Bizkaiko egoiliar bat hiltzen denean haren jaraunsle edota legatu-hartzaileek egin behar dituzten izapideak, jaraunsleak honako hauetarikoak EZ direnean: ezkontidea nahiz izatezko ezkontide inskribatua, aurrekoak eta/edo ondorengoak.

1. Nola bete 650 eredua?
2. Obligaziodunak:
 • Ohiko bizilekua Espainian duten zergadunak, hildakoak heriotza-egunean ohiko bizilekua Bizkaian bazuen.
 • Ohiko bizilekua Espainian duten zergadunak, hildakoak heriotza-egunean ohiko bizilekua atzerrian bazuen.
 • Ohiko bizilekua atzerrian duten zergadunak, hildakoak heriotza-egunean ohiko bizilekua edozein zuela ere, Espainiako lurraldean kokatutako ondasun eta eskubideen eskuraketetan, baldin eta ondasun-eskubideon balio handiena Euskadin badago eta baldin eta ondasun eta eskubide horietatik Bizkaian kokatuta daudenen, bertan erabil daitezkeenen edo bete beharrekoak direnen balioa handiagoa bada ondasun-eskubideok beste bi lurralde historikoetan duten balioa baino.
3. Aurkeztu beharreko eredua:

Esteka hauetan 650 eredua eta eredua egiteko laguntza-programa eskuratu ahal izango dituzu:

4. Epea:

Urte 1, sortzapen-datatik aurrera (heriotza-data, salbuespenak salbuespen: testamentu-ahalordeak, oinordetza-itunak...)

5. Aurkezteko lekua eta modua:

TELEMATIKOA, leku hauetan:

 • Notario-agiri baten babesa duten autolikidazioen notariotzak.
 • Egoitza elektronikoa (www.ebizkaia.eus) sartu beharreko kuotarik gabeko autolikidazioetarako, baldin eta zerga-egitatea egin izana egiaztatzen duen notario-agiri baten babesa badute (jarauntsia adjudikatzeko eskritura, EZ testamentua).

AURREZ AURRE:

 • Bizkaiko Foru Ogasunaren Bilboko bulegoan. Basurtuko Kaputxinoen kalea, 4.
 • Basauri, Getxo eta Mungiako bulego deszentralizatuetan (bakarrik aurkeztu daitezke, sartu beharreko kuotarik gabeko autolikidazioen 650 eta 652 ereduak ).
 • Hipoteka-barrutiko likidazio-bulegoak (jabetza-erregistroak), bakoitzari dagozkion udalerrien arabera.

Aurrez aurreko arreta hitzordua eskatuta bakarrik ematen da

650 eta 652 ereduek nahitaezko aurkezpen telematikoa izango dute Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, baldin eta:

 • 650 eredua, ordaindu beharreko kuotarik ez badu eta zergapeko egitatea gauzatzen jarraitzen duen notario-agiri baten babesa badu.
 • 652 eredua, ordaindu beharreko kuotarik ez badu.

 

6. Zer sartu behar den:
 • Zergadunaren egoitza Espainian badago: Hildakoaren ondasun guztiak, dauden lekuan daudela, salbu eta BGAEetan, pentsio-planetan eta abarretan finkatutako eskubideak.
 • Zergadunaren egoitza atzerrian badago: Espainiako lurraldean kokatutako ondasun eta eskubide guztiak, haien izaera edozein dela ere.

 

7. Ondasun eta eskubideen balorazioa:

Balio erreala (merkatuko balio normala) sortzapen-datan (heriotza-data, salbuespenak salbuespen: testamentu-ahalordeak, oinordetza-itunak...)

Ondasunen eta eskubideen balio esleitua, gutxienez, hiri-ondasun higiezinei esleitu beharreko gutxieneko balioa izango da, edo taula ofizialetan ezarritako garraiobideen balioena. (http://apli.bizkaia.net/apps/danok/GZIN/euskara/euMenu.asp)

8. Zerga oinarria:

Jaraunsle edo legatu-hartzaile bakoitzak jasotzen duenaren balio garbia, hau da, ondasun eta eskubideen balio erreala, ken daitezkeen kargak eta zorrak kendutakoan.
 

9. Murrizketarik ohikoenak:

Ahaidetasunaren ziozko zenbait murrizketa egin ahal izango dira, minusbaliotasunagatik edo ohiko etxebizitzan izandako bizikidetzagatik, besteak beste.

