184 eredua

1. Datu orokorrak eta subjektu pasiboa

184 eredua

Ekitaldia

Aitorpenaren ekitaldiaren lau zifrak jarriko dira.

Aitorpen osagarria edo ordezkoa

Aitorpen osagarria. Aitorpenaren xedea ekitaldi bereko vesteaitorpen batean, dagoeneko aurkeztuta dagoen batean, sartu behar eta ahaztu diren eragiketa batzuk sartzea denean, lauki honetan X jarriko da. Aurretik aitortu gabe utzitako eragiketa horiek baino ez dira sartuko honelako aitorpenetan.

Ordezko aitorpena. Aitorpenaren xedea aurreko beste batdeuseztatu eta erabat ordeztea bada, hartan datu batzuk oker adierazi direlako, lauki honetan X jarriko da. Ordezko aitorpen batek aurreko aitorpen bakarra ordezka dezake.

Identifikazioa

Erakunde motari dagokion zenbakizko gakoa jarriko da, zerrenda honen arabera:

 1. Sozietate zibila
 2. Ondasun-erkidegoa
 3. Jaraunspen banatugabea
 4. Jabeen erkidegoa
 5. Beste batzuk

Jarduera nagusiaren gakoa

Erakundeak egiten duen jarduera nagusiari dagokion zenbakizko gakoa jarriko da:

 1. Enpresa-jarduera
 2. Lanbide-jarduera
 3. Ondasun higiezinen ukantza eta administrazioa
 4. Balore edo finantza-aktiboen ukantza eta administrazioa
 5. Beste batzuk

Eragiketen bolumenaren zenbatekoa

Erakundeak egiten dituen jarduera ekonomikoetako eragiketen bolumena jardueran ondasunak emanez eta zerbitzuak eginez lortutako kontraprestazioen guztizko zenbatekoa da, Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta Baliokidetzaren Errekargua kenduta

2. Aitorpeneko datuen laburpena

laburpena 184

 

 

Aitorpenean sartutako bazkide, jaraunsle, erkide edo partaide guztientzat oro har, eratxiki beharreko etekin, kenkari edo atxikipenen gako edo azpigakoetatik, kopururen bat jarri zaienak guztira zenbat diren adieraziko da (ikus, beherago, bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideen zerrendaren orria betetzeko jarraibideak).

Talde-aurkezpena

 • Erakunde aitortzaileak, guztira. Taldeko euskarrian aitorpena duten erakundeen kopurua adierazi behar da.
 • Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideen erregistroen guztirako kopurua. Eredu honetarako onetsitako erregistro-diseinuaren .arabera orri motatzat “S” jarri deneko 2 motako erregistroak (xehetasun erregistroak) guztira zenbat diren adieraziko da.
3. Higigarrien kapitalaren etekinak

higigarria 184

PFEZi buruzko 13/2006 Foru Arauako 34, 35 eta 36 artikuluan ezarritako higigarrien kapitalaren etekinak (dibidenduak, kontuen interesak, obligazioak, bonuak, kapitalizazio-eragiketetak, ,bizi edo elbarritasun-aseguruen kontratuak)

PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauako 37 artikuluan ezarritako higigarrien kapitalaren etekinak (negocio-errentamendua, azpierrentamendua , laguntza teknikoa,jabetza intelektuala edo industriala)

4. Higiezinen kapitalaren etekinak

184 higiezina

 • PFEZari buruzko 13/2013 Foru Arauaren 32.1 artikuluan aurreikusitako etekinak (Hiri Errentamenduei buruzko Legearen 2. artikulua aplikatu behar zaien etxebizitza-errentamenduak).
  Gastuen eta hobariaren atalean hauek baino ez dira konputatuko: higiezina eskuratzeko, birgaitzeko edo hobetzeko inbertitu diren inoren kapitalen korrituen zenbatekoa, eta hobaria (higiezin bakoitzetik lortutako etekin osoen 100eko 20).
 • PFEZari buruzko 13/2013 Foru Arauaren 32.2 artikuluan aurreikusitako etekinak (lokalen, garajeen eta aurreko lerroaldean sartu gabe dauden beste higiezin batzuen errentamendua).
  Gastuen eta hobariaren atalean sartuko dira etekinak lortzeko egin behar izan diren gastuak, tartean etekinen iturri diren ondasunak, eskubideak edo haiek erabiltzeko edo gozatzeko ahalmenak eskuratzeko, birgaitzeko edo hobetzeko inbertitu diren inoren kapitalen korrituak, eta gainerako finantzaketa gastuak eta ondasunen amortizazioa erregelamenduzko baldintzetan.

