saltatu edukira

Aldundiaren Logoa
 
 

Hemen zaude:

Gure Gida

Informazioa


www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001936

Etxebizitza-kontuen arazoak

 1. Zergaren Araudiko 69. artikuluan ezarritakoa dela bide, kreditu-erakundeetan (ezarpen mota guztietatik bereizitako kontuetan) gordailatzen diren kopuruak zergadunak ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birdoitzeko erabili dituela pentsatuko da, baldin eta kenkarirako eskubidea sortu duten kopuruak beraren ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birdoitzeko ez beste ezertarako erabili badira. Idatz-zati horretan "kenkarirako eskubidea sortu duten kopuruak” esamoldea ageri da, eta esan nahi du ohiko etxebizitzan inbertitzearen ziozko kenkaria aplikatu dela.

  Gordailaturiko kopuruak baliatzeko betekizunak betetzat joko dira, baldin eta “kenkaria aplikatzeko eskubidea“ sortu duten kopuruak zerga sortu aurretik berriz jartzen badira edo kreditu-erakunde bereko edo beste bateko beste kontu batean oso-osorik jartzen badira.

 2. Zati bat baliatzea:

  Kontuko kopuru batzuk ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birgaitzeko barik veste zerbaitetarako baliatzen badira eta Zerga ordaindu baino lehen berriz jartzen ez badira, hurrenkera honetan baliatu direla pentsatuko da:

  • Lehenbizi, kenkari eskubidea sortu ez dutenak; zenbatekoa handiagoa bada,
  • Lehenengo jarritakoak.
 3. Pertsona Fisikoen Errentaren Zaren araudian, oro har, ez da ezarri ohiko etxebizitza eskuratzean edo birgaitzean kenkaria egitea ahalbidetu duen etxebizitzarako kontuaren saldoa inbertitzeko emandako 6 urteko epealdia luzatu ahal izateko kasurik.

  Hala ere, xede horietarako, kontuan eduki behar da abenduaren 10eko 7/2008 Foru Arauak, abenduaren 10ekoak, hirugarren xedapen osagarrian ezarri duela epealdia 8 urtera zabaltzea etxebizitza-kontuentzat 6 urteko ohiko epealdia 2008ko urtarrilaren 1etik 2009ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen bada. Era berean, ezarri du luzapeneko bi urte hauetan sartutako kopuruaren bidez ere, ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria egin ahalko dela.

  Abenduaren 23ko 3/2009 Foru Arauko lehenengo xedapen gehigarriak ezarri du neurri hori ondokoei ere aplikatuko zaiela: epealdi arrunta 2010eko urtarrilaren 1etik 2011ko abenduaren 31ra bitartean amaitzen zaien etxebizitza-kontuei. Halaber, kasu hauetan, luzapeneko bi urteetan sartzen diren kopuruek ere ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria aplikatzeko eskubidea emango dute.

  Azkenik, otsailaren 29ko 1/2012 Foru Arauak zazpi urtera luzatu du sei urteko ohiko indarraldia 2012ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean amaitzen den etxebizitza-kontuen indarraldia. Aurreko kasuetan bezala, luzatutako urtean ekartzen diren kopuruek ohiko etxebizitzan inbertitzeagatiko kenkaria aplikatzeko eskubidea emango dute.

  Legez ezarritako luzapenen ondorioz 2012an 2004an irekitako etxebizitza-kontuetarako finkatutako gehieneko epealdia amaitu zen. 2013an 2005ean (abenduaren 23ko 3/2009 Foru Araua), 2006an (otsailaren 29ko 1/2012 Foru Araua) eta 2007an (abenduaren 29ko 6/2006 Foru Araua) irekitako kontuen gehieneko epealdia amaitu zen. 2014an 2008an irekitako kontuen epea bete da. 2015ean, 2009an irekitako kontuen epea bete zen. 2016an, 2010ean irekitako kontuen epea bete zen. Azkenik, 2017an, 2011n irekitako kontuen epea bete zen.

 4. Zergadunak bere bizilekua beste lurralde batera (komuna edo forala izan) aldatuz gero, Bizkaian egindako kenkarietarako eskubidea finkatzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituenetz ebazteko eskumena Foru Ogasun honi dagokio, eta lurralde historiko honetan indarrean dagoen araudia aplikatuko du. Betekizun horiek betetzen ez badira. Bizkaian kendutako zenbatekoak Foru Ogasun honetan sartu behar dira, beren berandutza interesekin batera, zergaduna ez-betetzearen ekitaldian non bizi den gorabehera.
 5. Zergadun bat etxebizitza-kontuari emandako epea amaitu baino lehen hiltzen bada, eta kontuko saldoa ez badu ohiko etxebizitza eskuratzeko edo birgaitzeko inbertitu, ez du horretarako ordaindutako zenbatekoetan egindako kenkariak itzultzeko betebeharrik (helburu egokirako erabili ez dituenak, hil delako).

