigarren beharkizuna, Pertsona Fisikoaren Errentaren gaineko Zergaren antzeko zerga bat izatea, betetzat hartzen da baldin eta lanak egiten diren herrialdean edo lurraldean hitzarmen bat badago izenpetuta Espainiarekin zergapetze bikoitza ekiditeko, baina informazio trukerako klausula izan behar du hitzarmenak.

Langilea joaten den herrialde edo lurraldeekin ez badago hitzarmenik indarrean (edo hitzarmenek ez badaukate informazioa trukatzeko klausularik), Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren hogeita laugarren xedapen gehigarrian adierazitakoa kontuan izan behar da. Xedapen horretan azaltzen denez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren berdinak edo analogoak dira errentaren ezarpena helburu duten zergak (zati batez bada ere), zerga horien xedea errenta bera, diru-sarrerak edo errentaren berri ematen duen beste elementu bat izatea gorabehera, baita Gizarte Segurantzari ordaindutako kotizazioak ere, arauz zehazten diren baldintzetan. Hitzarmenik ez duen herrialde batean (edo hitzarmena eduki arren hitzarmenean informazioa trukatzeko klausularik ez badago) era honetako zergaren bat dagoela egiaztatzeko, zuzenbidean onartutako edozein froga-modu erabiliko ahalko da. Hori guztia, betiere xede-lurraldea ez bada zerga-paradisutzat jotzen. Izan ere, izaera hori badu, ezingo da inola ere aplikatu aipatutako onura.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ziozko zergadunek atzerrian eginiko lanak Espainiako egoiliarrak ez diren enpresa edo erakundeentzat edo atzerrian kokatutako establezimendu iraunkorrentzat egitearen baldintzari dagokionez, azpimarratu beharra dago galderan aipatutako salbuespena aplika daitekeela soil-soilik atzerrira joandako langileek eginiko jarduerak enpresa edo erakunde ez-egoiliarren onurarako edo atzerrian kokaturiko establezimendu iraunkorren onurarako direnean. Horregatik, salbuespenak funtsean nazioz gaindiko zerbitzuen prestazioaren esparruan atzerrira bidalitako langileei eragiten diela esan daiteke, non enpresa egoiliar batek langileak atzerrira bidaltzen dituenean beste enpresa ez egoiliar batzuen onurarako lanak egin ditzaten (edo atzerrian kokaturiko establezimendu iraunkorren onurarako).

Kontsultaren xede den salbuespena aplikatu ahal izateko, beraz, baldintza hau bete behar da: Bizkaitik atzerrira joandako zergadunek egiten dituzten lanen hartzaile edo onuradunak enpresa edo erakunde ez-egoiliarrak edo atzerrian kokaturiko establezimendu iraunkorrak izatea.

PFEZFAren 9.17 artikuluko salbuespena ez da aplikagarria, beraz, langilearen zerbitzuak hartzen dituen konpainia egoiliarraren edo beste enpresa egoiliar batzuen intereserako zerbitzuak ematera joaten bada langilea atzerrira (ezertan eragotzi gabe, bidezkoa denean, zergapetzen ez diren gaindikinen araubidea, PFEZAren 13.A.3.b) artikuluan ezarritakoa, aplikatu ahal izatea; ez da araubide horri buruz galdetu, eta bateraezina da hemen aztertutako salbuespenaren aplikazioarekin).

Kontuan izanik agerliarra joaten den herrialdeek informazioa trukatzeko klausuladun hitzarmena indarrean daukatela (hala gertatzen da adibide moduan aipatutako herrialdeekin: Alemania eta Frantzia), edo gutxienez ez direla paradisu fiskalak eta haietan PFEZaren antzeko zerga bat aplikatzen dela, ondorioztatu behar dugu agerliarrak kontsultaren xedea den salbuespena aplikatu ahalko duela atzerrian emandako zerbitzuetatik datozen etekinen gainean, baldin eta kanpora egiten dituen joan-etorrien arrazoia egoiliarrak ez diren enpresa edo erakundeentzat edo atzerrian dauden establezimendu iraunkorrentzat atzerrian lan egitea bada. Gorago azaldu dugunez, PFEZFAren 9.17 artikuluko salbuespena ez da aplikagarria izango langileak atzerrira bidaltzen badira eta lan egiten duten konpainia egoiliarraren interesen aldeko zerbitzuak ematen badira.

Kontsulta egileak azaldu duenez, atzerrira egiten dituen bidaietan bere enpresari enkargatutako ingeniaritza lanak aurkeztu behar ditu, eta diseinatutako piezak egiteko behar diren trokelak nola egin azaldu bezeroei, baita beraien fabrikaziorako beharrezkoak diren gainerako eragiketak ere. Lan horiek, baieztatu duenez, balioa ematen diote behin betiko produktuari. Hau da, atzerriko bezeroentzat diseinatutako ibilgailu piezei.

Horrenbestez, gauzak horrela, PFEZFAren 9.17 artikuluan exijitutako betekizuna betetzat emango da, hau da, atzerrian eginiko lanak Espainiako egoiliarrak ez diren enpresa edo erakundeentzat edo atzerrian kokatutako establezimendu iraunkorrentzat egitea.

Hala eta guztiz ere, kontsulta idazkian azaldutakoaren kontra, aurkezpenen helburua bezero edo eskaera berriak lortzea baldin bada, ez da betekizun hori betetzen. Izan ere, kasu horretan atzerrian lan komertzialak egitea litzateke, kontsulta egileak lan egiten duen sozietate egoiliarraren mesedetan, eta ez atzerrian dauzkan balizko bezeroen mesedetan (nahiz eta aurkezpen horietatik lan berrien adjudikazioa lortu ahal den).

Baldintza horiek guztiak betetzen direla frogatzeko, zuzenbideak onartzen duen edozein froga-modu erabil daiteke. Halere, ondokoa kontuan izan behar da gai honetan, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arau Orokorraren 106.4 artikuluan azaldutakoarekin bat etorriz: "4. (...) Baldin eta aitorpenetan edo errekerimenduen erantzunetan (foru arau honetako 92. eta 93. artikuluetan ezarritako informatu beharra betetzeko) adierazten diren datuak beste zergapeko batzuen zerga-egoera erregularizatzeko erabiltzen badira, benetakotzat joko dira; hala ere, zergapekoak oker daudela edo faltsuak direla alegatzen badu, atal honetan xedatutakoaren arabera erkatu beharko dira. Horretarako, aitortzaileari eskatu ahal izango zaio berrets ditzala aurkeztu dituen aitorpenetan gainontzekoez adierazitako datuak eta froga dezala benetan hala direla".

Kontsulta honi erantzuteko, kontsulta aurkeztu zen datan indarrean zegoen araudia, galdera zegokion ekitaldirako (2013) indarrean zegoena, izan da kontuan. Araudi hori, ordea, 2014ko urtarrilaren 1ean indargabetu zen, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko zergari buruzko abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren bidez. Era berean, PFEZAren 13. artikuluko dieten araubidea ez dugu aztertu, galderan ez baita horri buruzko ezer galdetu.

Araua

Abenduaren 29ko 6/2006 Foru Arauaren 5, 6 eta 9.17 artikuluak.Azaroaren 20ko 207/2007 Foru Dekretuko 11. eta 13. artikuluak.

Itzuli