www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001936

Etxebizitza-kontuen arazoak


  
 1. Zergaren Erregelamenduak 69. artikuluan ezarritakoa dela bide, kreditu-entitateetan (ezarpen mota guztietatik bereizitako kontuetan) gordailatzen diren kopuruak zergadunak ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birdoitzeko erabili dituela pentsatuko da, baldin eta kenkari-eskubidea sortu duten kopuruak beraren ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birdoitzeko ez beste ezertarako erabili badira.

  Apartatu horretan "kenkari eskubidea sortu duten kopuruak" esamoldea ageri da, eta esan nahi du ohiko etxebizitzan inbertitzearen ziozko kenkaria aplikatu dela.

  Erabiltzeko baldintzak betetzen direla ulertuko da kenkarirako eskubidea sorrarazi duten gordailututako kopuruak zerga sortu aurretik kreditu-entitate berera edo beste batera birjartzen edo osorik ekartzen direnean.

 2. Zati bat baliatzea:

  Kontuko kopuru batzuk ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birgaitzeko barik beste zerbaitetarako baliatzen badira eta zerga ordaindu baino lehen berriz jartzen ez badira, hurrenkera honetan baliatu direla pentsatuko da:

  • Lehenbizi, kenkari eskubidea sortu ez dutenak; zenbatekoa handiagoa bada,
  • Lehenengo jarritakoak.
 3. Pertsona Fisikoen Errentaren Zaren araudian, oro har, ez da ezarri ohiko etxebizitza eskuratzean edo birgaitzean kenkaria egitea ahalbidetu duen etxebizitzarako kontuaren saldoa inbertitzeko emandako 6 urteko epealdia luzatu ahal izateko kasurik.

  2018an, 2012an irekitako kontuen epea bete zen. 2019an, 2013an irekitako kontuen epea bete zen.

  Apirilaren 28ko 3/2020 Foru Dekretu Arauemaileko 2. artikuluko lehenengo puntuan ezartzen denaren ondorioz 6 urtetik 7 urtera luzatzen da honako etxebizitza-kontu hauen indarraldia: 6 urteko indarraldi arrunta 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean amaitzen den etxebizitza-kontuak, hau da, 2014. urtean irekitakoak. Gainera, luzapeneko urtean etxebizitza-kontura egiten diren diru-ekarpenek ere kenkaria egiteko eskubidea emango dute ohiko etxebizitzan berrinbertitzeagatik. Beraz, 2020an ez zen amaitu etxebizitza-kontu horien indarraldia. 2014an irekitako etxebizitza-kontuak 2021ean azkenduko dira.

  Neurri hori 2021era arte luzatu du 11/2020 Foru Dekretu Arauemaileak, abenduaren 1ekoak, COVID-19ari lotutako luzapen neurriei eta beste premiazko neurri batzuei buruzkoak. Beraz, 6 urteko aldia (zergaren foru arauko 87. artikuluko 5. idatz-zatiko b) letran aipatzen dena) 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean amaitzeko izan bada, ohiko etxebizitza erosteko kontuan sartutako kopuruak erabiltzeko epealdia 7 urtekoa izango da ireki zenetik aurrera zenbatuta.

  Luzapen honen iraunaldian etxebizitza-kontuan sartzen diren diru kopuruak kengarriak izango dira.

  Horrenbestez, 2015ean irekitako kontuen epealdia ez zen amaitu 2021ean, baizik eta 2022an. 2022. urtean 2016. urtean irekitako etxebizitza-kontuetan sartutako dirua ohiko etxebizitza erosteko erabiltzeko gehieneko epealdia amaitu zen. 2023an amaitu da 2017an irekitako kontuen epea.

 4. Zergadunak bizilekua beste lurralde batera aldatzen badu (erkidea edo forala), Foru Ogasun honi dagokio Bizkaian egindako kenkarietarako eskubidea finkatzeko eskatzen diren baldintzak bete dituen ala ez erabakitzeko eskumena, eta lurralde historiko horretan indarrean dagoen araudia aplikatuko du. Betekizun horiek betetzen ez badira, Bizkaian kendutako zenbatekoak Foru Ogasun honetan sartu behar dira, beren berandutza interesekin batera, zergaduna ez-betetzearen ekitaldian non bizi den gorabehera.

