www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900007257

Akzio edo partaidetzen jaulkipen-prima banatzea.(eraikitzen)


  

Erregela orokorra: akzio edo partaidetza bakoitza banaka hartuta, lortutako zenbatekoak haren eskuraketa-balioa murriztuko du deuseztatu arte, eta gaindikina, egonez gero, kapital higigarriaren etekin gisa zergapetuko da.

Horrenbestez, oro har, akzio edo partaidetza bakoitzaren eskuraketa-balioa kalkulatu behar da, jakiteko zenbat gutxituko den bakoitzaren eskuraketa-balioa (banaka hartuta) eta akzio edo partaidetza bakoitzean gaindikinik egon den, hau da, etekina sortu den.

Hala ere, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2014ko maiatzaren 15ean emandako 2014/65/EB Zuzentarauan —finantza-tresnen merkatuari buruzkoan— definitzen diren balore-merkatu arautuetako batean negoziatzeko onartuta ez dauden eta sozietate edo entitateen funts propioetako partaidetza ordezkatzen duten baloreen jaulkipen-prima banatzen bada eta akzio edo partaidetza horiei prima banatu aurretik itxitako azken ekitaldian dagozkien funts propioen balioaren eta haien eskuraketa-balioaren arteko diferentzia positiboa bada, lortutako zenbatekoa edo jasotako ondasun edo eskubideen merkatu-balio normala kapital higigarriaren etekintzat hartuko da, diferentzia positibo horren mugarekin.

Ondorio horietarako, aurreko paragrafoan aipatzen diren funts propioen balioari kendu egingo zaio, batetik, jaulkipen-saria banatu aurretik banatutako etekinen zenbatekoa (funts propio horietan sartutako erreserben etekinak), eta, bestetik, funts propio horietan sartutako erreserba legalki balia ezinen zenbatekoa, akzio edo partaidetzak eskuratu ostean sortuak badira.

Muga horren gaineko soberakina (akzio edo partaidetza horiek prima banatu aurretik itxitako azken ekitaldian dagozkien funts propioen balioaren eta haien eskuraketa-balioaren arteko diferentzia) akzioen edo partaidetzen eskuraketa-baliotik kenduko da zenbaki honen lehen paragrafoan xedatzen denarekin bat etorriz.

Baldin eta jaulkipen-sariaren banaketaren ondorioz kapital higigarriaren etekin gisa zenbatzen bada lortutako guztia edo zati bat (edo jasotako ondasunen edo eskubideen merkatu-balio osoa edo zati bat) eta ondoren, apartatu honetan aipatzen den diferentzia positiboa agortutakoan, zergadunak dibidenduak edo mozkinetako partaidetzak lortzen baditu, entitate beretik datozenak jaulkipen-sariaren banaketa egin denetik zergadunaren ondarean egon diren akzio eta partaidetzei dagokienez, dibidenduen edo mozkinetako partaidetzen bidez lortutako zenbatekoa haien eskuraketa-baliotik kenduko da, jaulkipen-sarirako orokorrean xedatutakoaren arabera, baina kontuan hartuta akzio edo partaidetza horiek direla-eta aurretik konputatu diren kapital higigarriaren etekinak.

Itzuli