Bizkaiko egoiliar bat hiltzen denean, testamentua eginda eta bertan bere ezkontidea edo inskribaturiko bikotekidea komisario izendatuta, haren jaraunsle edota legatu-hartzaileek egin behar dituzten izapideak.

1. Obligaziodunak:

Jarauntsiaren foru komisarioa den ezkontidea, baldin eta hildakoak heriotza egunean Bizkaian bazuen ohiko egoitza.

Hildakoak Bizkaian zuen egoitza eskuratu zuenetik bera hil arte 5 urte igaro ez badira, lurralde erkidean indarrean dauden Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko arauak aplikatuko dira, ez Bizkaikoak.
 

2. Aurkeztu beharreko eredua:

Esteka hauetan 650 eredua eta eredua egiteko laguntza-programa eskuratu ahal izango dituzu:

3. Epea:

Urte 1, sortzapen-datatik aurrera (heriotza-data, salbuespenak salbuespen: testamentu-ahalordeak, oinordetza-itunak...)

4. Aurkezteko lekua eta modua:

TELEMATIKOA, leku hauetan:

 • Notario-agiri baten babesa duten autolikidazioen notariotzak.
 • Egoitza elektronikoa (www.ebizkaia.eus) sartu beharreko kuotarik gabeko autolikidazioetarako, baldin eta zerga-egitatea egin izana egiaztatzen duen notario-agiri baten babesa badute (jarauntsia adjudikatzeko eskritura, EZ testamentua).

AURREZ AURRE:

 • Bizkaiko Foru Ogasunaren Bilboko bulegoan. Basurtuko Kaputxinoen kalea, 4.
 • Basauri, Getxo eta Mungiako bulego deszentralizatuetan (bakarrik aurkeztu daitezke, sartu beharreko kuotarik gabeko autolikidazioen 650 eta 652 ereduak ).
 • Hipoteka-barrutiko likidazio-bulegoak (jabetza-erregistroak), bakoitzari dagozkion udalerrien arabera.

Aurrez aurreko arreta hitzordua eskatuta bakarrik ematen da

650 eta 652 ereduek nahitaezko aurkezpen telematikoa izango dute Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, baldin eta:

 • 650 eredua, ordaindu beharreko kuotarik ez badu eta zergapeko egitatea gauzatzen jarraitzen duen notario-agiri baten babesa badu.
 • 652 eredua, ordaindu beharreko kuotarik ez badu.

 

5. Zer sartu behar den:
 • Zergadunaren egoitza Espainian badago: Hildakoaren ondasun guztiak, dauden lekuan daudela, salbu eta BGAEetan, pentsio-planetan eta abarretan finkatutako eskubideak.
 • Zergadunaren egoitza atzerrian badago: Espainiako lurraldean kokatutako ondasun eta eskubide guztiak, haien izaera edozein dela ere.

 

6. Ondasun eta eskubideen balorazioa:

Balio erreala (merkatuko balio normala) sortzapen-datan (heriotza-data, salbuespenak salbuespen: testamentu-ahalordeak, oinordetza-itunak...)

Ondasunen eta eskubideen balio esleitua, gutxienez, hiri-ondasun higiezinei esleitu beharreko gutxieneko balioa izango da, edo taula ofizialetan ezarritako garraiobideen balioena. (http://apli.bizkaia.net/apps/danok/GZIN/euskara/euMenu.asp)

7. Aurkeztu beharreko agiriak (jatorrizkoak eta kopiak):

Orokorra:

 • Hildakoaren eta jaraunsleen edota legatu-hartzaileen NANa.
 • Heriotza-ziurtagiria.
 • Azken Nahien Erregistroaren ziurtagiria:
 • Jatorrizko testamentua eta kopia. Testamenturik egin gabe hil bada, notarioaren nabaritasun-akta edo jaraunsleak deklaratzeko auto judiziala.
 • Hildakoaren egoitza-ziurtagiria, hil aurreko 5 urteei dagokiena.

Higiezinak:

 • Eskrituren eta OHZren azken ordainagiriaren jatorrizkoak eta kopiak.
 • Aurrezki-libretak, kontuak, zor publikoko tituluak, burtsan kotizatzen duten akzioak:
 • Bankuen edo bestelako finantza-erakundeen ziurtagiriak, sortzapen-egunean duten balorazioarekin.

Ibilgailuak:

 • Zirkulazio-baimena eta ikuskapen teknikoaren txartela.

Beste batzuk:

 • Gainerako ondasunen edo eskubideen frogagiriak.

Itzuli