Baliokidetasun-errekarguaren araubide berezia

Baliokidetasun errekarguaren araubide berezia txikizkako merkatariei aplikatuko zaie Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagokionez errenta eratxikipenaren araubidean dauden pertsona fisiko edo entitateak - erkide eta partaide guztiak pertsona fisikoak direnean bakarrik- badira eta salbuesten ez diren edozein izaeratako salgai edo produktuak txikizka salerosten badituzte.

Merkatari txikizkaritzat joko dira ondoko beharkizun guztiak betetzen dituztenak:

  1. Ondasun higigarrien eta abereen ohizko emateak merkatariek beren kabuz edo gainontzekoen bidez burutzea, haiekin inolako fabrikazio, gertaketa edo eskulangintzako prozesurik egin gabe.
  2. Aipatu ondasunengatik Gizarte Segurantzari, horren entitate kudeatzaile edo laguntzaileei, edo enpresari edo profesionari ez direnei aurreko urtean zehar egindako emateei dagozkien kontraprestazioen baturak aipatu ondasunen emateen guztirakoaren % 80a gainditu izana.

    Aipatu lerroaldean izendatzen den portzentaia kalkulatu ezin izatea aurreko urtean merkararitzako jarduerarik ez egiteagatik.