www.bizkaia.eus/guregida


Ohiko galderak Identifikazio zenbakia: 900006170

11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa


  

Lehenengoa. 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako, berridatzi egiten da Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauko xedapen indargabetzaile bakarreko 3. zenbakiko f) letra, eta honela geratu da idatzita:

«f) Bizkaiko errepideei buruzko 1993ko otsailaren 18ko 2/1993 Foru Araua aldatu zuen 2007ko otsailaren 7ko 2/2007 Foru Arauko xedapen gehigarriko 2. zenbakia.»

Bigarrena. 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietarako, berariaz ondorioetarako beste datarik ezarri ezean, honako aldaketa hauek egiten dira Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2013ko abenduaren 5eko 11/2013 Foru Arauan:

Bat. Berridatzi egiten da 10. artikuluko 1. zenbakia, eta honela geratu da idatzita:

«1. Sozietate zibilek (nortasun juridikoa izan zein ez), jaraunspen jasogabeek, ondasun-erkidegoek eta Zergei buruzko Foru Arauko 34. artikuluko 3. zenbakian aipatutako gainerako entitateek lortutako errentak, bai eta jasandako atxikipenak eta konturako sarrerak ere, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko IV. tituluko VI. kapituluko 2. atalean ezarritakoaren arabera esleituko zaizkie bazkideei, jaraunsleei, erkideei edo partaideei, hurrenez hurren.

Zenbaki honetan ezarritakoa ez zaie aplikatuko foru arau honetako hogeita hogeita laugarren xedapen gehigarrian aipatzen diren sozietate zibiletako bazkideei.»

Bi. Berridatzi egiten da 11. artikuluko 1. zenbakiko e) letra, eta honela geratu da idatzita:

«e) 2014ko azaroaren 12ko 22/2014 Legean araututako arrisku-kapitaleko funtsak eta inbertsio kolektibo itxiko funtsak. Lege horrek arrisku-kapitaleko erakundeak, inbertsio kolektiboko bestelako erakunde itxiak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien erakunde kudeatzaileak arautzen ditu, eta azaroaren 4ko 35/2003 Legea —Inbertsio kolektiboko erakundeena— aldatzen du.»

Hiru. Berridatzi egiten dira 11. artikuluko 1. zenbakiko h), i) eta j) letrak, eta honela geratu dira idatzita:

«h) Titulizazio-funtsak; Enpresen finantzaketa sustatzeari buruzko 2015eko apirilaren 27ko 5/2015 Legean arautzen dira.

i) Inbertsioen berme-funtsak; Baloreen Merkatuari buruzko Legearen Testu Bateginean arautzen dira, zeina 2015eko urriaren 23ko 4/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen.

j) Banku-aktiboen funtsak; Kreditu-erakundeak berregituratu eta desegiteari buruzko 2012ko azaroaren 14ko 9/2012 Legeko hamargarren xedapen gehigarrian aipatzen dira.»

Lau. Edukirik gabe uzten da 11. artikuluko 1. zenbakiko k) letra.

Bost. Berridatzi egiten da 12. artikuluko 2. zenbakiko e) letra, eta honela geratu da idatzita:

«e) Gizarte Segurantzaren kolaboratzaile diren mutualitateak; Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginean arautzen dira, zeina 2015eko urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen.»

Sei. Berridatzi egiten dira 20. artikuluko 1. eta 2. zenbakiak, eta honela geratu dira idatzita:

 1. «Ibilgetu ez-materialaren balio-bizitzarekin bat datozen ibilgetu hori amortizatzeko zuzkidurak kengarriak izango dira.

  Dena dela, balio-bizitza ezin bada modu fidagarrian balioztatu, urtean gehienez ere amortizazio-zuzkiduren hamarren bat izango kengarria.

  Kenkari hau aplikatzeko, beharrezkoa da entitate eskuratzailea eta eskualdatzailea ez izatea sozietate-talde bereko kide, Merkataritzako Kodeko 42. artikuluan ezartzen diren irizpideen arabera, kontuan hartu gabe non dagoen entitateon egoitza eta ea urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra duten. Entitate biak talde bereko kide badira, kenkaria honen gainean egingo da: entitate eskualdatzaileak ibilgetua pertsona edo entitate ez-lotuei erosterakoan ordainduko zukeen eskuraketa-prezioa.

 2. Aurreko zenbakian ezarritakoa gorabehera, merkataritza-funtsa amortizatzeko zuzkidurak ez dira kengarriak; hala ere, kasu batzuetan foru arau honetako 25. artikuluan ezarritakoa aplikatu beharko da.»

Zazpi. Berridatzi egiten da 23. artikuluko 2. zenbakia, eta honela geratu da idatzita:

«2. Aurreko zenbakian xedatutakoa gorabehera, aipatutako entitateetako kapitalaren gaineko partaidetza % 5etik gorakoa bada (edo % 3tik gorakoa, partaidetutako sozietatearen akzioek bigarren mailako merkatu antolatu batean kotizatzen dutenean), kenkari horren zenbatekoa ezin da handiagoa izan partaidetza horren eskuraketa-prezioaren eta partaidetutako entitatearen ondare garbiaren arteko kendura baino, partaidetzaren proportzioan eta balorazio-egunean dauden isilbidezko gainbalioekin zuzenduta. Balio hori kalkulatzean, eta enpresak partaidetzarik badu beste batean, kontuan eduki beharko da urteko kontu bateratuetan jasotzen den ondare garbia, Merkataritzako Kodean eta hura garatzen duten arauetan ezarritako irizpideak aplikatuz ateratzen dena.

Eskuraketa-prezioa eta partaidetutako entitatearen ondare garbiaren balioa —partaidetzaren proportzioan eta balorazio-egunean dauden isilbidezko gainbalioekin zuzenduta— zehazterakoan ez da kontuan hartuko foru arau honetako 24. artikuluko 1. zenbakian aipatzen den diferentzia, entitatearen ondasun eta eskubideei egotzi ezin bazaie.

Zenbaki honetan xedatutakoa ez zaie aplikatuko partaidetzaren balio-narriaduragatiko galerei, foru arau honetako 34. artikuluan xedatutakoa aplikatu zaion zenbatekoaren mugaraino, salbu eta manu horretako 6. zenbakian araututako kasuetan, partaidetzaren aurreko eskualdaketa batean, balio-narriaduragatiko galera hori partaidetza eskuratzen den unean dauden isilbidezko gainbalioen balio-galerari dagokionean.»

Zortzi. Berridatzi egiten da 24. artikuluko 5. zenbakia, eta honela geratu da idatzita:

«5. Artikulu honetan xedatutakoaren arabera aplikatutako kenkarien zenbatekoa zerga-oinarriari gehituko zaio partaidetzen eskualdaketa gertatzen denean, baina inoiz ere ezingo da foru arau honetako 33. eta 34. artikuluetan jasotakoa aplikatu.»

Bederatzi. Berridatzi egiten da 25. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

«25. artikulua. Merkataritza-funtsaren tratamendu fiskala.

 1. Zerga-oinarria kalkulatzean kengarria izango da merkataritza-funtsetako ibilgetu ez-materialaren jatorrizko eskuraketa-prezioa, baina urteko gehieneko muga zenbateko horren % 12,50 izango da, betiere entitate eskuratzailea eta eskualdatzailea ez badira sozietate-talde bereko kide, Merkataritzako Kodeko 42. artikuluan ezartzen diren irizpideen arabera, kontuan hartu gabe non dagoen entitateon egoitza eta ea urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra duten. Entitate biak talde bereko kide badira, kenkaria egingo da, hain zuzen ere, entitate eskualdatzaileak merkataritza-funtsa eskuratzeko ordaindu duen prezioaren gainean, pertsona edo entitate ez-lotuei erosi dienean.

  Aurreko paragrafoan zehazten den baldintza betetzen ez bada, merkataritza-funtsaren balioak izan duen narriatzea dela-eta sortzen diren galeren artetik bakarrik izango dira kengarriak benetan egiaztatu daitezkeenak.

