saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Gure Gida

Informazioa


www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900005913

Ohiko etxebizitza errentatzeagatik aplika daitekeen kenkaria

Kenkaria aplikatzeko ezinbestekoa da zergaldian zergadunak diru-kopuruak ordaindu izana ohiko etxebizitzaren alokairuagatik. Beraz, errentamendu-kontratua edo alokairukoa egon behar da eta beraren xedea zergadunaren etxebizitza izan behar da. Baldintza horiek ez dira betetzen, errentamendu-kontratuaren ordez, zergadunak bizi den egoitzarekin kontratuzko harremana daukan kasuetan; izan ere, egoitzekin eratzen den kontratuzko harremana ez dator bat etxebizitza-errentamenduei dagokienarekin. Zehazki, egoitzekin sinatutako kontratuen xedean prestazioak sartzen dira, hala nola mantenua, egonaldia, garbiketa, edo zaintzak, besteak beste, eta halakoak ez dira errentamendu-kontratuetan sartzen.

Errentariak ordaindu beharreko Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren kuota kenkariaren oinarrian sartzen da.

Kenkariaren oinarriari zergadunak etxebizitza errentatzeko jasotako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergatik salbuetsitako diru-laguntzen zenbatekoa kendu beharko zaio.

Diru-laguntza hauek hurrengo ekitaldi batean jasoz gero, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauak 119.2 artikuluan xedatzen duena aplikatu beharko da: "2. (...) Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, eta berariaz besterik ezarri ezean, salbuespen, kenkari edo zerga-pizgarri bat aplikatu ondoren aplikatzeko eskubidea galtzen bada ezarritako baldintzak ez betetzeagatik, zergapekoak ez- betetzea gertatu den zergaldiko autolikidazioan salbuespenaren, kenkariaren edo zerga-pizgarriaren kuota edo kopurua sartu beharko du, bai eta haren berandutze-korrituak ere". Horrenbestez, kasu hauetan, zergapekoak ohiko etxebizitzaren errentamenduaren kenkaria sartu behar du diru-laguntza jasotzen duen ekitaldiko autolikidazioan, ez baita bidezkoa diru-laguntza jaso izanaren ondorioz, eta horren berendutze-interesak ere bai.

Bestalde, gela baten errentariak kenkaria aplikatu ahal izango du ohiko etxebizitza errentatzeagatik, abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauko 86. artikuluan xedatu den bezala, artikulu horretan ezarritako baldintza orokorrak betez gero.

Epaile batek erabaki baten bidez ezarri badu zergadunak nahitaez ordaindu behar duela familiaren etxebizitzaren alokairua, kenkariaren ehunekoa eta muga irizpide orokorrak aplikatuz zehaztu behar dira (hau da, zergaduna 30 urtetik beherakoa den eta familia ugariaren titularra denez kontuan hartuz).

Zerga batera ordaintzen bada eta kenkari hau hainbat pertsonak aplikatu ahal badute, batzuk 30 urtetik beherakoak eta beste batzuk adin horretatik gorakoak, kenkaria ehuneko 30ekoa izango da eta denen baterako muga 2.400 euro.

Informazio gehiago

Itzuli