Bizkaiko egoiliar bat hiltzen denean, testamentua eginda eta bertan bere ezkontidea edo inskribaturiko bikotekidea KOMISARIO izendatuta (alkar-poderosoa), haren jaraunsle edota legatu-hartzaileek egin behar dituzten izapideak.Egikaritzen du.

1. Aldi baterako araubidea:

2014.01.01ean alkar-poderoso edo testamentu-ahalorde baten pean partez edo guztiz geroratuta dauden oinordetzen kasuan, komisarioaren edo alkar-poderosoaren eginkizunak betetzen dituzten pertsonek 6 hilabeteko epea izango dute botere hori osorik eta modu ezeztaezinean erabiltzeko, eta, hala eginez gero, indarreko zergari buruzko araudia aplikatu ahal izango dute, foru arau hau indarrean jarri bitartean. Orobat, araudi hau aplikatzekoa izango da erabilera ez den beste edozein arrazoirengatik iraungitako eskubidearen ondorioz sortzen diren jarauntsizko eskuraketetan.

2014.07.01etik aurrera, guztiz erabili ez bada ahala edo hura iraungitzeko kausak geratu badira, ezkontide edo izatezko bikotearen (maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoarekin bat etorriz osatua), odol bidezko aurreko zein ondorengo zuzeneko ahaide edo adopzio-hartzaile zein adoptatuen jarauntsizko eskuraketen kasuan, metatu egingo dira oinordeko berari dagozkion kausatzaile beraren eskuraketa guztiak, eta eskura ketok bakartzat hartuko dira, 400.000 euroko murrizketa behin bakarrik aplikatzeko (4/2015 FAren 43 art.)
 

2. Obligaziodunak:

Jarauntsiaren foru komisarioa den ezkontidea, eta jaraunsle hartzaileak, baldin eta hildakoak heriotza egunean Bizkaian bazuten ohiko egoitza.
Hildakoak Bizkaian zuen egoitza eskuratu zuenetik bera hil arte 5 urte igaro ez badira, lurralde erkidean indarrean dauden Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko arauak aplikatuko dira, ez Bizkaikoak.
 

3. Aurkeztu beharreko eredua:

Esteka hauetan 650 eredua eta eredua egiteko laguntza-programa eskuratu ahal izango dituzu:

4. Epea:

Hilabete, testamendu-ahalordea partez edo osorik modu ezeztaezinean erabiltzen den egunetik hasita.
 

5. Aurkezteko lekua eta modua:

TELEMATIKOA, leku hauetan:

  • Notario-agiri baten babesa duten autolikidazioen notariotzak.
  • Egoitza elektronikoa (www.ebizkaia.eus) sartu beharreko kuotarik gabeko autolikidazioetarako, baldin eta zerga-egitatea egin izana egiaztatzen duen notario-agiri baten babesa badute (jarauntsia adjudikatzeko eskritura, EZ testamentua).

AURREZ AURRE:

  • Bizkaiko Foru Ogasunaren Bilboko bulegoan. Basurtuko Kaputxinoen kalea, 4.
  • Basauri, Getxo eta Mungiako bulego deszentralizatuetan (sartu beharreko kuotarik gabeko autolikidazioak).
  • Hipoteka-barrutiko likidazio-bulegoak (jabetza-erregistroak), bakoitzari dagozkion udalerrien arabera.

Aurrez aurreko arreta hitzordua eskatuta bakarrik ematen da

650 eta 652 ereduek nahitaezko aurkezpen telematikoa izango dute Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, baldin eta:

  • 650 eredua, ordaindu beharreko kuotarik ez badu eta zergapeko egitatea gauzatzen jarraitzen duen notario-agiri baten babesa badu.
  • 652 eredua, ordaindu beharreko kuotarik ez badu.

 

6. Zer sartu behar den:

Testamentu-ahalordea hildako pertsonaren zeintzuk ondasunen gain egikaritu den, ondasun horiexek, dauden lekuan daudela.
 