 2. Artikulu honetan aipatutako zenbatekoen kenkaria aplikatzeko (aurreko zenbakiko azken paragrafoan araututako zenbatekoarena izan ezik) ez da beharrezkoa izango zenbatekook kontabilitateko galera-irabazien kontuan egoztea.
 3. Artikulu honetako goiko bi zenbakietan xedatutakoa dela bide zerga-oinarria zehazterakoan aplikatzen diren kenkariak zerga-oinarriari gehituko zaizkio, baldin eta, narriaduraren edo eskualdaketaren ondorioz, zuzendu egiten bada merkataritza-funtsaren balioa.
 4. Merkataritza-funtsaren eskualdaketan sortutako errentekin foru arau honetako 36. artikuluan aparteko mozkinen berrinbertsioari buruz xedatzen dena egiten bada, honako errenta honek bakarrik izango du zerga-onura hori: haren eskualdaketa-balioaren eta kontabilitateko balioaren arteko kendurak, monetaren balio-galeraren araberako zuzenketa egin eta gero.»

Hamar. Berridatzi egiten da 32. artikuluko 4. zenbakia, eta, 2016ko uztailaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietarako, 5. zenbaki bat ere gehitzen da; honela geratu dira idatzita artikulu bi zenbaki horiek:

«4. Foru arau honetako 13. artikuluko 1. zenbakian aipatutako mikroenpresek euren zerga-oinarritik kendu ahal izango dute euren zerga-oinarri positiboaren % 20, zenbaki honetan ezarritakoa aplikatu baino lehen, haien tamainak eragiten dituen zailtasunen zerga-konpentsazio gisa.

Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan aipatzen den konpentsazioa aplikatuko zaion zerga-oinarrian ez dira kontuan hartuko ez foru arau honetako 48. artikuluan edo hogeita laugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera egotzi beharreko errenta positiboak, ez eta arau horretako VI. tituluko III. kapituluan ezarritakoa aplikatzetik ateratzen direnak ere.

Zenbaki honetan xedatutakoa aplikatzea bateraezina izango da titulu honetako V. kapituluan ezarritako zuzenketak aplikatzearekin.

5. Zergadunek beren jabetza intelektual edo industrialaren eskuraketa-prezioaren edo ekoizpen-kostuaren %5 eko murrizketa egin ahal izango dute zerga-oinarrian, jabetza hori ekonomia-jardueraren bat egiteko erabiltzen badu eta haren gaineko jabetza osoa badu eta ez badira literatur, arte edo zientzia obrak —zinemarako pelikulak barne—, laga daitezkeen eskubide pertsonalak —esaterako, irudi-eskubideak— eta aplikazio komertziala besterik ez duten informatika-programak. Murrizketa horrek ezin du gainditu jabetza intelektuala edo industriala erabiltzen deneko ekonomia-jardueraren sarreren zenbatekoaren % 0,5.

Murrizketa ez bada iritsi muga horretaraino, zergadunak muga horretara arteko diferentziaren adinako murrizketa egin ahal izango du, konpentsazio gisa, entitateak sortu eta erregistratu dituen marken erabileragatik, zergadunak bere ekonomia-jarduera garatzeko erabiltzen baditu.

Zenbaki honetan ezarritako murrizketa bateragarria da haren kalkuluan kontuan hartzen diren aktibo ez-materialen amortizazioagatiko edo balio-narriaduraren ondoriozko galerengatiko kenkariarekin.»

Hamaika. Berridatzi egiten da 33. artikuluko 3. zenbakia, eta honela geratu da idatzita:

«3. Nolanahi ere, honako kasu hauetan ez da aplikatuko artikulu honen aurreko zenbakietan xedatutakoa:

 1. Sozietateen gaineko Zergan edo zerga horren izaera berdina edo antzekoa duen beste zerga batean % 10etik beherako karga-tasa izan duten entitateek banatutako errentak, inguruabar hauek gertatzen direnean izan ezik: partaidetutako entitateak egoitza duen herrialdeak nazioarteko zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmena sinatuta izatea Espainiako Erresumarekin, hitzarmen hori aplikagarria izatea eta hitzarmen horrek informazioa trukatzeko klausula jasotzea.
 2. Foru arau honetako 14. artikuluan aipatutako ondare-sozietateek banatutako dibidenduak eta mozkinetako partaidetzak, entitate banatzaileak izaera hori eduki duen ekitaldietan sortutako mozkinen kargura banatuak badira.
 3. Foru arau honetako 14. artikuluan aipatzen diren ondare-sozietateek jasotako dibidenduak eta mozkinetako partaidetzak.»

Hamabi. 2016ko uztailaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietarako, berridatzi egiten da 37. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

«37. artikulua. Jabetza intelektuala edo industriala ustiatzeagatiko murrizketa.

 1. Entitatearen jabetza intelektuala edo industriala erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea hirugarrenei lagaz egindako ustiaketari dagozkion errenten % 70 ez da zerga-oinarrian sartuko, baldin eta lagapen hori aldi baterako egiten bada eta ez badakar lagapenean sartuta dauden ondare-elementuak besterentzerik, eta baldin eta jabetza intelektual edo industriala entitateak berak garatu badu edo hirugarren ez-lotuei azpikontratatuta garatu bada.

  Errenten portzentaje bera utziko da zerga-oinarritik kanpo baldin eta jabetza intelektual edo industrialaren parte bat erosi egin bada edo foru arau honen 42. artikuluan ezarritakoaren arabera enpresa lotuak direnei azpikontratatuta garatu bada; nolanahi ere, jabetza erosi edo azpikontratatuta egindako gastua ez da izan behar jabetza intelektual edo industriala entitateak berak garatzearekin edo hirugarren ez-lotuei azpikontratatzearekin lotura zuzena duen gastuaren % 30 baino handiagoa. Portzentaje hori gainditzen bada, zerga-oinarritik kanpo utzi beharreko errenten zatia proportzionalki murriztuko da, proportzio honetan: egindako gastu guztietan soberakinek ordezkatzen duten portzentajea. Erregelamenduz ezarri ahal izango da zer gastuk ez duten lotura zuzena jabetza intelektual edo industriala garatzearekin.

  Aurreko paragrafo bietan aipatzen diren errentak hauen arteko diferentzia positiboak osatuko ditu: aktiboa erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea lagatzetik datozen ekitaldiko sarrerak, batetik, eta, bestetik, foru arau honetako 20. artikuluko 1. zenbakian xedatutakoa aplikatuz kentzen diren zenbatekoak eta lagatako aktiboarekin lotura zuzena duten ekitaldiko gastuak.

  Erregelamenduz ezarri ahal izango da zer aktibo ez-materialek ematen duten murrizketa hau aplikatzeko eskubidea. Literatur, arte edo zientzia obrak —zinemarako pelikulak barne—, laga daitezkeen eskubide pertsonalak —esaterako, irudi-eskubideak— eta aplikazio komertziala besterik ez duten informatika-programak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea lagatzetik datozen errentek ez dute inola ere murrizketarako eskubiderik emango.

  Foru arau honetan ezarritakoaren ondorioetarako, ulertuko da informatika-programa bat ez dagoela aurreko lerroaldean azaldutako kasuan, baldin eta programa ez-estandar bat bada, zergadunak berariaz garatu eta hobetutakoa, eta lagapen-hartzailearen ekoizpen-prozesuaren arabera beren-beregi ezarritako funtzionalitateak baditu harentzat, eta prozesu horretako elementu garrantzitsua bada.

