www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900006616

BGAE. Iraupen luzeko langabezia eta erreskatatzeko eskubidea baliatzea.


  

Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen 24.1 e). artikuluan arautzen du iraupen luzeko prestazioa hilero ordaindu behar dela errenta gisa, bere kontribuzio-mailako prestazioaren ordainsarien baliokide gisa, bazkideak enplegua sustatzeko helburuekin ordainketa bakarra eskatzen badu salbu.

Bestalde, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legearen Arautegiko 36. artikulua, urriaren 27ko 203/2015 Foru Dekretu bidez onartutakoak, 2016ko urtarrilaren 1etik indarrean dagoenak, iraupen luzeko langabezia-prestazioa ordaintzeko modua eta hileko errenta baliokidea kalkulatzeko modua garatzen ditu.

Bestalde, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzko otsailaren 23ko 5/2012 Legeko Arautegi honen lehen xedapen gehigarrian hauxe xedatu da: “Borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek beren estatutuak, erregelamenduak, eta gainerako legezko dokumentazioa eta bestelako eskakizun operatiboak moldatu beharko dituzte, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legeari eta Erregelamendu honi egokitzeko, egokitu beharra dutenean, Dekretu hau indarrean sartzen denetik sei hilabeteko epean. Egokitzapen horri dagozkion erabakiak, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen otsailaren 23ko 5/2012 Legearen lehenengo xedapen iragankorrean ezarritako moduan hartuko dira. Epe berean, bere sailkapenekoak ez diren gizarte-aurreikuspeneko planak dauzkaten borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeek plan horiek bereizi eta ezaugarri berak betetzen dituen beste erakunde batean sartzeko erabakiak hartu beharko dituzte”.

Aurreko guztiarekin bat, zergadunak prestazio jakin bat jasotzen duen unean iraupen luzeko langabezia-kontingentzia dagoeneko hobetuta badago, eta kobratzeko aukeratutako modua data horretan BGAEak arautzen dituen araudian eskatutakora egokitzen bada (gaur egun, errenta gisa ordaindu behar den prestazioa da), ez da aintzat hartuko erakundean hartutako borondatezko bajatik datorrela (ez, gutxienez, zerga-ondorioetarako); iraupen luzeko langabezia-kontingentzia gertatzearen ondorioz lortu duela kontuan hartuko da.

Horren aldean, Instrukzio honen aurreko 3.4.12. atalean ezarritako kasu orokorragoa alde batera utzita, zergadunak erreskatatzeko (edo borondatezko baja hartzeko) eskubidea baliatzeko eta iraupen luzeko langabezia-kontingentzia gertatzean dagokion prestazioa jasotzeko eskatutako baldintzak betetzen baditu, eta bere eskubide ekonomikoak kapital gisa kobratzen baditu, enplegua sustatzeko inolako helburu jakinik gabe, kontingentzia horri dagokion prestazioa errenta gisa ordaindu behar den une batean, jasotako zenbatekoa erreskatatzeko eskubidea baliatzetik etorri dela kontuan hartuko da, eta ez iraupen luzeko langabezia-kontingentzia gertatzeagatik. Izan ere, kasu horretan, erakundeak errenta gisa ordaindu beharko dio aipatutako zenbatekoa, eta ez kapital gisa (horrela ez lirateke beteko arrazoi horregatik kobratzeko legez ezarritako baldintzak).

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Informazio gehiago

Lotutako orrialdeak

BGAE, PP...

Itzuli