 

5. Jarduera ekonomikoen etekinak

184 jarduera ekonomikoa

Etekinak zehazteko metodoa:

 • Zuzeneko zenbatespena, modalitate arrunta:1
 • Zuzeneko zenbatespena, modalitate erraztua: 2

Jarduera mota. Gakoa:

 • Merkataritzako enpresa-jarduerak: 1
 • Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak: 2
 • Merkataritzaz kanpoko beste enpresa-jarduera batzuk: 3
 • Artearen edo kirolaren arloko lanbide-jarduerak: 4
 • Gainerako lanbide-jarduerak: 5
6. Ondare irabaziak eta galerak

184 I eta G

 • R Jarduera ekonomikoei lotutako ondasunen ondare irabaziak eta galerak: Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauan ezarritako moduan kalkulatuko da zenbatekoa.
 • F: Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozkoak ez diren ondare irabaziak eta galerak.Epigrafe honetan ekitaldian egozten diren ondare irabazi eta galeretatik ondare elementuen eskualdaketen ondoriozkoak ez direnen guztirako zenbatekoa aitortu behar da.
 • G: Ondare elementuen eskualdaketen ondoriozko ondare irabaziak eta galerak.
 • H: Errenta eratxikigarria Sozietateen gaineko Zergaren arabera zehazten duten kideak dituzten erakundeak.
7. PFEZ Foru Arauko kenkariak

184 kenkariak

 

 • 02 laukia:Kenkariaren oinarria. Emariaren balioari dagokion zenbatekoa jarriko da, PFEZari buruzko 13/2013 Foru Arauko 91. artikuluan ezarritako moduan kalkulatuta.
 • 04 laukia: Kenkariak jarduera ekonomikoetanKenkariaren oinarria. Ekitaldian egin eta PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko VII. tituluko VI. kapituluan aurreikusitako kenkariren baterako eskubidea ematen duten inbertsio edo gastuen zenbatekoa jarriko da.
 • 05 laukia: Nazioarteko zergapetze bikoitzaren ziozko kenkaria Kenkariaren oinarria. Erakundearen errenten artean atzerrian lortu eta zergapetutako etekin edo ondare irabazirik egonez gero, errenta horien gaineko kargaren ondorioz PFEZi buruzko 13/2013 Foru Arauko 92. artikuluan aurreikusitako moduan ordaindutako zenbatekoa jarriko da.
 • 06 laukia: Beste kenkari batzukKenkariaren oinarria. Aurreko ataletan jaso ez diren balizko beste kenkari batzuen oinarria zehaztu behar da, PFEZi buruzko arautegian ezarritakoarekin bat etorriz.

 

K: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoak jarriko dira, aitorpenaren epean errentaeratxikipenaren araubideko erakundeak halakorik izan badu