  Aitzitik, etxebizitza-kontu horri dagokion epealdia amaitu ondoren hiltzen bada,etxebizitza-kontuaren zenbatekoei egin eta bere xederako erabili ez diren kenkariak itzuli beharko dira, bidezko berandutza-korrituekin batera.

 6. Aurreko 3) zenbakian ezarritakoa gorabehera, etxebizitzaren eraikuntza etxebizitzaren eskuraketarekin berdinesten denez gero, etxebizitza-kontuko saldoa behar bezala inbertitu dela ulertu ahal izateko bi aukera daudela aipatzen du:
  1. Zergadunak kenkariaren xedeko kontuko saldo osoa higiezinen jabetza osoa eskuratzeko erabiltzea etxebizitza-kontuei ematen zaien 6 urteko epea bukatu baino lehen, halako moldez non, ordurako, gauzatuta egongo baita kasuan kasuko higiezinaren erosketaren eskritura publikoa.
  2. Zergadunak etxebizitzaren eraikuntzaren sustatzailearen konturako ordainketak egiten hastea (edo zuzenean ordaintzea kopuruak etxebizitza eraikitzeko obrak burutzearen zioz), kontuan gordailutako zenbatekoaren kargura, kontua hasten denetik 6 urteko epe hori bukatu baino lehen. 97 Kasu horretan, ulertu behar da kenketaren xede den kontuaren saldoa haren xederako behar bezala erabili dela epearen barnean, baldin eta:
   1. higiezina eraikitzeko obrak oro har gehienez lau urtetik gorako epean –inbertsioa abiarazi denetik zenbatzen hasita– amaitzen badira (eta higiezinaren gaineko jabetza osoa eskuratzen bada alde juridikotik); epe hori Zergaren Araudiko 68. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan ezarritako kasuetan luzatu ahalko da;
   2. eraikitzeko epean (printzipioz, 4 urte) zergadunak kenkaria izan duen kontuaren saldoa erabiltzen badu eraikuntzaren sustatzailearentzako konturako ordainketak egiteko (edo zuzenean berak eraikitzeko obrak egikaritzeko).

   Ildo horretan, Zergaren araudiak etxebizitza-kontuei ematen dien epea, 6 urtekoa kontua hasten denetik zenbatuta, ezin luza daitekeela, baina uste du luzapenik ez izate hori alde batetik honi dagokiola: kenkaririk ezin aplikatzea epe hori igarotakoan (6 urtekoa) eginiko ekarpenen gainean; eta bestetik, kenkaria aplikatu zaien eta gordailatu diren diru-kopuru guztiak Zergaren araudian beren beregi ezarritako helburuetarako nahitaez erabili beharra, ohiko etxebizitza eskuratzeko adibidez. Baina hori ez da eraikuntzarekin berdinesten.

   Beraz, pentsatu daiteke etxebizitza-kontuaren saldoa epearen barnean behar bezala inbertitu dela, higiezinaren eraikuntzaren sustatzailearentzako ordainketak egiten hasten badira edo obrak egiteko kopuruak zuzenean ordaintzen badira etxebizitza-kontu horren kontura kontua ireki eta hurrengo 6 urteko epearen barnean, baldin eta obrak 4 urteko gehieneko epean amaitzen badira, inbertsioa abiarazten denetik zenbatuta (zenbait kasutan epe hori luza daiteke) eta 4 urte horien barnean etxebizitza-kontuaren saldo osoa inbertitzen bada. Kontuaren saldoaren zati bat bakarrik erabiltzen bada eraikuntzaren sustatzailearentzako ordainketak egiteko edo etxebizitza eraikitzeko 4 urteko epe horretan, zati hori baino ez da behar bezala inbertitutakotzat joko (horrenbestez, gainerakoen gainean egindako kenkarietarako eskubidea galduko da).

   Hortaz, eraikitzen ari diren etxebizitzak direnean, 10 urtera arte luzatu daiteke etxebizitzakontuaren saldoa erabiltzeko gehieneko epea, kontu hori irekitzen denetik zenbatzen hasita (6 urte etxebizitza-konturako, gehi beste 4 higiezina eraikitzeko, eta bi kasuetan luzatu egin daiteke epea).

Loturak

15.8.15 Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibidea

Informazio gehiago

Lotutako orrialdeak

Etxebizitza-kontua

Itzuli