Bizkaiko egoiliar bat hiltzen denean hark utzitako IBILGAILUAREN jaraunsle edota legatu-hartzaileek egin behar dituzten izapideak, jaraunsleak honakoak direnean: ezkontidea nahiz izatezko ezkontide inskribatua, aurrekoak eta/edo ondorengoak.

1. 650-V eredu betearen esteka:
2. Obligaziodunak:
 • Ohiko bizilekua Espainian duten zergadunak, hildakoak heriotza-egunean ohiko bizilekua Bizkaian bazuen.
 • Ohiko bizilekua Espainian duten zergadunak, hildakoak heriotza-egunean ohiko bizilekua atzerrian bazuen.
 • Ohiko bizilekua atzerrian duten zergadunak, hildakoak heriotza-egunean ohiko bizilekua edozein zuela ere, Espainiako lurraldean kokatutako ondasun eta eskubideen eskuraketetan, baldin eta ondasun-eskubideon balio handiena Euskadin badago eta baldin eta ondasun eta eskubide horietatik Bizkaian kokatuta daudenen, bertan erabil daitezkeenen edo bete beharrekoak direnen balioa handiagoa bada ondasun-eskubideok beste bi lurralde historikoetan duten balioa baino.
3. Aurkeztu beharreko eredua:

650- V  eredua, eskura dago Bizkaiko Foru Ogasunaren bulegoetan edo http://www.bizkaia.eus/ogasuna/ereduak/modelos.asp webgunean.
Badago eredu hori betetzeko laguntza programa bat ere, http://www.bizkaia.eus/ogasuna/software/programa_bilatzailea.asp webgunean.
 

4. Epea:

Urte 1, sortzapen-datatik aurrera (heriotza-data, salbuespenak salbuespen: testamentu-ahalordeak, oinordetza-itunak...)

5. Aurkezteko lekua eta modua:

AURREZ AURRE:

 • Bizkaiko Foru Ogasunaren Bilboko bulegoan. Basurtuko Kaputxinoen kalea, 4.
 • Basauri, Getxo eta Mungiako bulego deszentralizatuetan (sartu beharreko kuotarik gabeko autolikidazioak).
 • Hipoteka-barrutiko likidazio-bulegoak (jabetza-erregistroak), bakoitzari dagozkion udalerrien arabera.

Aurrez aurreko arreta hitzordua eskatuta bakarrik ematen da

6. Zer sartu behar den:

Matrikularen zenbakia, matrikulazio data, bastidorearen zenbakia, eta marka-modeloa-mota. Datu horiek ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri dira.

7. Ondasun eta eskubideen balorazioa:

Balio erreala (merkatuko balio normala) sortzapen-datan (heriotza-data, salbuespenak salbuespen: testamentu-ahalordeak, oinordetza-itunak...)

Ondasunen eta eskubideen balio esleitua, gutxienez, hiri-ondasun higiezinei esleitu beharreko gutxieneko balioa izango da, edo taula ofizialetan ezarritako garraiobideen balioena. (http://apli.bizkaia.net/apps/danok/GZIN/euskara/euMenu.asp)

8. Zerga oinarria:

Jaraunsle edo legatu-hartzaile bakoitzak jasotzen duenaren balio garbia, hau da, ondasun eta eskubideen balio erreala, ken daitezkeen kargak eta zorrak kendutakoan.
 

9. Murrizketarik ohikoenak:

Jaraunsleak zuzeneko lerroko direnean, 400.000 euroko murrizketa egin ahal izango dira jaraunsleko.


Murrizketa horiez gainera, eskuratzaileak errentaren gaineko zergan kenkarirako eskubidea ematen duen minusbalio fisikoa, psikikoa edo zentzumen-minusbalioa badu, 100.000 euroko murrizketa aplikatuko da, kausatzailearekin duen ahaidetasun graduaren arabera legokiokeen murrizketatik aparte.


 

10. Kuota:
 • Murrizketak aplikatu ondoren, likidazio-oinarria 0tik gorakoa denean, ordaindu beharreko kuota kalkulatu behar da.

 • Zergaren kuota osoa lortzeko, likidazio-oinarriari, tasari edo ahaidetasun-mailako taldeen arabera dagokion tarifa aplikatuko zaio.

Lerro zuzeneko ahaidetasuna odolkidetasunagatik edo adopzioagatik: % 1,5eko tasa finkoa aplikatuko da.

Gainerako ahaideei honako hau aplikatuko zaie:

-          I. tarifa (Beste ezkontidearen edo izatezko bikotekidearen, anai-arreben, odolkidetasunezko osaba-izeben, odolkidetasunezko iloben, aitaginarreben, suhien eta errainen eta abarren aurrekoak eta ondorengoak)

-          edo II tarifa (arrotzak eta lehengusuak, koinatuak, ezkon-osabak, iloba politikoak, etab.)

 

11. Aurkeztu beharreko agiriak (jatorrizkoak eta kopiak):

Orokorra:

 • Hildakoaren eta jaraunsleen edota legatu-hartzaileen NANa.
 • Heriotza-ziurtagiria.
 • Azken Nahien Erregistroaren ziurtagiria:
 • Jatorrizko testamentua eta kopia. Testamenturik egin gabe hil bada, notarioaren nabaritasun-akta edo jaraunsleak deklaratzeko auto judiziala.
 • Hildakoaren egoitza-ziurtagiria, hil aurreko 5 urteei dagokiena.

Ibilgailuak:

 • Zirkulazio-baimena eta ikuskapen teknikoaren txartela.

Itzuli