7. Ondasun eta eskubideen balorazioa:

Balio erreala heriotza egunean (merkatuko balio arrunta izan behar du, hau da, lehia askeko egoeran merkatua ordaintzeko prest dagoen prezioa).
Administrazioak balio hori egiaztatu ahal izango du, eta berak ezartzen duen balioa lehenetsiko da interesdunek ezarritakoaren gainetik, nahiz eta azken hori handiagoa izan.
Baina honako kasu hauetan ez da bidezkoa balioak egiaztatzea:
- Bizkaiko Foru Ogasunak hiri ondasun higiezinetarako onetsitako gutxieneko balio eratxikigarriarekin bat badatoz.
- garraiobideak direnean, Administrazioak onetsitako taula ofizialetako (http://apli.bizkaia.eus/apps/danok/GZIN/euskara/euMenu.asp) balioekin bat badatoz.
 

8. Zerga oinarria:

Jaraunsle edo legatu-hartzaile bakoitzak jasotzen duenaren balio garbia, hau da, ondasun eta eskubideen balio erreala, ken daitezkeen kargak eta zorrak kendutakoan.
 

9. Murrizketarik ohikoenak:

Jaraunsleak zuzeneko lerroko direnean, 400.000 euroko murrizketa egin ahal izango dira jaraunsleko.


Murrizketa horiez gainera, eskuratzaileak errentaren gaineko zergan kenkarirako eskubidea ematen duen minusbalio fisikoa, psikikoa edo zentzumen-minusbalioa badu, 100.000 euroko murrizketa aplikatuko da, kausatzailearekin duen ahaidetasun graduaren arabera legokiokeen murrizketatik aparte.


Ohiko etxebizitzaren eskuraketan, eskuratzailea eskualdatzailearekin bizi izan bada eskualdaketaren aurreko bi urteetan, etxebizitzaren balioaren %95eko murrizketa aplikatuko da, 215.000 euroko muga gainditu gabe. (2015/03/31ra arte muga 212.242 eurokoa izan da).
 

10. Kuota:
  • Murrizketak aplikatu ondoren, likidazio-oinarria 0tik gorakoa denean, ordaindu beharreko kuota kalkulatu behar da.

  • Zergaren kuota osoa lortzeko, likidazio-oinarriari, tasari edo ahaidetasun-mailako taldeen arabera dagokion tarifa aplikatuko zaio.

Lerro zuzeneko ahaidetasuna odolkidetasunagatik edo adopzioagatik: % 1,5eko tasa finkoa aplikatuko da.

Gainerako ahaideei honako hau aplikatuko zaie:

-          I. tarifa (Beste ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen, anai-arreben, odolkidetasunezko osaba-izeben, odolkidetasunezko iloben, aitaginarreben, suhien eta errainen eta abarren aurrekoak eta ondorengoak)

-          edo II tarifa (arrotzak eta lehengusuak, koinatuak, ezkon-osabak, iloba politikoak, etab.)

 

11. Aurkeztu beharreko agiriak (jatorrizkoak eta kopiak):

- Testamentu-ahalordea egikaritzeko egin den agiria. Ondasun higigarrien kasuan agiri pribatua izan daiteke. Ondasun higiezinak izanez gero, eskritura publikoa beharko da. (Higiezina Bilbo eta Basauriz kanpoko Bizkaiko edozein udalerritan badago, eskrituraren 2 kopia aurkeztuko dira.
- Aurrezki libretak, kontuak, zor publikoaren tituluak, Burtsan kotizatzen duten akzioak: Bankuen edo bestelako finantza-erakundeen ziurtagiriak, testamentu-ahalordea egikaritu den eguneko balorazioarekin.
› Beste batzuk:
Gainerako ondasun edo eskubideen frogagiriak, testamentu-ahalordea egikaritu den eguneko balorazioarekin.
 


Itzuli