8. Bazkideak, jaraunsleak, erkideak eta partaideak.

184

 • Herrialdearen gakoa. Erakundeko kideak helbidea duen herrialde edo lurraldeari dagozkion bi digituak jarriko dira. Herrialde eta lurraldeen kodeen zerrenda jarraibide hauen eranskinean dago.Partaide motaren gakoa. Gako hauetako bat jarri behar da:
  1. 1. Egoiliarra
  2. 2. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarra
  3. 3. Establezimendu iraunkorra duen ez-egoiliarra.
   Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeko kideak abenduaren 31n erakundeko kide izaten jarraitzen badu, “X” jarriko da lauki egokian. Beti ere, erakundeko kide urteko zenbat egunetan izan den adieraziko da lauki egokian.
 • Partaidetza portzentajea. Erakundeko partaide, bazkide, jaraunsle edo erkideari dagokion partaidetza portzentajea jarriko da. Portzentaje hori zenbaki osoa ez bada, lau hamartarrekin eman behar da.
 • Partaidetzaren izaera. PFEZi buruzko 6/2006 Foru Arauko 56 artikuluan ezarritakoa dela bide, jarduera ekonomikoen etekinak erakundeko partaide, bazkide, jaraunsle edo erkideei eratxikiko zaizkie baldin eta ohituraz, berenez eta zuzenean esku hartzen badute jarduerari lotutako ekoizbideen eta giza baliabideen norbere konturako antolamenduan
  • Jarduera benetan egiten duten bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideak badira, “Jarduera benetan egitea” eremuko BAI laukian X jarriko da.
  • Jarduera benetan egiten ez duten bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideak badira, “Jarduera benetan egitea” eremuko EZ laukian X jarriko da.
 • Eratxikipenaren portzentajea:
  • “Jarduera benetan egitea” eremuko EZ laukian X jarri bada, eremu honetan ez da ezer jarriko.
  • “Jarduera benetan egitea” eremuko BAI laukian X jarri bada, eratxikipen portzentaje hauetako bat jarriko da:
   1. Erakundeko kide guztiek benetan egiten badute jarduera,aurretik adierazitako partaidetza portzentajea bera izango da eratxikipen portzentajea.
   2. Erakundeko kideren batek jarduera benetan egiten ez badu, benetan egiten den jardueraren portzentajeari dagokioneratxikipen portzentajea jarri behar da. Kontuan hartu behar da jarduera benetan egiten duten kide guztien eratxikipen portzentajeen guztirako
 • Zerga-egoitza. Erakundeko kidearen zerga-egoitza jarriko da.
 • Probintziaren kodea. Erakundeko kidearen helbidearen probintziari edo, hala denean, hiri autonomoari dagozkion zenbakizko bi digituak jarriko dira, jarraiko zerrenda honen arabera:

184

 

 

Orria betetzeko arau orokorrak

 1. Bazkide, erkide edo partaideak erakunde bateko kide direnean eta erakunde horretako kide guztiak Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren(establezimendu iraunkorra) zergadun badira, H atala beteko da, bai eta I/J eta K atalak ere, hala behar denean.
 2. Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaidea 365 egun baino aldi laburragoan izan bada erakundeko kide, atal guztietan (A, C, D, M, F, G, H, I/J, K) jarri beharreko zenbatekoak zehazteko, egutegiko urtean erakundeko kide izan den egunen kopuruaren araberako proportzioa kalkulatuko da, erakundearen alta edo baxa gertatu denean izan ezik.
9. Bazkideak, jaraunsleak, erkideak eta partaideak.

184

 

Etekin, kenkari eta atxikipen eratxikigarrien gako edo azpigako zenbatekodunak, guztira
Etekin, kenkari eta atxikipen eratxikigarrien gako edo azpigakoetatik, zenbatekoren bat jarri zaienak zenbat diren adieraziko da, ondoko arauei jarraituz:

 1. Etekinei, kontabilizatutako errentei eta ondare irabazi eta galerei dagozkien gakoen kasuan (A, C, D eta M (01 eta 02 azpigakoak), F (01 eta 02 azpigakoak) eta G (01 eta 02 azpigakoak), zenbatekoa dutenen kopuru osoa konputatuko da. Horri dagokionez, ez dira kontuan hartuko “Integratu gabeko kopurua” eremuko laukiak.
 2. Kenkarien kasuan, zenbatekoa duten azpigako guztiak konputatuko dira.
 3. Erakundeen errenta eratxikigarriaren (H gakoa) eta atxikipen edo konturako sarreren (K gakoa) kasuetan, zenbatekoa duten gakoen kopurua konputatuko d

Itzuli