www.bizkaia.eus/guregida


Zuzendaritzaren Jarraibidea Identifikazio zenbakia: 900001534

13/2013 Foru Arauko 4 artikulua: Zergak ordaindu beharraren kasu bereziak


  

1. "Foru arau hau aplikatuko zaie nazionalitate espainiarra duten pertsonei, haien ezkontideei -legez bereizita ez badaude- eta haren mendeko seme-alaba adingabeei, baldin eta, zerga honen Bizkaiko araudiaren mende lotuta egonik, ohiko egoitza atzerrira aldatzen badute honako arrazoi hauek direla bide: (...) 2.Ez da aplikatuko aurreko idatz-zatian xedatutakoa: (…) b) Legez banandu ez diren ezkontideen kasuan edo adingabeko seme-alaben kasuan, baldin eta ezkontideak, aitak edo amak aurreko 1. idatz-zatian azaldutako baldintzak bete aurretik beren ohiko egoitza atzerrian bazuen."

Seme-alaba adingabeak aipatzen dira testuan, eta ulertu behar da ekonomikoki egoitza atzerrian eduki beharra sortzen zaion gurasoaren ardurapean daudenak direla.

Loturak

Ogasun Zuzendaritza Nagusiaren jarraibideak

Itzuli