 2. Aurreko zenbakian ezartzen dena aplikatzeko honako baldintza hauek bete behar dira:
  1. Lagapen-hartzaileak ekonomia-jarduera batean erabili behar ditu erabilera- edo ustiapen-eskubideak, eta erabilera horren emaitza ezin da izan entitate lagatzaileari gastu kengarriak eragiten dizkioten ondasun- edo zerbitzu-emateak, baldin eta, azken kasu horretan, entitatea eta lagapen-hartzailea lotuta badaude.
  2. Lagapen-hartzailearen egoitza ez da egon behar tributazio eza duen edo paradisu fiskaltzat jotzen den herrialde edo lurralde batean, salbuespen honekin: egoitza Europar Batasuneko estatu kide batean badauka, eta, gainera, zergadunak egiaztatzen badu, batetik, entitateak arrazoi ekonomiko baliozkoak dituela eratzeko eta jarduteko, eta, bestetik, ekonomia-jarduerak egiten dituela.
  3. Lagapen-kontratu berean zerbitzuen prestazio osagarriak jasotzen badira, kontratuan bertan bereizi beharko da zer kontraprestazio dagokien prestazio horiei.
  4. Lagatzen diren aktiboei dagozkien sarrera eta gastu zuzenak zehazteko behar diren kontabilitateko erregistroak izan ditzala entitate lagatzaileak.
 3. Murrizketa hori kontuan hartu behar da foru arau honetako 60. artikuluko 7. zenbakian aipatutako kuota osoaren zenbatekoa zehazteko.
 4. Artikulu honen aurreko zenbakietan xedatutakoa gorabehera, artikulu honen 1. zenbakian aipatzen direnen moduko errentetatik negatiboak diren errenta batzuk sartu badira aurreko zergaldietako zerga-oinarrian, zenbaki horretan bertan ezarritakoaren ondoriozko koefizientea aplikatu gabe sartu ere, bada, orduan, zergaldian lortutako errenta positiboaren % 100 sartuko da zerga-oinarrian, aurreko zergaldietako errenta negatiboen kopururaino; soberakinari, berriz, artikulu honen 1. zenbakian ezarritako integrazio-koefizientea aplikatu dakioke.
 5. Aurreko 1. zenbakian aipatzen den zergaldiko errenta negatiboa bada eta zergadunak, aurreko zergaldietan, artikulu honetan aurreikusitako murrizketa aplikatu badu, errenta negatibo hori zerga-oinarrian sartu beharko da, eta, horretarako, 1. zenbaki horretan ezarritakoa aplikatzetik ateratzen den koefiziente berbera aplikatuko da.

  Zenbaki honetan ezarritakoa aplikatzen jarraituko da zerga-oinarrian sartu beharreko errenta negatiboen zenbatekoak gainditzen ez duen bitartean, artikulu honetako 1. zenbakian ezarritako murrizketa aplikatuz, aurreko zergaldietako zerga-oinarrietan sartu diren errenta positiboen zenbatekoa. Soberakina egonez gero, soberakin hori osorik sartuko da zerga-oinarrian, eta geroagoko zergaldietan, hala badagokio, artikulu honen 4. zenbakian ezarritakoa aplikatuko da.»

Hamahiru. Berridatzi egiten da 39. artikuluko 2. zenbakiko bigarren paragrafoa, eta honela geratu da idatzita:

«Atxikipena egin ez bada edo egin beharrekoa baino txikiagoa egin bada, berriz, atxikitzaileari bakarrik egotzi beharreko arrazoiengatik, atxiki behar zitzaion zenbateko osoa kendu ahal izango du hartzaileak kuotan.»

Hamalau. Berridatzi egiten da 40. artikuluko 2. zenbakiko b) letra, eta honela geratu da idatzita:

«b) Entitateei ekarritakoak eta kontraprestazioan hartutako baloreak, artikulu honetako 11. zenbakian ezarritakoa aplikatu behar denean izan ezik.»

Hamabost. Berridatzi egiten da 40. artikuluko 3. zenbakiko lehenengo paragrafoa, eta honela geratu da idatzita:

«3. Aurreko zenbakiko a), b), c) eta d) letretan aurreikusitako kasuetan, entitate eskualdatzaileak bere zerga-oinarrian sartuko du eskualdatutako elementuen merkatuko balioaren eta kontabilitateko balioaren arteko diferentzia. Nolanahi ere, kapitala edo funts propioak kredituak konpentsatuz handitzen badira, entitate eskualdatzaileak bere zerga-oinarrian sartuko du —dagokion proportzioan— kapitalaren edo funts propioen handitzearen eta kapitalizatutako kreditu fiskalaren arteko diferentzia.»

Hamasei. 11. zenbakia gehitzen zaio 40. artikuluari, eta honela geratu da idatzita:

«11. Kapitala edo funts propioak kredituak konpentsatuz handitzeko eragiketak fiskalki balioztatzeko kontuan hartuko da handitze horrek zer zenbateko duen merkataritzako ikuspuntutik, kontabilitatean duen balioa edozein dela ere.»

Hamazazpi. Berridatzi egiten da 42. artikuluko 3. zenbakia, eta honela geratu da idatzita:

«3. Honako hauek izango dira pertsona edo entitate lotuak:

 1. Entitate bat eta haren bazkide edo partaideak.
 2. Entitate bat eta haren kontseilari edo administratzaileak, beren eginkizunak betez jasotzen dituzten ordainsariei dagokienez izan ezik.
 3. Entitate bat eta haren bazkide, partaide, kontseilari edo administratzaileen ezkontideak, 2003ko maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikoteko bikotekideak, edo ahaidetasun-harreman batek lotutako pertsonak. Harreman hori zuzenekoa zein zeharkakoa izan daiteke, odolkidetasunekoa, ezkontza bidezkoa edo izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoa, hirugarren mailara artekoa betiere.
 4. Talde bereko bi entitate.
 5. Entitate bat eta beste entitate bateko kontseilari edo administratzaileak, baldin eta bi entitateak talde berekoak badira.
 6. Bi entitate, baldin eta lehenengoak, gutxienez, % 25eko zeharkako partaidetza baldin badu bigarrenaren kapital sozialean edo haren funts propioetan.
 7. Bi entitate, baldin eta haietako bazkideek edo partaideek edo haien ezkontideek, 2003ko maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikoteko bikotekideek, edo ahaidetasun-harreman batek lotutako pertsonek, zuzenean edo zeharka, gutxienez % 25eko partaidetza baldin badute kapital sozialean edo funts propioetan. Harreman hori zuzenekoa zein zeharkakoa izan daiteke, odolkidetasunekoa, ezkontza bidezkoa edo izatezko bikotea eratzearen ondoriozkoa, hirugarren mailara artekoa betiere.
 8. Egoitza Espainiako lurraldean duen entitate bat eta hark atzerrian dituen establezimendu iraunkorrak.
 9. Espainiako lurraldean egoitzarik ez duen entitate bat eta lurralde horretan dituen establezimendu iraunkorrak.
 10. Talde bereko bi entitate, talde horrek sozietate kooperatiboen taldeen araubidean tributatzen duenean.

  Lotura hori bazkide edo partaideen eta entitatearen arteko harremanaren arabera definitzen bada, partaidetzak % 25ekoa edo handiagoa izan beharko du. Administratzaileei buruz egindako aipamenak zuzenbidezkoak nahiz izatezko administratzaileei eragiten die.

  Taldea dago baldin eta zenbait entitate batek beste baten edo beste batzuen gaineko kontrola badu (edo kontrola egin badezake), Merkataritzako Kodeak 42. artikuluan ezarritako irizpideen arabera, entitateon egoitzaren lurraldea eta urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra kontuan hartu gabe.»

Hamazortzi. Azken paragrafo berria gehitzen zaio 42. artikuluko 4. zenbakiari, eta honela geratu da idatzita:

«Balio hori kalkulatzeko ezin badira aurreko metodoak aplikatu, oro har onartutako beste metodo eta teknika batzuk erabili ahal izango dira, lehia askearen printzipioa errespetatzen badute.»

Hemeretzi. Berridatzi egiten dira 43. artikuluko 3. eta 4. zenbakiak, eta 10. eta 11. zenbakiak gehitzen dira; honela geratu dira idatzita:

«3. Honako hauek jaso behar dira taldeari buruzko dokumentazioan:

 1. Taldearen antolaketa-egituraren, egitura juridikoaren eta egitura operatiboaren deskripzio orokorra, bai eta egitura horietan izandako edozein aldaketa garrantzitsu ere.
 2. Taldea osatzen duten eta eragiketa lotuak egiten dituzten entitateen identifikazioa, baldin eta zergadunak egindako eragiketei zuzenean edo zeharka eragiten badiete.

  Horrez gainera, zergaldian zehar aktiboak berrantolatzeko eta eskuratzeko edo lagatzeko egin diren eragiketa esanguratsuen deskripzio bat ere jaso behar da.

 3. Taldeko entitateen arteko eragiketa lotuen izaeraren, zenbatekoen eta fluxuen deskripzio orokorra, baldin eta zergadunak egindako eragiketei zuzenean edo zeharka eragiten badiete.

  Bereziki, esplizitatu behar da zein diren taldearen jarduera nagusiak, eta hauek deskribatu behar dira: taldeak jarduten duen merkatu geografiko nagusiak, mozkinen iturri nagusiak eta taldeak zergaldian izandako eragiketa-bolumenaren % 10 gutxienez ordezkatzen duten ondasun eta zerbitzuen hornidura-katea.