Hildakoaren eta jaraunsle edo legatu-hartzailearen arteko ahaidetasun graduaren arabera:
- neba-arrebek (I. taldea), 40.000 euro bakoitzak.
- izeko-osabek, lobek, aitaginarreba-amaginarrebek, suhiek, errainek, ezkontidearen seme-alabek, inskribaturiko izatezko bikotearenak barne (II. taldea), 20.000 euro bakoitzak.
- lehengusu-lehengusinek, urrunagoko gradukoek eta arrotzek: ezin dute murrizketarik egin.

Murrizketa horiez gainera, eskuratzaileak errentaren gaineko zergan kenkarirako eskubidea ematen duen minusbalio fisikoa, psikikoa edo zentzumen-minusbalioa badu, 100.000 euroko murrizketa aplikatuko da, kausatzailearekin duen ahaidetasun graduaren arabera legokiokeen murrizketatik aparte.

Ohiko etxebizitzaren eskuraketan, eskuratzailea eskualdatzailearekin bizi izan bada eskualdaketaren aurreko bi urteetan, etxebizitzaren balioaren %95eko murrizketa aplikatuko da, 215.000 euroko muga gainditu gabe. (2015/03/31ra arte muga 212.242 eurokoa izan da).
 

 

10. Kuota:
Kuota osoa

Likidazio-oinarria karga-eskalara eramaten da, eta likidazio-oinarria eta eskualdatzailearen eta eskuratzailearen arteko ahaidetasun-maila kontuan hartuta ateratzen da zerga-tasa. I. taldeari (ezkontidea, izatezko bikotea -2/2003 legez osatutakoa-, odol-ahaidetasun zuzeneko aurreko edo ondorengo, gurasotzako edo umeordea) 100eko 1,5eko tasa finkoa aplikatuko zaio.

 • I. tarifa (II. eta III. taldeak): Beste ezkontidearen edo izatezko bikotearen aurrekoak eta ondorengoak, odoleko neba-arrebak, osaba-izebak eta ilobak, aitaginarreba, amaginarreba, erraina eta suhia.
 • II. tarifa (IV taldea): Arrotzak eta lehengu-lehengusinak.
I Tarifa- II eta III taldeak (2018/01/01etik aurrera)
Oinarri likidakorra (€) Kuota osoa (€) Likidazio oinarriaren gainerakoa(€) Tasa %
0,00 0,00 9.230,00 5,70
9.230,00 526,11 18.450,00 7,98
27.680,00 1.998,42 18.450,00 10,26
46.130,00 3.891,39 46.110,00 12,54
92.240,00 9.673,58 92.220,,00 15,58
184.460,00 24.041,46 276.650,00 19,38
461.110,00 77.756,23 461.080,00 23,18
922.190,00 184.534,57 1.383.230,00 28,50
2.305.420,00 578.755,12 Hortik aurrera 34,58
II Tarifa- IV Taldea
Oinarri likidakorra (€) Kuota osoa (€) Likidazio oinarriaren gainerakoa(€) Tasa %
0,00 0,00 9.230,00 7,60
9.230,00 701,48 18.450,00 10,64
27.680,00 2.664,56 18.450,00 13,68
46.130,00 5.188,52 46.110,00 16,72
92.240,00 12.898,11 92.220,00 20,52
184.460,00 31.821,66 276.650,00 25,08
461.110,00 101.205,48 461.080,00 29,64
922.190,00 237.869,59 1.383.230,00 35,72
2.305.420,00 731.969,34 Hortik aurrera 42,56
11. Aurkeztu beharreko agiriak (jatorrizkoak eta kopiak):

Orokorra:

 • Hildakoaren eta jaraunsleen edota legatu-hartzaileen NANa.
 • Heriotza-ziurtagiria.
 • Azken Nahien Erregistroaren ziurtagiria:
 • Jatorrizko testamentua eta kopia. Testamenturik egin gabe hil bada, notarioaren nabaritasun-akta edo jaraunsleak deklaratzeko auto judiziala.
 • Hildakoaren egoitza-ziurtagiria, hil aurreko 5 urteei dagokiena.

Higiezinak:

 • Eskrituren eta OHZren azken ordainagiriaren jatorrizkoak eta kopiak.
 • Aurrezki-libretak, kontuak, zor publikoko tituluak, burtsan kotizatzen duten akzioak:
 • Bankuen edo bestelako finantza-erakundeen ziurtagiriak, sortzapen-egunean duten balorazioarekin.

Ibilgailuak:

 • Zirkulazio-baimena eta ikuskapen teknikoaren txartela.

Beste batzuk:

 • Gainerako ondasunen edo eskubideen frogagiriak.

Itzuli