www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900007773

Nazioarteko zergapetze bikoitzagatiko kenkaria. Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Araua, 92. artikulua. El artículo 92.1 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, regula que: "Cuando entre la renta del contribuyente figuren rendimientos o ganancias patrimoniales obtenidos y gravados en el extranjero, se deducirá la menor de las cantidades siguientes: a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes sobre dichos rendimientos o ganancias patrimoniales. b) El resultado de aplicar a la renta obtenida en el extranjero el tipo medio de gravamen general o del ahorro, en función de la parte de la base liquidable, general o del ahorro en que se haya integrado dicha renta". Para realizar el cálculo al que se refiere el artículo 92.1.a) de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, debe tomarse el importe de lo efectivamente satisfecho en el extranjero (sin que resulte admisible la deducción de impuestos no pagados por aplicación de exenciones, bonificaciones, incentivos, etc.), por un gravamen de naturaleza idéntica o análoga a la del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o a la del Impuesto de la Renta de No Residentes, sobre los rendimientos o sobre las ganancias patrimoniales de que se trate. Este importe no puede exceder del establecido en el convenio para evitar la doble imposición que resulte aplicable en cada caso. La deducción por doble imposición internacional tiene por objeto evitar que las rentas obtenidas en el exterior queden sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a un impuesto de naturaleza análoga en el extranjero. Por ello, esta deducción no resulta aplicable en lo que respecta a los tributos cuya naturaleza no sea idéntica o análoga a la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o a la del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (tributos locales y/o patrimoniales, etc.). En cuanto al apartado b) del artículo 92.1 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, a salvo de lo que pueda prever el convenio de doble imposición aplicable en cada caso, si un contribuyente obtiene una renta positiva y otra negativa en un mismo país que resulten compensables entre sí, de cara a establecer el importe de la renta obtenida en el extranjero deberá tenerse en cuenta el saldo neto de ambas rentas. Cuando resulte aplicable la exención del artículo 9.17 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, los términos de comparación del artículo 92.1 de dicha Norma Foral serán los siguientes: a) lo pagado en el extranjero sobre la totalidad de las rentas percibidas, es decir, sin restar la cuantía del impuesto correspondiente a la cantidad que resulte exenta por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.17 de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre); y b) el resultado de aplicar el tipo medio sobre la renta gravada en Bizkaia, siendo ésta la resultante de aplicar la exención del artículo 9.17 Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre.


  

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 92,1. artikuluan hauxe ezartzen da: "Zergadunaren errenten artean atzerrian lortutako eta zergapetutako etekinak edo ondare irabaziak egonez gero, kopuru hauetatik txikiena kenduko da:

  1. Zerga honen antzeko edo Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren pareko zerga bat dela medio, etekin edo ondare irabazi horien gainean atzerrian ordaindu den zenbateko efektiboa.
  2. Atzerrian lortutako errentari batez besteko karga-tasa orokorra edo aurrezkiaren karga-tasa aplikatuz lortzen den emaitza, errenta horretatik likidazio-oinarri orokorrean edo aurrezkiaren likidazio-oinarrian sartu den zatiaren arabera».

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 92.1.a) artikuluan azaltzen den kalkulua egiteko, atzerrian benetan ordaindutako zenbatekoa hartu behar da kontuan (baina ez dira onartuko salbuespenak, hobariak, pizgarriak eta abar aplikatzeagatik ordaindu ez diren zergen kenkariak), pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren edo ez- egoiliarren errentaren gaineko zergaren izaera bereko edo antzeko karga batengatik, kasuan kasuko etekinen edo ondare-irabazien gainean. Zenbateko horrek ezin du gainditu hitzarmenean ezarritakoa, kasu bakoitzean aplikatu beharreko zergapetze bikoitza saihesteko.

Nazioarteko zergapetze bikoitzagatik aplika daitekeen kenkariaren xedea da atzerrian lortzen diren errentak ez egotea bi errentaren kargapean: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga eta atzerriko antzeko zerga bat. Horregatik, kenkari hau ezin da aplikatu atzerriko zerga ez denean Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga bezalakoa edo antzekoa (tokiko zergak eta ondarearen gaineko zergak, eta abar).

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 92.1 artikuluaren b) letran ezarritakoari dagokionez, kasu bakoitzean aplikatzen den zergapetze bikoitzeko hitzarmenean ezartzen dena gorabehera, baldin eta zergadun batek herrialde batean alde batetik errenta positiboa lortzen badu eta beste batetik errenta negatiboa, eta bi errentak elkarren artean konpentsagarriak badira, bien saldo garbia hartu behar da kontuan atzerrian lortutako errentaren zenbatekoa kalkulatzeko.

Abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 9.17 artikuluaren salbuespena aplikagarria denean, Foru Arau horren 92.1 artikulua konparatzeko baldintzak honako hauek izango dira: a) Atzerrian ordaindu dena jasotako errenta guztien gainean, hau da, abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 9.17 artikuluan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz salbuetsitako zenbatekoari dagokion zergaren zenbatekoa kendu gabe; eta b) Bizkaian zergapetutako errentari batez besteko tasa aplikatuta ateratzen dena, azken hori abenduaren 5eko 13/2013 Foru Arauaren 9.17 artikuluko salbuespena aplikatzearen emaitza izanik.

Itzuli