 4. Taldeko entitateek betetzen dituzten eginkizunen eta entitateok hartzen dituzten arriskuen deskripzio orokorra, baldin eta zergadunak egindako eragiketei zuzenean edo zeharka eragiten badiete; aurreko zergaldiarekin alderatuta izandako aldaketak ere jaso behar dira.
 5. Patente, marka, izen komertzial eta gainerako aktibo ez-materialen titularren zerrenda, baldin eta zergadunak egindako eragiketei zuzenean edo zeharka eragiten badiete, bai eta haiek erabiltzean izandako kontraprestazioen zenbatekoa ere.

  Horrela, taldeak aktibo ez-materialen garapen, jabetza eta ustiapenerako duen estrategia orokorraren deskripzio orokorra eskainiko da, ikerketa eta garapeneko jarduerak egiten diren instalazio nagusien kokapena eta haien helbidea barne; taldeko erakundeek aktibo ez-materialen inguruan dituzten akordioen zerrenda ere jasoko da, non kostuak banatzeko akordioak, ikerketa-zerbitzuetarako akordio nagusiak eta lizentzien inguruko akordioak sartuko diren; eta, gainera, zergaldian zehar aktibo ez-materialekin egindako transferentzia garrantzitsuei buruzko deskripzio orokorra ere emango da, entitateak, herrialdeak eta zenbatekoak adierazita.

 6. Taldeak transferentzia-prezioen alorrean duen politikaren deskripzioa, politika hori lehia askearen printzipioarekin bat datorrela justifikatzearren; deskripzioan jaso behar da taldeak zer metodo onartu dituen prezioak finkatzeko.
 7. Taldeko entitateen artean zerbitzuak emateko egindako kontratuen eta taldeko entitateen artean kostuak banatzeko hartutako akordioen zerrenda, baldin eta akordio eta kontratu horiek zergadunak egindako eragiketei zuzenean edo zeharka eragiten badiete.
 8. Taldeko entitateei buruz egindako aurretiazko balioespen-akordioen eta entitateen artean egin diren edo aribidean dauden adiskidetasunezko prozeduren zerrenda eta deskripzio laburra, baldin eta zergadunak egindako eragiketei zuzenean edo zeharka eragiten badiete.

  Horrez gainera, beste edozein agintaritza fiskalekin hartutako erabakiak jaso behar dira, eragina badute taldearen mozkinak herrialdeen artean banatzeko.

 9. Taldearen urteko finantzako egoera-orri bateratuak, betiere nahitaezkoak badira taldearentzat edo borondatez egiten baditu.

  Zenbaki honetan dokumentazioa dela-eta ezartzen diren betebeharrak zergadunak taldeko beste edozein entitaterekin eragiketa lotuak egin dituen zergaldiari buruzkoak dira, eta foru arau honetako 13. artikuluko 1. eta 2. zenbakietan xedatutakoa betetzen ez duten taldeei galdatuko zaizkie, artikulu bereko 7. zenbakian ezarritakoa aintzat hartuta.

  Zergaldi baterako prestatutako dokumentazioak hurrengo beste batzuetan ere baliozkoak izaten jarraitzen badu, ez da beharrezkoa izango dokumentazio berria prestatzea, baina, behar izanez gero, egokitzapenak egingo dira.

4. Zergadunaren dokumentazio espezifikoan honako hauek jaso behar dira:

 1. Zergadunaren eta harekin batera eragiketa egiten duten pertsona edo entitateen izen-abizenak edo sozietatearen izena edo izendazio osoa, zerga-egoitza eta identifikazio fiskaleko zenbakia, bai eta eragiketaren izaeraren deskripzio zehatza, ezaugarriak eta zenbatekoa ere.

  Era berean, paradisu fiskaltzat hartutako herrialde edo lurraldeetan egoiliar diren pertsona edo entitateekin egindako eragiketak direnean, identifikatu behar da zer pertsonak hartu duten parte eragiketa horretan beste pertsona edo entitate horien izenean, eta, eragiketak entitateekin egiten badira, haien administratzaileak ere identifikatu behar dira.

 2. Alderagarritasunaren azterketa, foru arau honetako 42.1 artikuluan azaldutako moduan egina.
 3. Aukeratutako balioespen-metodoa hautatzeari buruzko azalpena; bertan adierazi behar da zergatik hautatu den metodo jakin hori, metodoa nola aplikatuko den, eta zehaztu behar da zein den hartatik eratorritako balioa edo balio-tartea.

  Horrez gainera, eragiketa lotuen izaera, ezaugarri eta zenbatekoen deskripzio zehaztua jaso behar da.

 4. Hainbat pertsona edo entitate loturi elkarrekin emandako zerbitzuengatiko gastuak banatzeko irizpideak, eta hartarako dauden akordioak, halakorik badago, eta kostuak banatzeko akordioak, foru arau honetako 44. artikuluan aipatzen direnak, alegia.
 5. Zergadunak bere eragiketa lotuen balioespena zehazteko erabilitako beste edozein informazio garrantzitsu, eta beste bazkide batzuekin sinatutako itun parasozialak.

  Horrenbestez, zuzendaritza-egiturari, organigramari eta zergadunaren jardueren bilakaerari buruzko txostenen jasotzaile diren pertsona edo entitateei buruzko informazioa ere sartu behar da, eta adierazi behar da pertsona edo entitate horiek zer lurralde edo herrialdetan duten egoitza fiskala; orobat deskribatu behar dira zergadunaren jarduerak, haren negozio-estrategia eta, halakorik badago, zergaldian zehar berregituratze-eragiketetan edo aktibo ez-materialak laga edo eskualdatzeko eragiketetan izandako partaidetza.

  Aurrekoez gainera, hauek ere jaso behar dira: zergadunaren urteko finantzako egoera-orriak; transferentzia-prezioen metodoak aplikatzeko erabilitako datuen eta urteko finantzako egoera-orrien arteko berdinkatzea, hala egin behar bada eta esanguratsua bada; eta erabilitako alderagarrien datu finantzarioak eta haien iturria.

  Azkenik, merkatu-balioa zehazteko foru arau honetako 42. artikuluko 4. zenbakiko a) eta e) letren artean aipatutako metodoak barik oro har onartutako beste balorazio-metodo eta -teknika batzuk erabiltzen badira —esaterako, etorkizuneko diru-fluxu zenbatetsien deskontu-metodoak—, zehatz-mehatz deskribatu behar da zer metodo edo teknika aukeratzen den eta zergatik aukeratzen den.

  Hain zuzen ere, deskribatu behar da metodo eta teknika horiek zer magnitude, portzentaje, ratio, interes-tasa, eguneratze-tasa eta beste aldagaitan oinarritzen diren, eta justifikatu behar da ea arrazoizkoak eta koherenteak diren datu historikoei, negozio-planei edo balioa zuzen zehazteko funtsezkotzat jotzen den beste edozein elementuri buruz onartutako hipotesiak, bai eta lehia askearen printzipioari egokitzen zaizkion ere.

  Maximizatu egin behar da merkatuko datu behagarrien erabilera —datuok egiaztatuz betiere—, eta ahal den gutxien erabili behar dira kontsiderazio subjektiboak eta behagarriak eta kontrastagarriak ez diren datuak.

  Zerga Administrazioaren eskura mantendu behar den dokumentazioak hauek hartuko ditu: balioespen-metodoa zuzen aplikatu dela eta balioespenaren ondorioz lortutako merkatu-balioa zuzena dela egiaztatzeko beharrezkoak diren txostenak, dokumentuak eta euskarri informatikoak.

  Dokumentazioa dela-eta zenbaki honetan ezartzen diren betebeharrak zergadunak eragiketa lotua egin duen zergaldiari buruzkoak dira.

  Zergaldi baterako prestatutako dokumentazioak hurrengo beste batzuetan ere baliozkoak izaten jarraitzen badu, ez da beharrezkoa izango dokumentazio berria prestatzea, baina, behar izanez gero, egokitzapenak egingo dira.

  Zenbaki honetan dokumentazioa dela-eta ezarritako betebeharrak osorik galdatuko dira, salbu eta eragiketan esku hartzen duen alderdietako bat foru arau honetako 13. artikuluko 1. eta 2. zenbakietan aipatzen diren entitateetako bat denean edo pertsona fisikoa denean eta egoitza paradisu fiskaltzat jotzen diren herrialde edo lurraldeetan duten pertsona edo entitateekin egindako eragiketak ez direnean; izan ere, kasu horretan, dokumentazio-betebehar espezifikoak, erraztuak, ezarri ahal izango zaizkio zergadunari, erregelamendu bidez.»

