www.bizkaia.eus/guregida


Kontsultak Identifikazio zenbakia: 900009924

Kontsultagileak etxebizitza-kontu bat ireki zuen 2013ko uztailaren 20an. 2019aren hasieran, eraikitzen ari den etxebizitza baten konturako ordainketa egin zuen, eta, adierazi duenez, urte horretako maiatzean amaituko da eraikuntza. 2019ko maiatzean, prezioaren % 10 ordaindu zuen, etxebizitza-kontuan zordunduta. Udalak ez du lehen okupazioko baimenik emango 2019ko uztailaren 20a baino lehen. Jakin nahi du etxebizitza kontuan zordunduta egindako ordainketa bere helbururako zuzen erabili den ala ez.


  
Data 15.07.2020
Erantzuna

Eraikitzen ari diren etxebizitzen kasuan, baldin eta araudiaren arabera ohiko etxebizitza erostearen parekoa bada etxebizitza-kontuaren saldoa erabiltzeko gehieneko epea 10 urtera arte luza daiteke, ireki zenetik zenbatzen hasita (6 urte etxebizitza-konturako, eta beste 4 urte higiezina eraikitzeko, zenbait kasutan luza daitezkeelarik).

Bi aukera daude etxebizitza-kontuaren saldoa behar bezala inbertitu dela pentsatu ahal izateko:

  1. Zergadunak kenketaren xede izan den kontuaren saldo osoa erabiltzea higiezinaren jabetza osoa erosteko, etxebizitza-kontuei ematen zaien 6 urteko epea amaitu baino lehen. Horrela, une horretarako, dena delako higiezina erosteko eskritura publikoa gauzatuta egongo da.
  2. Zergaduna etxebizitzaren eraikuntzaren sustatzailearentzako konturako ordainketak egiten hastea (edo zuzenean diru-kopuruak ordaintzea hori eraikitzeko obrak egikaritzeagatik) kontuan gordailatutako zenbatekoaren kontura, kontua ireki denetik 6 urteko epea amaitu baino lehen. Kasu horretan, ulertu behar da kenketaren xede den kontuko saldoa haren xederako behar bezala erabili dela epearen barnean, baldin eta: a) higiezina eraikitzeko obrak amaitzen direnean (eta haren gaineko jabetza osoa zentzu juridikoan eskuratzen denean), oro har, inbertsioa hasten denetik zenbatzen hasita 4 urtetik gorakoa izan ezin den epean (epe hori luzatu egin daiteke Zergaren Erregelamenduaren 68. artikuluaren 2. eta 3. zenbakietan aurreikusitako kasuetan); eta b) eraikitze-epe horretan (printzipioz, 4 urtekoa), zergadunak Eraikuntzaren sustatzaileari ordainketak egiteko kenkaria egin duen kontuaren saldoa (edo, bestela, zuzenean).

Beraz, galdetu den etxebizitza-kontuaren saldoa epearen barruan behar bezala inbertitutzat jo ahal izango da, baldin eta kontsultagileak higiezinaren sustatzaileari ordainketak egiten hasi bazitzaion etxebizitza-kontua ireki eta ondorengo 6 urteen barruan (ordainketa bakarra bada ere), betiere eraikuntzaren amaiera eta higiezinaren jabetza juridikorako sarbidea Gehienez ere 4 urteko epea, inbertsioa hasten denetik zenbatzen hasita (2019ko maiatzetik, gutxienez).

Araubidea

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 87. art.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 47/2014 Foru Dekretuaren 68 eta 69. art.

Loturak

Kontsulta osoa

Itzuli