 5. Zergadun bat etxebizitza-kontuari emandako epealdia amaitu baino lehen hiltzen bada, eta kontuko saldoa ez badu inbertitu ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birgaitzeko, ez du horretarako ordaindutako zenbatekoetan egindako kenkariak itzultzeko betebeharrik (helburu egokirako erabili ez dituenak, hil delako).

  Aitzitik, etxebizitza-kontu horri dagokion epealdia amaitu ondoren hiltzen bada, etxebizitza-kontuaren zenbatekoei egin eta bere xederako erabili ez diren kenkariak itzuli beharko dira, bidezko berandutza-interesekin batera.

 6. Aurreko c) letran ezarritakoa gorabehera, etxebizitzaren eraikuntza etxebizitzaren eskuraketarekin berdinesten denez gero, etxebizitza-kontuko saldoa behar bezala inbertitu dela ulertu ahal izateko bi aukera daudela aipatzen du:

  • Zergadunak kenketaren xede izan den kontuaren saldo osoa erabiltzea higiezinaren jabetza osoa erosteko, etxebizitza-kontuei ematen zaien 6 urteko epea amaitu baino lehen. Horrela, une horretarako, dena delako higiezina erosteko eskritura publikoa gauzatuta egongo da.
  • Zergadunak etxebizitza eraikitzeko sustatzaileari konturako ordainketak egiten hastea (edo eraikuntza obrak egiteagatik zuzenean zenbatekoak ordaintzea), kontuan gordailututako zenbatekoan zordunduta, 6 urteko aldi hori amaitu baino lehen, ireki zenetik zenbatzen hasita Kasu horretan, ulertu behar da kenketaren xede den kontuaren saldoa haren xederako behar bezala erabili dela epearen barnean, baldin eta: a) higiezina eraikitzeko obrak amaitzen badira (eta haren gaineko jabetza osoa zentzu juridikoan eskuratzen bada), oro har, inbertsioa hasten denetik lau urte baino gehiagokoa izan ezin den epe batean (epe hori luza daiteke 2. paragrafoan aurreikusitako kasuetan, eta Zergaren Erregelamenduaren 68. artikuluko 3. zenbakian); eta b) eraikitze-epe horretan (printzipioz, 4 urtekoa), zergadunak kenkaria jaso duen kontuaren saldoa eraikuntzaren sustatzaileari ordainketak egiteko erabiltzea (edo, eraikuntza-lanak betearaztea, zuzenean bere aldetik).

  Horri dagokionez, zergaren arautegian etxebizitza-kontuei ematen dien epealdia (6 urte, irekitzen denetik zenbatzen hasita) ezin da luzatu. Nolanahi ere, luzapenik ez egoteak bi alderdi ditu: batetik, epealdi hori igarotakoan (6 urte) egiten diren ekarpenengatik kenkaririk ezin aplikatu izatea; bestetik, kenkaria eragin duten gordailututako diru kopuru guztiak zergaren arautegian berariaz ezarritako xedeetarako erabiltzea nahitaez, ohiko etxebizitza erosteko, kasurako, kontuan harturik ohiko etxebizitza erostea eta eraikitzea berdinesten direla.

  Beraz, etxebizitza-kontuaren saldoa epearen barruan behar bezala inbertitutzat jo daiteke, higiezinaren sustatzaileari ordainketak egiten hasten diren kasuetan, edo obrak gauzatzeagatik zuzenean zenbatekoak ordaintzen direnean, ireki eta ondorengo 6 urteen barruan (etxebizitza-kontuan), betiere eraikuntza gehienez 4 urteko epean amaitzen bada. Inbertsioa (kasu jakin batzuetan luza daitekeena), eta 4 urte horien barruan kontuko saldo hori guztia inbertitzea.. Kontuaren saldo errepikatuaren zati bat soilik erabiltzen bada sustatzaileari ordainketak egiteko edo etxebizitza eraikitzeko, 4 urteko epe horretan, zati hori soilik joko da behar bezala inbertitutzat (beraz, gainerakoei egindako kenkariak jasotzeko eskubidea galduko da)

  Horrela, eraikitzen ari diren etxebizitzen kasuan, etxebizitza-kontuaren saldoa erabiltzeko gehieneko epea 10 urtera arte luzatu ahal izango da, irekitzen denetik zenbatzen hasita (6 urte etxebizitza-kontuarentzat, gehi beste 4 urte higiezina eraikitzeko, kasu jakin batzuetan luza daitezkeenak).

Loturak

15.8.15 Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibidea

Informazio gehiago

Lotutako orrialdeak

Etxebizitza-kontua

Itzuli