«10. Espainiako lurraldean egoiliar diren entitateak talde bateko entitate nagusiak badira —artikulu honetako 3. zenbakian ezarritako baldintzak betez— eta aldi berean ez badira egoiliarra edo ez-egoiliarra den beste entitate baten menpekoak herrialdez herrialde eman beharko dute artikulu honetako hurrengo zenbakian aipatzen den informazioa.

Halaber, informazio hau eman behar dute Espainiako lurraldean egoiliar diren entitateek Espainiako lurraldean ez-egoiliar diren beste entitate baten menpekoak badira, zuzenean edo zeharka, eta ez-egoiliarra den entitate hori ez bada beste entitate baten menpekoa edo entitate ez-egoiliarren establezimendu iraunkorren menpekoa, eta betiere inguruabar hauetakoren bat gertatzen bada:

 1. Entitate nagusi ez-egoiliarrak izendatu baditu informazio hori lantzeko.
 2. Entitate ez-egoiliarraren egoitza fiskala dagoen herrialde edo lurraldean ez badago hari buruzko informazioa, zenbaki honetan ezartzen den antzera, herrialdez herrialde emateko betebeharra.
 3. Informazio hori dela-eta ez badago informazioa automatikoki trukatzeko akordiorik entitate ez-egoiliar horren egoitza fiskala dagoen herrialde edo lurraldearekin.
 4. Informazio hori dela-eta informazioa automatikoki trukatzeko akordioa badago entitate ez-egoiliar horren egoitza fiskala dagoen herrialde edo lurraldearekin baina akordioa modu sistematikoan utzi bada bete gabe eta egoera hori hurrengo paragrafoan ezartzen den epean jakinarazi badie Zerga Administrazioak menpeko entitateei edo Espainiako lurraldean egoiliar diren establezimendu iraunkorrei.

  Zenbaki honetan ezarritakoaren ondorioetarako, hemen ezarritako informazioa aurkeztera behartuta dagoen talde bateko kide diren eta Espainiako lurraldean egoiliar diren entitate guztiek Zerga Administrazioari jakinarazi behar diote informazio hau lantzera behartuta dagoen entitatearen identifikazioa eta zer herrialde edo lurraldetan duen egoitza. Informazioari dagokion zergaldia amaitu aurretik egin behar da jakinarazpen hori.

  Erregelamendu bidez zehaztuko da zenbaki honetan ezarritako informazioa aurkezteko epea eta modua.

11. Informazioa herrialdez herrialde emateko betebeharra —artikulu honetan aurreko zenbakian ezarritakoa— duten entitateei kasu honetan galdatuko zaie betebehar hori betetzea: taldearen parte diren pertsona edo entitate guztien eragiketa-bolumen osoa gutxienez 750 milioi euro bada zergaldia hasi aurreko 12 hilabeteetan.

Herrialdez herrialde eman beharreko informazioak honako hauek jasoko ditu, modu agregatuan, entitate nagusiaren zergaldiari dagokionez:

 1. Taldearen sarrera gordinak; entitate lotuekin edo hirugarrenekin lortutako sarrerak bereizi behar dira.
 2. Sozietateen gaineko Zergaren aurretik edo zerga horren izaera berdina edo antzekoa duten beste zerga batzuen aurretik lortutako emaitzak.
 3. Ordaindutako Sozietateen gaineko Zerga edo zerga horren izaera berdina edo antzekoa duten beste zerga batzuk, jasandako atxikipenak barne.
 4. Sortutako Sozietateen gaineko Zerga edo zerga horren izaera berdina edo antzekoa duten beste zerga batzuk, atxikipenak barne.
 5. Zergaldia amaitzen den eguneko kapitalaren eta beste funts propio batzuen zenbatekoa.
 6. Batez besteko plantilla.
 7. Diruzaintza eta kreditu-eskubideak ez diren aktibo materialak eta higiezinetako inbertsioak.
 8. Entitate egoiliarren zerrenda, haien establezimendu iraunkorrak eta bakoitzak egindako jarduera nagusiak barne.
 9. Garrantzitsutzat jotzen den beste edozein informazio eta, halakorik ematen bada, informazio horretan jasotako datuei buruzko azalpena.

  Zenbaki honetan ezarritako informazioa eurotan aurkeztu behar da.»

Hogei. Azken paragrafo berria gehitzen zaio 45. artikuluko 2. zenbakiari, eta honela geratu da idatzita:

«Zenbaki honetan ezarritakoa ez da aplikatuko ondare-itzulketa egiten bada pertsona edo entitate lotuen artean, erregelamenduz ezartzen diren baldintzetan. Itzulketa dela-eta ez da errentarik sortuko alderdientzat.»

Hogeita bat. Berridatzi egiten da 46. artikuluko 2. zenbakiko a) letra, eta honela geratu da idatzita:

«a) Zerga Administrazioak ez duenean balio-zuzenketarik egin behar Sozietateen gaineko Zergaren, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren kargapeko eragiketei dagokienez, diruzko isun finkoa jarriko da: isilean gordeta, zehaztu gabe edo faltsututa dagoen datu bakoitzeko, 1.500 euro, eta 15.000 euro, berriz, datu multzo bakoitzeko, eta taldearentzat edo entitate bakoitzarentzat, zergaduna den aldetik, foru arau honetako 43. artikuluan dokumentazio-betebehar bakoitzari dagokionez.

Isun horren gehieneko muga zenbateko bi hauetako txikiena izango da:

 • Zergaldian egin diren zerga honen, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren kargapeko eragiketen baterako zenbatekoaren % 10.
 • Entitatearen eragiketa bolumenaren % 1.

Letra honetan ezarritakoaren ondorioetarako, datu multzo bereizitzat hartuko dira, taldeari buruzko dokumentazioari dagokionez, foru arau honetako 43. artikuluko 3. zenbakiko a), c), d), f) eta i) letretan jasotako informazioak. Ondorio horietarako, datutzat joko da zenbaki horretako b) eta e) letretan aipatzen diren pertsona, entitate edo zenbatekoetako bakoitzari buruzko informazioa. Datutzat hartuko da, halaber, 1. zenbaki horretako g) eta h) letretan jasota dauden hauetako bakoitza: kostuak banatzeko akordioak, zerbitzuak emateko kontratuak, aurretiazko balioespen-akordioak eta adiskidetasunezko prozedurak.

Bestalde, zergadunaren dokumentazio espezifikoa dela eta, eragiketa bakoitzari edo eragiketa multzo bakoitzari dagokionez, eragiketek elkarrekin lotura estua badute edo zergapekoak etenik gabe egin baditu, datu multzo bereizitzat hartuko dira foru arau honetako 43. artikuluko 4. zenbakiko b), c), d) eta e) letretan aipatzen diren informazioak. Ondorio horietarako, datutzat joko da aurreko zenbaki horretako a) letran aipatzen den pertsona edo entitate bakoitzari buruzko informazioa.

Baldin eta, foru arau honetako 43.4 artikuluko azken lerroaldean ezarritakoaren babesean, dokumentazio-betebehar erraztuak ezartzen badira, erregelamendu bidez, zenbaki horretan aipatutako zergadunentzat, erregelamendu bidezko garapenean zehaztuko da galdatzen diren informazioetatik zeintzuek osatzen dituzten datu bereiziak, letra honetan xedatutakoa aplikatzeari dagokionez.»

Hogeita bi. Berridatzi egiten dira 48. artikuluko 2, 3. eta 4. zenbakiak, eta honela geratu dira idatzita:

«2. Egoitza Espainiako lurraldean ez duen entitate batek lortutako errenta positibo osoa zergadunei egotziko zaie, baldin eta entitate horrek ez badu errenta hori gauzatzeko baliabide materialen eta giza baliabideen antolaketa egokirik, nahiz eta eragiketa errepikariak izan. Nolanahi ere, dibidenduen, mozkinetako partaidetzen edo entitateen partaidetzak eskualdatuta lortzen diren errenten kasuan, artikulu honetako 3. zenbakian ezarritakoa beteko da beti.

Errenta osoa izango da, hain zuzen, foru arau honetan zein zerga honi buruzko gainerako xedapenetan zerga-oinarria zehazteko ezartzen diren irizpideak eta printzipioak aplikatuz ateratzen den zerga-oinarriaren zenbatekoa.

Aurreko paragrafo bietan ezarritakoa ez da aplikatuko baldin eta zergadunak egiaztatzen badu eragiketa horiek Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan ezarritako irizpideen arabera talde berekoa den eta egoitza Espainiako lurraldean ez duen entitate baten baliabide material eta giza baliabideekin egiten direla, entitateon egoitzaren lurraldea eta urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra kontuan hartu gabe, edo egiaztatzen badu arrazoi ekonomiko baliodunak daudela entitatea eratzeko eta haren jardunerako.

Zenbaki honen lehenengo bi paragrafoetan ezarritakoa aplikatzen ez bada, dela haietan ezarritako inguruabarrak betetzen ez direlako dela aurreko lerroaldean ezarritakoa aplikatu delako, bakarrik egotziko da honako iturri hauetako bakoitzetik datorren errenta positiboa:

 1. Landa- zein hiri-ondasun higiezinen edo haiei dagozkien eskubide errealen titulartasunetik datorrenean, salbu ekonomia-jarduera bati afektatuta badaude —Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauan xedatutakoaren arabera– edo Merkataritzako Kodeko 42. artikuluari jarraituz titularraren sozietate-talde berekoak diren entitate ez-egoiliarrei laga bazaie haien erabilera.
 2. Edozein entitate motaren funts propioetan parte hartzea eta hirugarren batzuei kapital propioak lagatzea, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauan aurreikusitako eran.

  Ez da letra honetan sartuko honako finantza-aktibo hauetatik eratorritako errenta positiboa:

  1. Ekonomia-jarduerak egiteagatik sortutako legezko eta arauzko obligazioak betetzeko edukitako finantza-aktiboak.
  2. Ekonomia-jarduerak egitearen ondorioz finkatutako kontratu-harremanetatik sorturiko kreditu-eskubideak jasotzen dituzten aktiboak.
  3. Baloreen merkatu ofizialetan bitartekaritza-jarduerak egitearen ondorioz edukitako aktiboak.
  4. Kreditu- eta aseguru-erakundeek beren jardueren ondorioz edukitako aktiboak, jarraian datorren c) letran finkatutakoaren kalterik gabe.

  Kapital propioak hirugarrenei lagatzetik eratorritako errenta positiboa hurrengo c) letran aipatuko diren kreditu- eta finantza-jarduerak burutzetik datorrela ulertuko da, baldin eta lagatzailea eta lagapen-hartzailea sozietate-talde batekoak badira, Merkataritzako Kodeko 42. artikuluak zehaztutakoaren arabera, eta lagapen-hartzailearen diru-sarreren % 85 gutxienez ekonomia-jarduerak egitetik badator.

 3. Kreditu-, finantza-, aseguru- eta zerbitzu-jarduerak (esportazio-jarduerekin zuzenean lotutakoak izan ezik), baldin eta jarduera horiek zeharka edo zuzenean egin badira Espainiako lurraldean egoiliar diren eta foru arau honetako 42.3 artikuluaren arabera lotuak diren pertsona edo entitateekin, eta baldin eta pertsona egoiliar horientzat fiskalki kengarriak diren gastuak zehazten badituzte.

  Errenta positiboa ez da kontuan hartuko, baldin eta entitate ez-egoiliarrak egindako kreditu-, finantza-, aseguru- eta zerbitzu-jardueren (esportazio-jarduerekin zuzenean lotutako zerbitzuena izan ezik) sarreren % 50 baino gehiago lortu bada entitate horrek foru arau honetako 42.3 artikuluaren arabera pertsona edo entitate ez-lotutzat jotzen direnekin egindako eragiketetatik.

 4. Kapitalizazio- eta aseguru-eragiketak, haien onuraduna entitatea bera bada.
 5. Jabetza intelektuala eta industriala, laguntza teknikoa, ondasun higigarriak, irudi-eskubideak eta negozio edo meategien errentamendu edo azpierrentamendua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Arauko 37. artikuluan ezarritako baldintzetan.
 6. Finantza-tresna deribatuak, salbu eta jarduera ekonomikoak egitetik datorren eta berariaz identifikatuta dagoen arrisku bat estaltzeko izendatutakoak.
 7. Aurreko a), b), d) eta e) letretan aipatutako ondasun eta eskubideen eskualdaketak, ondare-irabazi eta -galerak eragiten badituzte.

3. Ez dira zerga-oinarrian sartuko artikulu honetako aurreko zenbakiko b) eta g) letretan ezarritako errentak (erakunde ez-egoiliarrak lortutakoak), baldin eta errenta horiek badatoz edo entitate horrek zuzenean edo zeharka % 5eko partaidetza baino handiagoa duen entitateetatik, edo % 3eko partaidetza baino handiagoa duen entitateetatik —partaidetutako sozietatearen akzioek bigarren mailako merkatu antolatu batean kotizatzen badute—, eta, gainera, honako bi baldintza hauek betetzen badira:

 1. Entitate ez-egoiliarrak partaidetzak zuzentzea eta kudeatzea, baliabide materialak eta giza baliabideak antolatuz.
 2. Errenten sorburu diren entitateen sarrerak (% 85, gutxienez) enpresa-jardueren ondoriozkoak izatea.

  Horretarako, honako errenta hauek ekonomia-jardueren ondoriozkoak direla ulertuko da: artikulu honetako aurreko zenbakiko b) eta g) letretan aurreikusitako errentak, baldin eta errenton jatorria b) letra honetan ezarritako baldintza konplitzen duten entitateetan dutenak, eta, zuzenean nahiz zeharka, entitate ez-egoiliarrarena baldin bada entitate horietako partaidetzaren % 5 baino gehiago, edo partaidetzaren % 3 baino gehiago —partaidetutako sozietatearen akzioek bigarren mailako merkatu antolatu batean kotizatzen badute—.

  Merkataritzako Kodearen 42. artikuluan ezarritako irizpideen arabera talde berekoak diren entitateen kasuan, entitateon egoitzaren lurraldea eta urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra kontuan hartu gabe, partaidetza-portzentajeari buruzko betekizunak zein partaidetza eta kudeaketa egoteko betekizuna betetzen diren zehazteko, taldearen parte diren entitate guztiak hartuko dira kontuan.

4. Artikulu honetako 2. zenbakian adierazitako errentak egotzi gabe geratuko dira beren zenbatekoen batura txikiagoa bada entitate ez-egoiliarrak lortutako errenta osoaren % 15 baino, zenbaki horretako c) letrako errenten kasuan izan ezik, halako errentak osorik egotziko baitira.

Merkataritzako Kodeko 42. artikuluaren araberako sozietate-talde batean Espainiako lurraldean ez-egoiliarrak diren entitateen multzoak lortutako errentari buruzkoa izan daiteke aurreko paragrafoan ezarritako muga.

Inoiz ere ez da sartuko entitate ez-egoiliar baten errenta osoa baino zenbateko handiagoa.»

Hogeita hiru. 10. zenbakia gehitzen zaio 54. artikuluari, eta honela geratu da idatzita:

«10. Konkurtso Legea aplikatzearen ondoriozko kita eta itxaronaldien kontabilitateko erregistroari dagokion sarrera zordunaren zerga-oinarrian egotziko da, zor beraren ondoriozko finantza-gastuak ondoren erregistratzeko beharra egon ahala eta sarrera horren mugaraino betiere.

Nolanahi ere, aurreko paragrafoan aipatzen den sarreraren zenbatekoa handiagoa bada zor beraren ondorioz erregistratzeko dauden finantza-gastuen zenbateko osoa baino, sarrera hori modu proportzionalean egotziko da zerga-oinarrian, kontuan hartuta zergaldi bakoitzean erregistratutako finantza-gastuak zenbat diren zor beraren ondorioz erregistratzeko dauden finantza-gastu osoei dagokienez.»

Hogeita lau. Berridatzi egiten da 73. artikuluko 1. zenbakiko b) letra, eta honela geratu da idatzita:

«b) Espainiako lurraldean bizi diren bazkideei hauek egotziko zaizkie:

 1. Entitate horiek lortutako zerga-oinarri positibo zein negatiboak. Bazkideei egozten zaizkien zerga-oinarri negatiboak ezin izango ditu konpentsatu haiek lortu zituen entitateak.
 2. Entitateak kuotan egin ditzakeen kenkariak, hartarako eskubidea duelako. Kenkarien oinarriak bazkideen likidazioan sartuko dira, eta kuota gutxituko dute, zerga honen edo Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren arauei jarraituz.
 3. Entitateari dagozkion atxikipenak eta konturako ordainketak.

  Nolanahi ere, bazkideek ekonomia-intereseko elkartzeei egindako ekarpenak ezaugarri berezidun ondare-tresna gisa kalifikatu behar direnean, kontabilitate-irizpideen arabera, zerga-oinarri negatiboen zein kuotako kenkarien egozketak ezin du gainditu, kuotari dagokionez, bazkideak elkartzearen kapitalari ordaindutako ekarpenen zenbatekoa bider 1,20 eginez ateratzen den zenbatekoa. Soberakina ezin zaie inola ere egotzi bazkideei.»

Hogeita bost. Azken paragrafo berria gehitzen zaio 73. artikuluko 3. zenbakiari, eta honela geratu da idatzita:

«Era berean, eskuraketa-balioari kendu egingo zaio bazkideei egotzi zaizkien galera sozialen zenbatekoa. Nolanahi ere, kontabilitateko irizpideetan hala ezartzen bada, eskuraketa-balioari kendu egingo zaio haiek eskuratzen direnetik eskualdatzen diren arte igarotako denboran zehar bazkideei egotzitako zerga-oinarri negatiboen eta kenkarien zenbatekoa, harik eta eskuraketa-balioa deuseztatu arte, eta eragiketa horri dagokion finantza-sarrera ere zerga-oinarrian sartu behar da.»

Hogeita sei. Berridatzi egiten da 77. artikuluko 1. zenbakia, eta honela geratu da idatzita:

«1. Arrisku-kapitaleko entitateek, zeinak 2014ko azaroaren 12ko 22/2014 Legean arautzen diren (lege horrek arrisku-kapitaleko erakundeak, inbertsio kolektiboko bestelako erakunde itxiak eta inbertsio kolektiboko erakunde itxien erakunde kudeatzaileak arautzen ditu, eta azaroaren 4ko 35/2003 Legea —Inbertsio kolektiboko erakundeena— aldatzen du), foru arau honetako 34. artikuluko 1. zenbakian ezarritako araubidea aplikatu ahal izango diete lege horretako 2. artikuluan aipatzen diren enpresen kapitaleko edo funts propioetako partaidetza ordezkatzen duten baloreak eskualdatuz lortzen dituzten errentei, edozein izanda ere partaidetzaren ehunekoa edo antzinatasuna, betiere hamabost urte baino gutxiago igaro badira partaidetza eskuratu zenetik.

Salbuespen gisa, epe hori hogeigarren urtera arte (urte hori barne) zabaltzea onartu ahal izango da. Epe hori luzatzeko bide ematen duten kasuak, baldintzak eta betekizunak erregelamendu bidez zehaztuko dira.

Gainerako kasuetan, arrisku-kapitaleko entitateek foru arau honetako 341. artikuluan ezarritako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

Hala ere, 2. artikuluko horretako 1. zenbakiko bigarren lerroaldean aipatzen diren enpresen kapitaleko edo funts propioetako partaidetza ordezkatzen duten baloreak eskualdatuz lortzen diren errenten kasuan, zenbaki honetan xedatutakoa aplikatu ahal izango da, baldin eta, gutxienez, partaidetutako entitatearen higiezinen kontabilitateko balio osoaren % 85 adierazten duten higiezinak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan ezarritakoaren araberako ekonomia-jarduera ez-finantzario bat garatzeari afektatuta badaude, etenik gabe, baloreen ukantza-denboran zehar, arrisku-kapitaleko entitateak eta haien sozietate kudeatzaileak arautzen dituen legean arautzen dira edo higiezinei buruzko legean ezarritakoaren arabera.

Partaidetutako entitatea araututako balore-merkatu batean kotizatzen hasten bada, aurreko paragrafoetan ezarritako salbuespena aplikatu ahal izateko ezinbestekoa izango da arrisku-kapitaleko entitateak hiru urte igaro baino lehen eskualdatzea partaidetutako entitatean duen partaidetza, entitatearen kotizazioa onartu den egunetik aurrera zenbatuta.»

Hogeita zazpi. Berridatzi egiten da 78. artikuluko 2. zenbakiko b) letrako lehenengo paragrafoa, eta honela geratu da idatzita:

«b) Inbertsio Kolektiboko Erakundeei buruzko 2003ko azaroaren 4ko 35/2003 Legearen bidez araututako higiezinetako inbertsio-sozietateek eta higiezinetako inbertsio-funtsek, hurrengo c) letran ageri ez direnek, baldin eta beharrezko akziodun edo partaide kopurua lege horretako 5. eta 9. artikuluetako laugarren zenbakietan ezarritakoa bada, gutxienez, eta, inbertsio kolektiboko erakunde ez-finantzarioak izanik, sozietatearen xede bakarra era guztietako hiri-ondasun higiezinetan inbertitzea bada, gero errentan emateko.»

Hogeita zortzi. e) letra gehitzen zaio 102. artikuluko 1. zenbakiari, eta honela geratu da idatzita:

e) Egoitza Espainian duten entitateek Europar Batasuneko estatu kideen lurraldean kokatuta dauden establezimendu iraunkorrak egoitza estatu horietan duten entitateei eskualdatzean agerian jartzen diren errentak, baldin eta eskualdaketa horiek Kontseiluaren 2009ko urriaren 19ko 2009/133/EE Zuzentarauko I. eranskineko A zatian zehaztutako formetako bat badute, Zuzentarauko I. eranskineko B zatian aipatzen diren tributuetako baten kargapean badaude eta ez badaude salbuetsita (zuzentarau horretan zerga-araubide bateratua ezarri zen Batasuneko estatu ezberdinetako sozietateen arteko bat-egite, zatiketa, zatiketa partzial, aktibo-ekarpen eta akzio-trukeetarako eta Europako sozietate batek edo Europako kooperatiba-sozietate batek sozietatearen egoitza Europar Batasuneko estatu kide batetik beste batera aldatzen duenerako). »

Hogeita bederatzi. Azken paragrafo berria gehitzen zaio 126. artikuluko 3. zenbakiari, eta honela geratu da idatzita:

«Nolanahi ere, alderdi politikoek ez dituzte aitortu behar haiek lortutako errenta salbuetsiak.»

Hogeita hamar. Berridatzi egiten da 128. artikulua, eta honela geratu da idatzita:

«128. artikulua. Autolikidazioa aurkeztean egin behar diren aukerak.

 1. Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Arauko 117.3 artikuluan ezarritakoari dagokionez, ulertuko da zerga honetan honako aukera hauek egin behar direla autolikidazioa aurkezten denean:
  1. Finantza-errentamenduko kontratu batzuen zerga-araubidea (18. artikulua).
  2. Hidrokarburoen esplorazioan, ikerketan eta ustiapenean aritzen diren entitateen aktibo material eta ez-materialen nahiz ikerketa-gastuen amortizazioagatiko kenkaria aplikatzea (20.3 artikulua).
  3. Amortizatzeko askatasuna, amortizazio azeleratua eta baterako amortizazioa (21. artikulua).
  4. Mikroenpresek eta enpresa txiki eta ertainek kaudimengabeziagatiko kredituen narriaduren ondoriozko galerak osorik kentzea (22.3 artikulua).
  5. Merkataritza-funts finantzarioari dagozkion zenbatekoak murriztea zerga-oinarrian (24. artikulua).
  6. Balio-bizitza mugagabea duten aktibo ez-material batzuei dagozkien zenbatekoak murriztea zerga-oinarrian (25. artikulua).
  7. Agortze-faktorea meatzaritzako jardueretan (28. artikulua).
  8. Agortze-faktorea hidrokarburoak esploratu, ikertu eta ustiatzeko jardueretan (29. artikulua).
  9. Aurrezki-kutxen gizarte-ongintzarako ekintzari esleitutako kopuruen kenkaria (30. artikulua).
  10. Kenkariaren gehikuntza handitua garraiobide erabiltzeak eragindako gastuengatik (31. artikuluko 3. zenbakiko a) letrako laugarren lerroaldea).
  11. Mikroenpresen kasuan, 32.4 artikuluan araututakoa aplikatzea.
  12. Enpresaren beraren jabetza intelektuala edo industriala erabiltzeagatiko murrizketa (32. artikuluko 5. zenbakia).
  13. Aparteko mozkinen berrinbertsioa (36. artikulua).
  14. Jabetza intelektuala edo industriala ustiatzeagatiko murrizketa (37. artikuluko 1-4 zenbakiak).
  15. Kuotaren ordainketa geroratzea egoitza edo ondare-elementuak Europar Batasuneko beste estatu batera aldatzeagatik (41. artikuluko 2. zenbakia).
  16. Emaitzaren aplikazioaren zuzenketak (IV. tituluko V. kapitulua).
  17. Epekako edo prezio geroratuko eragiketetan, errentak 54.4 artikuluan ezarritakoaren arabera sartzea zerga-oinarrian.
  18. Aurreko ekitaldietako zerga-oinarri negatiboen konpentsazioa (55. artikulua).
  19. Atzerriko zergen kenkaria (60.5 artikulua).
  20. V. tituluko III. kapituluko kenkariak.
  21. Kuotaren ordainketa geroratzea, 102. artikuluko 1. zenbakiko a) eta c) letretan ezarritako kasuetan.
  22. 102.2 artikuluan ezarritako geroratze-araubideari uko egitea.
  23. Hamabosgarren xedapen gehigarrian araututako kenkariak.
 2. Zergadunek aldatu egin ahal izango dute zergaren autolikidazioan aurreko zenbakian aipatutako aukerak direla-egin duten aukera, hain zuzen ere, zerga aitortzeko borondatezko epea amaitu ondoren alda dezakete aukera hori, eta betiere Zerga Administrazioak aurretiazko errekerimendua egin ez badie.

  Hala ere, borondatezko epea amaitutakoan ezin izango dira aldatu zergaren autolikidazioan aurreko zenbakiko e), f), j), k), l), o), p), s), t), u), v) eta w) letretako kasuetan egindako aukerak.»

Hogeita hamaika. Bigarren paragrafo berria gehitzen zaio 130. artikuluko 1. zenbakiari, eta honela geratu da idatzita:

«Halaber, Espainian zerbitzuak libre emateko araubidean diharduten Europako esparru ekonomikoko beste estatu kide batean helbideratutako aseguru-erakundeak behartuta daude atxikipena eta konturako sarrera egitera, Espainian egiten diren eragiketei dagokienez.»

Hogeita hamabi. Hogeita laugarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela geratu da idatzita:

«Hogeita laugarrena. Sozietateen gaineko Zergaren kargapeko sozietate zibilak.

Bat. Sozietateen egoitza fiskaleko araudia dela-eta Sozietateen gaineko Zergaren zergadun diren sozietate zibiletako bazkideek ez dute beren zerga-oinarrian sartuko foru arau honetako 10. artikuluan ezarritakoaren arabera egotzi beharko litzaizkiekeen errenten parte proportzionala.

Bi. Aurreko paragrafoan ezarritakoa gorabehera, sozietate zibil horietako bazkideek beren zerga-oinarriaren barruan sartu beharko dute sozietate zibilak lortutako errenta positiboa, bakoitzari dagokion proportzioan, eta erregela hauek aplikatuko zaizkie:

 1. Errenta positibo hori zerga-oinarrian sartuko dute, hain zuzen, sozietate zibilak bere ekitaldi soziala amaitzen duen egunaren ostean amaitzen den zergaldian.
 2. Zerga-oinarriaren barruan sartu beharreko errenta positiboaren zenbatekoa kalkulatzeko, zerga-oinarria zehazteari buruz foru arau honetan bertan zein zerga honi buruzko beste xedapenetan ezarritako printzipio eta irizpideak jarraituko dira.

  Errenta osotzat joko da, hain zuzen, irizpide eta printzipio horiek aplikatzetik ateratzen den zerga-oinarriaren zenbatekoa.

 3. Xedapen gehigarri honetan jasotakoa aplikagarria zaien zergadunek, zerga honen aitorpenarekin batera, sozietate zibilari buruzko datu hauek aurkeztu behar dituzte:
  1. Sozietatearen izen edo izendazioa, eta sozietatearen egoitzaren lekua.
  2. Administratzaileen zerrenda.
  3. Balantzea eta galera-irabazien kontua.
  4. Zerga-oinarriaren barruan sartu beharreko errenta positiboaren zenbatekoa.
  5. Zerga-oinarrian sartu beharreko errenta positiboari dagokionez ordaindutako zergen justifikazioa.
 4. Xedapen gehigarri honetan ezarritakoa aplikagarria zaien zergadunek zerga honen kuota osotik kendu ahal izango dituzte zerga honen antzeko edo pareko zerga edo kargengatik ordaindutako zenbatekoa zerga-oinarrian sartutako errenta positiboari dagokion partean.

  Benetan ordaindutako zergatzat joko dira, alegia, sozietate zibilak nahiz hark partaidetutako sozietateek ordaindutakoak, baldin eta haien gaineko partaidetza-portzentajea foru arau honetako 33. artikuluko 1. zenbakiko a) letran ezarritako portzentaje bera bada.

  Letra honetan aipatutako kenkariak ezin du gainditu zerga-oinarrian sartutako errenta dela-eta zerga honetan ordaindu beharreko kuota osoa, eta atzerrian ordaindutako zergak kenduz gero, kenkariaren zenbatekoa ezin da izan errenta Bizkaiko Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergaren arautegiaren menpean dagoen entitate batek ordainduz gero errenta hori dela-eta ordaindu beharreko kuota osoa baino gehiago.

Hiru. Ez dira zerga-oinarrian sartuko sozietate zibiletatik jasotako dibidenduak edo mozkinetako partaidetzak, ez eta sozietate horietako partaidetza eskualdatuz lortutako errentak ere, baldin eta errenta horiek zerga honen zerga-oinarrian integratu badira xedapen gehigarri honetan ezarritakoa aplikatuz.

Tratamendu bera aplikatuko zaie konturako dibidenduei.

Errenta positibo bera behin bakarrik integratu daiteke, nola eta zein entitatetan sortzen den kontuan hartu gabe.»

Hogeita hamahiru. Hogeita bosgarren xedapen gehigarria gehitzen da, eta honela geratu da idatzita:

«Hogeita bosgarrena. Beste araudi baten pean dauden interes ekonomikodun elkartzeetako bazkideak.

Foru arau honetako 2. artikuluko 4. zenbakian ezarritakoaren arabera interes ekonomikodun elkartzeak ez badaude Bizkaiko Lurralde Historikoko foru araudiaren pean baina elkartze horietako bazkideei, aldiz, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru araudia aplikatu behar bazaie zerga honetan edo Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, bazkideoi beti aplikatuko zaie foru arau honetako 73. artikuluko 1. zenbakiko b) letran ezarritakoa.»

Hogeita hamalau. Hemeretzigarren xedapen iragankorra gehitzen da, eta honela geratu da idatzita:

«Hemeretzigarrena. Jabetza intelektuala edo industriala ustiatzeagatiko murrizketaren araubide iragankorra.

Entitatearen jabetza intelektual edo industriala erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea dela-eta 2016ko ekainaren 30a baino lehen egindako lagapenek, Sozietateen gaineko Zergari buruzko 1996ko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauaren 22.bis artikulua indarrean egon den bitartean egindakoek barne, aukera izango dute foru arau honetako 37. artikuluan ezarritako araubidea aplikatzeko, kasuan kasuko kontratuak amaitu arte geratzen diren zergaldi guztietan, zenbaki horiek 2016ko uztailaren 1a baino lehen hasitako zergaldietarako indarrean zuten idazketaren arabera.

Aurreko paragrafoan adierazitako aukera 2016ko uztailaren 1etik aurrera hasitako lehenengo zergaldiari dagokion autolikidazioaren bidez egin behar da.

Xedapen iragankor honetan ezarritakoa 2021eko ekainaren 30era arte aplikatuko da. Ordutik aurrera, xedapen iragankor honetan ezarritakoaren arabera egindako lagapenek foru arau honetako 37. artikuluan ezarritako araubidea aplikatu beharko dute, artikulu horri 2016ko uztailaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako emandako idazketaren arabera.»

Loturak

11/2013 FORU ARAUA, abenduaren 5ekoa, Sozietateen Gaineko Zergari buruzkoa

Oharra

Galdera/Erantzun honek ez du ondore loteslerik Bizkaiko Foru Ogasunarentzat; informazio hutsa besterik ez da.

Itzuli